4.3. Зміст статей Балансу та методика його складання

Баланс підприємства повинен містити загальні дані про назвупідприємства, місце знаходження (країну де зареєстроване під-приємство), організаційно — правову форму власності, та назвуоргану управління, у віданні якого перебуває підприємство, абоназву материнської (холдингової) компанії, галузь та вид еконо-мічної діяльності за відповідними державними реєстрами, валютуБалансу та одиницю її виміру (тис. грн), повну адресу підприємс-тва та дату на яку складається Баланс.

При заповненні Баланса (графа 3) дані на початок звітного пе-ріоду заповнюється із попереднього звіту, а дані на кінець звітногоперіоду (графа 4) заповнюється за сальдо синтетичних рахунків зГоловної книги за журнальною формою обліку або з оборотної ві-домості за синтетичними рахунками при інших формах обліку.

При цьому слід пам'ятати, що заповнення статей Балансу заформою № 1 за звітний рік, необхідно забезпечити відповідністьпоказників вступного сальдо (графа 3) організаційним змінам, щомали місце на підприємстві, наприклад, вибуття або приєднаннячастки, структурних підрозділів, цілих підприємств, які відбули-ся станом на 1 січня звітного року, а також врахувати виправлен-ня виявлених у звітному році таких помилок за минулі роки, яківпливають на величину нерозподіленого прибутку (непокритогозбитку), тобто наводиться скоригована величина відповідноїстатті Балансу станом на 31 грудня попереднього року.

Заповнюючи Баланс слід враховувати вимоги П(С)БО 2 «Ба-ланс», який не допускає згортання статей активів та зобов' язань,крім випадків, передбачених відповідними П(С)БО.

Так, згортання сальдо допускається з внутрішньогосподарсь-ких розрахунків, а саме за субрахунком 683 «Внутрішньогоспо-дарські розрахунки» при складанні загального Балансу підприєм-ства яке є юридичною особою.

При складанні Баланса слід пам'ятати, що показники фінансо-вої звітності філій, відділень та інших відокремлених підрозділіввключаються до загального фінансового звіту підприємства —юридичної особи.

В Україні Баланси підприємства складають за методом — нет-то, тобто валюта Балансу підраховується за виключенням сум зарегулюючими рахунками. До регулюючих рахунків відносяться:

знос необоротних активів (13);

резерв сумнівних боргів (38);

вилучений капітал (45);

неоплачений капітал (46);

частка перестраховиків у страхових резервах (494—496).

Суми за регулюючими рахунками наводяться в Балансі у дуж-ках і при підрахуванні підсумків віднімаються.

Зміст статей Балансу та методика його складання наведені втабл. 8.

Баланс підприємства на 31 грудня 2006 р. наведено в табл. 9.

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА (форма № 1)

Назва статті та номер рахунка, субрахунка

Код рядка

Зміст статей та їх оцінка в Балансі

Розділ І. Необоротні активи

Нематеріальні активи: П(С) БО 8 «Нематеріальні активи» (Затв. Наказом Мінфіна України від 18.10.1999 р. №242, Зареєст-ровано в Мінюсті України 02.11.1999 р. За № 750/4043)

Залишкова вартість —(p. Oil p. 012УПервісна вартість (12)Накопичена амортизація (133)

010*011(012)

У цій етапі наводиться окремо первісна (р. 011) та залишкова вартість нематеріа-льних активів (р. 010), а також нарахована в установленому порядку сума накопи-ченої амортизації (р. 012). Залишкова вартість визначається як різниця між перві-сною вартістю і сумою накопиченої амортизації, яка наводиться у дужках.

В даній статті відображаються залишки зарахунком 12 «Нематеріальні активи»(p. 011) і за рахунком 13, субрахунок 3«Накопичена амортизація» (р. 012)Нематеріальний актив— це немонетарнийактив, який немає матеріальної форми, можебути ідентифікований (відокремлений відпідприємства) та утримується підприємст-вом з метою використання протягом періодубільше одного року (або одного операційно-го циклу, якщо він перевищує один рік) длявиробництва, торгівлі, в адміністративнихцілях чи надання в оренду іншим особамНМА поділяються на такі групи:

права користування природними ре-сурсами;

права користування майном;

права на знаки для товарів і послуг;

права на об'єкт промислової власності;

авторські та суміжні з ним права;

незавершені капітальні інвестиції внематеріальні активи;

інші нематеріальні активи