5.2. Умови визнання та оцінки доходів і витрат

Для правильного визначення фінансового результату діяльно-сті підприємства необхідно дотримуватися умов визнання дохо-дів і витрат, які передбачені П(С)БО 3 «Звіт про фінансові ре-зультати» (п. 7—11).

Загальні визнання доходів і витрат наведені на рис. 15.

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ВИЗНАННЯ:

 

 

 

 

ДОХОДІВ

ВИТРАТ

 

 

 

 


— оцінка доходу можебути достовірно визна-чена; в момент збіль-шення активів, (крім ак-тивів, що забезпечуютьвигоди протягом декі-лькох звітних періодівабо) зменшення зобов'я-зань, які призводять дозбільшення власногокапіталу (крім зростан-ня капіталу за рахуноквнесків власників)

оцінка витрат може бути достовірно визначе-на в момент зменшення активу, (крім активів,що забезпечують вигоди протягом декількохзвітних періодів) або збільшення зобов'язання,які призводять до зменшення власного капіталу(крім зменшення капіталу за рахунок його вилу-чення або розподілу власниками); за активами,які забезпечують економічні вигоди протягомдекількох звітних періодів (календарних років),витрати відображаються в Звіті про фінансовірезультати на основі систематичного та раціо-нального їх розподілу (амортизації, зносу) про-тягом тих звітних періодів, коли підприємствоотримує економічні вигоди;

витрати також слід негайно відображати уЗвіті про фінансові результати, якщо економічнівигоди не відповідають або перестають відпові-дати такому стану, за якого вони визнаються якактиви підприємства.

Рис. 15. Загальні умови визнання доходів і витрат

Крім вимог П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» необ-хідно досконало знати вимоги до визнання та класифікаціїдоходів за П (С)БО 15 «Дохід» та витрат за П(С)БО 16 «Ви-трати».

Так П(С)БО 15 (пункт 6) зазначено, що не визнаються дохо-дами такі надходження від інших осіб:

• суми непрямих податків таких як податку на додану вар-тість, акцизів, інших податків і обов'язкових платежів, що підля-гають перерахуванню до бюджету та позабюджетних фондів;

суми надходжень за договором комісії, агентським та іншиманалогічним договором на користь комітента, принципала тощо;

суми попередньої оплати продукції (товарів, робіт і послуг);

суми авансів в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, по-слуг);

надходження, що належать іншим особам;

суми завдатку під заставу або в погашення позики, якщо цепередбачено відповідним договором;

надходження від розміщення цінних паперів.

Важливе значення має класифікація доходів, яка об'єднує їх вгрупи з метою відображення їх в бухгалтерському обліку та в фі-нансовій звітності, зокрема у Звіті про фінансові результати.

П(С)БО 15 «Дохід» (п. 7) визначає такі групи доходів:

група — дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів,робіт, послуг);

група — інші операційні доходи;

група — фінансові доходи;

група — надзвичайні доходи;

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів), інших ак-тивів визнається в разі наявності таких умов:

покупцеві передані ризики і вигоди, пов'язані з правом вла-сності на продукцію (товар, інший актив);

підприємство не здійснює надалі управління та контроль зареалізованою продукцією (товарами, іншими активами);

сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;

є впевненість, що в результаті операції відбудеться збіль-шення економічних вигод підприємства, а витрати, пов'язані з ці-єю операцією, можуть бути достовірно визначені.

Дохід не визнається, якщо витрати не підлягають достовірнійоцінці.

Аванси, отримані від клієнтів і замовників, не є доходом, а ви-знаються зобов' язаннями.

Дохід від надання послуг, визнається виходячи зі ступенязавершеності операції з надання послуг на дату Балансу заумови:

можливості достовірної оцінки доходу;

ймовірності надходження економічних вигод від наданняпослуг;

можливості достовірної оцінки ступеня завершеності надан-ня послуг на дату Балансу;

можливості достовірної оцінки витрат, здійснених для на-дання послуг та необхідних для їх завершення.

Оцінка ступеня завершеності операції з надання послуг про-водиться на підставі:

ознайомлення з обсягами виконаної роботи;

визначенням питомої ваги обсягу послуг, наданих на певнудату, у загальному обсязі послуг, які мають бути надані;

визначенням питомої ваги витрат, яких зазнає підприємствоу зв'язку із наданням послуг, у загальній очікуваній сумі такихвитрат. Сума витрат, здійснених на певну дату, включає тільки тівитрати, які відображають обсяг наданих послуг на ту саму дату.

Якщо послуги полягають у виконанні невизначеної кількостідій (операцій) за визначений період часу, то дохід визначаєтьсяшляхом рівномірного його нарахування за цей період (крім випа-дків, коли інший метод краще визначає ступінь завершеності на-дання послуг).

Але якщо дохід (виручка) від надання послуг не може бутидостовірно визначений, то він відображається в бухгалтерськомуобліку в розмірі визначених витрат, що підлягають відшкодуванню.

Якщо дохід (виручка) від надання послуг не може бути досто-вірно оцінений і не існує ймовірності відшкодування понесенихвитрат, то дохід не визнається, а понесені витрати визнаютьсявитратами звітного періоду. Якщо надалі сума доходу буде до-стовірно оцінена, то дохід визнається за такою оцінкою.

При визнанні доходів слід пам'ятати, що цільове фінансу-вання може не визнаватися або визнаватися доходом.