2.1. Застосування інформаційних технологійу економічному аналізі

магниевый скраб beletage

Ефективне управління господарською діяльністю підприємстванеможливе без якісної вхідної інформації про фактичний стан до-сліджуваного об'єкта, яка повинна бути відповідним чином підго-товлена та оброблена. Процес аналітичної обробки інформації є до-сить трудомістким, оскільки вимагає опрацювання широкогоспектру внутрішньої та зовнішньої інформації за допомогою різнихспособів і прийомів, крім того, отримана інформація повинна за-безпечувати оперативність прийняття управлінських рішень.

Управлінські рішення, які приймаються на основі попередньопроведеного аналізу, повинні носити прогнозний характер, врахо-вувати широкий спектр факторів, які здійснюють вплив на дослі-джувані показники. Саме зазначені вище обставини зумовили не-обхідність розробки та застосування сучасних інформаційно-комп'ютерних технологій для проведення економічного аналізу.

Поняття «інформаційне забезпечення» (ІЗ) виникло узв'язку з розвитком автоматизованих систем управління (АСУ).Це динамічна система одержання, оцінки, зберігання та переробкиданих, створена з метою вироблення управлінських рішень. ІЗможна розглядати і як процес забезпечення інформацією, і як су-купність форм документів, нормативної бази та реалізованих рі-шень щодо обсягів, розміщення та форм існування інформації, якавикористовується в інформаційній системі (ІС) у процесі її функ-ціонування.

Основні вимоги до інформаційного забезпечення такі:

інформаційне забезпечення має бути достатнім для викорис-тання всіх функцій інформаційної системи;

для кодування інформації, що використовується як на об'єктіуправління, так і на вищому її рівні, необхідно використовуватипогоджені класифікатори;

інформаційне забезпечення цієї інформаційної системи маєбути поєднане з інформаційним забезпеченням інших систем, зякими воно взаємодіє;

форми документів і відеокадрів, які вводяться системою, ма-ють відповідати вимогам стандартів, технічним характеристикамтерміналів, а також погоджені з замовником;

сукупність інформаційних масивів організується у вигляді ба-зи даних на машинних носіях;

інші вимоги.

Система інформаційного забезпечення, яка є складовою части-ною системи автоматизованого збирання та обробки інформації,забезпечує:

актуальність інформації, оскільки вона отримується та оброб-ляється в ритмі виробництва та відображає реальний стан об'єктауправління на певний момент часу;

об'єктивність даних;

повноту відображення процесів та явищ;

погодженість та інформаційну єдність показників, їх взаємо-зв'язок і взаємозалежність.

Сучасні комплекси ПЕОМ (АРМ) і розроблені методи забезпе-чують збирання та обробку інформації в режимі реального часу, щоозначає одержання оперативної інформації. Оперативна — це такаінформація, яку можна використати на відрізку часу, протягом яко-го відбуваються певні процеси чи операції.

Однією із перспективних сфер застосування інформаційних си-стем та комп'ютерних технологій на підприємствах є економічнийаналіз на основі даних бухгалтерського обліку.

Обчислювальна техніка істотно підвищує якість обробки облі-кової інформації, змінює зміст та організацію праці облікового пер-соналу, а саме: зменшується кількість ручних операцій з обробкипервинних документів, систематизації облікових показників, запо-внення регістрів та звітних форм.

Удосконалення облікової роботи безпосередньо позитивновпливає на якість та оперативність інформаційної бази економічно-го аналізу.

Основним завданням економічного аналізу є наданняоб'єктивної інформації про виробничу та фінансову діяльність під-приємства. Це дозволяє оперативно впроваджувати заходи для усу-нення виявлених під час проведення аналізу недоліків, що призведедо підвищення ефективності діяльності підприємства.

Ефективність управління фінансовою діяльністю підприємствазначною мірою залежить від якості його інформаційного забезпечен-ня, основу якого становить інформаційна база економічного аналізу.

В інформаційній базі економічного аналізу провідна роль нале-жить бухгалтерській та статистичній звітності підприємства. Це си-стема економічних даних, які надаються у встановлені строки ор-ганам державного управління, та містять різноманітну кількісну таякісну характеристику виробничої та фінансової діяльності за пев-ний період.

У створенні інформаційної бази економічного аналізу викорис-товуються економічні, статистичні та бухгалтерські документи, якірозробляються та заповнюються в різних підрозділах підприємстваі розробка яких пов'язана між собою. Проте найбільшу питому вагузаймають дані бухгалтерського обліку.

Для підвищення ефективності процесу збирання та обробки ін-формації під час проведення економічного аналізу можна викорис-тати інформаційні моделі, які відображають інформаційний зв'язокміж показниками та документами, де міститься відповідна інфор-мація.