3.2. Структура Балансу та вимоги до нього

Баланс підприємства — це таблиця встановленої форми, в якійліворуч розміщуються активи підприємства, а праворуч — паси-ви, які включають капітал і зобов' язання. З метою отриманняузагальненої інформації за видами активів і пасивів, вони в Бала-нсі об' єднуються в розділи за їх економічним змістом. Загальнусхему Балансу наведена на рис. 7.

У першому розділі активу Балансу «Необоротні активи»відображається вартість необоротних активів, а саме: нематеріа-льних активів, основних засобів, незавершеного будівництва, до-вгострокових фінансових інвестицій, довгострокових біологічнихактивів, довгострокової дебіторської заборгованості, відстроче-них податкових активів та інших необоротних активів.

У другому розділі активу Балансу «Оборотні активи» відо-бражається вартість оборотних активів до яких відносяться: запа-си, поточні біологічні активи, включаючи незавершене виробни-цтво; векселі одержані; дебіторська заборгованість як за товари,роботи і послуги так і інша; поточні фінансові інвестиції, грошовікошти та їх еквіваленти, інші оборотні активи.

У третьому розділі активу Балансу «Витрати майбутніхперіодів» відображається сума витрат майбутніх періодів, які бу-ли понесені протягом поточних або попередніх звітних періодів,але відносяться до наступних звітних періодів.

БАЛАНС

=

Актив (А) (інвестиції)

Пасив (К + З) (фінансування)

Розділ І. «Необоротні акти-ви»

— це всі активи, що не є обо-ротними (включає 9 статей)

 

Розділ І. «Власний капітал»

— це частина в активах, що за-лишається після вирахуваннязобов' язань (включає 8 статей)

 

 

 


Розділ ІІ. «Оборотні активи»

— це грошові кошти та їх ек-віваленти, що не обмежені увикористанні, а також інші ак-тиви, призначені для реалізаціїчи споживання протягом опе-раційного циклу чи протягом12 місяців з дати Балансу(включає 16 статей)

Розділ ІІІ. «Витрати майбу-тніх періодів»

— це витрати, що мали місцепротягом поточного або попе-редніх звітних періодів, алевідносяться до наступних звіт-них періодів (включає 1 статтю)

Розділ ІІ. «Забезпечення на-ступних витрат і платежів»

— це кредиторська заборгова-ність без визначеного термінупогашення та цільове фінансу-вання (включає 5 статей)

Розділ ІІІ. «Довгостроковії зо-бов'язання»

— це всі зобов'язання, які не єпоточними (включає 4 статті)

Розділ rV. «Поточні зобов'я-зання»

— це зобов' язання, які будутьпогашені протягом операційногоциклу підприємства або повиннібути погашені протягом 12 мі-сяців з дати Балансу (включає 12статей)

Розділ V. «Доходи майбутніхперіодів»

— це доходи виявлені протягомпоточного року або попередніхзвітних періодів, які відносятьсядо наступних звітних періодів(включає 1 статтю)

Рис. 7. Загальна схема Балансу за національним положенням(стандартом) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»

У першому розділі пасиву Балансу «Власний капітал» на-водиться інформація про власний капітал підприємства — стату-тний та пайовий капітал, усі види додаткового і резервного капі-талу, нерозподілений прибуток (непокритий збиток), неоплаче-ний та вилучений капітал.

У другому розділі пасиву Балансу «Забезпечення насту-пних витрат і платежів» відображається сума створених від-повідно до чинного законодавства резервів на забезпеченнянаступних витрат і платежів, а також отримані цільові фінан-сування та надходження; страхові організації відображають вцьому розділі страхові резерви і частку перестраховиків устрахових резервах.

У третьому розділі пасиву Балансу «Довгострокові зо-бов'язання» наводиться інформація про довгострокові кредитибанків, позикові кошти, заборгованість за виданими довгостроко-вими векселями та випущеними акціями, відстрочені податковізобов' язання, тобто про зобов' язання, які не будуть погашеніпротягом операційного циклу підприємства або протягом 12-тимісяців з дати Балансу.

У четвертому розділі пасиву Балансу «Поточні зобов'я-зання» відображаються поточні зобов' язання до яких відносять-ся: короткострокові кредити банків та позички, короткостроковівекселі видані, кредиторська заборгованість перед постачальни-ками, різними кредиторами, працівниками, бюджету тощо. Тобтов цьому розділі відображаємо зобов' язання, які будуть погашеніпротягом операційного циклу підприємства або протягом 12-тимісяців з дати Балансу.

У п'ятому розділі пасиву Балансу «Доходи майбутніх пері-одів» відображаються доходи, які отримані протягом поточногоабо попередніх звітних періодів, але будуть визнані в м