6.2. Зміст статей та методика заповнення Звітупро фінансові результати

магниевый скраб beletage

Для заповнення першого розділу Звіту про фінансові резуль-тати (ф. № 2) використовуються дані аналітичного обліку за суб-рахунками 7 і 9 класу Плану рахунків. Послідовна схема закриттяномінальних рахунків наведена на рис. 20.

Рахунки доходів:

791 «Результат відДебет операційної діяльності» Кредит

90 «Собівартість реалізації»

«Адміністративні витрати»

«Витрати на збут»    

«Дохід від реалізації»

«Інший операційний дохід»

94 «Інші витрати оперативноїдіяльності»

981 «Податок на прибуток відзвичайної діяльності»

792 «РезультатДебет фінансових операцій» Кредит

95 «Фінансові витрати»

96 «Втрати від участі вкапіталі»

«Дохід від участі капіталів»

«Інші фінансові доходи»

Дебет

Кредит

793 «Результат іншоїзвичайної діяльності»

74 «Інші доходи»

97»Інші витрати»

794 «Результат відДебет надзвичайних подій» Кредит

99» Надзвичайні витрати»

982 «Податок на прибуток віднадзвичайних подій»

Рис. 20. Послідовна схема закриття номінальних рахунків 7 і 9 класів

75»Надзвичайні доходи»

У рядку 010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (то-варів, робіт, послуг)» відображається загальний дохід (брутто)

від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг, тобто без ви-рахування непрямих податків, зборів, наданих знижок, поверне-них товарів, надходжень на користь інших осіб (комітентів,принципалів). Організації, основною діяльністю яких є торгівляцінними паперами, у цій статті відображають вартість, за якоюреалізовано цінні папери, та суму винагороди за виконання ін-ших операцій, пов'язаних з розміщенням, купівлею і продажемцінних паперів. Цей рядок заповнюється за кредитом рах. 70«Доходи від реалізації».

У рядку 015 «Податок на додану вартість» відображаєтьсясума податку на додану вартість, яка включена до складу доходу(виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Цейрядок заповнюється за дебетом рах. 70 «Доходи від реалізації»(субрахунків 1—3) в частині ПДВ.

У рядку 020 «Акцизний збір» підприємства, які є платника-ми цього податку, показують суму, яка врахована у складі доходу(виручки) від реалізації (товарів, робіт, послуг). Цей рядок запов-нюється за дебетом рах. 70 «Доходи від реалізації» (субрахун-ків 1-3) в частині акцизного збору.

Підприємства, які сплачують інші збори або податки з оборо-ту, показують їх суму у вільному рядку Звіту про фінансові ре-зультати, тобто в рядку 025, який не має визначеної назви. Дотаких зборів і податків відносяться:

збір на обов 'язкове державне пенсійне страхування, який спла-чується:

з операцій з продажу ювелірних виробів з золота (крім обру-чок), платини і дорогоцінного каміння;

з операцій з продажу тютюнових виробів, який сплачуєтьсявиробниками цієї продукції;

з вартості послуг стільникового мобільного зв 'язку;рентна плата за нафту і природний газ, які видобуваються вУкраїні.

Якщо підприємство відповідно до законодавства є страхови-ком, то в цьому рядку наводяться виплати страхових сум і від-шкодувань.

Цей рядок заповнюється за дебетом рах. 70 «Доходи від ре-алізації» (субрахунків 1-3), в частині, яка відповідає змістурядка.

У рядку 030 «Інші вирахування з доходу» показуються суминаданих знижок покупцям (замовникам) після дати реалізаціїпродукції (товарів, послуг), вартість продукції або товарів, пове-рнених покупцями, інші суми, які підлягають вирахуванню з до-ходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)без прямих податків, тобто без ПДВ.

У цій статті також відображають одержані підприємством відінших осіб суми доходів на користь комітента, принципала, спів-виконавця, субпідрядника тощо за договорами комісії, підряду,агентськими та іншими аналогічними угодами.

Цей рядок заповнюється за дебетом рах. 701, 702 в частинісум, що належать до перерахування комітентам та принципаламта дебетом рах. 704 «Вирахування з доходу» і повинен бути від-коригований на суму непрямих податків (наприклад, ПДВ),включених до вартості повернених товарів.

У рядку 035 «Чистий дохід (нетто) від реалізації проду-кції (товарів, робіт, послуг)» відображається різниця міжваловим доходом від реалізації та сумою усіх вирахувань (ря-док 010 мінус рядки 015 - 020 - 025 - 030). Це чистий дохідвід реалізації продукції (робіт, послуг) виготовленої влас-ним виробництвом підприємства (власними силами підрядноїорганізації), комісійною винагородою за агентськими угода-ми, договорами комісії, продажу товарів і наданню послугтощо.

У рядку 040 «Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт, послуг)» виробничі підприємства показують виробничусобівартість реалізованої продукції, а підприємства торгівлі, гро-мадського харчування та заготівель — собівартість реалізованихтоварів за купівельними цінами. Собівартість реалізованих то-варів і готової продукції визначається згідно з П(С)БО 9 «Запа-си», 16 «Витрати», 30 «Біологічні активи». Собівартість реалізо-ваної продукції складається з:

виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), яка булареалізована протягом звітного періоду;

нерозподілених постійних витрат;

наднормативних виробничих витрат.

Також у цій статті організації, основною діяльністю яких є то-ргівля цінними паперами, відображають балансову вартість реа-лізованих цінних паперів.

Підприємства, які відповідно до законодавства є страховика-ми, у цій статті наводять виплати страхових сум та страховихвідшкодувань. Підприємства, які здійснюють діяльність з випус-ку та проведення лотерей, у цій статті наводять відрахування настворення (формування) за звітний період призового фонду, а та-кож резерву, що покриває величину джек-поту, не забезпеченусплатою участі у лотереї.

В цьому рядку відображається чиста собівартість реалізації,тобто за вирахуванням собівартості поверненої продукції або то-варів. Цей рядок заповнюється за дебетом рах. 90 «Собівартістьреалізації» (субрахунки 1-4).

У рядку 050 «Валовий прибуток (збиток)» підприємства ви-значається як різниця між чистим доходом і собівартістю реалі-зованої продукції (р. 035 - р. 040), а валовий збиток — це різницяр. 040 - р. 035.

Відповідно до П(С)БО 1 показники фінансової звітності філій,відділень та інших відокремлених підрозділів включають до за-гального фінансового Звіту підприємства. У загальному Звіті профінансові результати підприємства — юридичні особи, показни-ки наводять згорнуто, а у зведеному (щодо до двох і більше юри-дичних осіб) — розгорнуто. Наприклад, якщо в одній із філій єваловий збиток (рядок 055), а в інших філіях — валовий прибу-ток (рядок 050), то в загальному Звіті підприємства має бути на-ведено лише один показник — згорнутий валовий прибуток абоваловий збиток, який визначають як різницю показників у рядках035 і 040.

Але у зведеному Звіті про фінансові результати, якщо в одно-го підприємства — юридичної особи є прибуток (рядок 100), а вінших підприємств — юридичних осіб є збитки (рядок 105), то ціпоказники мають бути наведені відповідно одночасно в рядках100 і 105.

У рядку 060 «Інші операційні доходи» відображаються до-ходи:

від реалізації іноземної валюти;

від реалізації інших оборотних активів (крім фінансових ін-вестицій);

від операційної оренди (крім фінансової) активів у разі якщоця діяльність не є метою створення підприємства;

від операційних курсових різниць по активах і зобов'язан-нях підприємства, пов'язаних з операційною діяльністю підпри-ємства;

відшкодування раніше списаних оборотних активів;

одержані штрафи, пені, неустойки та інші санкції за пору-шення господарських договорів, які визнані боржником або від-носно яких одержані рішення суду, арбітражного суду про їх стя-гнення, а також суми з відшкодування завданих збитків;

від списання кредиторської заборгованості, що виникла вході операційного циклу, після закінченні строку позовної дав-ності;

дохід у вигляді суми отриманих грантів, субсидій, асигну-вань;

інші доходи від операційної діяльності (наприклад, прибу-ток від відшкодування винною особою вартості нестач, виявле-них при інвентаризації, доходи від операцій з тарою тощо). Під-приємства, які є страховиками в цьому рядку показують іншідоходи від страхової діяльності.

До цієї статті також уключаються доход від первісного ви-знання біологічних активів і сільськогосподарської продукції тадоход від зміни вартості біологічних активів з виділенням у впи-суваному рядку 061 доходу від первісного визнання біологічнихактивів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідоксільськогосподарської діяльності.

При заповненні цього рядка слід звернути увагу на те, що іншіопераційні доходи від операційної діяльності, які відповідно дочинного законодавства обкладаються ПДВ, тут відображаютьсябез урахування суми ПДВ. Цей рядок заповнюється за кредитомрах. 71 «Іншій операційний дохід» з вирахуванням ПДВ

У рядку 070 «Адміністративні витрати» відображаються за-гальногосподарські витрати, які виникли протягом звітного пері-оду у процесі діяльності підприємства у зв'язку з його управлін-ням та обслуговуванням. Згідно П(С)БО 16 «Витрати» до такихвитрат відносяться:

загальні корпоративні витрати (витрати на проведення річ-них зборів, організаційні та представницькі витрати тощо);

витрати на службові відрядження й утримання апаратууправління підприємством та іншого загальногосподарського пе-рсоналу;

витрати на утримання основних засобів, інших матеріальнихнеоборотних активів загальногосподарського використання (опе-раційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опален-ня, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона);

витрати на виплату винагород стороннім організаціямза професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майнатощо);

витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс,факс тощо);

амортизація нематеріальних активів загальногосподарськоговикористання;

витрати на врегулювання спорів у судових органах;

податки, збори та інші передбачені законодавством обов' я-зкові платежі (крім податків, зборів і обов' язкових платежів, яківключаються до виробничої собівартості продукції, робіт, по-слуг);

плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послу-ги банків;

інші витрати загальногосподарського призначення.

Цей рядок заповнюється за дебетом рах. 92 «Адміністративнівитрати».

У рядку 080 «Витрати на збут» відображаються витрати під-приємства, які виникли протягом операційного циклу у звітномуперіоді і пов'язані з реалізацією (збутом) продукції (товарів, ро-біт, послуг):

витрати пакувальних матеріалів для затарювання готовоїпродукції на складах готової продукції;

витрати на ремонт тари;

оплату праці та комісійні винагороди продавцям, торговимагентам і працівникам підрозділів, які забезпечують збут;

витрати на рекламу і дослідження ринку (маркетинг);

витрати на передпродажну підготовку товарів;

витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом;

витрати на утримання основних засобів, інших матеріальнихнеоборотних активів, пов' язаних зі збутом продукції, товарів, ро-біт, послуг (операційна оренда, страхування, амортизація, ре-монт, опалення, освітлення, охорона);

витрати на транспортування, перевалку і страхування гото-вої продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послу-ги, пов'язані з транспортуванням продукції (товарів) відповіднодо умов договору (базису) поставки;

витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслугову-вання;

витрати на страхування призначеної для подальшої реаліза-ції готової продукції (товарів), що зберігаються на складі підпри-ємства;

витрати на транспортування готової продукції (товарів) міжскладами підрозділів (філій, представництв) підприємства;

інші витрати, пов'язані зі збутом продукції, товарів, робіт,послуг.

До складу витрат на збут не відносяться: адміністративні ви-трати (п. 60 П(С) БО 16), інші операційні витрати (п. 20 П(С)БО16) та фінансові витрати (п.27 П(С)БО 16).

Цей рядок заповнюється за дебетом рах. 93 «Витрати на збут».

У рядку 090 «Інші операційні витрати» показуються іншіопераційні витрати.

До складу інших операційних витрат згідно з п. 20 П(С)БО 16включаються:

витрати на дослідження і розробки, які відповідають вимо-гам П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»;

собівартість реалізованої іноземної валюти, яка для цілейбухгалтерського обліку визначається шляхом перерахування іно-земної валюти у грошову одиницю України за курсом Націона-льного банку України на дату здійснення операції з продажу іно-земної валюти, плюс витрати, пов'язані з продажем іноземноївалюти;

собівартість реалізованих виробничих запасів, яка для цілейбухгалтерського обліку складається з їх облікової вартості і ви-трат, пов' язаних з їх реалізацією;

відрахування на створення резерву сумнівних боргів і сумасписаної безнадійної дебіторської заборгованості;

втрати від операційної курсової різниці (тобто від зміни кур-су валюти за операціями, активами і зобов' язаннями, пов' яза-ними з операційною діяльністю підприємства);

втрати від знецінення запасів (втрати, пов'язані з уцінкоюзапасів);

нестачі і втрати від псування цінностей;

визнані штрафи, пені, неустойки;

витрати на утримання об'єктів соціально-культурного при-значення;

інші витрати операційної діяльності (крім витрат, які підля-гають включенню до собівартості продукції, товарів, робіт, по-слуг).

У цій статті наводяться також витрати від первісного ви-знання біологічних активів і сільськогосподарської продукції,від зміни вартості біологічних активів з виділенням у рядку 091витрат від первісного визнання біологічних активів сільського-сподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподар-ської діяльності.

Цей рядок заповнюється за дебетом рах. 94 «Інші витратиопераційної діяльності».

Рядок 100 «Фінансовий результат від операційної діяльно-сті» прибуток (р. 100) або збиток (р. 105) розраховується як різ-ниця між сумою валового прибутку та іншими операційними до-ходами мінус адміністративні витрати, витрати на збут та іншівитрати операційної діяльності, тобто:

р. 100 = (р. 050 + р. 060) - (р. 070 + р. 080 + р. 090).

р. 105 = (р. 055 + 070 + 080 + 090 - 060).

У рядку 110 «Дохід від участі в капіталі» показуються сумидоходу, які отримані від інвестицій в дочірні, спільні або асоці-йовані підприємства, і облік яких ведеться за методом участі вкапіталі. При цьому, дохід буде нараховуватися у тому випад-ку, коли з отриманого прибутку виплачують дивіденди. У разіякщо підприємство, акції якого ми тримаємо приймає рішення невиплачувати дивіденди, а направити прибуток на виробництво,доходи від участі в капіталі інвестором не нараховуються.

До складу доходів від участі в капіталі включаються:

доходи, пов'язані зі збільшенням частки інвестора в чистихактивах об'єкта інвестування, зокрема у наслідок одержання асо-ційованим, підприємствами прибутку або зростання власного ка-піталу таких підприємств внаслідок інших подій (переоцінки не-оборотних активів, інвестицій тощо);

доходи, пов'язані зі збільшенням частки інвестора в чистихактивах об' єкта інвестування, зокрема внаслідок одержання спі-льними підприємствами прибутків або зростання їх власного ка-піталу внаслідок інших подій (переоцінка необоротних активів таінвестицій тощо);

доходи, пов'язані зі збільшенням частки інвестора в чистихактивах об' єкта інвестування, зокрема в наслідок одержання до-чірніми підприємствами прибутків або зростання їх власного ка-піталу внаслідок інших подій (переоцінка необоротних активів таінвестицій тощо);

Цей рядок заповнюється за кредитом рах. 72 «Дохід від участів капіталі».

У рядку 120 «Інші фінансові доходи» відображаються сумиотриманих дивідендів від інших підприємств, що не є асоційова-ними, дочірніми та спільними; відсотків за облігаціями та інши-ми цінними паперами, інші доходи, отримані від фінансової дія-льності, крім тих, які обліковуються за методом участі в капіталі.

Цей рядок заповнюється за кредитом рах. 73 «Інші фінансовідоходи».

В ряду 130 «Інші доходи» відображаються доходи, які виник-ли у процесі звичайної діяльності, але не пов' язані з операційноюдіяльністю підприємства:

від реалізації фінансових інвестицій;

від реалізації необоротних активів;

від реалізації майнових комплексів;

від не операційних курсових різниць по активах і зо-бов' язаннях в іноземній валюті, які пов' язані з фінансовою та ін-вестиційною діяльністю підприємства;

дохід від безоплатно одержаних активів, визначений у суміамортизації таких активів одночасно з її нарахуванням;

інші доходи, які виникають в процесі звичайної діяльності(від списання кредиторської заборгованості, що виникла не в ходіопераційного циклу, після закінчення строку позовної давності).

При заповненні цього рядка необхідно пам'ятати, що доходи,отримані від реалізації фінансових інвестицій, необоротних акти-вів і майнових комплексів, відображаються за вирахуваннямПДВ, яка нараховується платником податку на додану вартістьпри їх реалізації.

Цей рядок заповнюється за кредитом рах. 74 «Інші доходи».

В ряду 140 «Фінансові витрати» відображаються витрати навідсотки та інші витрати, пов' язані з запозиченнями (крім фінан-сових витрат, які включаються до собівартості кваліфікаційнихактивів відповідно до П(С)БО 31 «фінансові витрати»)

Цей рядок заповнюється за дебетом 95 «Фінансові витрати».

В рядку 150 «Втрати від участі в капіталі» відображаєтьсязбиток від інвестицій в дочірні, спільні та асоційовані підприємс-тва, облік яких ведеться методом участі в капіталі. Отже, якщодочірнє (спільне чи асоційоване) підприємство отримало збитки,то інвестор повинен відобразити суму збитків, у частині, яка ви-значається за питомою вагою внесеного капіталу.

До складу втрат від участі в капіталі включаються:

втрати, пов'язані зі зменшенням частки інвестора в чистихактивах об' єкта інвестування, зокрема внаслідок одержання асо-ційованими, спільними, дочірніми підприємствами збитків абозменшення власного капіталу таких підприємств у наслідок ін-ших подій (переоцінка необоротних активів та інвестицій тощо).

Цей рядок заповнюється на підставі даних, які відображені вобліку за дебетом рах. 96 «Втрати від участі в капіталі».

У рядку 160 «Інші витрати» відображається:

балансова вартість (собівартість) реалізованих фінансовихінвестицій, необоротних активів, майнових комплексів, визначе-на на дату їх реалізації, а також інші витрати, пов'язані з їх реалі-зацією;

втрати від не операційних курсових різниць у наслідок зміникурсу гривні до іноземної валюти за активами і зобов' язаннямине операційної діяльності підприємства;

втрати від уцінки (знецінення) необоротних активів та фі-нансових інвестицій;

залишкова вартість списаних необоротних активів та витра-ти пов'язані з їх ліквідацією (демонтаж, розбирання);

інші витрати, які виникли у процесі звичайної діяльності (крімфінансових витрат), але не пов'язані з операційною діяльністю;

виплати страхових сум та страхових відшкодувань;

суми часток страхових платежів, які сплачуються перестра-ховикам за договорами перестрахування.

Цей рядок заповнюється на підставі даних за дебетом рах. 97«Інші витрати».

Рядок 170 «Фінансові результати від звичайної діяльностідо оподаткування» — прибуток (р. 170) або збиток (р. 175) —визначається як алгебраїчна сума фінансового результату відопераційної діяльності плюс дохід від участі в капіталі, інші фі-нансові доходи та інші доходи мінус фінансові витрати, втративід участі в капіталі; інші витрати, тобто:

р. 170 = (р. 100 (105) + р. 110 + р. 120 + р. 130) - (р. 140 ++ р. 150 + р. 160);

р. 175 = р. 110 - р. 120 - р. 130 + р. 140 + р. 150 + р. 160.

У рядку 180 «Податок на прибуток» від звичайної діяльно-сті наводиться сума податку на прибуток від звичайної діяльно-сті, який визначається за П(С)БО 17 «Податок на прибуток».Цей рядок заповнюють на підставі записів про належну сумуподатку на прибуток за дебетом субрахунку 981 «Податок наприбуток від звичайної діяльності», 84 «Інші витрати операцій-ної діяльності» у кореспонденції з рахунками 64 «Розрахунки збюджетом», 17 «Відстрочені податкові активи» і 54 «Відстроче-ні податкові зобов' язання». Сума такого показника підприємст-вами, які на квартальну звітність відповідно до своєї обліковоїполітики відстрочені податкові активи і відстрочені податковізобов'язання не обчислюють, а також суб'єктами малого під-приємництва для складання фінансової звітності визначається засумою поточного податку на прибуток, яку визначено за подат-ковим законодавством.

Рядок 190 «Фінансовий результат від звичайної діяльнос-ті» р. 190 (прибуток) та р. 195 (збиток) визначається як різницяміж прибутком від звичайної діяльності до оподаткування мінуссума податку на прибуток, тобто рядок 190 = р. 170 - р. 180. Зби-ток від звичайної діяльності дорівнює збитку від звичайної дія-льності до оподаткування та сумі податків на прибуток (р. 195 == р. 175 + р. 180)

У рядку 200 «Надзвичайні доходи» відображається:

сума відшкодування втрат від надзвичайних подій, включа-ючи відшкодування витрат на попередження втрат від надзви-чайних подій;

сума доходу від інших подій чи операцій, які відповідаютьвизначенню надзвичайних подій.

Цей рядок заповнюється за даними, відображеними за креди-том рах. 75 «Надзвичайні доходи».

У рядку 205 «Надзвичайні витрати» відображаються втративід інших операцій та подій, які класифікуються як надзвичайніподії:

сума втрат від стихійного лиха (повінь, землетрус, град тощо);

сума втрат, понесених підприємством у результаті техноген-них катастроф і аварій, що сталися на самому підприємстві чиіншому підприємстві;

втрати від інших надзвичайних подій.

При заповнені цього рядка слід пам' ятати, що втрати від над-звичайних подій відображаються за вирахуванням суми, на якузменшується податок на прибуток від звичайної діяльності в на-слідок цих витрат.

Приклад 12. Надзвичайні витрати в наслідок повені 30 000 грн,ставка податку на прибуток 25 %. Розрахуємо дані для відображен-ня у рядку 205 «Надзвичайні витрати».

сума зменшення податку на прибуток внаслідок збитків від над-звичайних подій

  • 30 000 0,25 = 7500 грн

сума надзвичайних втрат для відображення рядку 205 Звіту профінансові результати

30 000 - 7500 = 22 500 грн

Таким чином, даний рядок заповнюється за сумами відображенимиза дебетом рах. 99 «Надзвичайні витрати» за мінусом кредитового обо-роту за рахунком 751 «Відшкодування збитків від надзвичайних подій».

У рядку 210 «Податки з надзвичайного прибутку» відобра-жаються суми податків, які підлягають сплаті з прибутку від над-звичайних подій.

Для заповнення цього рядка використовуються суми, відо-бражені за дебетом рахунку 982 «Податки на прибуток від над-звичайних подій».

Рядок 220 «Чистий прибуток» або рядок 225 (збиток) роз-раховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайноїдіяльності та надзвичайного доходу, надзвичайного збитку та по-датків з надзвичайного прибутку.

Сума чистого прибутку, яка визначена у Звіті про фінансовірезультати необхідна для визначення суми нерозподіленого при-бутку на кінець звітного періоду, який відображається у Балансі.

Нерозподілений прибуток на кінець звітного періоду = Нероз-поділений прибуток на початок звітного періоду + Чистий прибу-ток — Використання прибутку на створення резервного капіталу,Виплату дивідендів тощо.

Загальна схема розрахунку чистого прибутку (збитку) за да-ними Звіту про фінансові результати наведена на рис. 21.

Податок на додану вартість, р. 015Доход (виручка) від реалізації Акцизний збір, р. 020продукції(товарів,            робіт,- н Інші збори або податки з обороту,

послуг), р. 010            J р. 025

Інші вирахування з доходу, р. 030

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,послуг), р. 035

о&

о -<&

<N

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) р. 040Валовий прибуток (збиток),р.050,р.055

Інші операційні доходи, р.060

Адміністративні витрати, р. 070

Витрати на збут, р. 080

о&

р. 110

Інші фінансові доходи, р. 120 -Інші доходи, р. 130 =

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

Інші операційні витрати, р. 090

Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток. р.100,збиток - р.105 +

Дохід від участі в капіталі,

^          7          Фінансові витрати, р. 140

о&

Збиток, р. 175

+

Податки на прибуток, р. 180

Витрати від участі в капіталі, р. 150Інші витрати, р. 160

Прибуток, р. 170

Податок на прибуток, р. 180 =Фінансовий результат від звичайної діяльності

Прибуток, р. 190

+

надзвичайної

Дохід від надзвичайної діяльностір. 200,

Витрати віддіяльності, р. 205

Збиток, р. 195

+

Дохід від надзвичайної діяльності,р. 205

+

Витрати від надзвичайноїдіяльності, р. 205

Чистий прибуток (збиток) р. 220 Чистий збиток. р. 225

Рис. 21. Визначення чистого прибутку (збитку) підприємстваза даними Звіту про фінансові результати

Таким чином, заповнення І розділу Звіту про фінансові ре-зультати можна розподілити на шість послідовних кроків, а саме:

й          крок це визначення чистого доходу (виручки) від реаліза-ції продукції (товарів, робіт, послуг (р. 035);

й          крок — це визначення валового прибутку (збитку), р. 050або 055;

й          крок — це визначення фінансового результату від опера-ційної діяльності (прибутку або збитку), р. 100 або р. 105;

й          крок — це визначення результату від звичайної діяльностідо оподаткування (прибутку або збитку), р. 170 або р. 175;

й          крок — це визначення результату від звичайної діяльностіз урахуванням податку на прибутки, р. 190 або р. 195;

й          крок — це визначення чистого прибутку або збитку,р. 220. або р. 225

Таким чином, у Звіті про фінансові результати визначаємо та-кі види фінансових результатів:

валовий прибуток (збиток), тобто від основної діяльності(рядки 050, 055);

прибуток (збиток) від операційної діяльності (рядки 100,

105);

прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткуван-ня (рядки 170, 175);

прибуток (збиток) від звичайної діяльності після оподатку-вання(рядки 190, 195);

чистий прибуток (збиток) з урахуванням фінансового ре-зультату від надзвичайних подій (рядки 200, 225).

Розділ ІІ «Елементи операційних витрат» заповнюєтьсявідповідно до П(С)БО 3 п. 38 та Типових положень про склад со-бівартості продукції, робіт, послуг за галузями діяльності. Тутнаводяться відповідні елементи операційних витрат (на виробни-цтво, збут, управління та інші операційні витрати), яких зазналопідприємство в процесі своєї діяльності протягом звітного пері-оду, за вирахуванням внутрішнього обороту, тобто за вирахуван-ням тих витрат, які становлять собівартість продукції (робіт, по-слуг) виробленої і спожитої самим підприємством. Собівартістьреалізованих товарів, запасів, іноземної валюти у цьому розділіне наводиться.

В розділі ІІ «Елементи операційних витрат» розшифровуютьсявитрати підприємства, які відображені в першому розділі цьогоЗвіту.

Для підприємств торгівлі та громадського харчування вартістьпридбаних і реалізованих товарів не є елементом операційнихвитрат. Тому ці підприємства у розділі ІІ наводять інформаціюлише про елементи витрат на збут, адміністративних і операцій-них витрат, а також транспортно-заготівельні та інші витрати,пов'язані з придбанням товарів, які включаються до їхньої собі-вартості. Відповідно відсотки за кредит, що належать до складуфінансових витрат, не підлягають розкриттю за економічнимиелементами, і, навпаки, втрати від операційних курсових різниць,що належать до складу інших витрат операційної діяльності, слідвключати до сум, які мають розкриватись у розділі ІІ.

Заповнення розділу ІІ «Елементи операційних витрат»(р. 230 - р. 280) Звіту про фінансові результати здійснюється зарахунками 8 класу «Витрати за елементами».

Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформаціїпро витрати підприємства протягом звітного періоду.

Основні вимоги до визнання, складу та оцінки витрат викла-дені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16 «Витра-ти» (п. 21—26).

На рахунках цього класу, крім рахунку 85 «Інші витрати», ве-деться облік витрат операційної діяльності за такими елементамивитрат: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відраху-вання на соціальні заходи, амортизація та інші операційні витра-ти. Рахунок 85 застосовується для узагальнення інформації провитрати, пов'язані з інвестиційною та фінансовою діяльністю, атакож про витрати, пов'язані із запобіганням надзвичайним поді-ям та ліквідацією їх наслідків.

Інші підприємства рахунки цього класу можуть використову-вати для узагальнення інформації про витрати за елементами зщомісячним списанням сальдо рахунків у кореспонденції з раху-нком 23 «Виробництво» і рахунками класу 9 «Витрати діяльності».

Рахунок 85 ведеться тільки тими підприємствами й організа-ціями, які не застосовують рахунки класу 9 «Витрати діяльності»,сальдо на ньому закривається в кінці року або щомісячно в коре-спонденції з дебетом рахунку 79 «Фінансові результати».

Якщо підприємство не використовує 8 клас рахунків то длязаповнення цього розділу необхідно накопичувати інформацію внагромаджувальних відомостях, використовуючи первинні тазведені документи, в яких зафіксовані відповідні витрати опера-ційної діяльності.

У рядку 230 «Матеріальні затрати» відображається вартістьвитрачених у виробництві (крім продукту власного виробництва):

• сировини й матеріалів, які використані як основні й допомі-жні матеріали в операційній діяльності підприємства;

купованих напівфабрикатів та комплектуючих виробів дляопераційної діяльності підприємства;

придбаних палива й енергії всіх видів, які використані натехнологічні та інші операційні цілі, в тому числі на вироблення зпалива тепло- та електроенергії, що спожиті в операційній діяль-ності;

тари й тарних матеріалів, використаних в операційній діяль-ності;

будівельних матеріалів, використаних як основні та допомі-жні матеріали в операційній діяльності підприємства;

запасних частин, використаних для ремонту основних засо-бів, інших необоротних матеріальних активів та малоцінних ташвидкозношуваних предметів підприємства;

товарів, використаних для виробничо-господарських потреб,тобто без продажу іншим особам;

виконаних для підприємства робіт і послуг виробничого таневиробничого характеру (здійснення окремих операцій з вироб-ництва продукції, обробки сировини й матеріалів; проведення іс-питів з випробування сировини й матеріалів, які використову-ються у виробництві; транспортні послуги, які є складовоютехнологічного процесу виробництва, тощо).

Вартість зворотних відходів, отриманих у процесі виробницт-ва, не включається до елементу операційних витрат за статтею«Матеріальні затрати».

При заповненні цього рядка слід пам'ятати, що підприємстваторгівлі і громадського харчування не включають до складу ма-теріальних затрат купівельну вартість придбаних протягом звіт-ного періоду товарів і сировини (продуктів).

Цей рядок заповнюється за сумами, відображеними за дебетомрахунку 80 «Матеріальні витрати», або кредитом рах. 20 (без206), рах. 22, 25, 28 (товари, в частині витрат, здійснених на ви-робництво).

В рядку 240 «Витрати на оплату праці» відображаються ви-трати на оплату праці, до яких включаються:

витрати на виплату основної заробітної плати персоналувідповідно до системи оплати праці, прийнятої на підприємстві;

витрати на виплату додаткової заробітної плати (премії, за-охочення тощо) персоналу відповідно до системи оплати праці,прийнятої на підприємстві;

витрати на гарантійні та компенсаційні виплати персоналу,пов' язані з індексацією заробітної плати тощо, в порядку і розмі-рах, передбачених законодавством;

витрати на оплату щорічних відпусток персоналу підприєм-ства або щомісячні відрахування на створення забезпечення май-бутніх виплат відпусток;

витрати на виплати персоналу підприємства за невідпрацьо-ваний час, що передбачені законодавством;

інші витрати на оплату праці, які визнаються елементамивитрат на оплату праці.

Цей рядок заповнюється за сумами, відображеними за дебетомрахунку 81 «Витрати на оплату праці» або за кредитом рахунку661 «Розрахунки за заробітною платою» та рахунку 47 «Забезпе-чення наступних витрат і платежів» в частині сум, що відносять-ся до операційних витрат.

В рядку 250 «Відрахування на соціальні заходи» відобража-ються:

відрахування на обов' язкове державне пенсійне страхування;

відрахування на обов' язкове соціальне страхування;

відрахування на обов' язкове соціальне страхування на випа-док безробіття;

відрахування на індивідуальне страхування працівників зарахунок підприємства;

відрахування на інші соціальні заходи.

Цей рядок заповнюється за даними сумами, відображеними задебету рахунку 82 «Відрахування на соціальні потреби» або закредитом рахунку 65 «Розрахунки зі страхуванням» та рахунку47 «Забезпечення наступних витрат та платежів» в частині сум,що відносяться до операційних витрат.

В рядку 260 «Амортизація» відображається сума нарахованоїамортизації:

основних засобів;

інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів,які прямо включаються до виробничої собівартості продукції(робіт, послуг), до затрат допоміжних (підсобних) виробництв, довиробничих накладних витрат, адміністративних і збутових ви-трат.

Цей рядок заповнюється за дебетом рах. 83 «Амортизація» абоза кредитом рах. 13 «Знос необоротних активів»

В рядку 270 «Інші операційні витрати» відображаються:

вартість робіт, послуг сторонніх підприємств, сума податків,зборів (обов' язкових платежів), крім податку на прибуток, втративід курсових різниць, знецінення запасів, псування цінностей,списання та уцінки активів, сума фінансових санкцій тощо;

витрати на відрядження;

витрати на послуги зв'язку;

плата за розрахунково-касове обслуговування тощо;

страхові компанії відображають витрати на перестрахуваннята виплату страхових сум та страхових відшкодувань.

Цей рядок заповнюється за дебетом рахунку 84 «Інші опера-ційні витрати» або кредитом рах. 94 «Інші витрати операційноїдіяльності».

Сума витрат за економічними елементами визначається за вира-хуванням тих витрат, які є собівартістю продукції (робіт, послуг)допоміжних та обслуговуючих виробництв (господарств) підприєм-ства. Тобто, наприклад, витрати на оплату праці з використання ма-теріалів, основних засобів, на поточний ремонт основних фондівмають бути одноразово включені до відповідних елементів витрат(матеріальні, оплата праці, амортизація), а собівартість поточногоремонту, яка буде відображена на рахунку 91 «Загальновиробничівитрати», а потім і у витратах основного виробництва, вже ще раз,як внутрішній оборот, не включається до елементу витрат.

Сума всіх витрат операційної діяльності у розділі І може незбігатися з сумою за елементами операційних витрат (розділ ІІ ф.№ 2), зокрема, на суму зміни залишків напівфабрикатів власноговиробництва, незавершеного виробництва, готової продукції, атакож у зв'язку з різницею щодо включення собівартості товарів,що вибули. Собівартість реалізованих товарів не включають доелементів витрат розділу ІІ, в той час як їх відображають у розді-лі І. При цьому транспортно-заготівельні витрати, що приєднанідо первісної вартості (собівартості) товарів і запасів, мають бутивключені до відповідних елементів витрат операційної діяльності(матеріальні, оплата праці, амортизація тощо). До розділу ІІ невключають собівартість (еквівалент за курсом НБУ) реалізованоїіноземної валюти й собівартість (балансова вартість) реалізова-них матеріальних цінностей.

Крім того, при взаємоузгодженості показників Звіту про фі-нансові результати можливі різні варіанти: сума за рядком 280може бути меншою або більшою за суму відображену в рядках040, 070, 080, 090 першого розділу або дорівнювати їй.

Для виробничих підприємств є характерним той факт, що заП(С)БО 16 виробничими вважаються витрати підприємства навиробництво продукції, тобто не тільки її собівартість, а й витра-ти на незавершене виробництво, понесені у звітному періоді. То-му для виробничих підприємств є характерними такі випадки:

сума рядків 040, 070, 080, 090 дорівнює рядку 280, якщо усюпродукцію, вироблену у звітному періоді, реалізовано і немає не-завершеного виробництва, тобто рахунок 23 немає сальдо. Абонезавершене виробництво є, але реалізовано продукцію, яка булавироблена раніше (в попередніх звітних періодах) і її собівартістьдорівнює витратам, понесеним у звітному періоді;

сума рядків 040, 070, 080, 090 менша рядка 280, якщо виро-бничі витрати, понесені у поточному звітному періоді (році), пе-ревищують собівартість реалізованої продукції;

сума рядків 040, 070, 080, 090 більша рядка 280, якщо під-приємство реалізувало готову продукцію, вироблену у попере-дньому звітному періоді (році), а виробничі витрати і витрати по-точного звітного періоду (року) менше її собівартості.

Для підприємств, які надають послуги. У зв'язку з тим, щопри наданні послуг, як правило, немає незавершеного виробниц-тва, то сума рядків 040, 070, 080, 090 дорівнює рядку 280.

Підприємства торгівлі відображають витрати на збут, ад-міністративні витрати, операційні, транспортно-заготівельні таінші витрати, пов'язані з придбанням товарів, витрати від опе-раційних курсових різниць, які включаються до складу іншихопераційних витрат, але в цьому розділі не повинні відобража-тися відсотки за кредит оскільки вони відносяться до фінансо-вих витрат.

Тобто, в ІІ розділі «Елементи операційних витрат» розшифро-вуються витрати підприємства, які відображені в І розділі Звітупро фінансові результати по рядках 070, 080, 090, але загальнасума їх може не збігатись.

Підприємства торгівлі собівартість реалізованих товарів не ві-дображають на рахунку 80 «Матеріальні витрати», а на субраху-нку 808 «Витрати товарів» ведуть лише облік тих товарів, які ви-користані для виробничо-господарських потреб, а не для про-дажу іншим особам. Тому собівартість реалізованих товарів в ря-дку 230 ІІ розділу Звіту про фінансові результати не включається.Таким чином, для торговельних підприємств лише сума рядків070, 080, 090 дорівнює рядку 280.

Розділ ІІІ «Розрахунок показників прибутковості акцій»Звіту про фінансові результати заповнюють акціонерні товарист-ва, прості акції або потенційні прості акції яких відкрито прода-ються та купуються на фондових біржах, включаючи товариства,які перебувають в процесі випуску таких акцій. Зміст і методиказаповнення ІІІ розділу форми № 2 регламентується П(С)БО 24«Прибуток на акцію» (затверджено Наказом Міністерства фінан-сів України від 16.07.01. № 344, Зареєстровано Міністерстві юс-тиції України 30.07.01. № 647/5838).

Мета цього розділу Звіту — розрахувати дивіденди на однупросту акцію.

Інвесторів цікавить, ефективність використання підприємст-вом ресурсів, які надані власниками простих акцій.

Для розуміння змісту цього розділу і методики його заповнен-ня необхідно знати визначення таких термінів.

Антирозбавляюча потенційна проста акція — фінансовий ін-струмент або інша угода, конвертація яких у прості акції приведедо збільшення чистого прибутку (зменшення чистого збитку) наодну просту акцію від звичайної діяльності в майбутньому.

Потенційна проста акція — фінансовий інструмент або іншаугода, які дають право на отримання простих акцій.

Розбавляюча потенційна проста акція — фінансовий інстру-мент або інша угода, конвертація яких у прості акції призведе дозменшення чистого прибутку (збільшення чистого збитку) на од-ну просту акцію від звичайної діяльності у майбутньому.

Середньорічна кількість простих акцій — середньозважена кіль-кість простих акцій, які перебували в обігу протягом звітного року.

Скоригований чистий прибуток (збиток) — чистий прибуток(збиток) після вирахування дивідендів на привілейовані акції,скоригований на вплив розбавляючих простих акцій.

Скоригована середньорічна кількість простих акцій — серед-ньорічна кількість простих акцій в обігу, скоригована на серед-ньорічну кількість потенційних простих акцій.

Фінансовий інструмент — контракт, який одночасно приво-дить до виникнення (збільшення) фінансового активу в одномупідприємстві і фінансового зобов' язання або інструмента власно-го капіталу в іншому.

Часовий зважений коефіцієнт — частка від ділення загальноїкількості днів (місяців), протягом яких акції перебували в обігу,на загальну кількість днів (місяців) у звітному році.

Розділ ІІІ Звіту про фінансові результати складається ізтаких статей:

середньорічна кількість простих акцій (р. 300) — наводитьсясередньозважена кількість простих акцій, які перебували в обігупротягом звітного періоду. Цей показник визначається як сумадобутків кількості простих акцій, в обігу протягом певних пері-одів у днях (місяцях) та відповідних часових зважених коефіцієн-тів. Кількість простих акцій в обігу визначається за даними ре-єстру акціонерів;

скоригована середньорічна кількість простих акцій (р. 310) —наводиться середньорічна кількість простих акцій в обігу, скори-гована на середньорічну кількість потенційних простих акцій.Цей показник визначається як середньорічна кількість прос-тих акцій, в обігу скоригована на кількість потенційних простихакцій;

чистий прибуток, на одну просту акцію (р. 320) — наво-диться показник, який розраховується діленням різниці міжсумою чистого прибутку (збитку) і сумою дивідендів на при-вілейовані акції на середньорічну кількість простих акцій вобігу;

скоригований чистий прибуток (збиток) на одну простуакцію (р. 330) — відображається показник, який розраховуєть-ся діленням скоригованого чистого прибутку (збитку) на ско-риговану середньорічну кількість простих акцій в обігу (розра-ховується за методикою наведеною в П(с)БО 24 «Прибуток наакцію»);

дивіденди на одну просту акцію (р. 340) — відображаєтьсяпоказник, який розраховується шляхом ділення суми оголошенихдивідендів на кількість простих акцій, за якими сплачуються ди-віденди.

Для заповнення цих рядків необхідно дотримуватися єдиноїметодології і послідовності розрахунків за усі звітні періоди, асаме:

розрахувати чистий прибуток (збиток) з урахуванням сумиприбутку(збитку), який належить власникам простих і привіле-йованих акцій;

розрахувати середньозважену кількість простих акцій, якізнаходяться в обігу;

розрахувати чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію(ПНА);

розрахувати скоригований чистий прибуток (збиток) напросту акцію;

розрахувати скориговану середньозважену кількість прос-тих акцій в обігу;

розрахувати скоригований прибуток (збиток) на акцію;

визначити суму оголошених дивідендів на кількість прос-тих акцій.

Якщо відкриті акціонерні товариства не матимуть потенцій-них простих акцій, але незалежно від цього в Звіті про фінансовірезультати вони повинні вказати обидва показники прибутку наакцію, (р. 320, р. 330). У цьому випадку сума прибутку на акціюбуде однакова.

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Підприємство ЗАТ «Фірма "Полтавпиво"»Територія ПолтаваФорма власності ПриватнаОрган державного управління —Галузь Пивоварна промисловість

Вид економічної діяльності Виробництво мінеральних вод таінших безалкогольних напоїв

Одиниця виміру: тис. грн

Адреса 36038 м. Полтава, вул. Артема, 38

Звіт про фінансові результати

за рік 2006 р.

Коди

І оТ

5518768531013700020

7794

18144, 18145,7125015.98.0

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

заКФВ

за СПОДУ

за ЗКГНГ

заКВЕД

Контрольна сума

Форма № 2 Код за ДКУД Ц801003І

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Кодрядка

За звіт,період

За попер,період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Ко 701—703

010

14297,0

14400,0

Податок на додану вартість До 701—703

015

(1708,1)

(1747,0)


Акцизний збір До 701—703

020

(-)

(-)

До 701, 702, К 64

025

(-)

(-)

Інші вирахування з доходу До 704 без ПДВ

030

(-)

(-)

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)р. 010 - (р. 015-р. 020-р. 025 -р. 030)

035

12588,9

12653,0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) До 901-3

040

(8654,3)

(8765,0)

Валовий: прибуток (р. 035 - р. 040)

050

3934,6

3888,0

збиток (р. 040-р. 035)

055

(-)

(-)

Інші операційні доходи Ко 71 без ПДВ

060

1503,5

1038,0

Адміністративні витрати До 92

070

(693,4)

(439,0)

Витрати на збут До 93

080

(604,0)

(370,0)

Інші операційні витрати До 94

090

(948,4)

(806,0)

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток р. 050 + р. 060 - р. 070 - р. 080 - р. 090

100

3192,3

3311,0

збиток р. 055 + р. 070 + р. 080 + р. 090 - р. 060

105

(-)

(-)

Доход від участі в капіталі Ко 72

110

Інші фінансові доходи Ко 73

120

Інші доходи Ко 74 без ПДВ

130

77,7

51,0

Фінансові витрати До 95

140

(213,3)

(226,0)

Втрати від участі в капіталі До 96

150

(-)

(-)

Стаття

Кодрядка

За звіт,період

За попер,період

1

2

3

4

Інші витрати До 97

160

(498,1)

(774,0)

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток (791-793); р. 100+р. 110+р. 120+р. 130-р. 140-р. 150-р. 160 =

170

2558,6

2362,0

збиток р. 105+р. 140+р. 150 + р. 160-р. 110 - р. 120-р. 130

175

(-)

(-)

Податок на прибуток від звичайної діяльності До 981

180

(-)

(-)

Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток р. 170 - р. 180)

190

25,58,6

2362,0

збитокр. 170+р. 180

195

(-)

(-)

Надзвичайні: доходи Ко 75

200

(-)

(-)

витрати До 99

205

(880,6)

(6,0)

Податки з надзвичайного прибутку До 982

210

(-)

(-)

Чистий: прибуток р. 190 + р. 200 - р. 205 - р. 210

220

1678,0

2358,0

збиток р. 205 - р. 190 — р. 200

225

 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття

Кодрядка

За звіт,період

За попер,період

1

2

3

4

Матеріальні затрати До 80 або Ко 20 (без 206); 22, 25, 28 (в частині витрат здійсненихна виробництво продукції)

230

9519,7

9821,0

Витрати на оплату праці До 81 або Ко 66; Ко 47(в частині витрат, що відносяться доопераційних витрат)

240

2627,4

2272,0

Відрахування на соціальні заходи До 82 або Ко 65; Ко 47(в частині витрат, що відно-сяться до операційних витрат)

250

56,1

52,0

Амортизація До 83 або Ко 13

260

878,8

734,0

Інші операційні витрати До 84 або До 94

270

619,3

779,0

Разом:

280

13701,3

13658,0

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Стаття

Кодрядка

За звіт,період

За попер,період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

Чистий прибуток, збиток на одну просту акцію

320

Скоригований чистий прибуток, збиток на одну просту акцію

330

Дивіденди на одну просту акцію

340

Керівник підпис Прізвище та ініціалиГоловний бухгалтер підпис Прізвище та ініціали

* В колонці 1 поряд із назвою статті Звіту про фінансові результати вказано джерело інформації та коди рахунків та субрахунків,які використовуються для її заповнення.

Розрахунок чистого прибутку на акцію (ПНА) здійснюється заформулою:

ПНА = ЧП - ДП ,С

де ЧП — чистий прибуток(збиток), грн;

ДП — дивіденди, нараховані власникам привілейованих ак-цій, грн;

С — середньозважена кількість простих акцій в обігу, оди-ниць.

Якщо підприємство отримало збитки, то при розрахунку чи-сельника цієї формули необхідно до суми збитків (р. 225) додатисуму дивідендів, нарахованих власникам привілейованих акцій.

Для розрахунку скоригованого чистого прибутку на акцію не-обхідно врахувати вплив розбавляючих потенційних простих ак-цій. Тобто тих, які зменшують ПНА. Для цього необхідно змен-шити чистий прибуток, який належить власникам простих акцій:

на суму дивідендів, визнаних у звітному періоді, на розбав-ляючі потенційні акції;

на суму відсотків, визнаних у звітному період, які пов'язаніз розбавляючими потенційними простими акціями;

на суму будь-яких змін у доході або витратах, які будуть на-слідком конвертування розбавляючих простих акцій.

Звіт про фінансові результати із зазначенням рахунків обліку,що використовуються для його заповнення, наведено в табл. 11.

Запитання для самоконтролю

Як види діяльності підприємства впливають на структуру Звітупро фінансові результати?

Яка мета складання Звіту про фінансові результати?

Із яких розділів складається Звіт про фінансові результати?

За даними яких класів рахунків бухгалтерського обліку склада-ються окремі розділи Звіту про фінансові результати?

Як відображаються доходи у Звіті про фінансові результати?

Як розрахувати суму доходу від роялті?

Як розрахувати суму доходу від відсотків?

Які особливості розрахунку доходу від наданих послуг при визна-ченому обсязі?

Як відображаються витрати у Звіті про фінансові результати?

10. Чи допускаються згортання доходів і витрат?

Яка послідовність розрахунку прибутку від різних видів діяль-ності до оподаткування?

Як визначається сума податку на прибуток від звичайної діяль-ності до оподаткування?

Як розрахувати нерозподілений прибуток підприємства?

На підставі яких даних заповнюється ІІ розділ звіту?

Як розрахувати середньозважену кількість простих акцій?

Як розрахувати прибуток на акцію?

Як розрахувати скоригований прибуток на акцію?

Яке значення Звіту про фінансові результати в управлінні під-приємством?

Які показники рентабельності можна розрахувати за даними Зві-ту про фінансову звітність?