5.1. Визначення категорій та мета складанняЗвіту про фінансові результати

Звіт про фінансові результати є складовою частиною кварта-льної і річної фінансової звітності підприємств. Зміст, структура іформат звіту регламентується для великих підприємств П(С)БО 3«Звіт про фінансові результати» (ф. 2. код ДКУД 1801003), (таб-лиця 10) та П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підпри-ємництва» ф. 2-М (код ДКУД 1801007) для суб'єктів малого під-приємництва.

Визначення Звіту про фінансові результати наведено вП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».

Звіт про фінансові результати — це звіт про доходи, ви-трати і результати діяльності підприємства.

Метою складання цього звіту є надання користувачам по-вної, правдивої і неупередженої інформації про доходи, витра-ти, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітнийперіод.

Формування фінансових результатів у Звіті про фінансові ре-зультати підпорядковане видам діяльності підприємства. Діяль-ність підприємства поділяється на звичайну, яка включає опера-ційну (основну та іншу), фінансову та інвестиційну. Крім цього вЗвіт про фінансові результати включаються результати від над-звичайних подій, тобто тих подій або операцій, які відрізняютьсявід звичайної діяльності підприємства та очікується, що вони неповторюватимуться періодично або в кожному наступному звіт-ному періоді.

До категорій цього звіту відносяться витрати, доходи, збитки,прибуток.

Витрати (В) — це зменшення економічних вигод у вигляді ви-буття активів або збільшення зобов'язань, які призводять дозменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталуза рахунок його вилучення або розподілу власниками).

До господарських операцій які супроводжуються зменшеннямекономічних вигод у вигляді вибуття активів, але не є витратамипідприємства слід віднести викуп акцій або їх часток, вилученнявкладів і паїв, розподіл власного капіталу між власниками, (нара-хування дивідендів і їх виплата) тощо.

Доходи (Д) — це збільшення економічних вигод у вигляді над-ходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять дозростання власного капіталу (крім зростання капіталу за раху-нок внесків власників).

До господарських операцій, які супроводжуються збільшен-ням економічних вигод у вигляді надходження активів, але не єдоходами підприємства слід віднести сплату заборгованості завнесками до статутного капіталу, додаткові внески за рішеннямакціонерів тощо.

Для визначення фінансового результату необхідно співстави-ти доходи і витрати, які забезпечили отримання цих доходів.

Збиток — це перевищення суми витрат над сумою доходу,для отримання якого були здійснені ці витрати.

Д < В = збиток(З)

Прибуток — це сума, на яку доходи перевищують пов 'язані зними витрати.

Д > В = прибуток (П)

Звітним періодом для складання Звіту про фінансові результа-ти є квартал і календарний рік з 1 січня по 31 грудня включно.

Цей звіт складається наростаючим підсумком за оборотами номі-нальних рахунків. Інформація в Звіті про фінансові результатинаводиться на дві дати, що надзвичайно важливо для проведенняаналізу:

за звітний період;

за відповідний попередній період.

При складанні Звіту про фінансові результати необхідно до-тримуватися принципу нарахування та відповідності доходів івитрат, за яким для визначення фінансового результату звітногоперіоду слід зіставити доходи звітного періоду з витратами, якібули здійснені для отримання цих доходів.

Надзвичайно суттєвим є те, що доходи і витрати визнаються вобліку і звітності у момент їх виникнення, незалежно від часунадходження чи сплати грошей та відображаються в бухгалтер-ському обліку тих періодів, до яких вони відносяться.

Звіт про фінансові результати складається з трьох розділів:

Розділ І. «Фінансові результати» (р. 010—225).

Розділ ІІ. «Елементи операційних витрат» (р. 230—280).

Розділ ІІІ. «Розрахунок показників прибутковості акцій»(р. 300—340).

В таблиці 10 наведено Звіт про фінансові результати та йоговзаємозв' язок із видами діяльності та рахунками бухгалтерськогообліку на підставі яких він складається.

У першому розділі Звіту про фінансові результати нада-ється інформація про доходи і витрати з точки зору власникапідприємства, усі витрати, пов'язані з доходом звітного пері-оду, включаючи й податок на прибуток, вважаються витрата-ми звітного періоду; прибуток розглядається як джереловиплат власникам для нарахування і сплати дивідендів, ство-рення резервного капіталу або збільшення статутного капі-талу.

У другому розділі наводиться склад операційних витрат заелементами, що дозволяє провести аналіз їх структури та ця ін-формація використовується при складанні Звіту про рух грошо-вих коштів в частині коригування суми прибутку від звичайноїдіяльності до оподаткування на негрошові операції, а саме на су-му нарахованої амортизації.

У третьому розділі Звіту про фінансові результати, який сто-сується лише акціонерних товариств, прості акції яких відкритопродаються та купуються на фондових біржах, а також тих това-риств, які знаходяться у процесі випуску зазначених акцій, роз-раховуються показники прибутковості акцій.

Таблиця 10

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Підприємство           

Територія       

Орган державного управління

Галузь

Вид економічної діяльності....Одиниця виміру, тис. грн

                        Контрольна сума

ЮДТ

"ГОТ

за ЄДРПОУза КОАТУУза СПОДУза ЗКГНГза КВЕД

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

V

О)

о

CD

Ілс; <к

соі>5CDУ "

Ш -

w

І. ФІНАНСОВІ

Форма № 2 КодРЕЗУЛЬТАТИ

за ДКУД

1801003

 

Стаття

Кодрядка