3.2. Структура Балансу та вимоги до нього

магниевый скраб beletage

Баланс підприємства — це таблиця встановленої форми, в якійліворуч розміщуються активи підприємства, а праворуч — паси-ви, які включають капітал і зобов' язання. З метою отриманняузагальненої інформації за видами активів і пасивів, вони в Бала-нсі об' єднуються в розділи за їх економічним змістом. Загальнусхему Балансу наведена на рис. 7.

У першому розділі активу Балансу «Необоротні активи»відображається вартість необоротних активів, а саме: нематеріа-льних активів, основних засобів, незавершеного будівництва, до-вгострокових фінансових інвестицій, довгострокових біологічнихактивів, довгострокової дебіторської заборгованості, відстроче-них податкових активів та інших необоротних активів.

У другому розділі активу Балансу «Оборотні активи» відо-бражається вартість оборотних активів до яких відносяться: запа-си, поточні біологічні активи, включаючи незавершене виробни-цтво; векселі одержані; дебіторська заборгованість як за товари,роботи і послуги так і інша; поточні фінансові інвестиції, грошовікошти та їх еквіваленти, інші оборотні активи.

У третьому розділі активу Балансу «Витрати майбутніхперіодів» відображається сума витрат майбутніх періодів, які бу-ли понесені протягом поточних або попередніх звітних періодів,але відносяться до наступних звітних періодів.

БАЛАНС

=

Актив (А) (інвестиції)

Пасив (К + З) (фінансування)

Розділ І. «Необоротні акти-ви»

— це всі активи, що не є обо-ротними (включає 9 статей)

 

Розділ І. «Власний капітал»

— це частина в активах, що за-лишається після вирахуваннязобов' язань (включає 8 статей)

 

 

 


Розділ ІІ. «Оборотні активи»

— це грошові кошти та їх ек-віваленти, що не обмежені увикористанні, а також інші ак-тиви, призначені для реалізаціїчи споживання протягом опе-раційного циклу чи протягом12 місяців з дати Балансу(включає 16 статей)

Розділ ІІІ. «Витрати майбу-тніх періодів»

— це витрати, що мали місцепротягом поточного або попе-редніх звітних періодів, алевідносяться до наступних звіт-них періодів (включає 1 статтю)

Розділ ІІ. «Забезпечення на-ступних витрат і платежів»

— це кредиторська заборгова-ність без визначеного термінупогашення та цільове фінансу-вання (включає 5 статей)

Розділ ІІІ. «Довгостроковії зо-бов'язання»

— це всі зобов'язання, які не єпоточними (включає 4 статті)

Розділ rV. «Поточні зобов'я-зання»

— це зобов' язання, які будутьпогашені протягом операційногоциклу підприємства або повиннібути погашені протягом 12 мі-сяців з дати Балансу (включає 12статей)

Розділ V. «Доходи майбутніхперіодів»

— це доходи виявлені протягомпоточного року або попередніхзвітних періодів, які відносятьсядо наступних звітних періодів(включає 1 статтю)

Рис. 7. Загальна схема Балансу за національним положенням(стандартом) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»

У першому розділі пасиву Балансу «Власний капітал» на-водиться інформація про власний капітал підприємства — стату-тний та пайовий капітал, усі види додаткового і резервного капі-талу, нерозподілений прибуток (непокритий збиток), неоплаче-ний та вилучений капітал.

У другому розділі пасиву Балансу «Забезпечення насту-пних витрат і платежів» відображається сума створених від-повідно до чинного законодавства резервів на забезпеченнянаступних витрат і платежів, а також отримані цільові фінан-сування та надходження; страхові організації відображають вцьому розділі страхові резерви і частку перестраховиків устрахових резервах.

У третьому розділі пасиву Балансу «Довгострокові зо-бов'язання» наводиться інформація про довгострокові кредитибанків, позикові кошти, заборгованість за виданими довгостроко-вими векселями та випущеними акціями, відстрочені податковізобов' язання, тобто про зобов' язання, які не будуть погашеніпротягом операційного циклу підприємства або протягом 12-тимісяців з дати Балансу.

У четвертому розділі пасиву Балансу «Поточні зобов'я-зання» відображаються поточні зобов' язання до яких відносять-ся: короткострокові кредити банків та позички, короткостроковівекселі видані, кредиторська заборгованість перед постачальни-ками, різними кредиторами, працівниками, бюджету тощо. Тобтов цьому розділі відображаємо зобов' язання, які будуть погашеніпротягом операційного циклу підприємства або протягом 12-тимісяців з дати Балансу.

У п'ятому розділі пасиву Балансу «Доходи майбутніх пері-одів» відображаються доходи, які отримані протягом поточногоабо попередніх звітних періодів, але будуть визнані в майбутніхперіодах.

Основним елементом Балансу є балансова стаття, яка є непо-дільним показником в Балансі і характеризує окремий вид абогрупу активів (активна стаття) або вид зобов'язань чи капіталу(пасивна стаття).

Стаття — це елемент фінансового звіту, який відповідає кри-теріям, встановленим П(С)Б0 1, тобто визначенню активів, зо-бов 'язань і власного капіталу. Стаття наводиться у Балансі, якщовідповідає двом критеріям:

існує ймовірність надходження або вибуття майбутніх еко-номічних вигод, пов' язаних з цією статтею;

оцінка статті може бути достовірно визначена.

Балансова стаття може бути одноелементною, наприклад,

«Нематеріальні активи», «Векселі одержані», «Статутний капі-тал», яка заповнюється за даними одного балансового рахунку,або багатоелементною, наприклад, «Інші необоротні активи»,«Інша поточна дебіторська заборгованість», «Інші довгостроковіфінансові зобов' язання» — для заповнення яких використову-ються дані двох або більше балансових рахунків, субрахунків.

До таких балансових статей, як «Нематеріальні активи», «Ос-новні засоби», «Дебіторська заборгованість за товари, роботи,послуги», що розташовуються в активі Балансу та «Власний ка-пітал», «Страхові резерви», що розташовують в пасиві балансунаводяться дані за регулюючими рахунками в дужках і при під-рахунку підсумків віднімаються.

Кожній балансовій статті привласнюється код рядка, в межахтрьох знаків, і який є незмінним.

Інформація по кожній балансовій статті наводиться на поча-ток і на кінець звітного періоду (в квартальних Балансах) та накінець року (в річних Балансах).

Балансові статті об' єднуються в розділи, що дає можливістьзагального огляду Балансу і дуже зручно при проведенні аналі-зу інформації. В основі об' єднання балансових статей в розді-ли покладено принцип їх ліквідності та їх економічна класифі-кація.

У Балансах підприємств України статті активу розташовуютьзверху вниз, починаючи з найменш ліквідних і закінчуються най-більш ліквідними. Під ліквідністю активів слід розуміти їх спро-можність перетворюватися у грошові кошти (готівку) за якийсьпевний час.

Найменш ліквідними є такі балансові статті як «Нематеріальніактиви», «Основні засоби», «Довгострокові фінансові інвестиції»та інші, які згруповані в І розділі активу Балансу. Найбільш лік-відними є статті «Грошові кошти та їх еквіваленти», «Дебіторсь-ка заборгованість», «Інша поточна дебіторська заборгованість»,«Виробничі запаси».

Статті пасиву Балансу групуються і розміщуються зверху внизза ознакою зменшення часу, необхідного для повернення боргів.Тобто спочатку розташовуються статті, які потребують найбіль-шого часу для їх погашення, наприклад «Статутний капітал»,«Пайовий капітал», «Довгострокові кредити банків», а в IV роз-ділі пасиву Балансу «Поточні зобов'язання».

Інформація, яка міститься в Балансі повинна бути суттєвою,повністю розкритою.

Суттєва інформація — це інформація, відсутність якої мо-же вплинути на рішення, яке приймають користувачі фінансовоїзвітності. Суттєвість інформації визначається П(С)БО та керів-никами підприємства.

Розкриття — це надання інформації, яка є суттєвою для ко-ристувачів фінансової звітності.

Баланс, як і інші форми фінансової звітності, повинен задо-вольняти потреби тих користувачів, які не можуть вимагатизвітів, складених з урахуванням їх конкретних інформаційнихпотреб.

Для того, щоб інформація, яка міститься в Балансі, була зро-зумілою користувачам, вона повинна відповідати певним якіснимхарактеристикам, а саме:

бути дохідливою і розрахованою на однозначне тлумаченняїї за умови, що вони мають достатні знання та зацікавлені усприйнятті цієї інформації;

бути доречною, тобто такою, яка впливає на прийняття рі-шень користувачами, дає змогу вчасно оцінити минулі, теперішніта майбутні події, підтвердити та скоригувати їхні оцінки, зроб-лені у минулому;

бути достовірною, тобто не містити помилок та пере-кручень, які здатні вплинути на рішення користувачів звіт-ності;

бути порівняльною, тобто надавати можливість користува-чам порівнювати інформацію з Балансу за різні періоди та різнихпідприємств.

В активі Балансу ресурси згруповані у три розділи, а паси-ви — у п' ять розділів, що відповідає їх визначенню і економі-чному змісту. Але для того, щоб оборотні активи та поточнізобов'язання віднести відповідно до ІІ розділу активу та IVрозділу пасиву необхідно врахувати операційний цикл і датуБалансу.

Операційний цикл — це проміжок часу між придбанням за-пасів для здійснення діяльності та отримання грошових коштіввід реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг.Тобто, операційний цикл — це середній проміжок часу, необхід-ний для перетворення грошових коштів в продукт підприємства інавпаки. Він включає:

середній термін зберігання запасів на складах;

виробничий період (цикл);

середній термін зберігання готової продукції на складах;

період продажу продукції та період отримання грошовихкоштів від покупців і замовників.

Розглянемо основні категорії, властиві Балансу.

Активи підприємства поділяються на необоротні, оборотніта витрати майбутніх періодів.

Отже критерієм поділу активів підприємства для відображен-ня в Балансі є поділ їх за часом використання або споживання —календарний рік або операційний цикл.

Необоротні активи — це усі активи, що не є оборотнимитобто сюди включаються грошові кошти та їх еквіваленти, щообмежені у використанні, інші активи, які призначені не для реа-лізації чи споживання протягом операційного циклу або протя-гом дванадцяти місяців з дати Балансу (Ірозділ).

Оборотні активи — це грошові кошти та їх еквіваленти, щоне обмежені у використанні, а також інші активи, призначенідля реалізації чи споживання протягом операційного циклу чипротягом дванадцяти місяців з дати Балансу (ІІрозділ).

Витрати майбутніх періодів — це витрати здійснені у пото-чному або у попередньому звітних періодах, але які відносятьсядо наступних звітних періодів (ІІІрозділ).

В активі Балансу відображаються і фінансові інвестиції, що єновим поняттям, яке визначено П(С)БО 2 «Баланс».

Фінансові інвестиції — це активи, які утримуються підпри-ємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендівтощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвес-тора.

Фінансові інвестиції поділяють на довгострокові та пото-чні. Довгострокові відображаються в І розділі активу (ряд-ки 040, 045), а поточні — в ІІ розділі активу Балансу (ря-док 220).

Загальна схема класифікації фінансових інвестицій, їх ви-ди, методи обліку та їх розміщення в Балансі наведені нарис. 8.

Пасиви підприємства поділяються на власний капітал, за-безпечення наступних витрат і платежів, довгострокові зо-бов'язання, поточні зобов'язання та доходи майбутніх пері-одів.

Зобов'язання — це обов 'язки підприємства чи відповіда-льність діяти певним чином. Воно призводить в майбутньо-му до вилучення коштів підприємства і втрати економічноївигоди в наслідок прийнятих у минулих періодах обов'язків.Погашення зобов'язань може здійснюватись як грошовимикоштами (монетарні зобов'язання), так і товарами або послу-гами, визначеної кількості і якості (немонетарні зобов'я-зання).

c

D

ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

Інші фінансовіінвестиції(рядок 045)

Довгострокові фінансові інвестиції — це інвестиції,які не можуть бути класифіковані як поточні

Обліковуються згідно методаучасті в капіталі інших під-приємств (розділ І активу Ба-лансу рядок 040)

Поточні фінансові ін-вестиції — це інвести-ції, які легко реалізу-ються та признача-ються для утриманняпротягом терміну, щоне перевищує один рік(рядок 220)

У боргові цінні папери,у тому числі:

облігації держави;

облігації          іншихпідприємств;

В допідпри

чірні

ємства

В асопідпр

ційованіиємства

 

В інші дта асоціпідприє

очірнійованімства

1

\

І

 

\

 

Інвестиції, що на

дають право власності

Внески достатутногокапіталуіншихпідприємств

В акції

довгострокові векселітощо

короткостроковікомерційні ринкові па-пери (акції);

казначейські зобов'я-зання;

короткострокові бор-гові папери (облігації);

депозитні сертифі-кати;

інші ринкові цінніпапери, придбані з ме-тою перепродажу про-тягом терміну, що неперевищує один рік

Рис. 8. Класифікація фінансових інвестиційза їх видами та методами обліку

Класифікація зобов'язань, їх види та їх розміщення наведенона рис. 9.

Довгострокові зобов'язання — це усі зобов'язання, які не єпоточними зобов'язаннями.

Поточні зобов'язання — це зобов'язання, які будуть погаше-ні протягом операційного циклу підприємства або повинні бутипогашені протягом дванадцяти місяців з дати Балансу.

Власний капітал — це частина в активах, яка залишається пі-сля вирахування зобов'язань.

Монетарнізобов' язання

Немонетарнізобов' язання

 

 

Довгострокові кредити банків (ря-док 440)

 

Короткострокові кредити банків(рядок 500)


Інші довгострокові фінансові зо-бов' язання:

за випущеними облігаціями;

за виданими довгостроковихвекселями;

за іншими позиковими коштами(рядок 450)

Поточна заборгованість за довго-строковими зобов'язаннями (ря-док 510)

Векселі видані (рядок 520)

Кредиторська заборгованість затовари, роботи, послуги (рядок 530)

Відстрочені податкові зобов'я-зання (рядок 460)

Інші довгострокові зобов'язання(рядок 470)

Поточні зобов' язання за розрахун-ками (рядок 540 - 600)

Інші поточні зобов'язання (рядок610)

Рис. 9. Класифікаціята види зобов'язаньСкладові власного капіталу та розміщення його в Балансі на-ведені на рис. 10.

ф

В

«9

<D

З

AЦ,

юn

Забезпечення наступних витрат і платежів — це зо-бов'язання з невизначеними сумою або часом погашення на датуБалансу (рис. 11).

На додаткове пенсійнезабезпечення (рядок 400)

На виконання гарантійнихзобов'язань (рядок 410)

Цільові надходження(рядок 420)

Гуманітарна допомога(рядок 420)

На реструктуризацію(рядок 410)

На виконання зобов'язань що-до обтяжливих контрактів то-що (рядок 410)

Рис. 11. Структура забезпечень і цільового фінансування

Доходи майбутніх періодів — це суми доходів, нарахованихпротягом поточного періоду або попередніх звітних періодів, якібудуть визнані в наступних звітних періодах.

Властивістю Балансу є рівність підсумків активу та пасиву,тобто підсумок активів Балансу повинен дорівнювати сумі зо-бов'язань та власного капіталу, що ґрунтується на подвійному за-пису господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку.