4.3. Зміст статей Балансу та методика його складання

магниевый скраб beletage

Баланс підприємства повинен містити загальні дані про назвупідприємства, місце знаходження (країну де зареєстроване під-приємство), організаційно — правову форму власності, та назвуоргану управління, у віданні якого перебуває підприємство, абоназву материнської (холдингової) компанії, галузь та вид еконо-мічної діяльності за відповідними державними реєстрами, валютуБалансу та одиницю її виміру (тис. грн), повну адресу підприємс-тва та дату на яку складається Баланс.

При заповненні Баланса (графа 3) дані на початок звітного пе-ріоду заповнюється із попереднього звіту, а дані на кінець звітногоперіоду (графа 4) заповнюється за сальдо синтетичних рахунків зГоловної книги за журнальною формою обліку або з оборотної ві-домості за синтетичними рахунками при інших формах обліку.

При цьому слід пам'ятати, що заповнення статей Балансу заформою № 1 за звітний рік, необхідно забезпечити відповідністьпоказників вступного сальдо (графа 3) організаційним змінам, щомали місце на підприємстві, наприклад, вибуття або приєднаннячастки, структурних підрозділів, цілих підприємств, які відбули-ся станом на 1 січня звітного року, а також врахувати виправлен-ня виявлених у звітному році таких помилок за минулі роки, яківпливають на величину нерозподіленого прибутку (непокритогозбитку), тобто наводиться скоригована величина відповідноїстатті Балансу станом на 31 грудня попереднього року.

Заповнюючи Баланс слід враховувати вимоги П(С)БО 2 «Ба-ланс», який не допускає згортання статей активів та зобов' язань,крім випадків, передбачених відповідними П(С)БО.

Так, згортання сальдо допускається з внутрішньогосподарсь-ких розрахунків, а саме за субрахунком 683 «Внутрішньогоспо-дарські розрахунки» при складанні загального Балансу підприєм-ства яке є юридичною особою.

При складанні Баланса слід пам'ятати, що показники фінансо-вої звітності філій, відділень та інших відокремлених підрозділіввключаються до загального фінансового звіту підприємства —юридичної особи.

В Україні Баланси підприємства складають за методом — нет-то, тобто валюта Балансу підраховується за виключенням сум зарегулюючими рахунками. До регулюючих рахунків відносяться:

знос необоротних активів (13);

резерв сумнівних боргів (38);

вилучений капітал (45);

неоплачений капітал (46);

частка перестраховиків у страхових резервах (494—496).

Суми за регулюючими рахунками наводяться в Балансі у дуж-ках і при підрахуванні підсумків віднімаються.

Зміст статей Балансу та методика його складання наведені втабл. 8.

Баланс підприємства на 31 грудня 2006 р. наведено в табл. 9.

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА (форма № 1)

Назва статті та номер рахунка, субрахунка

Код рядка

Зміст статей та їх оцінка в Балансі

Розділ І. Необоротні активи

Нематеріальні активи: П(С) БО 8 «Нематеріальні активи» (Затв. Наказом Мінфіна України від 18.10.1999 р. №242, Зареєст-ровано в Мінюсті України 02.11.1999 р. За № 750/4043)

Залишкова вартість —(p. Oil p. 012УПервісна вартість (12)Накопичена амортизація (133)

010*011(012)

У цій етапі наводиться окремо первісна (р. 011) та залишкова вартість нематеріа-льних активів (р. 010), а також нарахована в установленому порядку сума накопи-ченої амортизації (р. 012). Залишкова вартість визначається як різниця між перві-сною вартістю і сумою накопиченої амортизації, яка наводиться у дужках.

В даній статті відображаються залишки зарахунком 12 «Нематеріальні активи»(p. 011) і за рахунком 13, субрахунок 3«Накопичена амортизація» (р. 012)Нематеріальний актив— це немонетарнийактив, який немає матеріальної форми, можебути ідентифікований (відокремлений відпідприємства) та утримується підприємст-вом з метою використання протягом періодубільше одного року (або одного операційно-го циклу, якщо він перевищує один рік) длявиробництва, торгівлі, в адміністративнихцілях чи надання в оренду іншим особамНМА поділяються на такі групи:

права користування природними ре-сурсами;

права користування майном;

права на знаки для товарів і послуг;

права на об'єкт промислової власності;

авторські та суміжні з ним права;

незавершені капітальні інвестиції внематеріальні активи;

інші нематеріальні активи

 

Первісна вартість придбаного НМА — складається з ціни (вартості) при-дбання (крім отриманих торговельних знижок), мита, непрямих податків,що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат безпосередньо пов'яза-них з його придбанням та доведенням до стану, у якому він придатний длявикористання за призначенням (п. 11 П (С) БО 8).

Первісна вартість НМА, який придбано у результаті обміну на подібнийоб'єкт відображається за меншою з двох оцінок:

або залишковою вартістю переданого НМА;

або справедливою вартістю із включенням різниці до фінансових ре-зультатів (витрат) звітного періоду.

Первісна вартість НМА, який придбано у результаті обміну на неподібний об'єкт

це справедлива вартість переданого об'єкта, збільшена (зменшена) на сумугрошових коштів чи їх еквівалентів, що була передана (отримана) під час обміну.Первісна вартість безоплатно отриманих НМА — є їх справедлива вартістьна дату отримання з урахуванням втрат відповідно до п. 11 П(С)БО 8.Первісна вартість НМА, що внесена до статутного капіталу — це погодже-на засновниками (учасниками) справедлива їх вартість з урахуванням ви-трат, передбачених п. 11 П(С)БО 8.

Первісна вартість НМА, отриманого внаслідок об'єднання підприємства, цесправедлива вартість.

Первісна вартість НМА, створеного підприємством, включає прямі витрати безпо-середньо пов'язані із створенням НМА та приведення його до стану придатності.Первісна вартість НМА може збільшуватись на суму витрат, пов'язаних із удоско-наленням НМА і підвищенням їх можливостей та строку використання, якщо цезабезпечить збільшення очікуваних економічних вигод у майбутньому.

Назва статті та номер рахунка, субрахунка

Код рядка

Зміст статей та їх оцінка в Балансі

 

 

Підприємство може здійснювати переоцінку за справедливою вартістю надату Балансу тих НМА, щодо яких існує активний ринок (ринок, якомупритаманні такі умови: предмети, які продаються та купуються на цьомуринку, є однорідними; в будь-який час можна знайти зацікавлених продав-ців і покупців; інформація про ринкові ціни є загальнодоступною).Переоцінена первісна вартість та накопичена амортизація НМА = відповід-но первісній вартості або накопиченій амортизації х індекс переоцінки. Ін-декс переоцінки = справедлива вартість об'єкту / на залишкову вартістьоб'єкта, який переоцінюється.

Метод амортизації НМА обирається підприємством самостійно, виходячи зумов отримання майбутніх економічних вигод.

При визначенні строку корисного використання (але не більше 20 років)враховуються: строк корисного використання подібних активів; моральнийзнос, що передбачається і правові та інші обмеження щодо строків його ви-користання та інші фактори. Ліквідаційна вартість, як правило, не визнача-ється, крім окремих випадків (П(С)БО 8 п. 28).

Незавершене будівництво (15, 163,377) — це незавершені капітальні інвес-тиції в необоротні матеріальні активи, асаме у будівництво, виготовлення, рекон-струкцію, модернізацію, придбання об'єк-тів необоротних матеріальних активів,уведення яких в експлуатацію на дату Ба-лансу не відбулося, а також авансові пла-тежі для фінансування будівництва.В даній статті відображається сальдо ра-хунків: 15 «Капітальні вкладення», 163 «Ін-ша дебіторська заборгованість», 377 «Роз-рахунки з іншими дебіторами»

020

Відображається вартість незавершених капітальних інвестицій, здійснених під-приємством, у будівництво, створення, виготовлення, добудову, дообладнання,модифікацію, реконструкцію, придбання та доставку основних засобів, іншихнеоборотних матеріальних і нематеріальних активів (включаючи необоротніматеріальні активи, призначені для заміни діючих, та устаткування в запасі), упридбання і виготовлення устаткування, що потребує і не потребує в подаль-шому монтажу, а також аванси, перераховані забудовником підряднику.Не визнаються і не додаються до балансової вартості незавершеного будів-ництва — наднормативні витрати, витрати на реалізацію, інші витрати, непов'язані з веденням будівельних робіт. Такі витрати є витратами поточно-го періоду і відображаються у Звіті про фінансові результати.Вартість незавершених капітальних інвестицій не є об'єктом амортизації.На рахунку 15 «капітальні інвестиції» не відображаються вартість необоро-тних активів, внесених до статутного капіталу, одержаних безоплатно, тасума переоцінки необоротних активів (крім переоцінки і внеску до статут-ного капіталу об'єктів незавершеного будівництва).

Основні засоби: П(С) БО 7 «Основні засоби» (Затверджено Наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р. № 92, Зареєстровано вМін'юсті України 18.05.2000 р. за № 288/4509)


031(032)

Залишкова вартість *(p. 031 p. 032)Первісна вартість (10,11)Знос (131,132)

Основні засоби — це матеріальні активи,які підприємство утримує з метою вико-ристання їх у процесі виробництва абопостачання товарів, надання послуг, зда-вання в оренду іншим особам або дляздійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строккорисного використання (експлуатації)яких більше одного року (або операційно-го циклу, якщо він довший за рік). В данійстатті відображаються залишки за рахун-ками: 10 «Основні засоби» і 11 «Інші не-оборотні матеріальні активи» (р. 031). Атакож рахунку 13, субрахунку 1 «Знос ос-новних засобів», субрахунку 2 «Знос ін-ших необоротних матеріальних активів»(р. 032). До основних засобів відносяться:земельні ділянки, капітальні витрати наполіпшення земель (знос не нараховуєть-ся), будинки, споруди та передавальніпристрої машини та транспортні засоби,інструменти, прилади, інвентар (меблі),робоча і продуктивна худоба, багаторічнінасадження, інші основні засоби.До інших необоротних матеріальних ак-тивів відносяться: бібліотечні фонди, ма-лоцінні необоротні матеріальні активи,тимчасові (не титульні) споруди, природ-ні ресурси, інвентарна тара, предметипрокату, інші необоротні матеріальні ак-тиви.

Наводиться вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингуоб'єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складуосновних засобів згідно з відповідними положеннями (стандартами).У цій статті також наводиться вартість інших необоротних матеріальних активів.В цій статті наводяться окремо первісна (переоцінена) вартість, сума зносуосновних засобів (у дужках) та їх залишкова вартість. Залишкова вартість (*)включається у валюту Балансу. Вона визначається як різниця між первісною(переоціненою) вартістю основних засобів і сумою їх зносу на дату Балансу.Первісна вартість об'єкта основних засобів включає суми, що сплачуються по-стачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-монтажних ро-біт (без прямих податків), реєстраційні збори, державне мито та аналогічніплатежі, що здійснюються у зв'язку з придбанням чи отриманням прав наоб'єкт основних засобів; суми ввізного мита; суми непрямих податків у зв'я-зку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодову-ються підприємству); витрати зі страхування ризиків доставки основних засо-бів; витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження основнихзасобів; інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобівдо стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою.Переоцінена вартість основних засобів та сума зносу об'єкта визначаєтьсямноженням відповідно первісної вартості і суми зносу об'єкту на індекспереоцінки. Індекс переоцінки визначається діленням справедливої вартос-ті об'єкта, який переоцінюється, на його залишкову вартість.Об'єктом амортизації не є вартість землі і незавершених капітальних інвестицій.Методи амортизації основних засобів та порядок визначення строку корис-ного використання визначається підприємством самостійно з урахуваннямочікуваного способу отримання економічних вигод від його використання.За П(С) БО 7 «Основні засоби» (п. 26 — п. ЗО) підприємства можуть нара-ховувати амортизацію за такими методами:

прямолінійного;

зменшення залишкової вартості;

прискореного зменшення залишкової вартості;

кумулятивного;

виробничого

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів може нарахо-вуватися за двома методами:

50 % у першому місяці використання та решта 50 % у місяці їх вилу-чення з активів;

100 % у першому місяці використання.      


Назва статті та номер рахунка, субрахунка

Код рядка

Зміст статей та їх оцінка в Балансі

Довгострокові біологічні активи: П(С)БО ЗО «Біологічні активи» (Затверджено наказом Мінфіну України від 18.11.2005 р.№ 790. Зареєстровано в Мін'юсті України 05.12.2005 р. за № 1456/11736

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість *(р. 036 р. 037)

первісна вартість(іб)

накопичена амортизація (134)Довгострокові біологічні активи — біоло-гічні активи, здатні давати сільськогоспо-дарську продукцію та/або додаткові біо-логічні активи, приносити в інший спосібекономічні вигоди протягом періоду, щоперевищує 12 місяців.

 

 

Відображається вартість довгострокових біологічних активів, облік якихведеться за Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку ЗО «Біологі-чні активи». У цій статті наводяться справедлива (первісна, переоцінена)вартість, сума накопиченої амортизації (у дужках) і залишкова вартість до-вгострокових біологічних активів. До підсумку балансу включається спра-ведлива або залишкова вартість, яка дорівнює різниці між первісною (пере-оціненою) вартістю і сумою накопиченої амортизації»

Довгострокові фінансові інвестиції. П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції» (Затверджено Наказом Мінфіну України від 26.04.2000р. № 91 Зареєстровано в Мін'юсті України 17.05.2000 р. за № 284/4505)

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковують за методом участі вкапіталі інших підприємств (141)

інші фінансові інвестиції (142, 143)Фінансові інвестиції — це активи, якіутримуються підприємством з метою збі-льшення прибутку (відсотків, дивідендівтощо), зростання вартості капіталу абоінших вигод для інвестора.

В даній статті показується сальдо рахунку14 «Довгострокові фінансові інвестиції».Довгострокові фінансові інвестиції — цеінвестиції, які не можуть бути класифіко-вані як поточні.

040045

У цій статті відображаються фінансові інвестиції на період більше одногороку, а також усі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент. У цій статті виділяються фінансові інвестиції, які облікову-ються методом участі в капіталі (р. 040).

Метод участі в капіталі — це метод обліку інвестицій згідно з яким Балан-сова вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на сумузбільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об'єкта ін-вестувань, тобто фінансові інвестиції, що обліковуються за методом участів капіталі відображаються за вартістю, що визначається з урахуванням усіхзмін у власному капіталі об'єкта інвестування, крім тих, що є результатомоперацій між інвестором і об'єктом інвестування.

Фінансові інвестиції (крім інвестицій, що утримуються підприємством доїх погашення або обліковуються за методом участі в капіталі) на дату Бала-нсу відображаються за справедливою вартістю.

Фінансові інвестиції, справедливу вартість яких достовірно визначити не-можливо, відображаються на дату Балансу за їх собівартістю з урахуваннямзменшення корисності інвестиції.

До довгострокових відносяться інвестиціїна строк більше року в доходні активи ін-ших підприємств, а саме в цінні папери —акції, облігації, сертифікати, казначейськізобов'язання, процентні облігації внутрі-шніх державних і місцевих позик, а такожвклади до статутного капіталу інших під-приємств і інші фінансові вкладення.

 

Собівартість фінансової інвестиції складається з ціни її придбання, комі-сійних винагород, мита, податків, зборів, обов'язкових платежів та іншихвитрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням фінансової інвестиції.Фінансові інвестиції, що утримуються підприємством до їх погашення ві-дображаються на дату Балансу за амортизованою собівартістю фінансовихінвестицій

Довгострокова дебіторська заборгованість: П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» (Затверджено Наказом Мінфіну Українивід 08.10.1999 р. № 237 Зареєстровано в Мін'юсті України 25.10.1999 р. за№ 725/4018)

Довгострокова дебіторська заборгованість

(181, 182,183) — це сума дебіторської забор-гованості, яка не виникає в ході нормальногоопераційного циклу та буде погашена післядванадцяти місяців з дати Балансу.У даній статті показується сальдо рахун-ках 181, 182, 183 рахунку 18 «Довгостро-кова дебіторська заборгованість та іншінеоборотні активи»

050

У цій статті показується сума довгострокової дебіторської заборгованостіфізичних та юридичних осіб, яка не виникає в ході нормального операцій-ного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати Балансу. Дов-гострокова дебіторська заборгованість оцінюється за дисконтованою варті-стю майбутніх платежів, які очікуються для погашення цієї заборгованості

Відстрочені податкові активи (17) —

це сума податку на прибуток, що підлягаєвідшкодуванню у наступних періодахунаслідок виникнення тимчасової різниціміж обліковою та податковими базамиоцінки

060

Заповнюються із застосуванням норм П(С)БО 17 «Податок на прибуток», за-твердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2000 р.№ 353, і здійсненням облікових записів на рахунках 17 і 54 на дату Балансу.П(С)БО 17 має застосовуватися лише підприємствами, які є платниками податкуна прибуток. Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 24 лютого 2001р. № 101 П(С)БО 17 також не застосовується суб'єктами господарювання, яківідповідають критеріям суб'єкта малого підприємництва, незалежно від того, щовони сплачують податок на прибуток. Однак платники податку на прибуток мо-жуть на квартальну дату відстрочені податкові активи і податкові зобов'язанняне обчислювати. В цьому разі такі підприємства у графі 4 «На кінець звітногокварталу» наводять таку саму суму відстрочених податкових активів і відстроче-них податкових зобов'язань, що й у графі 3 «На початок звітного року».Підприємство у балансі повинно наводити згорнутий залишок за рахунками17 «Відстрочені податкові активи» і 54 «відстрочені податкові зо-бов'язання» або у рядку 060 І розділу активу Балансу, крім випадків, пе-редбачених п. 17 П(С)БО 17, коли розгорнуте подання залишку єобов'язковим (наприклад, якщо адміністрування податку на прибуток відо-кремлених підрозділів підприємства здійснюється різними податковимиорганами, а також у зведеній та консолідованій фінансовій звітності)

Назва статті та номер рахунка, субрахунка

Код рядка

Зміст статей та їх оцінка в Балансі

Інші необоротні активи (184) — це су-ми необоротних активів, які не можутьбути відображені у наведених ранішестаттях І розділу активу Балансу

070

У цій статті наводиться сума фактичних витрат на придбання інших необо-ротних активів, які не можуть бути включені до наведених вище статейпершого розділу активу Балансу, крім гудвілу і гудвілу негативного, щовиникають при придбанні.

Усього за розділом І

080

Сума рядків (010 + 020 + 030 + 035 + 040 + 045 + 050 + 060 + 070)

Розділ II. Необоротні активи

Запаси: П(С)БО 9 «Запаси» (затверджено. Наказом Мінфіну України від 20.10.1999 р. №246. зареєстровано в Мін'юсті України2.11.1999 р. за №751/4044);

Поточні біологічні активи: П(С)БО ЗО «Біологічні активи» (Затверджено наказом Мінфіну України від 18.11.2005 р. № 790. За-реєстровано в Мін'юсті України 05.12.2005 р. за № 1456/11736

Запаси — це активи, які утримуються дляподальшого продажу за умов звичайноїгосподарської діяльності або перебуваютьу процесі виробництва з метою подаль-шого продажу продукту виробництва абоутримуються для споживання під час ви-робництва продукції, виконання робіт танадання послуг, а також управління під-приємством

 

У рядках 100—140 відображаються такі запаси:

виробничі;

поточні біологічні активи;

незавершене виробництво;

готова продукція;

товари, як призначені для споживання в ході нормального операційногоциклу.

Придбані (отримані) або вироблені запаси відображаються в Балансі під-приємства за первісною вартістю.

Первісною вартістю запасів, що придбані за плату є собівартість, яка вклю-чає: суми, що сплачуються за договором поставки, за вирахуванням непря-мих податків; суми ввізного мита; суми непрямих податків у зв'язку з при-дбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству; витрати, якібезпосередньо пов'язані з придбанням і доведенням їх до стану в якому во-ни придатні для використання у запланованих цілях (п. 9 П(С)БО 9).

Виробничі запаси (20, 22) — це матеріальніресурси, які використовуються в поточнійвиробничій діяльності підприємства не бі-льше одного року або нормального опера-ційного циклу, якщо він більше року.

100

Не включаються до первісної вартості запасів, а визначаються витратамиперіоду:

понаднормові витрати і нестачі запасів;

відсотки за користування позиками;

витрати на збут;

До виробничих запасів відносяться: (си-ровина й матеріали, основні й допоміжніматеріали, паливо, купівельні напівфаб-рикати та комплектуючі вироби, запаснічастини, тара й тарні матеріали; будівель-ні матеріали малоцінні та швидкозношу-вані предмети на складі та інші матеріалипризначені для споживання в ході норма-льного операційного циклу.

 

• Загальногосподарські та інші подібні витрати, які не пов'язані з при-дбанням і доставкою запасів та доведення їх до стану в якому вони придат-ні для використання у запланованих цілях.

Запаси відображаються у звітності за найменшою із двох оцінок: первісноювартістю або чистою вартістю реалізації

Чиста вартість реалізації запасів — це очікувана ціна реалізації запасів вумовах звичайної діяльності за врахуванням очікуваних витрат на завер-шення їх виробництва та реалізацію.

За чистою вартістю реалізації запаси відображаються, якщо на дату Балан-су їх ціна знизилася або вони зіпсовані, застарілі, або іншим чином втрати-ли первісно очікувану економічну вигоду.

Поточні біологічні активи (21) — біоло-гічні активи, здатні давати сільськогоспо-дарську продукцію та/або додаткові біо-логічні активи, приносити в інший спосібекономічні вигоди протягом періоду, щоне перевищує 12 місяців, а також тваринина вирощуванні та відгодівлі.

110

відображається вартість поточних біологічних активів тваринництва (доро-слі тварини на відгодівлі і в нагулі, птиця звірі, кролики, дорослі тварини,вибракувані з основного стада для реалізації, молодняк тварин на вирощуванні і відгодівлі) в оцінці за справедливою або первісною вартістю, а та-кож рослинництва (зернові, технічні овочеві та інші культури) в оцінці засправедливою вартістю, облік яких ведеться за Положенням (стандартомбухгалтерського обліку ЗО «Біологічні активи».

Незавершене виробництво (23, 25) — це

витрати виробничих ресурсів, які в резуль-таті особливостей технологічного процесуще не стали готовою продукцією. До цихвитрат відносяться: прямі матеріальні, прямітрудові, інші прямі витрати, виробничі на-кладні витрати, витрати від браку продукції

120

У цій статті показуються витрати на незавершене виробництво і незавер-шені роботи і послуги, а також вартість напівфабрикатів власного виробни-цтва і валова заборгованість замовників за будівельними контрактами

Готова продукція (26, 27) — це продукціявиготовлена на підприємстві, що знахо-диться на складі, обробка якої закінчена таяка пройшла випробування, приймання,укомплектування згідно з умовами догово-рів із замовниками і відповідає технічнимумовам і стандартам або іншим норматив-но-правовим актам і призначена для про-дажу. Продукція, яка не відповідає наведе-ним вимогам та роботи, які не прийнятізамовником, показуються, як незавершеневиробництво у попередній статті (р. 120)

130

У цій статті показується вартість виробів на складі, обробка яких закінчената які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовамидоговорів із замовниками і відповідають технічним умовам і стандартам.Визначення собівартості запасів при їх вибутті здійснюються за такими ме-тодами:

ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;

середньозваженої собівартості;

собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО);

нормативних витрат;

ціни продажу

оо

Назва статті та номер рахунка, субрахунка

Код рядка

Зміст статей та їх оцінка в Балансі

Товари (28)— це товарно-матеріальніцінності, що надійшли на підприємство зметою продажу

140

Відображається вартість товарів придбаних підприємствами для наступно-го продажу без суми торгових націнок, які здійснюють свою діяльність восновному в збуті, торгівлі, заготівлях, громадському харчуванні* Вартість товарів відображується за витратами на придбання (без торгове-льних націнок), але включаючи транспортно-заготівельні витрати, які зарозподілом відносяться до залишку товарів

П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» (Затверджено. Наказом Мінфіну України від 8.10.1999 р. №237. Зареєстровано вМін'юсті України 25.10.1999 р. за№ 725/4018)

Векселі одержані (34) — це заборгова-ність покупців, замовників та інших дебі-торів за відвантажену продукцію (товари),інші активи, виконані роботи та наданіпослуги, яка забезпечена векселями

150

Відображається фактична сума заборгованості клієнтів, покупців, замовни-ків та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), інші активи,виконані роботи та надані послуги, яка забезпечена векселями.

Дебіторська заборгованість за товари,роботи і послуги:

чиста реалізаційна вартість (р. 161-р. 162)*

первісна вартість (36)

резерв сумнівних боргів (38)Дебіторська заборгованість — це поточнадебіторська заборгованість, яка виникає вході нормального операційного циклу абобуде погашена протягом дванадцяти місяцівз дати Балансу. Вона включає як ту що будепогашена, так і сумнівну та безнадійну.Сумнівна заборгованість — це поточнадебіторська заборгованість щодо якої іс-нує невпевненість її погашення.Безнадійна заборгованість — це така, що-до якої існує впевненість про її неповер-нення боржником або за якою минувстрок позовної давності.

У рядку 161 показується сальдо рахунку36, а в рядку 162 — pax. 38

160*161162

В даній статті відображається дебіторська заборгованість покупців або за-мовників за надані їм продукцію, товари, роботи або послуги (крім забор-гованості яка забезпечена векселями). У підсумок Балансу включається чи-ста реалізаційна вартість, яка визначається шляхом вирахування з первісноївартості дебіторської заборгованості резерву сумнівних боргів, який наво-диться в р. 162 в дужках.

Резерв сумнівних боргів за П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» розра-ховується за трьома методами:

виходячи з платоспроможності окремих дебіторів;

питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході від реалізації продук-ції, товарів, робіт, послуг на умовах наступної сплати;

на основі групування дебіторської заборгованості за строками її непога-шення із встановленням коефіцієнта сумнівності для кожної групи. Коефі-цієнт сумнівності встановлюється підприємством, виходячи з фактичноїсуми безнадійної дебіторської заборгованості за продукцію, товари і послу-ги за попередні звітні періоди.

Сума резерву сумнівних боргів наводиться в дужках

Залишок резерву сумнівних боргів на дату Балансу не може бути більшим,ніж сума дебіторської заборгованості на ту саму дату

Дебіторська заборгованість за розраху-нками з бюджетом (641, 642) — це сумазаборгованості фінансових і податковихорганізацій, а також переплата за подат-ками, зборами та іншими платежами добюджету

170

У цій статті показується сума дебіторської заборгованості, яка підлягаєвідшкодуванню з бюджету або заліку в рахунок наступних платежів, якаузгоджена з фінансовими і податковими органами

Дебіторська заборгованість за видани-ми авансами (371) — це сума авансів, ви-даних іншим підприємствам в рахунокнаступних платежів, крім авансів, перера-хованих на капітальне будівництво

180

У даній статті показується сума фактично виданих авансів, наданих іншимпідприємством у рахунок наступних платежів за мінусом зарахованої сумиавансів після одержання товарно-матеріальних цінностей, робіт, послуг.

Дебіторська заборгованість з нарахова-них доходів (373)- це заборгованість юри-дичних осіб з нарахованих доходів (відсо-тків, дивідендів, роялті тощо)

190

В цій статті показується сума заборгованості з нарахованих доходів, щопідлягають надходженню

Дебіторська заборгованість із внутрі-шніх розрахунків (682, 683, 36, 377) — це

дебіторська заборгованість пов'язанихсторін та дебіторська заборгованість ізвнутрішньовідомчих розрахунків.

Пов'язані сторони — це підприємства,стосунки між якими обумовлюють мож-ливість однієї сторони контролювати ін-шу або здійснювати суттєвий вплив наприйняття фінансових і оперативних рі-шень іншою стороною

200

У цій статті відображають суму заборгованості із усіх видів поточних роз-рахунків з дочірніми підприємствами (міжбалансові розрахунки) та внут-рішньогосподарських розрахунків з виробничими одиницями і господарст-вами, виділеними на окремий Баланс, за взаємним відпуском матеріальнихцінностей і реалізацію продукції, робіт, послуг; передачею витрат загаль-ноуправлінської діяльності; виплат заробітної плати працівникам цих гос-подарств та іншими видами розрахунків. У частині pax. 36 відображаєтьсята частка заборгованості, що припадає на пов'язані сторони, а субрахунку377 — відображаються розрахунки за операціями, пов'язаними із здійснен-ням спільної діяльності (без створення юридичної особи) та дебетовий за-лишок за субрахунками 683, 683

Назва статті та номер рахунка, субрахунка

Код рядка

Зміст статей та їх оцінка в Балансі

Інша поточна дебіторська заборгова-ність (372, 374, 375, 376, 377, 651, 652,653) — це дебіторська заборгованість порозрахунках, яка не може бути включенадо інших статей дебіторської заборгова-ності та яка відображається у складі обо-ротних активів.

Ця дебіторська заборгованість, у разістворення резерву сумнівних боргів, на-водиться у Балансі за чистою реалізацій-ною вартістю, яка визначена в П(С)БО 2(п. 27)

210

У даній статті показується сума заборгованості, що підлягає отриманню відінших дебіторів, а саме:

за розрахунки з підзвітними особами;

за претензіями, які пред'явлені постачальникам, підрядникам, транспор-тним організаціям та іншим організаціям, а також за пред'явленими їм тавизнаними штрафами, пенею, неустойками;

за відшкодуванням підприємству завданих збитків у результаті нестач івтрат від псування цінностей, нестач та розкрадання грошових коштів якщовинуватця виявлено;

за позиками, виданими членам кредитних спілок (в кредитних спілках);

усі види розрахунків з працівниками (крім розрахунків з оплати праці іпідзвітними особами) та інші розрахунки;

розрахунки за обов'язковими платежами;

При умові дебетового залишку за субрахунками 651, 652, 653:

розрахунки за пенсійним забезпеченням;

розрахунки за соціальним забезпеченням;

розрахунки за страхування на випадок безробіття

Поточні фінансові інвестиції— П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції» (затверджено Наказом Мінфіну України від 26.04.2000 р.№ 91 та зареєстровано в Мін'юсті України 17.05.2000 р. за№ 248/4505)

Поточні фінансові інвестиції (352) — це

інвестиція, що легко реалізується та при-значається для утримання протягом тер-міну, що не перевищує один рік

220

У цій статті відображаються поточні фінансові інвестиції на строк, що неперевищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який мо-мент (крім інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів)

Грошові кошти та їх еквіваленти:

у національній валюті (301, 311, 313,333, 351)

в іноземній валюті (302, 312, 314, 334)Грошові кошти — це готівка, кошти нарахунках у банках та депозити до запи-тання.

230240

У цих статтях Балансу показуються грошові кошти та їх еквіваленти окре-мо в національній та іноземній валюті в касі, на поточних та інших рахун-ках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій. Грошовікошти в іноземній валюті перераховуються в грошову одиницю України покурсу Національного банку України на дату складання Балансу. * В рядках230 і 240 наводиться сума грошових коштів у головній та операційних ка-сах підприємства, на його поточних та інших рахунках (акредитивних, че-кових книжках для розрахунків, короткострокових депозитах) в установахбанків.

Еквіваленти грошових коштів — це коро-ткострокові високоліквідні фінансові ін-вестиції, які вільно конвертуються у певнісуми грошових коштів і які характеризу-ються незначним ризиком зміни вартості

 

Кошти, які не можна використати для операцій протягом одного року, по-чинаючи з дати Балансу або протягом операційного циклу внаслідок обме-жень, слід виключати зі складу оборотних активів та відображати як іншінеоборотні активи в р. 070 І розділу активу

Інші оборотні активи (24, 331, 332,643) — це активи, які не можуть бутивключені до наведених вище статей IIрозділу активу Балансу

250

У цій статті відображається фактична собівартість інших оборотних акти-вів, * які не можуть бути включені до наведених вище статей II розділу ак-тиву Балансу (грошові документи в дорозі в національній і іноземній валю-ті, суми податкових зобов'язань)

Усього за розділом II

260

Сума рядків (100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + + 170 ++ 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250)

Розділ III. Витрати майбутніх періодів

Витрати майбутніх періодів (39) — це

витрати, сплачені у звітному періоді, яківідносяться до наступного (наступних)звітних періодів

270

У цій статті відображаються суми здійснених витрат, які пов'язані з підго-товчими до виробництва роботами в сезонних галузях промисловості; з за-своєнням нових виробництв та агрегатів; сплачені авансом орендні плате-жі; оплата страхового полісу; передоплата на газети, журнали, періодичніта довідкові видання тощо.

БАЛАНС

280

Сума рядків (080 + 260 + 270)

ПАСИВ (капітал + зобов'язання)

Розділ І. Власний капітал

Власний капітал — П(С) БО 5 «Звіт про власний капітал» (затверджено Наказом Мінфіну України 31.03.1999 р. № 87 Зареєст-ровано в Мін'юсті України 21.06.1999 р. № 399/3692)

Статутний капітал (40) — це зафіксо-вана в установчих документах загальнавартість активів, які є внеском власників(учасників) до капіталу підприємства

300

У даній статті відображається зафіксована в установчих документах зага-льна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу під-приємства.

Підприємства, для яких не передбачена фіксована сума статутного капіта-лу, відображають у цій статті суму фактичного внеску власників до статут-ного капіталу підприємства

Пайовий капітал (41) — це сума пайовихвнесків членів спілок та інших підпри-ємств, що передбачена установчими до-кументами

310

У даній статті відображається сума пайових внесків членів спілок та іншихпідприємств, що передбачена установчими документами

о

Назва статті та номер рахунка, субрахунка

Код рядка

Зміст статей та їх оцінка в Балансі

Додатковий вкладений капітал (421,

422) — в акціонерних товариствах і вінхарактеризує суму емісійного доходу

320

У даній статті акціонерні товариства показують суму, на яку вартість реалі-зації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість (тільки розмі-щених акцій).

Інші підприємства відображають у цій статті суму капіталу, який вкладенозасновниками понад статутний капітал

Інший додатковий капітал (423, 424,425) — це суми дооцінки активів та вар-тість необоротних активів, безкоштовноотриманих підприємством від інших осіб,та інші види додаткового капіталу

330

У даній статті за фактичними даними бухгалтерського обліку відобража-ється інший вкладений засновниками підприємства (крім акціонерних то-вариств) капітал, що перевищує статутний капітал, інші внески без рішеньпро зміну розміру статутного капіталу; сума дооцінки (уцінки) необорот-них активів, яку здійснюють у випадках, передбачених П(С)БО; вартістьнеоборотних активів, безоплатно одержаних підприємством від інших осіб;інші види додаткового капіталу, які не можуть бути включені до наведенихвище рядків І розділу пасиву Балансу

Резервний капітал (43) — це сума резер-вів, які створені за рахунок нерозподіле-ного прибутку підприємства відповіднодо чинного законодавства або установчихдокументів

340

У цій статті відображається сума залишку резервного капіталу, створеноговідповідно до чинного законодавства або установчих документів за рахунокнерозподіленого прибутку підприємства, який призначається на покриттянепередбачених витрат, збитків, на сплату боргів при ліквідації підприємс-тва тощо

Нерозподілений прибуток (441) (непо-критий збиток (442).

Нерозподілений прибуток — це прибуток,що залишається у підприємства після ви-плати доходів власникам та формуваннярезервного капіталу.

Непокриті збитки списуються за рахунокнерозподіленого прибутку, резервного,пайового чи додаткового капіталу* Непокритий збиток наводиться у дуж-ках

350*

У даній статті показується або сума нерозподіленого прибутку, або сума непо-критого збитку. Якщо підприємство отримало непокриті збитки, то вони наво-дяться в дужках та вираховуються при визначенні підсумку власного капіталу.Сума нерозподіленого прибутку на кінець звітного періоду розраховуєтьсятаким чином: Нерозподілений прибуток на кінець звітного періоду = Не-розподілений прибуток на початок звітного періоду + Чистий прибуток зазвітний період (ф. 2 р. 220) — прибуток направлений на дивіденди — при-буток направлений на створення резервного капіталу. У зведених Балансах(коли об'єднуються Баланси двох і більше юридичних осіб) наводитьсядробом розгорнута сума нерозподіленого прибутку і в дужках — знамен-ником — сума непокритого збитку підприємств, показники діяльності якивключено до зведеного фінансового звіту. До підсумку розділу І Балансувключають (додають або вираховують) відповідну різницю між ними.

Неоплачений капітал (46) — це сума за-боргованості власників (учасників) завнесками до статутного капіталу

(360)

У цій статті відображається сума заборгованості засновників (учасників) завнесками до статутного капіталу підприємства. Сума неоплаченого капіта-лу наводиться в дужках і вираховується при визначенні підсумку власногокапіталу

Вилучений капітал (45) — це фактичнасобівартість акцій власної емісії або час-ток, що викуплені товариством у йоговласників

(370)

У цій статті господарські товариства відображають фактичну собівартістьакцій власної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників.

Сума вилученого капіталу наводиться у дужках і підлягає вирахуванню привизначенні підсумку власного капіталу

Усього за розділом І

380

Сума рядків (300 + 310 + 320 + 330 + 340 ± 350 - 360 - 370)

Розділ II. «Забезпечення наступних витрат і платежів»

П(с)БО 11 «Зобов'язання» (затверджено Наказом Мінфіну України 31.01.2000 р. №20 та зареєстровано в Мін'юсті України11.02.2000 р. №85/4306)

Забезпечення витрат персоналу (471,472) — це зобов'язання з невизначенимисумою або часом погашення на дату Ба-лансу, величина яких на дату складанняБалансу може бути визначена тільки шля-хом попередніх (прогнозних) оцінок.

400

В статті відображається сума нарахованих у звітному періоді майбутніх ви-трат та платежів (витрати на оплату майбутніх відпусток та сум відраху-вань на соціальний захист з них, на обов'язкове державне пенсійне страху-вання тощо), величина яких на дату складання Балансу може бутивизначена тільки шляхом попередніх (прогнозних) оцінок

Інші забезпечення (473, 474) — це забез-печення гарантійних зобов'язань та іншихвитрат і платежів

410

У статті відображаються суми залишків коштів, зарезервованих для забез-печення майбутніх витрат на проведення гарантійних ремонтів проданоїпродукції, на проведення ремонту предметів прокату тощо

Страхові резерви (491—493)

415

У даній статті відображається сума нарахованих страхових резервів (резер-ви незароблених премій резерви збитків, інші страхові резерви).

Частка перестраховиків1' у страховихрезервах (494—496)

* Рядки 415 і 416 заповнюють лише стра-хові компанії

416

У цій статті відображається частка перестраховиків у резервах незаробле-них премій, в резервах збитків, в інших страхових резервах. Дані суми за-писуються в дужках і віднімаються із рядка 415 при підрахуванні рядка 430«Усього за розділом II».

о

Назва статті та номер рахунка, субрахунка

Код рядка

Зміст статей та їх оцінка в Балансі

Цільове фінансування (48) — це сумиотримані з бюджету та інших джерел напевні цілі

420

В даній статті показуються залишки коштів цільового фінансування і ці-льових надходжень, які отримані з бюджету та інших джерел, а такожотримана гуманітарна допомога. Житлово-комунальні організації відпові-дають до П(С)БО 15 відображають суми дотацій і субсидій, отриманих длякомпенсації витрат з надання послуг споживачам у тому місяці, в якому та-кі послуги споживачам було надано

Усього за розділом II

430

Сума рядків (400 + 410 + 415 - 416 + 420)

Розділ III. «Довгострокові зобов'язання»

Довгострокові зобов'язання — П(С)БО 11 «Зобов'язання» (затверджено Наказом Мінфіну України 31.12.2000 р. № 20 Зареєстро-вано. в Мін'юст України 11.02.2000 р. № 85/4306)

Довгострокові кредити банків (501—

504) — це заборгованість по кредитаходержаних в любому банку України чиіншої держави, а також суми відстроченоїзаборгованості банкам за кредит, термінпогашення якої відстрочено і які не єпоточними зобов'язаннями

440

У цій статті показується сума заборгованості підприємства банкам за отри-маними від них позиками, яка не є поточними зобов'язаннями, яка узго-джена з банком за теперішньою вартістю. Теперішня вартість — це дискон-тована сума майбутніх платежів (за вирахуванням суми очікуваноговідшкодування), яка, як очікується, буде необхідна для погашення зо-бов'язання в процесі звичайної діяльності підприємства

Інші довгострокові фінансові зо-бов'язання (505, 506, 51, 52) — це сумидовгострокової заборгованості підприємс-тва крім кредитів банків, яка не є поточ-ними зобов'язаннями, але на яку нарахо-вуються відсотки

450

У цій статті відображається сума довгострокової заборгованості підприємс-тва щодо зобов'язання із залученням позикових коштів (крім кредитів бан-ків); сума заборгованості постачальникам, підрядникам та іншим кредито-рам за матеріальні цінності, виконані роботи, отримані послуги та заіншими операціями, що забезпечена виданими векселями (яка не є поточ-ними зобов'язаннями); сума заборгованості іншим особам за випущенимита сплаченими власними облігаціями строком погашення більше 12 місяцівз дати Балансу. Уся ця заборгованість показується в Балансі за сумою по-гашення.

Сума погашення — це недисконтована сума грошових коштів або їх екві-валентів, яка як очікується, буде сплачена для погашення зобов'язання впроцесі звичайної діяльності підприємства

о

-J

Відстрочені податкові зобов'язання— П(С)БО 17 «Податок на прибуток» (затверджено наказом Мінфіну України від18.12.00 № 353 Зареєстровано в Мін'юсті України 20.01.