6.2. Зміст статей та методика заповнення Звітупро фінансові результати

Для заповнення першого розділу Звіту про фінансові резуль-тати (ф. № 2) використовуються дані аналітичного обліку за суб-рахунками 7 і 9 класу Плану рахунків. Послідовна схема закриттяномінальних рахунків наведена на рис. 20.

Рахунки доходів:

791 «Результат відДебет операційної діяльності» Кредит

90 «Собівартість реалізації»

«Адміністративні витрати»

«Витрати на збут»    

«Дохід від реалізації»

«Інший операційний дохід»

94 «Інші витрати оперативноїдіяльності»

981 «Податок на прибуток відзвичайної діяльності»

792 «РезультатДебет фінансових операцій» Кредит

95 «Фінансові витрати»

96 «Втрати від участі вкапіталі»

«Дохід від участі капіталів»

«Інші фінансові доходи»

Дебет

Кредит

793 «Результат іншоїзвичайної діяльності»

74 «Інші доходи»

97»Інші витрати»

794 «Результат відДебет надзвичайних подій» Кредит

99» Надзвичайні витрати»

982 «Податок на прибуток віднадзвичайних подій»

Рис. 20. Послідовна схема закриття номінальних рахунків 7 і 9 класів

75»Надзвичайні доходи»

У рядку 010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (то-варів, робіт, послуг)» відображається загальний дохід (брутто)

від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг, тобто без ви-рахування непрямих податків, зборів, наданих знижок, поверне-них товарів, надходжень на користь інших осіб (комітентів,принципалів). Організації, основною діяльністю яких є торгівляцінними паперами, у цій статті відображають вартість, за якоюреалізовано цінні папери, та суму винагороди за виконання ін-ших операцій, пов'язаних з розміщенням, купівлею і продажемцінних паперів. Цей рядок заповнюється за кредитом рах. 70«Доходи від реалізації».

У рядку 015 «Податок на додану вартість» відображаєтьсясума податку на додану вартість, яка включена до складу доходу(виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Цейрядок заповнюється за дебетом рах. 70 «Доходи від реалізації»(субрахунків 1—3) в частині ПДВ.

У рядку 020 «Акцизний збір» підприємства, які є платника-ми цього податку, показують суму, яка врахована у складі доходу(виручки) від реалізації (товарів, робіт, послуг). Цей рядок запов-нюється за дебетом рах. 70 «Доходи від реалізації» (субрахун-ків 1-3) в частині акцизного збору.

Підприємства, які сплачують інші збори або податки з оборо-ту, показують їх суму у вільному рядку Звіту про фінансові ре-зультати, тобто в рядку 025, який не має визначеної назви. Дотаких зборів і податків відносяться:

збір на обов 'язкове державне пенсійне страхування, який спла-чується:

з операцій з продажу ювелірних виробів з золота (крім обру-чок), платини і дорогоцінного каміння;

з операцій з продажу тютюнових виробів, який сплачуєтьсявиробниками цієї продукції;

з вартості послуг стільникового мобільного зв 'язку;рентна плата за нафту і природний газ, які видобуваються вУкраїні.

Якщо підприємство відповідно до законодавства є страхови-ком, то в цьому рядку наводяться виплати страхових сум і від-шкодувань.

Цей рядок заповнюється за дебетом рах. 70 «Доходи від ре-алізації» (субрахунків 1-3), в частині, яка відповідає змістурядка.

У рядку 030 «Інші вирахування з доходу» показуються суминаданих знижок покупцям (замовникам) після дати реалізаціїпродукції (товарів, послуг), вартість продукції або товарів, пове-рнених покупцями, інші суми, які підлягають вирахуванню з до-ходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)без прямих податків, тобто без ПДВ.

У цій статті також відображають одержані підприємством відінших осіб суми доходів на користь комітента, принципала, спів-виконавця, субпідрядника тощо за договорами комісії, підряду,агентськими та іншими аналогічними угодами.

Цей рядок заповнюється за дебетом рах. 701, 702 в частинісум, що належать до перерахування комітентам та принципаламта дебетом рах. 704 «Вирахування з доходу» і повинен бути від-коригований на суму непрямих податків (наприклад, ПДВ),включених до вартості повернених товарів.

У рядку 035 «Чистий дохід (нетто) від реалізації проду-кції (товарів, робіт, послуг)» відображається різниця міжваловим доходом від реалізації та сумою усіх вирахувань (ря-док 010 мінус рядки 015 - 020 - 025 - 030). Це чистий дохідвід реалізації продукції (робіт, послуг) виготовленої влас-ним виробництвом підприємства (власними силами підрядноїорганізації), комісійною винагородою за агентськими угода-ми, договорами комісії, продажу товарів і наданню послугтощо.

У рядку 040 «Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт, послуг)» виробничі підприємства показують виробничусобівартість реалізованої продукції, а підприємства торгівлі, гро-мадського харчування та заготівель — собівартість реалізованихтоварів за купівельними цінами. Собівартість реалізованих то-варів і готової продукції визначається згідно з П(С)БО 9 «Запа-си», 16 «Витрати», 30 «Біологічні активи». Собівартість реалізо-ваної продукції складається з:

виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), яка булареалізована протягом звітного періоду;

нерозподілених постійних витрат;

наднормативних виробничих витрат.

Також у цій статті організації, основною діяльністю яких є то-ргівля цінними паперами, відображають балансову вартість реа-лізованих цінних паперів.

Підприємства, які відповідно до законодавства є страховика-ми, у цій статті наводять виплати страхових сум та страховихвідшкодувань. Підприємства, які здійснюють діяльність з випус-ку та проведення лотерей, у цій статті наводять відрахування настворення (формування) за звітний період призового фонду, а та-кож резерву, що покриває величину джек-поту, не забезпеченусплатою участі у лотереї.

В цьому рядку відображається чиста собівартість реалізації,тобто за вирахуванням собівартості поверненої продукції або то-варів. Цей рядок заповнюється за дебетом рах. 90 «Собівартістьреалізації» (субрахунки 1-4).

У рядку 050 «Валовий прибуток (збиток)» підприємства ви-значається як різниця між чистим доходом і собівартістю реалі-зованої продукції (р. 035 - р. 040), а валовий збиток — це різницяр. 040 - р. 035.

Відповідно до П(С)БО 1 показники фінансової звітності філій,відділень та інших відокремлених підрозділів включають до за-гального фінансового Звіту підприємства. У загальному Звіті профінансові результати підприємс