6.1. Взаємозв'язок Звітупро фінансові результати з видами діяльностіпідприємства

магниевый скраб beletage

У першому розділі Звіту про фінансові результати наводятьсядоходи і витрати та розраховується прибуток або збиток за вида-ми діяльності.

Для розуміння змісту першого розділу звіту необхідно чіткорозмежовувати види діяльності підприємства, які мають вплив нагрупування доходів і витрат (рис. 18).

Звичайна діяльність — це будь-яка діяльність підприємс-тва, а також операції, які забезпечують або виникають вна-слідок здійснення такої діяльності. Якщо розглядати промис-лове підприємство то до звичайної його діяльності слід від-нести закупку запасів, виготовлення продукції, розрахунки зпостачальниками і клієнтами, розрахунки за довгостроковими ікороткостроковими зобов' язаннями, з працівниками і бюдже-том, переоцінку запасів, списання знецінених запасів, переоці-нку короткотермінових інвестицій, економічні санкції, курсовірізниці тощо.

Надзвичайна подія виникає внаслідок подій або операцій, яківідрізняються від звичайної і є епізодичними. Надзвичайна подіявиникає при пожежах, стихійних лихах тощо. Але ці події для рі-зних суб'єктів господарювання можуть приймати різні форми.Якщо для підприємства пожежа буде надзвичайною подією і вЗвіті про фінансові результати буде виділена сума збитків вІ розділу (р. 205), то для страхової компанії, яка здійснює страху-вання від таких подій, ці витрати у Звіті про фінансові результатибудуть визнані як доходи від звичайної діяльності і відображені уЗвіті про фінансові результати (р. 010).

Звичайна діяльність підприємства підрозділяється на опера-ційну та іншу.

До операційної діяльності підприємства відносяться усівиди основної та іншої діяльності, крім фінансової та інвести-ційної.

Основна діяльність — це та, яка пов 'язана з виробництвомабо реалізацією товарів, робіт і послуг, визначена статутом пристворені підприємства і забезпечує основну частку його доходу.Витрати, які виникають в результаті основної діяльності підроз-діляють за функціями, а саме: на виробничу, адміністративну, назбут та інші.

Виробнича функція супроводжується витратами на виготов-лення продукції (витрат) і продажем продукції (доходи), а такожсупроводжується витратами адміністративного характеру і ви-тратами на збут.

Інвестиційна діяльність — це діяльність підприємства, якапов 'язана з придбанням тих необоротних активів та тих фінан-сових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів гро-шових коштів.

Фінансова діяльність — це діяльність підприємства, якапризводить до змін розміру і складу власного та позикового ка-піталу.

В залежності від видів діяльності доходи підрозділяютьсяна доходи від:

виробничої функції тобто операційної діяльності;

фінансової діяльності;

інвестиційної діяльності;

надзвичайних подій.

Витрати підрозділяються на витрати:

виробничої функції;

управлінської функції (адміністративні витрати);

збутової функції;

фінансової діяльності;

інвестиційної діяльності;

надзвичайних подій.

Якщо у результаті виробничої функції, фінансової та інвести-ційної діяльності і надзвичайних подій виникають як доходи, такі витрати, то від управлінської і збутової функції виникають ли-ше витрати.

ВИТРАТИ

Алгоритм формування фінансового результату за видами дія-льності у Звіті про фінансові результати подано на рис. 19.

ДОХОДИ

«Доходи

від реалізації»+

«Інший опе-раційний до-хід»

«Дохід відучасті

в капіта+лі»

«Іншіфінансовідоходи»

«Іншідоходи»

«Надзви-чайні доходи»

90 «Собівартість

реалізації»+

«Адміністративнівитрати» +

«Витрати назбут» +

«Інші витратиопераційної діяльно-сті»

«Фінансові вит-рати»

+

«Витрати відучасті в капіталі»

«Іншівитрати»

99 «Надзвичайні ви-трати»

791 «Результат

основної

діяльності»

«Результатфінансових опе-рацій»

«Результатіншої звичайноїдіяльності»

(0 ._

ошо

<0

І о

£ 5

Я к

5.

<0Щ

0.

«Результат віднадзвичайних по-дій»

Рис. 19. Алгоритм визначення фінансового результатуза видами діяльності

Рахунки витрат: