2.2. Підготовка облікових данихдля складання фінансової звітності

Звітним періодом складання фінансової звітності є календар-ний рік. Баланс підприємства складається на кінець останньогодня звітного періоду.

Проміжна (місячна, квартальна) звітність, яка охоплює певнийперіод, складається наростаючим підсумком з початку звітногороку. Перший звітний період новоствореного підприємства можебути меншим за 12 місяців, але не може бути більшим за 15 міся-ців. Звітним періодом підприємства, що ліквідується, є період зпочатку року до моменту ліквідації.

Підприємства, установи складають фінансову звітність, якаповинна містити повну, правдиву і неупереджену інформаціюпро стан активів, зобов'язань і капіталу та результати діяльності.Для забезпечення цих та інших вимог до інформації головнийбухгалтер підприємства, установи повинен організувати і вико-нати завершальні роботи перед складанням фінансової звітності.Обсяг цих робіт залежить від періоду, за який складається звіт-ність. Найбільш широкий обсяг цих робіт проводиться перед скла-данням річного фінансового звіту. Послідовність цих робіт така:

Вивчення працівниками бухгалтерій нових нормативно-правових документів, змін і доповнень до чинних Законів і но-рмативних документів, що стосуються змісту, структури і поряд-ку складання та подання звітності;

Підготовка головним бухгалтером наказу по підприємс-тву, установі про інвентаризацію товарно-матеріальних цін-ностей, грошових коштів та розрахунків, визначення складуробочих інвентаризаційних комісій, строків проведення і ви-значення результатів інвентаризацій з відображенням на ра-хунках бухгалтерського обліку.

Проведення такої інвентаризації передбачено постановою Ка-бінету Міністрів України «Про порядок подання фінансової звіт-ності» (п. 12), де зазначено, що інвентаризація активів і зо-бов'язань підприємства є обов'язковою.

Крім цього необхідно дотримуватися вимог передбачених Ін-струкцією по інвентаризації основних засобів, нематеріальнихактивів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і до-кументів та розрахунків (затверджена наказом Мінфіну Українивід 11.08.1994 р. № 69).

Для того щоб інвентаризації були проведені якісно і своєчас-но, головний бухгалтер зобов' язаний провести детальний інстру-ктаж членів робочої інвентаризаційної комісії, звернути їх увагуна особливості інвентаризації окремих видів майна, видати чле-нам робочих інвентаризаційних комісій необхідні бланки доку-ментів. Крім цього, головний бухгалтер та інші члени постійно-діючих інвентаризаційних комісій повинні провести контрольніперевірки на предмет достовірності і повноти інвентаризацій.

Головний бухгалтер повинен прослідкувати за своєчасним за-вершенням та визначенням результатів інвентаризацій та відо-браженням їх на рахунках обліку.

Матеріали інвентаризацій та рішення щодо регулювання роз-біжностей затверджуються керівником підприємства, установи звключенням результатів у звіт за той період, в якому закінченаінвентаризація, а також в річний звіт.

Розбіжності фактичної наявності матеріальних цінностей такоштів з даними бухгалтерського обліку, що встановлені при ін-вентаризації та інших перевірках, регулюються підприємством,установою в такому порядку:

основні засоби, матеріальні цінності, цінні папери, коштита інше майно, що виявилися у надлишку, підлягають оприбут-куванню та зарахуванню відповідно на доходи діяльності підпри-ємства або збільшення фінансування з наступним встановлен-ням причин виникнення надлишку і винних в цьому осіб;

втрата цінностей у межах норм списується пропорційноприбутку за рішенням керівника, установи відповідно на витра-ти виробництва, обігу або на зменшення фінансування. Нормиприродного убутку можуть бути застосовані лише у разі вияв-лення фактичних нестач та після заліку нестач цінностей над-лишками з пересортиці. При відсутності норм убутку нестача єпонаднормовою;

понаднормовані нестачі цінностей, а також втрати відпсування цінностей відносяться на винних осіб за цінами, за яки-ми обчислюється розмір шкоди від розкрадання, нестач, знищен-ня та псування матеріальних цінностей (Постанова КабінетуМіністрів від 21 січня 1996р., № 116);

суми нестач і втрат від псування цінностей до прийняттярішення про конкретних винуватців відображаються на позаба-лансових рахунках. Після встановлення осіб, які мають відшко-дувати втрати, належна до відшкодування сума зараховуєтьсядо складу дебіторської заборгованості (або інших активів) і до-ходу звітного періоду.

організація інвентаризації грошових коштів в касі та нарахунках в банках, розрахунків з дебіторами і кредиторами.

До складання річного бухгалтерського звіту обов' язково здій-снюється вивірка залишків на усіх рахунках в банках та вивірказаборгованості за товари, роботи, послуги і нетоварні операції.Для цього головний бухгалтер складає графік проведення такоївивірки і закріплює для цієї роботи працівників бухгалтерії. Ре-зультати вивірок розглядаються керівником підприємства. Від-хилення, виявлені в процесі вивірки, повинні бути відображені нарахунках бухгалтерського обліку;

Перевірка та уточнення показників періодичної і річноїзвітності на предмет їх порівнянності. Необхідність такої переві-рки виникає у зв'язку з тим, що окремі закони та нормативні до-кументи вводяться в дію не з дати їх затвердження, а з початкупопередніх звітних періодів, а також у зв'язку із структурнимизмінами на підприємстві.

В сучасних умовах необхідно здійснювати переоцінкуактивів:

дооцінка і уцінка основних засобів:

Підприємство може переоцінювати об 'єкт основних засобів,якщо залишкова вартість цього об'єкта суттєво відрізняєтьсявід його справедл