НАУКОВЕ ВИДАННЯ

магниевый скраб beletage

Олександр Васильович Олійник

Економічний механізмрозширеного відтворенняв сільському господарстві

МОНОГРАФІЯ

Керівник видавничих проектів - БА.Сладкевич

Друкується в авторській редакціїКомп'ютерний набір і верстка - ІВ. МарченкоДизайн обкладинки - БВ. Борисов

Підписано до друку 12.05.06. Формат 60x84 1/16.Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.Умовн. друк. арк. 18. Тираж 500 прим.

Видавництво "Центр навчальної літератури"вул. Електриків, 23м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-638-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)e-mail: office@uabook.comсайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №1014 від 16.08.2002

*** Річна норма амортизації обчислена виходячи з квартальної норми з урахуванням щоквартального зменшення залишкової вартості

mnuvQotf

*** річна норма амортизації обчислена виходячи з квартальної норми з урахуванням щоквартального зменшення залишкової вартості

ьо

* Джерело: Технологічні карти та витрати на вирощування сільськогосподарських культур / За ред. П.Т.Саблука, Д.І.Мазоренка,Г.Є.Мазнєва. - К.: ННЦІАЕ, 2005. - 402 с.

[1] Формування цінової політики розглянуто на прикладі зернового ринку

[2] Джерело: Технологічні карти та витрати на вирощування сільськогосподарських культур / За ред. П.Т.Саблука, Д.І.Мазоренка, Г.Є.Мазнєва. - К.: ННЦІАЕ, 2005. - 402 с.

[3] Джерело: Економічний довідник аграрника / За ред. Ю.Я.Лузана, П.Т.Саблука. - К.: Преса України, 2003. - 800 с.

[4] Джерело: Технологічні карти та витрати на вирощування сільськогосподарських культур / За ред. П.Т.Саблука, Д.І.Мазоренка, Г.Є.Мазнєва. - К.: ННЦ ІАЕ, 2005. - 402 с.

[5] Джерело: Економічний довідник аграрника / За ред. КХЯ.Лузана, П.Т.Саблука. - К.: Преса України, 2003. - 800 с.

[6] Джерело: Економічний довідник аграрника / За ред. Ю.Я.Лузана, П.Т.Саблука. - К.: Преса України, 2003. - 800 с.

[7] Річна норма амортизації обчислена виходячи з квартальної норми з урахуванням щоквартального зменшення залишкової вартості