4.2. Визнання та оцінка статей Балансу

магниевый скраб beletage

Метою складання Балансу є надання користувачам повної,правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан під-приємства, його активи, капітал і зобов'язання на звітну дату дляприйняття економічних управлінських рішень.

На підготовку інформації, яка б відповідала цим трьом крите-ріям, суттєво впливає оцінка статей Балансу підприємства. Пра-вила визнання статей Балансу передбачені П(С)БО 2 «Баланс»,а правила оцінки статей — відповідними П(С)БО, які розкрива-ють їх облік, наприклад, П(С)БО 7 «Основні засоби», П(С)БО 9«Запаси» тощо.

Актив визнається та відображається в Балансі за умови, що:

оцінка його може бути достовірно визначена;

у майбутньому очікується отримання економічних вигод,пов' язаних з його використанням.

Витрати на придбання та створення активу, які не відповіда-ють зазначеним двом умовам, не можуть бути відображені в Ба-лансі, повинні включатися до складу витрат звітного періоду уЗвіті про фінансові результати (форма 2 або форма 2-м).

Таким чином, ресурс не визнається активом і відповідно не ві-дображається в Балансі, якщо були здійснені витрати, за якимиотримання в майбутньому економічних вигод є малоймовірнимпо закінченні поточного облікового періоду.

Зобов'язання визнається та відображається в Балансі за умо-ви, що:

його оцінка може бути достовірно визначена;

існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбут-ньому внаслідок його погашення.

Приклад 2. Підприємство придбало у вітчизняного постачаль-ника товари за купівельною вартістю 18000 грн. Товари поступилив повному обсязі і оприбутковані (умовно без ПДВ і відображенняторговельної націнки).

Запис на рахунках бухгалтерського обліку буде таким:

Д 28    К 63    18 000 грн.

За дебетом рахунку 28 «Товари» визнано актив у сумі 18 000 грн,який у майбутньому буде продано і підприємство отримає економічнувигоду.

За кредитом рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підряд-никами» визнано поточне зобов' язання (кредиторська заборгованість заотримані товари) в сумі 18 000 грн, для погашення якого будуть вико-ристані активи, що призведе до зменшення економічних вигод.

Тобто за даною господарською операцією одночасно визнано акти-ви і зобов'язання в однаковій сумі.

Власний капітал визнається і відображається в Балансі одно-часно з відображенням активів або зобов' язань, які призводять дойого зміни.

Приклад 3. Оприбутковано в касу грошові кошти в сумі 100 грнвід пайовика Степчук О. М., як пайовий внесок.

Запис на рахунка бухгалтерського обліку буде таким:

Д 30    К 41    100 грн.

За дебетом рахунку 30 «Каса» визнано актив (гроші) в сумі 100 грн,які в майбутньому принесуть економічну вигоду.

За кредитом рахунку 41 «Пайовий капітал» визнано власний капітал(пайовий) в сумі 100 грн.

Тобто, за даною господарською операцією одночасно визнано акти-ви і власний капітал в однаковій сумі.

На оцінку статей Балансу впливають ринкові відносини, якіприводять до постійних змін оцінки. Загалом, для відображенняактивів в Балансі використовуються такі види оцінок:

історична (фактична) собівартість, за якою актив відо-бражається за сумою сплачених грошових коштів чи їх еквівале-нтів або за справедливою вартістю компенсації, виданої, щобпридбати їх, на момент придбання. Тут доречно зазначити, щоеквіваленти грошових коштів — це короткострокові високолікві-дні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні сумигрошових коштів і які характеризуються не значним ризикомзміни вартості;

поточна собівартість, за якою активи відображаються засумою грошових коштів або їх еквівалентів, яка б була сплаченау разі придбання такого ж або еквівалентного активу на поточниймомент;

теперішня вартість, за якою актив відображається за те-перішньою дисконтованою вартістю майбутніх чистих надхо-джень грошових коштів, які, як очікується, має генерувати стат-тя активу під час звичайної діяльності підприємства. Для розу-міння цього виду оцінки необхідно пам'ятати визначення видівдіяльності.

Звичайна діяльність — це будь-яка основна діяльність під-приємства, а також операції, що її забезпечують або виникаютьвнаслідок її проведення.

Основна діяльність — це операції, пов'язані з виробництвомабо реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головноюметою створення підприємства і забезпечують основну частинуйого доходу:

чиста реалізаційна вартість, за якою актив відображаєтьсяза сумою грошових коштів або їх еквівалентів, яку можна б булоотримати на поточний момент шляхом продажу активу в ходізвичайної реалізації;

справедлива вартість, за якою актив може бути обмінянийчи отриманий в господарській операції між незалежними, обізна-ними та зацікавленими сторонами.

Для відображення зобов' язань в Балансі використовуютьсятакі види оцінок:

історична собівартість — це сума надходжень, отриманих вобмін на зобов' язання або, за іншими обставинами, сума грошовихкоштів чи їх еквівалентів, що, як очікується, будуть сплачені з метоюпогашення зобов' язань під час звичайної діяльності підприємства;

поточна собівартість — це недисконтована сума грошовихкоштів чи їх еквівалентів, яка б була необхідна для погашеннязобов' язання на поточний момент;

вартість погашення — це недисконтована сума грошовихкоштів або їх еквівалентів, що, як очікується, буде сплачена дляпогашення зобов' язань під час звичайної діяльності;

теперішня вартість — це дисконтована вартість майбутніхчистих відпливів, які як очікується, будуть необхідні для пога-шення зобов' язань під час звичайної діяльності.

При складанні Балансу найбільш поширеною є оцінка за істо-ричною (первісною) вартістю, але вона комбінується з іншимивидами оцінок активів, які передбачені П(С)БО.

Так, оцінка запасів на дату Балансу за П(С)БО 9 «Запаси» ві-дображається за найменшою з двох оцінок (п. 24—28):

первісною вартістю або чистою вартістю реалізації.

Дебіторська заборгованість оцінюється на дату Балансу за

П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» за:

первісною вартістю або чистою реалізаційною вартістю.

Зобов' язання оцінюються на дату Балансу за П(С)БО 11 «Зо-бов'язання» (п. 10, п. 12) за:

теперішньою вартістю або за сумою погашення.

Нематеріальні активи (П(С)БО 8 п. 10—18) та Основні засоби

(П(С)БО 7 п. 7—14) відображаються за:

первісною або справедливою вартістю.

Власний капітал окремо не підлягає оцінці, а його величинавідображається в Балансі одночасно з відображенням активів абозобов' язань, які призводять до його зміни.