ПСИХОЛОГІЯ СПОРТУ

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

 

УДК 159.9:760.01(075.8)

ББК 88.4я73 Б 86

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист №1 .4/18-Г-1099 від 15.11.2006 р.)

Рецензенти:

Чепелева Н.В. - доктор психологічних наук, професор;

Клименко В.В. - доктор психологічних наук, професор;

Шевченко Н.Ф. - доктор психологічних наук, доцент.

Бочелюк В.Й., Черепєхіна О. А. Б 86 Психологія спорту. Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 224 с.

ISBN 966-364-405-2

Визначені основні теоретико-методологічні підходи до вив­чення проблеми професійної діяльності спортивного практик- ного психолога у соціальному та психологічному аспектах, охарактеризовані психологічні показники, принципи та кри­терії оцінки ефективності його професійної діяльності.

Порушується проблема психологічної готовності практич­них психологів до професійної діяльності у галузі спорту. У зв'язку з цим визначені зміст, структура, методика оцінювання рівнів такого роду готовності. Пропонуються умови формуван­ня психологічної готовності практичних психологів до діяль­ності у галузі спорту.

Призначений для викладачів, студентів ВНЗ, спеціалістів у галузі психології спорту, широкого кола читачів.

ISBN 966-364-405-2 © Бочелюк В.Й., Черепєхіна О.А., 2007

© Центр учбової літератури, 2007

ЗМІСТ

ВСТУП.......................................................................................................................... 5

РОЗДІЛ 1. Професійна діяльність психолога у спорті як предмет наукових досліджень 7

1.1. Основні теоретико-методологічні підходи до вивчення проблеми професійної діяльності спортивного практичного психолога у соціальному та психологічному аспектах.......................... 7

1.2. Системний підхід до аналізу професійної діяльності пси­холога у у галузі спорту 16

1.3. Маркетингові стратегії щодо діяльності психолога у спорті. . 22

РОЗДІЛ 2. Соціально-психологічні особливості професійної дія­льності психолога у спорті 30

2.1. Зміст та структура професійної діяльності психолога у спорті 30

2.2. Загальна характеристика професійної діяльності психоло­га у спорті вищих досягнень 40

2.3. Специфіка професійної діяльності психолога у масовій фізкультурно-оздоровчій роботі 76

РОЗДІЛ 3. Ефективність професійної діяльності психолога у га­лузі спорту 85

3.1. Психологічні показники та принципи ефективності про­фесійної діяльності психолога у галузі спорту 85

3.2. Критерії оцінки ефективності професійної діяльності психолога у спорті 90

3.3. Фактори, що впливають на ефективність професійної дія­льності психолога у галузі спорту 98

РОЗДІЛ 4. Дослідження психологічної готовності психологів до професійної діяльності у спорті 107

4.1. Компоненти структури психологічної готовності психо­лога до роботи у спорті 107

4.2. Зміст та структура психологічної готовності психологів

до професійної діяльності у галузі спорту...................................................... 132

4.3. Методики оцінювання психологічної готовності психоло­гів до професійної діяльності у спорті 140

РОЗДІЛ 5. Корекційна робота з підвищення рівня психологічної готовності психологів до професійної діяльності у спорті..................................................................................................................................... 159

5.1. Умови формування психологічної готовності психологів

до професійної діяльності у спорті................................................................... 159

5.2. Зміст та особливості проведення психокорекційної робо­ти з підвищення рівня психологічної готовності психологів до професійної діяльності у спорті................................................................. 163

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ............................................................. 183

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА..................................................... 197

ГЛОСАРІЙ................................................................................................................ 202