д

магниевый скраб beletage

ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОФЕСІЙНА — 1) це складний багатоознаковий об'єкт, котрий становить собою систему, інтегруючим компонентом якої є суб'єкт праці що забезпечує її життєдіяльність і здійснює взаємодію всіх компонентів системи з урахуванням різноманіття ознак, які відо­бражають її специфіку; 2) активність, спрямована на задоволення по­треб і соціально обумовлена за метою.

ДІЯЛЬНІСТЬ СПОРТИВНА — активний, спрямований на вищі спорти­вні досягнення, процес удосконалення майстерності спортсмена.

ДОМІНАНТА — панівний осередок збудження у центральній нервовій системі, що визначає поточну діяльність організму (А.А. Ухтомський, 1923). Основні риси Д.:

1) підвищена збудливість нервових центрів;

2) стійкість їх збудження у часі;

3) здатність до сумації сторонніх роздратувань;

4) інерція.

Створюють Д. різні гуморальні й нервові впливи (тривалі аферентні імпульсації, гормональні перебудови в організмі). Д. уповільнює діяль­ність інших відділів мозку, впливаючи на них — так зване сполучене гальмування.

ДОСЯГНЕННЯ СПОРТИВНІ — показник спортивної майстерності і здіб­ностей спортсмена, виражений у конкретних результатах. У кожному кон­кретному випадку спортивне досягнення визначено обдарованістю спорт­смена, ефективністю реалізованої системи підготовки. Найвищі спортивні досягнення є показником, що відбиває можливості людини в даному виді спорту на конкретному етапі її розвитку. Найвищі спортивні досягнення, якщо вони виражені в точних, звичайних мірах, називають спортивними рекордами. В інших видах спорту абсолютно найвищим досягненням є пе­ремога у змаганнях найвищого масштабу.