3.1. Загальне поняття про бухгалтерський Балансі його значення в управлінні

магниевый скраб beletage

Слово «Баланс» означає рівняння двох частин (розділів), на-приклад доходів і витрат. Це рівняння часто буває умовним. Так,в натуральних (матеріальних) Балансах надходження може бутибільше витрат або менше і тоді Баланс є дефіцитним. Слово «зба-лансувати» означає зблизити або зробити рівними доходну і ви-даткову частини. І тільки бухгалтерські Баланси зберігають рів-няння своїх частин, хоча бувають як прибуткові, так і збиткові.

Термін «Баланс» походить від двох латинських слів: bis —двічі та lanx — шалька терезів. Звідки утворилось слово bilanx —що буквально означає дві шальки терезів і характеризує рівно-вагу.

З економічної точки зору Баланс це система взаємопов'язанихпоказників, які характеризують з одного боку активи, те чим во-лодіє чи розпоряджається підприємство (ресурси), а з іншого бо-ку — те, що характеризує правовий аспект цього майна (пасиви),до яких відносяться зобов'язання і капітал.

Слово актив походить від латинського а^гуш і перекладаєть-ся як той, що діє, знаходиться у постійному русі, функціонує.

Цей термін використовується для позначення лівої частини Бала-нсу, де показуються в згрупованому виді активи (ресурси) під-приємства.

Слово пасив — від латинського passivus — що означає бездія-льний, той що знаходиться у спокої або пасивний. Це слово за-стосовується для назви правої частини Балансу, в якій показу-ються в згрупованому виді зобов' язання і власний капіталпідприємства. Тобто пасив поділяється на зобов' язання і власнийкапітал.

Визначення Балансу та вимоги до нього, як елементу фінансо-вої звітності, наведено в національному положенні (стандарті)бухгалтерського обліку П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансовоїзвітності.

Баланс — це звіт про фінансовий стан підприємства, якийвідображає на певну дату його активи, зобов'язання і власнийкапітал.

Між складовими елементами Балансу існує зв'язок, який зо-бражується формулою:

Активи (А) = Зобов'язання (З) + Капітал (К)

Активи — це ресурси, контрольовані підприємством у ре-зультаті минулих подій, використання яких, як очікується, при-веде до отримання економічних вигод у майбутньому.

Тобто, для того, щоб засоби підприємства відобразити в акти-ві Балансу необхідно щоб вони відповідали таким ознакам:

це ресурс, який контролюється підприємством;

виник в результаті минулих подій;

використання його приведе до отримання економічної вигоди.

Якщо ж актив не відповідає хоча б одній з цих ознак, то він не

може бути відображений в Балансі.

Зобов'язання — це заборгованість підприємства, яка виник-ла в наслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, якочікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, щовтілюють у собі економічні вигоди. Тобто, для того щоб зо-бов' язання відобразити в пасиві Балансу необхідно щоб вонивідповідали таким вимогам:

були заборгованістю, яка виникла в наслідок минулих подій;

погашатиметься в майбутньому ресурсами підприємства;

погашення приведе до зменшення ресурсів і відповідно, дозменшення економічної вигоди.

У визначенні активів і зобов'язань є одна і таж категорія«економічна вигода».

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звіт-ність в Україні» визначає економічну вигоду як потенційну мо-жливість отримання підприємством грошових коштів від викори-стання активів. Але економічна вигода може бути отриманапідприємством не тільки грошовими коштами, а й непрямимшляхом. Так пряме збільшення грошових коштів та їх еквівален-тів буде виникати у результаті використання активів у виробництвіпродукції, надання послуг чи придбання товарів з метою подаль-шої їх реалізації за грошові кошти, облігації та інші активи тощо.

Непряме надходження грошових коштів та їх еквівалентів ви-никає у результаті отримання активів чи погашення зобов' язаньшляхом здійснення не грошових операцій (товарообмінних опе-рацій, розподіл активів між власниками, сплата дивідендів акція-ми, погашення зобов' язань матеріальними активами).

Формула Балансового зв'язку для визначення власного капі-талу матиме вигляд:

Власний капітал — це частина в активах підприємства, щозалишається після вирахування зобов' язань. Тобто, величинавласного капіталу буде тим більшою, чим будуть меншими зо-бов' язання.

Форму Балансу підприємства та зміст його статей визначеноП(С) БО 2 «Баланс». Згідно цього нормативно-правового доку-менту Баланс складається за формою № 1 (Код за ДКУД1801001), яка затверджена наказом Міністерства фінансів Украї-ни від 31.03.1999 р. № 87 і зареєстрована в Міністерстві ЮстиціїУкраїни 21.06.1999 р. за № 391/3684.

Метою складання Балансу є надання користувачам повної,правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан під-приємства на звітну дату для прийняття ефективних економічнихрішень.

Тобто, для оцінки фінансового стану підприємства необхіднаінформація, яку можна отримати з Балансу.

Інформація про ресурси підприємства, які ним контролюютьсяі принесуть економічну вигоду у майбутньому, є надзвичайно ко-рисною, адже вона характеризує можливості створення грошовихпотоків у майбутньому.

Дані про власний капітал необхідні для визначення потреб уфінансових ресурсах в майбутньому та для передбачення розпо-ділу прибутку.

Інформація про зобов' язання підприємства допомагає корис-тувачам оцінити здатність його щодо виконання своїх обов' язківперед кредиторами.

За даними Балансу оцінюється автономність підприємства,його ліквідність, плато — і кредитоспроможність тощо.

Звітність на підприємствах, в організаціях, установах викорис-товується для контролю за виконання проектних завдань, планів,аналізу, формуванням прогнозів, складанням бізнес — планів.

Вищим органам управління звітність необхідна для контро-лю за діяльністю підприємств, виявлення і узагальнення пере-дового досвіду чи недоліків в роботі, проведення аналізу їх гос-подарської діяльності, для складання зведеної чи консолідованоїзвітності.

Баланс та інші форми фінансової звітності використовуютькредитні та банківські установи при розгляді питань при видачікредитів та при страхуванні майна.

Таким чином, Баланс є головним джерелом інформації дляоцінки фінансового стану підприємства і на цій підставі прийнят-тя ефективних управлінських рішень.