4.1. Взаємозв'язок Балансуі Плану рахунків бухгалтерського обліку

магниевый скраб beletage

Форму Балансу підприємства побудовано таким чином, щобвикористовуючи інформацію з балансових рахунків синтетично-го обліку, можна було без особливих труднощів його заповнити.Національний План рахунків бухгалтерського обліку активів, ка-піталу, зобов' язань і господарських операцій підприємств і орга-нізацій (затверджений наказом Міністерства фінансові Українивід 30.11.1999 р. № 291 та зареєстровано в Міністерстві юстиціїУкраїни 21.12.1999 р. за № 892/4185) включає 9 класів рахунків,які використовуються для складання фінансової звітності і ну-льовий клас за позабалансовими рахунками. Рахунки класів з 1по 6 використовуються для складання Балансу, рахунки класів з 7по 9 використовуються для складання Звіту про фінансові ре-зультати.

Рахунки класів з 1 по 6 називають балансовими або реальни-ми, а рахунки класів з 7 по 9 — номінальними або тимчасовими(операційними).

Загальний зв'язок рахунків бухгалтерського обліку з формамифінансової звітності наведено на рис. 13.

Схема взаємозв'язку Плану рахунків і Балансу наведена нарис. 14.

На рис. 14 за кожним розділом Балансу в дужках наведенономери синтетичних рахунків, які необхідно використовуватидля заповнення Балансу. Така побудова Баланса і Плану рахунківвідповідає міжнародним стандартам бухгалтерського обліку і єдуже зручною в практичній роботі бухгалтера.

РАХУНКИБУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Балансові

Номінальні

Позабалансові

(реальні)

(тимчасові)

рахунки

рахунки

рахунки

 

Клас І. «Необоротні ак- Клас VII. «Доходи і ре- Клас 0. «Позабалансовітиви»  зультати діяльності» рахунки»

Клас ІІ. «Запаси»

Клас ІІІ. «Кошти, роз-рахунки та інші активи

V         у          '

JK.

J

Рахунки активіві зобов'язань

Рахунки доходів

Рахунки активів

Клас !V. «Власнийкапітал та забезпеченнязобов' язань»

Клас V. «Довгостроковізобов' язання»

Клас V!. «Поточні зо-бов' язання»

J

Рахункикапіталу,

і зобов'язань і

У

Використовуютьсядля складання Балансуф. № 1 або ф. № 1-М

Клас VIII. «Витрати заелементами»

Клас IX. «Витратидіяльності»

J

У

яшU

я

АН

Я

о

н

ОS

W S

м aй нм

а «

о "мВ о

Я о

сп

Рахункивитрат

J

"V"

Використовуються дляскладання Звіту профінансові результати

я

н

о%

шS

З

Н -ГІ

о §2 ян а

я

Іа

2

ч

о&

О'ЙІН

W В

ф. № 2 або ф. № 2-М

Рис. 13. Групування рахунківбухгалтерського облікуза фінансовою звітністю

Клас іномерирахунків

Клас іномерирахунків

Клас ІНеоборотніактиви(10—19)

Р.І.

Необоротніактиви->-(10—19)

Р.І. Власнийкапітал(40—46)-<-

Клас 4Власний капітал—#(40—46)W47—49)

Р.ІІ. Оборотніактиви->-.(20—38)

Р.ІІ.

Клас ІІЗапаси(20—19) <

Забезпеченнянаступнихвитрат, пла-тежів (47—49)

Клас 5Довгостроковізобов'язання-#(50—59)

Клас ІІІ Коштиі розрахункита інші активи(30—38)(39) ф-

Р.ІІІ. Витратимайбутніхперіодів—►(39)

Р.ІІІ.

Довгостроковізобов'язання(50—59)-

Клас 6 Поточнізобов'язання_®(60—68)—•(69)

Р.ІV. Поточнізобов'язання(60—68)

Р^. Доходимайбутніхперіодів (69)

Рис. 14. Взаємозв'язокміж Планом рахунків і Балансом