12.6. Оптимізація грошових потоків підприємства

магниевый скраб beletage

Процес аналізу завершують оптимізацією грошових потоків шля-хом вибору найкращих форм їхньої організації на підприємстві зобліком зовнішніх і внутрішніх факторів з метою досягнення їхньоїзбалансованості, синхронізації і зростання чистого грошового по-току.

У першу чергу необхідно домогтися збалансованості обсягівдодатного і від'ємного потоків коштів, оскільки і дефіцит, і надли-шок грошових ресурсів негативно впливають на результати госпо-дарської діяльності.

При дефіцитному грошовому потоці знижуються ліквідність ірівень платоспроможності підприємства, що призводить до зрос-тання простроченої заборгованості підприємства за кредитами бан-ку, постачальникам, персоналу з оплати праці.

При надлишковому грошовому потоці втрачається реальна вар-тість тимчасово вільних коштів унаслідок інфляції, уповільнюєтьсяоборотність капіталу через простій коштів, втрачається частина по-тенційного доходу у зв'язку з втраченою вигодою від прибутковогорозміщення коштів в операційному чи інвестиційному процесі.

Для досягнення збалансованості дефіцитного грошового по-току в короткостроковому періоді розробляють заходи для приско-рення залучення коштів і уповільнення виплат їх.

Оскільки ці заходи, підвищуючи рівень абсолютної платоспро-можності підприємства в короткостроковому періоді, можуть ство-рити проблеми дефіцитності грошових потоків у майбутньому, топаралельно має бути розроблено заходи для збалансованості дефі-цитного грошового потоку в довгостроковому періоді.

Способи оптимізації надлишкового грошового потоку пов'я-зані здебільшого з активізацією інвестиційної діяльності підприєм-ства, спрямованої:

на дострокове погашення довгострокових кредитів банку;

на збільшення обсягу реальних інвестицій;

на збільшення обсягу фінансових інвестицій.

Синхронізацію грошових потоків має бути спрямовано на

усунення сезонних і циклічних розходжень у формуванні як пози-тивних, так і негативних грошових потоків, а також на оптимізаціюсередніх залишків готівки.

Заключним етапом оптимізації є забезпечення умов максиміза-ції чистого грошового потоку підприємства, зростання якого забез-печує підвищення рівня самофінансування підприємства, знижуєзалежність від зовнішніх джерел фінансування.

Збільшення суми чистого грошового потоку можна забезпечи-ти за рахунок таких заходів:

зменшення суми постійних витрат підприємства;

зниження рівня змінних витрат;

проведення ефективної податкової політики;

застосування методу прискореної амортизації;

продаж невикористовуваних видів основних засобів, немате-ріальних активів і запасів;

посилення претензійної роботи з метою повного і вчасногостягнення штрафних санкцій та дебіторської заборгованості.

Результати оптимізації грошових потоків мають відображатисяу фінансовому плані підприємства на рік з розбивкою по кварталахі місяцях.

Для оперативного керування додатними і від'ємними грошо-вими потоками доцільно складати платіжний календар (планплатежів точної дати), в якому, з одного боку, відображаютьграфік надходження коштів від усіх видів діяльності протягомпрогнозного періоду (5, 10, 15, 30 днів), а з іншого — графікмайбутніх платежів (податків, заробітної плати, формування за-пасів, погашення кредитів і процентів за ними і т. ін.). Платіж-ний календар дає можливість фінансовим службам підприємстваздійснювати оперативний контроль за надходженням і витратоюкоштів, вчасно фіксувати зміну фінансової ситуації і вчасновживати коригувальних заходів для синхронізації додатного івід'ємного грошових потоків і забезпечення стабільної плато-спроможності підприємства.

Сучасні методи фінансового управління, базуються на концепціїуправління грошовими потоками, що формують єдину системугрошових ресурсів підприємства.

Концепція фінансової рівноваги підприємства дозволяє з єдинихпозицій розглядати сукупність грошових потоків підприємства, щомають різні характеристики, та забезпечує їхнє динамічне управ-ління, відображаючи необхідну умову ефективного розвитку під-приємства — його ліквідність.

Суть концепції фінансової рівноваги підприємства визнача-ється як збалансованість грошових потоків підприємства в кож-ний момент періоду діяльності. Якщо за період часу [0, Т] під-приємство в результаті своєї діяльності генерує n грошовихпотоків CFi, і = 1,n, то умова фінансової рівноваги може бутивиражена рівнянням:

XCF- (t) _ 0,i-1

для кожного t є [0,7]

З урахуванням грошових потоків від усіх видів діяльності —операційної, інвестиційної та фінансової, умова фінансової рів-новаги підприємства може бути виражена наступним чином:

Щ        П2       Щ

£ CF (t) + £ CF (t) + £ CF (t) = 0, щ + П2 + П3 = n

i-1 j-1 k-1

де CFio,i = 1, щ — грошові потоки від операційної діяльності;

CFj,j = 1, n2 — грошові потоки від інвестиційної діяльності;

CF{,k = 1 , n3 — грошові потоки від фінансової діяльності.

Порушення принципів фінансової рівноваги підприємства нега-тивно впливає на результати його діяльності. При цьому негатив-ний вплив на ефективність функціонування підприємства здійсню-ють як дефіцит, так і надлишок грошового потоку. Негативнінаслідки дефіцитного грошового потоку підприємства проявляють-ся в зниженні ліквідності та рівня платоспроможності підприємст-ва, зростанні кредиторської заборгованості, зростанні тривалостіфінансового циклу підприємства та зниженні показників ефектив-ності використання капіталу підприємства.

Система показників діяльності підприємства повинна відобра-жати важливу проблему фінансового управління, що полягає в під-тримці динамічного процесу діяльності, що спрямований на досяг-нення максимуму цільової функції підприємства при контрольо-ваній фінансовій рівновазі.

З точки зору відповідності системи показників цілям ефектив-ного управління підприємством визначимо наступні вимоги до сис-теми показників:

адекватність цілям управління та можливість інтеграції на рі-зних етапах управлінського процесу;

врахування основних факторів, що впливають на реалізаціюцілей підприємства та врахування взаємозв'язків між ними;

врахування особливостей організаційної структури підпри-ємства, деталізація показників для всіх рівнів управління підприєм-ства;

висока гнучкість та адаптованість до умов вирішення про-блеми;

економічність, що полягає в перевищенні результатів від фу-нкціонування системи показників над витратами на реалізацію да-ної системи.

Найоптимальніше для підприємства є збалансоване економічнезростання, яке базується на підтримці його фінансової рівноваги тазабезпеченні максимізації основного цільового показника — варто-сті підприємства, основними чинниками формування якої є грошовіпотоки. Розгляд і концепції фінансової рівноваги з позицій управ-ління грошовими потоками та формування системи показників ана-лізу грошових потоків мають важливе значення для прийняття ефе-ктивних оперативних та стратегічних фінансових рішень.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

У чому полягають цілі і завдання аналізу собівартості продукції?

Які джерела інформації використовуються для аналізу собівартості?

За якими показниками характеризується собівартість продукції?

Які види собівартості використовуються в економіці?

Викладіть методику аналізу витрат на виробництво за елемента-ми та статтями

Назвіть особливості собівартості одиниці окремих видів продукції.

Назвіть особливості аналізу собівартості продукції в структурнихпідрозділах.

У чому полягають особливості стратегічного аналізу?

Які особливості й відмінності має методика оперативного аналізусобівартості?

Обґрунтуйте необхідність міжгосподарського (порівняльного)аналізу собівартості.

Як проводиться зведений підрахунок резервів зниження собіварто-сті продукції?

ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ

Термін «аналіз» означає:

розклад досліджуваного об'єкта на елементи з метою вивчення;

оцінка результатів роботи;

спостереження за діяльною;

поєднання явищ та процесів.

Метод економічного аналізу — це система:

регулятивних принципів аналітичного дослідження, наукового ін-струментарію, теоретико-пізнавальних категорій;

регулятивних принципів аналітичного дослідження;

наукового інструментарію, регулятивних принципів аналітичногодослідження;

теоретико-пізнавальних категорій, регулятивних принципів аналі-тичного дослідження.

За об'єктами дослідження в економічному аналізі виділя-ють:

мікроекономічний аналіз;

факторний аналіз;

тактичний аналіз;

оперативний аналіз.

Для забезпечення придатності інформації для прийняттяуправлінських рішень аналіз висуває до неї вимогу:

достовірності,

масовості;

паралельності;

дублювання.

Під організацією економічного аналізу на підприємствірозуміють:

систему цілеспрямованих дій з його планування і практична реалі-зація на різних рівнях управління;

оптимізацію способів нагромадження та збереження інформаційнихданих;

врахування специфіки і тенденцій діяльності суб'єкта господарю-вання;

перевірку правильності ведення бухгалтерського обліку.

Натуральні показники обсягів виробництва використо-вують:

при аналізі обсягів виробництва однорідної продукції;

для узагальнюючої характеристики обсягів виробництва продукції;

при аналізі обсягів неоднорідної продукції;

при аналізі обсягів незіставної продукції.

Неритмічна робота підприємства призводить до:

до перевитрат фонду оплати праці;

росту обсягу нерозподіленого прибутку;

зменшення обсягу незавершеного виробництва;

росту рентабельності власного капіталу.

Методика аналітичного дослідження якості продукціївключає:

оцінку виконання плану і динаміки показників сортності;

оцінку доплат за понадурочні;

відшукання резервів підвищення продуктивності праці;

оцінку наднормативних залишків незавершеного виробництва.

До пасивної частини основних засобів відносять:

будинки, споруди;

машини;

устаткування;

інструмент.

Фондомісткість продукції визначається як відношення:

середньорічної вартості основних засобів до обсягу випущеної про-дукції;

обсягу випущеної продукції до середньорічної вартості основнихзасобів;

середньорічної вартості основних засобів до обсягу реалізованоїпродукції;

середньорічної вартості основних засобів до вартості власного ка-піталу фірми.

11. Об'єктом аналізу предметів праці є:

рівень забезпеченості підприємства сировиною і матеріалами;

ефективність використання оборотних засобів;

рівень забезпеченості підприємства основними засобами;

склад, структура та динаміка кадрового потенціалу.

12. Вихід продукції з однієї гривні витрачених предметівпраці — це:

матеріаловіддача;

матеріаломісткість;

матеріальні витрати;

коефіцієнт корисного використання матеріалів.

13. За матеріалами аналізу якісного складу працюючих здій-снюють:

правильний підбір і оптимальне розташування кадрів;

оцінку непродуктивних втрат робочого часу;

оцінку внутрішньозмінних втрат робочого часу;

всі відповіді правильні.

14. Коефіцієнт плинності кадрів розраховують як:

частку від ділення звільнених за власним бажанням, за прогули іпорушення трудової дисципліни за рішенням суду (зайвий оборот) до се-редньооблікової чисельності;

частку від ділення прийнятих за період працівників до середньо-облікової їх чисельності;

частку від ділення числа вибулих за період працівників до серед-ньо- облікової їх чисельності;

частку від ділення різниці між вийнятими і звільненими до серед-ньооблікової чисельності.

15. Під час проведення аналізу витрат підприємства викори-стовують показники:

собівартість товарного випуску в цілому та за статтями калькуляції,собівартість окремих видів продукції, сукупні операційні витрати періодуза економічними елементами;

собівартість товарного випуску в цілому та за статтями калькуляції,собівартість окремих видів продукції;

собівартість окремих видів продукції, сукупні операційні витратиперіоду за економічними елементами;

сукупні операційні витрати періоду за економічними елементами,собівартість товарного випуску в цілому та за статтями калькуляції.

На відхилення витрат за окремими статтями собівартос-ті від плану впливає зміна:

асортименту і структури випуску продукції, рівня собівартостіокремих видів продукції, обсягу випуску продукції;

асортименту і структури випуску продукції, обсягу випуску проду-кції;

рівня собівартості окремих видів продукції, асортименту і структу-ри випуску продукції;

обсягу випуску продукції, рівня собівартості окремих видів проду-кції.

Показником фінансових результатів діяльності підпри-ємства є:

операційний прибуток (збиток), прибуток (збиток) від звичайної ді-яльності до оподаткування, валовий прибуток (збиток);

операційний прибуток (збиток), валовий прибуток (збиток);

прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування, опе-раційний прибуток (збиток);

валовий прибуток (збиток), прибуток (збиток) від звичайної діяль-ності до оподаткування.

Доречну для детальнішого аналізу фінансових результа-тів інформацію відображено на рахунках:

8-го класу Плану рахунків, 9-го класу Плану рахунків, 7-го класуПлану рахунків;

8-го класу Плану рахунків, 7-го класу Плану рахунків;

9-го класу Плану рахунків, 8-го класу Плану рахунків;

7-го класу Плану рахунків, 9-го класу Плану рахунків.

Стійкість фінансового стану підприємства характеризує:

ступінь залежності від зовнішніх джерел фінансування, рівень фі-нансового ризику при його кредитуванні чи інвестуванні, здатність до від-творення діяльності за рахунок власних джерел фінансування; ступінь за-лежності від зовнішніх джерел фінансування, рівень фінансового ризикупри його кредитуванні чи інвестуванні;

рівень фінансового ризику при його кредитуванні чи інвестуванні,здатність до відтворення діяльності за рахунок власних джерел фінансу-вання;

здатність до відтворення діяльності за рахунок власних джерел фі-нансування, ступінь залежності від зовнішніх джерел фінансування.

Завданням аналізу фінансової стійкості є:

а) виявити забезпеченість підприємства власним оборотним капіта-лом, проаналізувати вплив зміни оборотності оборотних засобів на фінан-сову стійкість, оцінити залежність підприємства від зовнішніх джерел фі-нансування;

виявити забезпеченість підприємства власним оборотним капіта-лом, проаналізувати вплив зміни оборотності оборотних засобів на фінан-сову стійкість;

проаналізувати вплив зміни оборотності оборотних засобів на фі-нансову стійкість, оцінити залежність підприємства від зовнішніх джерелфінансування;

оцінити залежність підприємства від зовнішніх джерел фінансуван-ня, виявити забезпеченість підприємства власним оборотним капіталом.

Аналіз як метод наукового пізнання це:

сукупність прийомів і закономірностей розчленування предметадослідження на складові частині;

відволікання від несуттєвого і одночасне виділення сторін цьогопредмета, які цікавлять дослідника;

при вивченні одиничного слід враховувати закономірності загаль-ного, явищ вищого порядку;

рух дослідження від одиничного факту до сукупного уявлення прогосподарський процес.

Ключовими категоріями економічного аналізу є:

фактор, резерв, показник.;

фактор, резерв;

резерв, показник;

показник, фактор.

За суб'єктом проведення в економічному аналізі виділяють:

зовнішній аналіз;

техніко-економічний аналіз;

ретроспективний аналіз;

стратегічний аналіз.

З метою встановлення доброякісності економічної інфо-рмації здійснюють перевірку:

логічну і арифметичну;

циклічну;

допоміжну;

ієрархічну.

Організація економічного аналізу це:

система заходів, спрямованих на його оптимальне функціонуваннята подальший розвиток;

системне комплексне вивчення, вимірювання та узагальненнявпливу факторів на результати діяльності;

безперервний процес забезпечення аналітичної діяльності інформа-ційними ресурсами;

способи та прийоми обробки аналітичної інформації.

До активної частини основних засобів відносять:

машини та устаткування;

споруди;

будинки;

земельні ділянки.

Фондовіддача основних виробничих засобів визначаєть-ся як відношення:

обсягу випущеної продукції до середньорічної вартості основнихвиробничих засобів;

середньорічної вартості основних виробничих засобів до обсягувипущеної продукції;

середньорічної вартості основних виробничих засобів до обсягу ре-алізованої продукції,

середньорічної вартості основних виробничих засобів до вартостівласного капіталу фірми.

Для того, щоб визначити обсяг реалізації продукції під-приємства необхідно використати:

звіт про фінансові результати;

баланс підприємства;

звіт про власний капітал;

звіт про рух грошових коштів.

До комплексних показників якості продукції належать:

сортність;

безпечність;

довговічність;

ритмічність діяльності.

Для оцінки обсягу виробництва продукції використову-ють вимірники:

умовні, вартісні, натуральні;

умовні, вартісні;

вартісні, натуральні;

натуральні, умовні.

Об'єктом аналізу предметів праці є:

стан складських запасів матеріалів, сировини, комплектуючих ви-робів, запчастин;

ефективність використання трудових ресурсів;

обсяг, склад, структура та динаміка основних засобів;

асортимент і структура продукції.

32. Вартість витрачених предметів праці на виробництвопродукції — це:

матеріальні витрати;

матеріаломісткість;

матеріаловіддача;

коефіцієнт корисного використання матеріалів.

33. Коефіцієнт інтенсивності обороту з вибуття персоналурозраховують як:

частку від ділення числа працівників, що вибули за період до сере-дньооблікової їх чисельності;

частку від ділення прийнятих за період працівників до середньооб-лікової їх чисельності;

частку від ділення звільнених за власним бажанням, за прогули іпорушення трудової дисципліни за рішенням суду (зайвий оборот) до се-редньооблікової чисельності;

частку від ділення різниці між прийнятими і звільненими до серед-ньооблікової чисельності.

34. Якщо середня кількість днів, відпрацьованих робітни-ком за аналізований період, менша від планового рівня, це сві-дчить про:

наявність цілоденних втрат робочого часу;

наявність внутрішньозмінних втрат робочого часу;

зменшення чисельності робітників;

наявність понадурочних робіт.

35. Узагальнюючими показниками собівартості є:

собівартість за статтями витрат, витрати на 1 грн продукції, опера-ційні витрати за економічними елементами;

собівартість за статтями витрат, витрати на 1 грн продукції;

витрати на 1 грн продукції, операційні витрати за економічнимиелементами;

операційні витрати за економічними елементами, витрати на 1 грнпродукції.

36. Рівень витрат на 1 грн продукції визначають відно-шенням:

собівартості продукції до її обсягу оптових цінах;

обсягу продукції в оптових цінах до її собівартості;

матеріальних витрат до обсягу продукції в оптових цінах;

обсягу продукції до матеріальних витрат.

Показником фінансових результатів діяльності підпри-ємства є:

операційний прибуток (збиток), прибуток (збиток) від звичайної ді-яльності до оподаткування, валовий прибуток (збиток);

операційний прибуток (збиток), валовий прибуток (збиток);

прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування, опе-раційний прибуток (збиток);

валовий прибуток (збиток), прибуток (збиток) від звичайної діяль-ності до оподаткування.

Звіт про фінансові результати надає правдиву і неупере-джену інформацію про:

доходи, витрата та фінансові результати діяльності за звітний тапопередній періоди;

надходження і вибуття грошових коштів від різних видів діяльностіпідприємства протягом звітного періоду;

зміни компонентів власного капіталу за звітний та попередній періоди;

реальний фінансовий стан підприємства на конкретну дату.

Фактором формування стійкого фінансового стану є:

всі відповіді правильні,

раціональна структура активів та їх оптимальна оборотність;

рентабельність діяльності;

забезпеченість підприємства фінансовими ресурсами і структураавансованого капіталу.

При     оцінці стійкості підприємства використовують пока-зники:

коефіцієнт фінансової незалежності;

коефіцієнт абсолютної ліквідності;

коефіцієнт плинності;

рентабельності продажу.

Якими проблемами займається аналіз на макрорівні:

аналізом динаміки товарно-грошової маси держави;

впливом внутрішніх і зовнішніх факторів на виробництво і збутпродукції;

динамікою собівартості продукції;

фінансовим станом підприємства.

Методика економічного аналізу — це:

сукупність конкретних неодноразово вживаних прийомів, засобів,що використовуються в заданій послідовності;

єдиний спосіб дослідження і пізнання економічних явищ на підпри-ємствах, в галузях;

всезагальний підхід до вивчення явищ, процесів;

розподіл обов'язків між окремими структурними підрозділами.

За періодичністю проведення в аналізі виділяють:

епізодичний аналіз;

внутрішній аналіз;

макроекономічний аналіз;

маркетинговий аналіз.

Принципом інформаційного забезпечення економічногоаналізу є:

вияв інформаційної потреби та способу її найоптимальнішого задо-волення;

створення сприятливого соціально-психологічного клімату;

планування робіт з проведення економічного аналізу;

розподіл обов'язків з проведення аналітичних робіт.

Основними етапами проведення аналізу є:

підготовчий, інформаційний, розрахунковий, заключний;

порівняльний, структурний, вертикальний, динамічний;

порівняльний, коефіцієнтний, факторний, дисперсійний;

оцінка, діагностика, прогнозування стану, пошук варіантів управ-лінських рішень.

Товарна продукція відрізняється від валової на:

величину залишків незавершеного виробництва;

оборотність оборотних засобів;

зміна залишків готової продукції;

зміну неоплаченої продукції.

Які з перелічених факторів безпосередньо не впливаютьна обсяг товарної продукції:

обсяг чистого прибутку;

порушення ритму роботи;

фактори предметів, засобів праці та самої праці;

зміни залишків незавершеного виробництва.

Основними причинами зниження якості продукції є:

низька кваліфікація робітників;

несвоєчасна установка нового обладнання;

затримка у виготовленні технічної документації;

структурно-асортиментні зрушення у випуску.

Фондовіддача активної частини основних виробничихзасобів визначається як відношення:

обсягу випущеної продукції до середньорічної вартості активноїчастини основних виробничих засобів;

середньорічної вартості активної частини основних виробничих за-собів до обсягу випущеної продукції;

середньорічної вартості основних виробничих засобів до середньо-річної вартості активної частини засобів;

середньорічної вартості основних виробничих засобів до вартостівласного капіталу фірми.

50. Об'єктом аналізу основних засобів є:

ефективність використання оборотних засобів;

склад, структура та динаміка кадрового потенціалу;

рівень забезпеченості підприємства основними засобами;

конкурентноздатність продукції.

Об'єктом аналізу предметів праці є:

ефективність використання предметів праці;

склад, структура та динаміка кадрового потенціалу;

рівень забезпеченості підприємства трудовими ресурсами;

технічний стан і віковий склад обладнання.

Відношення вартості повернутих відходів до матеріаль-них витрат — це:

коефіцієнт відходів;

матеріаломісткість;

матеріаловіддача;

коефіцієнт корисного використання матеріалів.

Для оцінки виконання плану щодо продуктивності працірозраховують:

частку від ділення фактичного і планового виробітку продукції;

різницю між плановим та фактичним виробітком продукції;

різницю між звітним і минулорічним виробітком продукції;

частку від ділення планового і фактичного виробітку продукції.

Коефіцієнт інтенсивності обороту з прийому персоналурозраховують як:

частку від ділення прийнятих за період працівників до середньо об-лікової їх чисельності;

частку від ділення числа вибулих за період працівників до середньооблікової їх чисельності;

частку від ділення звільнених за власним бажанням, за прогули іпорушення трудової дисципліни рішенням суду (зайвий оборот) до серед-ньооблікової чисельності;

частку від ділення різниці між прийнятими і звільненими до серед-ньооблікової чисельності.

55. Витрати, що не можуть бути віднесені безпосередньо доконкретного об'єкта економічно доцільним шляхом є:

непрямими;

прямими;

змінними;

всі відповіді правильні.

56. Зіставлення фактичних витрат за звітній період з факти-чними — за попередній період, виконується з метою:

вивчення динаміки та закономірностей зміни;

вивчення тенденцій планування;

оцінки виконання кошторису,

ви відповіді правильні.

57. Показником фінансових результатів (прибутком, збит-ком) діяльності підприємства є:

різниця між доходом і витратами;

витрати діяльності;

дохід від діяльності;

ви відповіді правильні.

Прибуток у відсотках до вартості активів характеризує:

рентабельність активів;

рентабельність реалізації;

прибуток на гривню засобів на оплату праці;

рентабельність окремих видів продукції.

При аналізі фінансового стану підприємства вирішуєтьсязавдання:

виявлення тенденції зміни показників фінансової стійкості та на-прямків її зміцнення, аналізу стану розрахунків, динаміки платоспромож-ності та шляхів підвищення ліквідності активів, оцінки динаміки стану,структури майна підприємства та джерел його формування;

виявлення тенденції зміни показників фінансової стійкості та на-прямків її зміцнення, аналізу стану розрахунків, динаміки платоспромож-ності та шляхів підвищення ліквідності активів;

аналізу стану розрахунків, динаміки платоспроможності та шляхівпідвищення ліквідності активів, оцінки динаміки стану, структури майнапідприємства та джерел його формування;

оцінки динаміки стану, структури майна підприємства та джерелйого формування, виявлення тенденції зміни показників фінансової стій-кості та напрямків її зміцнення.

Для характеристики фінансової стійкості підприємстварозраховують коефіцієнти:

маневрування, забезпеченості власним оборотним капіталом, авто-номії (фінансової незалежності);

маневрування, забезпеченості власним оборотним капіталом;

забезпеченості власним оборотним капіталом, автономії (фінансо-вої незалежності);

автономії (фінансової незалежності), маневрування.

Основною метою економічного аналізу є:

оцінка та діагностування стану об'єкта, прогнозування його пода-льшого розвитку;

кількісна та якісна характеристика масово-однорідних явищ;

документальна фіксація фактів господарської діяльності;

перевірка правильності ведення бухгалтерського обліку.

Методологія економічного аналізу це:

знання про метод, суть, правила і сферу застосування методик іприйомів;

всезагальний підхід до вивчення явищ, процесів;

конкретний спосіб дослідження і пізнання економічного явища;

сукупність конкретних неодноразово вживаних прийомів, що вико-ристовуються в заданій послідовності.

За аспектами дослідження аналіз може бути:

фінансово-економічним;

галузевим;

періодичним;

щорічним.

Економічним аспектом одержання інформації є:

витрати на отримання, обробку та зберігання;

форма, обсяг, знакові структури повідомлення;

корисність, практична цінність для потреб управління;

старіння, оновлення, періодичність, актуальність.

Складання програми аналізу є:

стадією підготовчого етапу аналізу;

стадією заключного етапу аналізу;

стадією основного етапу аналізу;

стадією інформаційного етапу.

Об'єктом аналізу остових засобів є:

обсяг, склад, структура та динаміка основних засобів;

ефективність використання трудових ресурсів;

рівень забезпеченості підприємства предметами праці;

асортимент і структура продукції.

Рентабельність основних виробничих засобів — це від-ношення:

у відсотках прибутку до середньорічної вартості повних виробни-чих засобів;

у відсотках обсягу випуску продукції до середньорічної вартостіосновних засобів;

у відсотках середньорічної вартості основних виробничих засобівдо прибутку;

у відсотках середньорічної вартості основних виробничих засобівдо обсягу випуску.

Ритмічна робота підприємства призводить до:

своєчасного і повного виконання договірних зобов'язань;

до перевитрат фонду оплати праці;

росту залишків готової продукції на складі;

зменшення прибутку.

Які основні причини невиконання виробничої програмипідприємства:

недоліки в організації виробництва;

виплата штрафних санкцій;

зміна попиту на окремі вироби;

неефективна реклама продукції.

Чи впливає на вартісні показники підприємства ріст пи-томої ваги виробів низьких сортів якості:

впливає, зменшуючи їх;

впливає, збільшуючи їх;

не впливає;

всі відповіді правильні.

Об'єктом аналізу предметів праці є:

рівень виконання плану матеріально-технічного постачання;

ефективність використання основних засобів;

склад, структура та динаміка основних засобів;

кваліфікаційний рівень персоналу.

Факторна модель формування обсягу товарової продук-ції під виливом предметів праці — це:

добуток матеріальних витрат на матеріаловіддачу;

частка від ділення матеріальних витрат на матеріаловіддачу;

частка від ділення матеріаловіддачі на матеріальні витрати;

добуток матеріальних витрат на матеріаломісткість.

До інтенсивних факторів зміни середньорічного виробіт-ку відносять:

середня тривалість робочого дня, середньогодинний виробіток, се-редня кількість днів, відпрацьованих в році;

середня тривалість робочого дня, середньогодинний виробіток;

середньогодинний виробіток, середня кількість днів, відпрацьова-них в році;

середня кількість днів, відпрацьованих в році, середня тривалістьробочого дня.

Непродуктивні втрати робочого часу викликані:

виготовленням бракованої продукції, виправленням браку, роботоюв понадурочний час;

виготовленням бракованої продукції, виправленням браку;

виправленням браку, роботою в понадурочний час;

роботою в понадурочний час, виготовленням бракованої продукції.

Витрати, що можуть бути віднесені безпосередньо доконкретного об'єкта економічно доцільним шляхом є:

прямими;

непрямими;

постійними;

всі відповіді правильні.

Фактором формування рівня витрат на 1 грн продукції єзміна:

собівартості окремих видів продукції, цін на готову продукцію, об-сягу структури та асортименту випуску продукції;

собівартості окремих видів продукції, цін на готову продукцію;

цін на готову продукцію, обсягу структури та асортименту випускупродукції;

обсягу структури та асортименту випуску продукції, собівартостіокремих видів продукції.

Доходи підприємства — це:

збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів абозменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу(крім зростання капіталу за рахунок внесків власників);

сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати;

зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збіль-шення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за ви-нятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу вла-сниками);

перевищення суми витрат над сумою доходу.

Прибуток у відсотках до середньорічної вартості основ-них засобів і нормованих оборотних засобів характеризує пока-зник:

загальної рентабельності;

рентабельності реалізації;

рентабельності власного капіталу;

рентабельності майна.

Джерелами інформації для поглибленого аналізу фінан-сового стану підприємства є:

дані фінансового обліку, фінансовий план, платіжний календар, фі-нансова (форми 1, 2, 3, 4, 5) і статистична (форма 1-Б) звітність;

дані фінансового обліку, фінансовий план, платіжний календар;

фінансовий план, платіжний календар;

фінансова (форми 1, 2, 3, 4, 5) і статистична (форма 1-Б) звітність,фінансовий план, платіжний календар

Для оцінки ефективності використання оборотного капі-талу використовують показник:

тривалість обороту, коефіцієнт закріплення, коефіцієнт оборотності;

тривалість обороту, коефіцієнт закріплення;

коефіцієнт закріплення, коефіцієнт оборотності;

коефіцієнт оборотності, тривалість обороту.

Під предметом економічного аналізу розуміють:

причинно-наслідкові зв'язки економічних явищ та процесів;

господарську діяльність, відображену у системі показників;

системне комплексне вивчення, виявлення та узагальнення виливуфакторів на діяльність підприємства;

способи та прийоми обробки аналітичних явищ.

Особливістю методу економічного аналізу є:

системний комплексний підхід до вивчення економічних явищ іпроцесів;

розподіл обов'язків між окремими структурними підрозділами;

система заходів, спрямованих на його ефективне (функціонуваннята подальший розвиток;

використання системи подвійного запису.

За просторовою ознакою можна виділити:

міжгосподарський аналіз;

ретроспективний аналіз;

періодичний аналіз;

факторний аналіз.

Прагматичним аспектом одержання інформації є:

її корисність, практична цінність для потреб управління;

форма, обсяг, знакові структури повідомлення:

витрати на отримання, обробку та зберігання;

старіння, оновлення, періодичність, актуальність.

Добір і перевірка інформації є:

стадією інформаційного етапу;

стадією основного етапу аналізу;

стадією заключного етапу аналізу;

стадією підготовчого етапу аналізу.

Які з перерахованих факторів безпосередньо впливаютьна зміну номенклатури та структури випуску продукції?

забезпеченість робочою силою, основними засобами та матеріаль-ними ресурсами;

сума сплачених дивідендів;

сума нерозподіленого прибутку;

етап ліквідності активів.

Рівень виконання плану з обсягу випуску продукції роз-раховується як:

відношення фактичного обсягу продукції за аналізований період допланового обсягу;

відношення величини середньорічної потужності підприємства допланового обсягу продукції;

відношення планового обсягу продукції до величини середньоріч-ної потужності підприємства;

відношення планового обсягу продукції за аналізований період дофактичного обсягу продукції.

3авданнями аналізу виробництва продукції є:

розрахунок впливу факторів на формування обсягу випуску проду-кції;

оцінка виконання плацу матеріально-технічного постачання;

оцінка кваліфікаційного рівня трудового потенціалу;

оцінка співвідношення цін нового і старого обладнання.

3 метою аналізу складу та структури основних засобіввикористовуються такі джерела даних:

форма № 5 фінансової звітності;

форма № 2 фінансової звітності;

форма № 3 фінансової звітності;

форма № 1 фінансової звітності.

90. Об'єктом аналізу основних засобів є:

технічний етап і віковий склад обладнання;

ефективність, використання предметів праці;

рівень забезпеченості підприємства трудовими ресурсами;

склад, структура та динаміка кадрового потенціалу.

91. Завданням аналізу предметів праці є:

оцінки обґрунтованості плану матеріально-технічного постачання;

дослідження якості продукції;

оцінка комплектності випущеної продукції;

вивчення обсягу, складу, структури і динаміки основних засобів.

92. Факторна модель формування обсягу товарної продукціїпід впливом предметів праці — це:

частка від ділення матеріальних витрат на матеріаломісткість;

частка від ділення матеріаловіддачі на матеріальні витрати;

частка від ділення матеріальних витрат на матеріаловіддачу;

добуток матеріальних витрат на матеріаломісткість.

93. Вплив чисельності робітників, тривалості періоду роботита продуктивності праці на обсяг випуску продукції визнача-ють з допомогою:

прийомів елімінування;

кореляційно-регресійного аналізу;

балансового прийому;

структурного аналізу.

94. Фактором середньорічного виробітку продукції в розра-хунку на одного працівника є:

питома вага робітників у загальній чисельності персоналу та про-дуктивності їх праці;

співвідношення між фондомісткістю і матеріаломісткістю;

чисельність працівників;

співвідношення між основними та допоміжними робітниками.

95. Витрати, що змінюються прямо (або майже прямо) про-порційно до зміни обсягу діяльності є:

змінними;

постійними;

непрямими;

всі відповіді правильні.

Вплив зміни структури і асортименту продукції на змінувтрат на 1 грн продукції визначають як різницю:

планових витрат, скоригованих на фактичний обсяг продукції тапланових витрат;

фактичних втрат за плановими цінами та планових витрат, скориго-ваних на фактичний обсяг продукції;

фактичних витрат на 1 грн у діючих та прийнятих у плані цінах напродукцію;

всі відповіді правильні.

Витрати підприємства — це:

зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збіль-шення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за ви-нятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу вла-сниками);

сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати;

перевищення суми витрат над сумою доходу;

збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів абозменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу(крім зростання капіталу за рахунок внесків власників).

Прибуток від реалізації у відсотках до виручки від реалі-зації продукції характеризує:

рентабельність реалізації;

загальну рентабельність;

рентабельність окремих видів продукції.;

рентабельність майна.

Для того, щоб скласти думку про фінансове становищекомпанії в звітний період, слід вивчити її:

баланс;

рекламний проспект;

рахунок прибутків і збитків;

звіт про фінансові результати.

Результатом прискорення оборотності оборотних акти-вів є:

вивільнення з обороту грошових коштів;

додаткове залучення в оборот грошових коштів;

збільшення засобів в розрахунках;

зростання кредиторської заборгованості.

злвдлиия для перевірки ЗИЛИЬ

1. Визначити способом абсолютних різниць, кількісний вплив факто-рів на середньорічний виробіток одного працюючого, коли відомо (данітабл. «Аналіз продуктивності праці одного працюючого»):

Показники

Минулий період

Звітний період

Зміни

Питома вага робітників у за-гальній кількості ПВП

 

 

 

Середньорічний виробітокодного робітника, тис.грн

 

 

 

 

АНАЛІЗ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ОДНОГО ПРАЦЮЮЧОГО

Показники

Одиницявиміру

Минулийперіод

Звітний пе-ріод

Зміни

Середньорічний виробітокодного робітника

тис. грн

520

530

 

Питома вага робітників у за-гальній кількості ПВП

коеф.

0,68

0,65

 

Чисельність працюючих

чол.

152

150

 

2. Визначити, які види порівнянь можливі, якщо є такі дані:На підприємстві А трудомісткість виробництва продукції (в нормо-годинах) становила:за планом — 30за звітом — 35

за минулий звітний період — 37

На аналогічному підприємстві Б трудомісткість дорівнювала 29.

Яке призначення можливих порівнянь?

3. За даними підприємства обчисліть середній період погашення де-біторської заборгованості і порівняйте з прийняттям на підприємствісереднім періодом погашення заборгованості покупцями. Зробіть аналі-тичні висновки.

Обчислення виконайте за формулою:

Середній період погашення заборгованості, днів =заборгованість покупців х 360обсяг реалізації

На балансі підприємства за І півріччя заборгованість покупців —270 тис. грн, а товару продано на 5 400 тис. грн. Середній період погашен-ня заборгованості на підприємстві — 9 днів.

За нижче наведеними даними необхідно визначити результат відопераційної діяльності:

а)         валовий прибуток — 275 тис. грн;

б)         доходи від операційної оренди — 15 тис. грн;

в)         одержані пені, штрафи — 8 тис. грн;

г)         адміністративні витрати — 87 тис. грн;

д)         витрати на збут — 38 тис. грн;

е)         інші операційні витрати — 3 тис. грн.

За наведеними даними обчисліть середній період оплати рахунківпостачальникам за формулою

середній період оплати         заборгованість постачальникам х 360

рахунків постачальникам, днів         річні закупки

Заборгованість постачальникам — 275 000 грн.

Річні закупки — 3 000 000 грн.

80 % товарів куплено без оплати на місці (дані про річні закупкисировини, матеріалів не повідомляються у фінансових звітах, тому длярозрахунку шуканого показника потрібно знати, за яку частку закупокгроші на місці не сплачуються; у поданому прикладі — 80 %).

Середній період оплати рахунків по галузі, в якій працює підприєм-ство, — 42 дні.

6. За нижче наведеними даними необхідно:

а)         дати оцінку рентабельності продажу;

б)         скласти відповідні висновки.

Показники

Минулийперіод

Звітний період

Зміни

за біз-нес-планом

фактич-но

щодо біз-нес-плану

щодо мину-лого періоду

Чистий прибу-ток, тис. грн

853

900

911

 

 

Виторг від реа-лізації продук-ції, тис. грн

11 675

12 320

12 500

 

 

Рентабельністьпродажу, %

 

 

 

 

 

7. За даними аналітичної таблиці необхідно визначити та дати оцін-ку

а)         обґрунтованості виробничого завдання з випуску продукції;

б)         відсоток виконання встановленого завдання;

в)         абсолютне відхилення фактичного випуску продукції звітного рокувід планового та від фактичного випуску попереднього року;

г)         темпи зростання і приросту продукції.

ОЦІНКА ЗМІН ОБСЯГУ ПРОДУКЦІЇ

Показники

Виробниче завдання

За минулий період

За звітний період

Зміни

Темп зростання

Темп приросту, %

щодо виробничого за-вдання

щодо минулого пері-оду

Обсяг промис-

5780

5820

5865

 

 

 

 

 

лової продукції

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн)

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Підприємство мало на рік пакет замовлень — 15 тис. одиниць заціною 54 грн за одиницю. Собівартість виробу визначали такими параме-трами:

матеріали — 22 грн;зарплата — 8 грн;накладні змінні витрати — 5 грн;накладні постійні витрати — 7 грн;разом — 42 грн.

Внаслідок скорочення замовлень обсяг виробництва цієї продукціїстановитиме лише 70 % від замовленого. Водночас з'явилася можливістьдодаткової реалізації 3 000 одиниць цієї продукції за нижчою ціною — 40грн, що нижче від собівартості одиниці виробу.

Проведіть аналітичне дослідження вигідності продовження випускупродукції і продажу її за нижчою ціною.

9. Здійснити розрахунок необхідних показників, виходячи з даних таб-лицею та їх впливу на обсяг товарної продукції.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ

Показник

Минулийперіод

Звітний пері-од

Зміни (+, —)

1. Товарна продукція, тис. грн

1320

1323

 

2. Витрати основних матеріалів,

708

860

 

тис. грн

 

 

 

3. Матеріаловіддача

?

?

 

4. Матеріаломісткість продукції

?

?

 

Провести розрахунок впливу факторів:

Зміна суми матеріальних витрат на виробництво продукції.

Зміна матеріаловіддачі порівняно з планом.

10. На підставі даних поданого нижче балансу:

а)         згрупуйте активи за ступенем ліквідності й пасиви за ступенем тер-міновості погашення і оцініть ліквідність балансу;

б)         визначте коефіцієнти ліквідності і фактори зміни їхнього рівня;

в)         розрахуйте коефіцієнт відновлення (втрати) платоспроможності під-приємства.

Актив

Сума, тис. грн

01.01.06

01.01.07

01.01.08

1

2

3

4

І. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи

3000

4100

4300

Основні засоби

47 000

564 000

63 000

Довгострокові фінансові інвестиції

3200

4500

4700

Усього за розділом І

53 200

65 000

72000

11. Визначте вплив таких факторів, як предмети праці, на зміну об-сягу продукції та резерви його зростання. Дані занесіть в таблицю.

№ з/п

Фактор

Методикарозрахунку

Розмір впливу,тис. грн

1.2.

Зміна:

матеріальних витратматеріаломісткості

 

 

Разом

 

 

1.2.

Зміна:

матеріальних витратматеріаловіддачі

 

 

Разом

 

 

12. Проаналізуйте забезпеченість підприємства робітниками запрофесією і рівнем кваліфікації, а також співвідношенням між основнимиі допоміжними робітниками за даними таблиці

Показник

Потреба

Факт

Відхиленнявід потреби, %

1. Чисельність робітників, осібУ тому числі основних

 

 

 

2. Питома вага основних робітни-ків у загальній кільості, %

60

59

-1,55

3. Середній тарифний розряд ро-бітників

4,7

4,8

 

Із них:

 

 

 

токарі

4,2

4,1

 

слюсарі

4,8

4,9

 

фрезерувальники

4,7

4,9

 

Зробіть свої висновки про закріплення робочої сили на підприємстві,обчисливши коефіцієнт прийому, звільнення й плинності (візьміть до ува-ги вік персоналу).

Примітка: У звітному році весь персонал за віком групується так: до30 років — 140 осіб, від 30 до 40 років — 110 осіб, від 40 до 50 років —201 осіб, старші 50 років — 191 особа.

13. Проаналізуйте використання робочого часу та обчисліть непро-дуктивні його втрати на підставі інформації, що надійшла з підприємст-ва за даними таблиці

з/п

Показник

Мину-лий

Звітнийперіод

Змі-

 

період

 

1

Відпрацьовано робітниками людино-днів —усього

 

 

 

2

Баланс робочого часу в розрахунку на одногоробітника:

календарний фонд часу, днів

вихідні і святкові дні

114,0

114,0

 

3

Невиходи на роботу — всього

35,2

 

 

 

У тому числі:Чергова відпусткаВідпустка на навчання

Відпустка у зв'язку з вагітністю й пологамиХвороби

Невиходу з дозволу адміністрації

простої

Прогули

Масові невиходи (страйки)

1 III 1566І

0,20,2

 

4

Кількість явок на роботу

 

 

 

5

Тривалість робочої зміни, год.

8

 

 

14. Провести аналіз використання робітників за кваліфікацією.

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СКЛАД РОБІТНИКІВ

Розрядробітників

Коефіцієнтза тарифом

Кількість робітників, осіб

Зміни

минулий період