1.7. Організація аналітичної роботи на підприємстві

магниевый скраб beletage

Організаційна система аналітичних досліджень визначається за-гальною концепцією управління, економічною системою та мето-дикою аналізу.

Результативність економічного аналізу діяльності суб'єкта гос-подарювання багато в чому залежить від правильної організаціїаналітичної роботи, яка має відповідати ряду вимог. Вона має бу-дуватися насамперед на плановій основі, базуватися на найновішихметодиках, забезпечувати дієвість та ефективність аналітичногопроцесу.

Організація аналітичної роботи на підприємстві включаєрозгляд таких основних питань:

виділення суб'єктів і об'єктів аналізу;

вибір організаційних форм його проведення залежно від орга-нізаційної структури управління на підприємстві та розподілобов'язків між окремими працівниками;

складання програми або плану проведення аналізу;

інформаційне та методичне забезпечення аналізу;

аналітична обробка даних;

оформлення результатів аналізу;

узагальнення результатів аналізу, подання висновків і пропо-зицій.

Фактично, організацію розглядають у двох аспектах. З одногобоку — як організацію аналітичної служби та забезпечення прове-дення аналізу. З другого — як організацію аналітичних робіт, щобезпосередньо виконуються при проведенні аналізу (рис. 1.5).

Організація аналітичної служби полягає у виборі форми органі-зації аналізу та типу організаційної структури відділу (служби, під-розділу), що передбачає підпорядкованість працівників, побудовувзаємозв'язків як між окремими працівниками, так і іншими відді-лами.

Питання організації аналізу на підприємстві належать до компе-тенції його власників (засновників) або уповноваженого органу чипосадової особи, відповідно до регламентуючих документів під-приємства.

Для забезпечення проведення аналізу господарської діяльностіпідприємство самостійно обирає форми його організації.

Виділяють дві форми організації аналізу: централізовану і деце-нтралізовану.

У децентралізованій формі весь комплекс аналітичних робітрозподіляють по загальний структурі управління. Тобто, кожнийвідділ (служба, підрозділ) здійснює певний комплекс аналітичнихробіт відповідно до свого призначання на підприємстві. Організаціяекономічного аналізу за даною формою об'єднує аналітичний про-цес з процесом управління та виступає його окремим етапом.

Організаційні форми аналізу господарської діяльності на під-приємствах визначають за складом апарату і технічним рівнемуправління.

При виборі організаційної форми аналізу слід враховувати рядзовнішніх та внутрішніх факторів:

розмір підприємства;

структура управління підприємством;

рівень конкурентоспроможності підприємства;

характер функціональних зв'язків та автоматизації управ-ління;

вид діяльності та обсяги виробництва;

облікова система підприємства;

регламентації економічного аналізу державними інститутами.

Основні суб'єкти проведення аналізу — вище керівництво

підприємства. Як правило, вище керівництво підприємства є ініціа-тором й архітектором процесу формування стратегії і організаціїаналізу, приймає остаточне рішення про доцільність здійснення пе-вного виду діяльності, пріоритетність критеріїв, їх оцінки, обгрун-тування шляхів мінімізації ризиків.

Тому як організатором, так і користувачем результатів аналізу євище керівництво підприємства.

Організація та здійснення аналізу на підприємстві залежать та-кож від масштабів та спеціалізації підприємства, його організацій-ної структури управління, величини. Так, наприклад, на малих під-приємствах, для яких характерна проста лінійна організаційнаструктура управління, функціональні центри аналізу, як правило,не створюють. Функції такого центру у зв'язку з незначним обся-гом діяльності тут покладені на власника малого підприємства абойого директора.

На середніх підприємствах, які використовують переважно лі-нійно- функціональну організаційну структуру управління, функціїаналізу виконує спеціальний аналітик або група аналізу діяльності,що належить до фінансової служби підприємства. Такий центр ана-лізує всі основні аспекти діяльності підприємства, координуючи її зрізними, пов'язаними відділами підприємства. Аналіз при лінійно-функціональній організаційній структурі управління підприємст-вом проводять за схемою, що наведена на рис. 1.6.

На великих підприємствах із широко диверсифікованою вироб-ничою чи регіональною діяльністю застосовують дивізійну органі-заційну структуру управління, в основі якої — децентралізація під-приємства за окремими ознаками — регіональною, товарною та ін.

Тут аналіз виконують відділи аналізу, сформовані в кожній філії(асоціації, корпорації, холдинги та інтегровані формування).

Аналіз у системі дивізійної організаційної структури управліннядоцільно проводити за такою схемою (рис. 1.7).

Ця схема притаманна, як правило, великим підприємствам, що ма-ють філії у районах, розміщені як у межах однієї області, так і в різнихобластях. Відповідно, при здійсненні діяльності у кожній конкретнійфілії для аналізу задіяні як центри аналізу у філії, так і загальний відділаналізу підприємства. При цьому аналітичні відділи філій готують ін-формацію, необхідну для аналізу у межах їх компетентності, а групааналізу у складі загального відділу аналізу на підприємстві здійснюєаналіз, розглядає варіанти фінансування, оцінює їх ризик тощо. Оста-точне рішення приймає вище керівництво підприємства.

Організацію аналізу за дивізійною організаційною структуроюуправління використовують великі інтегровані об'єднання та виро-бничо-торгові групи.

Важливою умовою, від якої залежить дієвість і ефективність еко-номічного аналізу, є планомірний характер його проведення. Органі-зація аналітичної роботи на підприємствах включає розробку загаль-них планів та планів (програм) конкретних аналітичних робіт: порядокпроведення аналізу; матеріальне, методичне й наукове забезпечення;загальне керівництво, способи виконання аналітичних робіт, контрольза впровадженням у виробництво виявлених резервів.

Організація проведення окремих аналітичних робіт включаютьтакі питання:

призначення керівника роботи;

підбір кваліфікованих виконавців;

складання плану роботи;

забезпечення необхідним інструктивним матеріалом;

забезпечення технічними та іншими засобами;

контроль роботи та реалізація пропозицій аналітиків;

інші.

Розглядаючи організацію аналізу як організацію аналітичнихробіт, перш за все, треба пам'ятати про комплексність та системнийхарактер аналітичних досліджень. Ці основні принципи аналізу(комплексність та системність) сприяють вивченню та досліджен-ню всіх елементів системи (підприємства), оскільки зміна будь-якого з них може спричинити зміну всієї системи, а також даютьзмогу комплексно оцінювати всі параметри економічних явищ іпроцесів, їх зміну та розвиток у просторі і часі, за кількісними і які-сними ознаками, враховуючи як основні так і побічні результати.

Комплексність і системність організації аналітичних робіт за-безпечуються через планування, що полягає в складанні комплекс-ного плану організації всієї аналітичної роботи на підприємстві таскладанні планів для окремого виду аналізу, передбаченого в ком-плексному плані.

Реалізації заходів, передбачених у плані аналізу щодо прове-дення аналітичних робіт, здійснюється в певній послідовності.

Виділяють три основних етапи аналітичної роботи: підготов-чий, основний (аналітичний), підсумковий (заключний) (рис. 1.8).

При такій структуризації етапи аналітичної роботи співпадаютьз етапами технології аналітичного процесу та відображають при-чинно-наслідкову взаємозалежність між ними (рис. 1.8).

Технологія аналітичного процесу передбачає послідовність ви-конання певних процедур та аналітичних операцій, що формуютьвідповідні етапи: підготовчий, аналітичної обробки (процедурний),заключний (узагальнюючий).

На підготовчому етапі відбувається вхід інформації до системита здійснюють комплекс робіт з підготовки інформації до наступноїаналітичної обробки.

Процедурами другого етапу аналітичного процесу є різні мето-дичні, технічні та аналітичні розрахунки, за допомогою яких вико-нують обробку інформації та перетворюють її у придатну для ви-користання при прийнятті управлінських рішень. Етап аналітичноїобробки є основним тому, що від нього залежить якість та повнотадослідження і оцінки явищ та факторів, які спричинили певні ре-зультати діяльності, а відповідно — обгрунтованість висновків іпропозицій за результатами даного аналізу.

Третій, заключний етап, передбачає узагальнення перетвореноїаналітичної інформації та підготовку на їх основі висновків, пропо-зицій та рекомендацій щодо поліпшення господарської діяльностіпідприємства, усунення недоліків та використання резервів.

Проведення аналізу теж можна поділити на три етапи, які взає-мопов'язані з етапами технології аналітичного процесу: підготов-чий, основний, підсумковий.

На першому — підготовчому — етапі складають програмуаналізу; уточнюють об'єкти, мету і завдання; визначають вико-навців та розподіляють між ними функції; вибирають методикуаналізу (конкретні методи (способи, прийоми) дослідження; сис-тему аналітичних та синтетичних показників; фактори, які впли-вають на зміну показників; порядок формування висновків за ре-зультатами аналізу); визначають джерела інформації тавирішують інші питання щодо організації та забезпечення про-ведення аналізу.

ЕТАПИАНАЛІТИЧНОЇРОБОТИ

ЕТАПИ ТЕХНОЛОГІЇАНАЛІТИЧНОГОПРОЦЕСУ

Підготовчийетап

Підготовчийетап

Складають програмуаналізу, вирішуютьпитання щодозабезпечення аналізу,визначають джерелаінформації

Вхід до системи(надходження документів,їх передавання, зберіганнята реєстрація)

Процедурнийетап

Основнийетап

Здійснюється аналітичнеопрацювання та створеннядодаткової аналітичноїінформації.

Процедури в системі(проведеннярозрахунковихпроцедур аналітичногохарактеру)

Підсумковийетап

Завершальний етап

Відбувається узагальнення

результатів аналізу,оформляються аналітичнівисновки

Вихід з системи(складання аналітичнихвисновків, звітів, записок)

Рис. 1.8. Причинно-наслідковий зв'язок аналітичноїроботи та аналітичного процесу

На другому — основному — етапі безпосередньо проводитьсяаналітична робота, в процесі якої реалізовується методика аналізу.Він включає в себе систематизацію отриманої інформації, перевір-ку достовірності даних, аналітичне опрацювання та створення до-даткової аналітичної інформації, вивчення напрямків та причинивідхилень. На даному етапі також відбувається ознайомлення з по-казниками роботи підприємства, складаються аналітичні таблиці,проводяться розрахунки основних показників, розраховуєтьсявплив факторів і розкриваються причинно-наслідкові взаємозв'язкита взаємозалежності між ними тощо.

Третій — підсумковий — етап — це систематизація та узагаль-нення результатів аналізу. На даному етапі дають оцінку діяльностіпідприємства, розробляють рекомендації, висновки та пропозиції.

Ефективне використання результатів аналітичної роботи потре-бує належного узагальнення, яке б могло забезпечити повноту оці-нок та висновків, своєчасність отримання матеріалів, відповідністьїх запитам управління. Узагальненні результати повинні охоплюва-ти всі сторони дослідження, починаючи з виявлених упущених ви-год та невиконаних заходів і закінчуючи інформацією про прихо-вані резерви та перевиконання планів.

Визначені етапи аналітичної роботи є досить умовними. Пере-хід від попереднього етапу до наступного відбувається дуже елас-тично. Процедури першого етапу можуть повторюватись або уточ-нюватись на другому та третьому.

Проте, виділення окремих етапів проведення аналізу допома-гає не лише організувати та якісно провести аналіз, а й сприяєконтролю над якістю та ефективністю виконання аналітичнихпроцедур.

Значне місце в організації економічного аналізу на підприємствіпосідає його інформаційне забезпечення. Для аналізу використо-вують не лише економічні дані, а й технічну, технологічну та іншуінформацію.

Важливе значення в організації аналізу на підприємстві має йо-го методичне забезпечення. Результативність аналізу залежить відтого, які методики застосовуються на підприємстві. Відповідаль-ність за методичне забезпечення покладають на спеціаліста, якийздійснює керівництво аналітичною роботою на підприємстві. В йо-го обов'язки входить удосконалення методики комплексного аналі-зу господарської діяльності на підприємстві на основі вивчення до-сягнень науки і передового досвіду у сфері аналізу тавпровадження її в усі сегменти підприємства, здійснюючи підгото-вку і перепідготовку кадрів з питань аналізу. Особливе значеннямає розробка власних або адаптація готових комп'ютерних програм

аналізу, що дають можливість оперативно і комплексно досліджу-вати результати господарської діяльності з використанням еконо-міко-математичних методів.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

Яка роль економічного аналізу як засобу підвищення ефективностівиробництва за умов ринкових відносин?

Розкрийте основні етапи розвитку економічного аналізу.

Якими ви бачите перспективи розвитку економічного аналізу?

Розкрийте сутність предмета економічного аналізу та охаракте-ризуйте його об'єкти.

У чому полягає мета й завдання економічного аналізу?

Охарактеризуйте основні види економічного аналізу?

Назвіть просторові види економічного аналізу, охарактеризуй-те їх.

Дайте характеристику часових видів аналізу.

Коли проводиться ретроспективний аналіз?

На основі якої інформації виконується управлінський аналіз? Фі-нансовий аналіз?

Висвітліть суть, назвіть основні завдання і дайте характеристи-ку етапам ФВА?

Що розуміють під методом економічного аналізу? Які його основніриси та характерні особливості?

Розшифруйте основні вимоги до методики економічного аналізу:

а)         необхідність здійснення аналізу на основі ранжованих показниківзалежно від об'єкта аналітичних досліджень;

б)         проведення економічного аналізу шляхом моделювання процесів, якістановлять економічне середовище, і управління ним через налагодженняалгоритмів зв'язку між різними показниками з урахуванням реальнихзв'язків;

в)         моделювання господарської діяльності через показники, які забез-печують потреби менеджменту.

У чому полягає суть застосування логічних методів аналізу?

Охарактеризуйте комплексну економічну оцінку.

Розкрийте особливості застосування графічних методів. Які видидіаграм та графіків найчастіше використовуються в економічному ана-лізі?

Для чого і коли використовують методи кореляційно-регресійногозв'язку?

Охарактризуйте вигоди застосування методів математичногопрограмування.

Для чого використовують матричні методи та моделі економічно-го аналізу в аналізі господарської діяльності?

Суть, значення та сфера використання методів експертнихоцінок.

У чому полягає суть системного підходу і як він виявляється векономічному аналізі?

Дайте всебічну характеристику джерел інформації економічногоаналізу.

Поясніть суть організації та методичного керівництва аналіти-чною роботою на підприємстві.

Організаційні форми та виконавці аналізу господарської діяль-ності.

Дайте характеристику етапам аналітичної роботи на підприєм-стві.

Розкрийте причинно-наслідкову взаємозалежність етапів аналі-тичної роботи і технології аналітичного процесу.

Що є інформаційною базою аналізу на підприємстві?

КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇАНАЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ