т

магниевый скраб beletage

ТАКТ ТРЕНЕРА — поведінка тренера, що будується на основі прави­льно сприйнятих ним соціальних очікувань стосовно нього як тренера і викладача. Це психологічні основи педагогічного такту тренера, соціа­льні установки тренера і сукупність стереотипів.

ТАКТИКА — цілеспрямовані способи використання технічних прийо­мів у тактичних діях спортсменів для вирішення змагальних завдань з урахуванням правил змагання, плюсів і мінусів характеристик підгото­вленості (своєї, партнерів і супротивника), а також умов середовища. У кожному виді спорту способи вирішення тактичних завдань і їх специ­фіка залежать від правил змагань, особливостей спортивної техніки, традицій виду спорту.

ТРЕНІНГ ПСИХОЛОГІЧНИЙ — сукупність методів активного пси­хологічного навчання, спрямованого на формування, розвиток і за­кріплення навичок ефективної поведінки спортсменів у певних ситу­аціях.

ТРЕНОВАНІСТЬ ЗАГАЛЬНА — змінюється під впливом неспецифіч­них вправ, що зміцнюють здоров'я, поліпшують фізичні якості і підви­щують функціональні можливості органів і систем організму щодо різ­них видів м'язової діяльності.

ТРЕНОВАНІСТЬ СПЕЦІАЛЬНА — є наслідком удосконалювання кон­кретного виду м'язової діяльності, обраного предметом спортивної спеціалізації.

ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ СТРУКТУРА — відносно стійкий поря­док об'єднання його компонентів (частин, сторін і ланок), їх закономір­не співвідношення один з одним із загальною послідовністю. У трену­вальному процесі розрізняють три рівні структури:

1)мікроструктура — структура окремих спортивних занять і мікро- циклів;

2)мезоструктура — структура середніх циклів і етапів тренування, що включають серію цілеспрямованих мікроциклів;

3)макроструктура — структура великих циклів тренування (макро- циклів).

ТРЕНУВАННЯ ІДЕОМОТОРНЕ — таке тренування, що дає змогу спортсмену шляхом уявного відтворення зорових і м'язово-рухових уявлень краще засвоїти раціональні техніко-тактичні варіанти виконан­ня рухів, оптимальний режим роботи м'язового апарату, а також сприяє удосконалюванню кінестетичних і зорових сприйняттів параметрів ру­хових дій і зовнішнього середовища, що супроводжують процес трену­вання і змагань.

У

УВАГА — організована і цілеспрямована психічна активність, що має сенсорне завдання, її зміст спрямований на предметну властивість рухів.