7.1. Визначення термінів та мета складання Звітупро рух грошових коштів

магниевый скраб beletage

Відповідно до положення (стандарту) бухгалтерського обліку1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»:

Звіт про рух грошових коштів — це звіт, який відображаєнадходження і видаток грошових коштів у результаті діяль-ності підприємства у звітному періоді.

Цей звіт входить до складу річної фінансової звітності підпри-ємств. Він складається за звітний період наростаючим підсумкомз початку року в тис. грн. Для порівняння інформації у Звіті на-водяться дані за аналогічний попередній період.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рухгрошових коштів» визначає зміст, структуру і формат цього Зві-ту, який складають усі підприємства крім СМП. Звіт складаєтьсяза формою № 3 (код ДКУД 1801004).

У Звіті про рух грошових коштів відображається рух коштіввід трьох видів діяльності, а саме: операційної, інвестиційної, фі-нансової та надзвичайних подій.

Операційна діяльність — це основна діяльність підприємст-ва, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фі-нансовою діяльністю.

У результаті основної діяльності грошові кошти надходять відреалізації продукції, товарів, робіт, послуг, від надання активів воренду, а вибувають — при розрахунках з постачальниками, бю-джетом, працівниками тощо.

Інвестиційна діяльність — охоплює операції з придбання тареалізації тих необоротних активів, а також тих фінансових ін-вестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошовихкоштів.

Тут доречно нагадати, що еквіваленти грошових коштів —

це короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які віль-но конвертуються у певні суми грошових коштів і характеризу-ються незначним ризиком зміни вартості.

У результаті інвестиційної діяльності грошові кошти надхо-дять від продажу фінансових інвестицій та необоротних активів,від дивідендів, відсотків, погашення наданих позик іншим під-приємствам та вибувають при придбанні фінансових інвестицій,основних засобів і нематеріальних активів, наданні позик іншимпідприємствам тощо.

Фінансова діяльність — це діяльність, яка призводить дозміни розміру та складу власного і позикового капіталу підпри-ємства. Надходження грошових коштів у результаті фінансовоїдіяльності відбувається за рахунок випуску акцій власної емісії,отримання позик, а вибуття — при погашенні позик, виплаті ди-відендів, викупу акцій власної емісії.

Взаємозв' язок видів діяльності підприємства і Звіту про рухгрошових коштів наведений на рис. 22.

До категорій цього Звіту відносяться такі терміни:

Грошові кошти — це готівка, кошти на рахунках у банкахта депозити до запитання.

Рух грошових коштів — це надходження і вибуття грошо-вих коштів та їхніх еквівалентів.

Чисте надходження грошових коштів — це перевищеннясуми надходжень грошових коштів над сумою їх видатків у зві-тному році.

Чистий видаток грошових коштів — це перевищення сумивидатків грошових коштів над їх надходженням за звітний рік.

Таким чином, у Звіті про рух грошових коштів наводиться ін-формація про грошові потоки підприємства за звітний період.

Контроль грошових потоків дає змогу оцінити раціональ-ність використання грошових коштів, напрями діяльності під-приємства, платоспроможність, скласти прогноз на майбутнійперіод.

Мета складання Звіту про рух грошових коштів — наданнякористувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупере-дженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштахпідприємства та їх еквівалентах за звітний період.

При складанні Звіту про рух грошових коштів слід пам'ятати,якщо одна операція включає суми, які відносяться до різних ви-дів діяльності, то ці суми необхідно наводити окремо за відпові-дними видами діяльності.

Тобто при складанні звіту підприємству необхідно розгорнутонаводити суми надходження і вибуття грошових коштів за вида-ми діяльності.

Не включаються у Звіт про рух грошових коштів внутрішнізміни про рух грошових коштів (отримання грошей у банку іоприбуткування їх у касу тощо).

Також не включаються до Звіту про рух грошових коштів не-грошові операції. До негрошових операцій відносяться операції,які не потребують використання грошових коштів та їх еквівале-нтів, а саме: бартерні операції, придбання активів шляхом емісіїакцій, отримання активів на умовах фінансової оренди, перетво-рення зобов'язань на власний капітал.

Таким чином, Звіт про рух грошових коштів надає інформа-цію внутрішнім і зовнішнім користувачам про надходження і ви-буття грошових коштів за видами діяльності, включаючи надхо-дження і видатки грошових коштів у результаті надзвичайнихподій.