3.3. Класифікація балансів

магниевый скраб beletage

Баланс підприємств можна класифікувати за різними ознаками.

Вступний Баланс — відображає початок господарської дія-льності підприємства на момент його державної реєстрації.

Поточний Баланс — складається протягом усього часу існу-вання підприємства.

Реорганізаційний (ліквідаційний, розподільчий, об 'єднуючий)Баланс — складається при ліквідації підприємства, або його роз-поділі чи об 'єднанні.

Одиничний Баланс — характеризує результати діяльностітільки одного підприємства.

Зведений Баланс — складається шляхом об'єднання сум, щовідображені на окремих статтях одиничних Балансів.

Консолідовані Баланси — складаються на підставі Балансівпідприємств, юридично самостійних, та дочірніх підприємств якєдиної економічної одиниці.

Баланси основної діяльності — це Баланси юридичних осіб вмежах статутної діяльності.

Баланси спільної діяльності — це окремий Баланс, якийскладається тим учасником, якому за угодою доручено веденняспільних справ учасників договору про спільну діяльність.

Баланс-брутто — це Баланс, в валюту якого включено сальдояк основних, так і регулюючих рахунків.

Баланс-нетто — це Баланс, в валюту якого не включено саль-до регулюючих рахунків.

Сальдовий Баланс — це бухгалтерський Баланс, в якому відобра-жені тільки залишки за бухгалтерськими балансовими рахунками.

Оборотний Баланс — це оборотна відомість за синтетич-ними рахунками, де містяться як дані сальдо на початок і кінецьзвітного періоду, так і обороти за звітний період.

Шаховий Баланс — це Баланс, в якому обороти по кожномурахунку наводяться не загальними підсумками, а з зазначеннямкореспондуючих рахунків.

Баланс підприємства — це Баланс юридичної особи або відо-кремленого підрозділу, які працюють на принципах самоокупно-сті і самофінансування, і який характеризує його активи, капі-тал і зобов 'язання.

Баланс бюджетної установи — це Баланс про виконання ко-шторисів видатків.

Баланс банку — це Баланс кредитної установи.

Класифікація Балансів за різними ознаками наведена на рис. 12.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС

—>—>—>—>—>—>—>—>—>—>—>—>—>—>—>

Вступний

Поточний

Реорганізаційний (ліквідаційний, розподільчий, об'єднуючий)

Одиничний

Зведений

Консолідований

Основної діяльності

Спільної діяльності

Баланс-брутто

Баланс-нетто

Сальдовий

Оборотний

Шаховий

Баланс підприємства

Баланс бюджетної установи

Баланс банку

Рис. 12. Класифікація Балансів підприємства

Лекція 4. Оцінка статей балансу

та методика його складання

У лекції розглядаються наступні питання:

Взаємозв'язок Балансу і Плану рахунків бухгалтерсько-го обліку.

Визнання та оцінка статей Балансу.

Зміст статей Балансу та методика його складання.