7.2. Структура Звіту про рух грошових коштів

магниевый скраб beletage

Звіт про рух грошових коштів (ф. № 3) складається із трьохрозділів, а саме:

Розділ І. Рух коштів у результаті операційної діяльності (ряд-ки 010—170).

Розділ ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності(рядки 180—300).

Розділ ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності (ряд-ки 310—390).

У кожному з трьох розділів у окремих рядках (р. 160, 290, 380)вказується чистий рух коштів від надзвичайних подій за видамидіяльності, а в р. 170, 300 і 390 вказується чистий рух грошовихкоштів за кожним видом діяльності.

У р. 400 вираховується загальна сума чистого руху грошовихкоштів за звітний період за трьома видами діяльності.

У рядках 410 і 430 відображається залишок на початок і кі-нець звітного періоду, а в р. 420 — вплив зміни валютних курсівна залишок коштів.

Для заповнення Звіту про рух грошових коштів необхідно ви-користовувати дані Балансу, Звіту про фінансові результати, даніаналітичного обліку та Приміток до річної фінансової звітності.

У світовій практиці бухгалтерського обліку є два формати Зві-ту про рух грошових коштів і два методи його складання, а саме:формат за яким рух грошових коштів подається за прямим ме-тодом і передбачає коригування кожної статті Звіту про фінансо-ві результати і формат, за яким не передбачається трансформу-вання кожної статті Звіту про фінансові результати — тобто,непрямий метод.

За цим методом коригується лише сума прибутку (збитку) відзвичайної діяльності до оподаткування під впливом змін негро-шових коштів від поточної діяльності.

За П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів» в Україні перед-бачено формат звіту, який передбачає використання непрямого іпрямого методів.

Розділ І «Рух коштів у результаті операційної діяльності» за-повнюється за непрямим методом і розпочинається з коригуван-ня суми фінансового результату від звичайної діяльності до опо-даткування.

Розділ ІІ «Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності» тарозділ ІІІ «Рух коштів у результаті фінансової діяльності» запов-нюється за прямим методом.

Розглянемо послідовність формування інформації про рухгрошових коштів за видами діяльності.

Структура І розділу Звіту про рух грошових коштів та схематрансформування прибутку від операційної діяльності у грошо-вій потік за непрямим методом подано в табл. 12.

Таким чином, сутність непрямого методу полягає у визначеннісуми грошових коштів у складі прибутку, а саме, чи забезпече-ний, отриманий прибуток грошима чи ні. У результаті викорис-тання непрямого методу користувачам надається інформаціятільки про чисті надходження або вибуття грошових коштів відопераційної діяльності, крім фінансової та інвестиційної.

У ІІ розділі Звіту наводиться рух коштів внаслідок інвести-ційної діяльності, тобто, тієї, яка характеризує зміни у таких ба-лансових статтях як: необоротні активи, поточні фінансові інвес-тиції та таких статей Звіту про фінансові результати як: доходивід участі в капіталі, інші фінансові доходи, інші доходи, втративід участі в капіталі та інші втрати.

Структура формування інформації другого розділу Звіту прорух грошових коштів наведено в табл. 13.

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (РОЗДІЛ І) — НЕПРЯМИЙ МЕТОД

Статті

Кодрядка

Вплив зміни:

надходження (+)

видаток (-)

1

2

3

4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

 

 

 

Прибуток(збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

010

прибуток(+)

збиток(-)

Коригування на: амортизацію необоротних активів

020

збільшення (+)

X

• збільшення (зменшення)забезпечень

030

збільшення (+)

зменшення (-)

• збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

040

збиток (+)

прибуток (-)

• збиток (прибуток)від неопераційної діяльності

050

збиток (+)

прибуток(-)

Витрати на сплату відсотків

060

збільшення (+)

X

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистихоборотних активах (розраховуються)

070

прибуток

збиток

• зменшення (збільшення) чистих оборотних активів

080

зменшення (-)

збільшення (+)

• зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

090

зменшення (-)

збільшення (+)

• збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

100

збільшення (+)

зменшення (-)

• збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів (р. 110)

110

збільшення (+)

зменшення (-)

Грошові кошти від операційної діяльності (розраховуються)

120

(+)

(-)

Сплачені відсотки

130

X

зменшення (-)

Сплачені податки на прибуток

140

X

зменшення (-)

Чистий рух коштів до надзвичайних статей (розраховується)

150

(+)

(-)

Рух коштів внаслідок надзвичайних подій

160

 

 

• надходження, видаток

 

надходження (+)

видаток (-)

Чистий рух коштів від операційної діяльності (розраховується)

170

(+)

(-)

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (РОЗДІЛ II) — ПРЯМИЙ МЕТОД

Статті

Кодрядка

Вплив зміни:

надходження (+)

видаток (-)

1

2

3

4

Р. II. І\л коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

 

 

Реалізація:

 

 

 

• фінансових інвестицій

180

+

X

• необоротних активів

190

+

X

• майнових комплексів

200

+

X

Отримано:

 

 

 

• відсотки

210

+

X

• дивіденди

220

+

X

• інші надходження

230

+

X

Придбання:

 

 

 

• фінансових інвестицій

240

X

-

• необоротних активів

250

X

-

• майнових комплексів

260

X

-

Інші платежі

270

X

-

 

 

=

Чистий рух коштів до надзвичайних подій (розрахову-ється)

 

+

-

Рух коштів до надзвичайних подій

290

 

 

• надходження, видаток

 

+

-

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності (розрахо-вується)

300

+

-


У ІІІ розділі Звіту про рух грошових коштів відображаєтьсярух коштів від фінансової діяльності, а саме тієї, яка призводитьдо змін у власному і позичковому капіталі. Для заповнення цьогорозділу Звіту необхідно використати дані пасиву Балансу (роз-діл І) Власний капітал, розділ ІІ Забезпечення наступних витрат іплатежів, розділ ІІІ. Довгострокові зобов'язання та розділ IV По-точні зобов'язання (статті «Короткострокові кредити банків»,«Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями»,«Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками» та данимианалітичного обліку).

Структура формування інформації третього розділу Звіту прорух грошових коштів наведено в табл. 14.

Після визначення чистого руху коштів від трьох видів діяль-ності (операційної, інвестиційної і фінансової) визначається чис-тий рух коштів за звітний період (р. 400), як різниця між сумоюгрошових надходжень та видатків, відображених за статтями:

чистий рух коштів від операційної діяльності (р. 170);

чистий рух коштів від інвестиційної діяльності (р. 300);

чистий рух коштів від фінансової діяльності (р. 390).

Залишок коштів на кінець року (р. 430) розраховується за фо-рмулою:

ЗКкр = ЗКпр ± ЧРК ± ВК,    (1)

де ЗКкр — залишок коштів на кінець року;

ЗКпр — залишок коштів на початок року;

ЧРК — чистий рух коштів за звітний період;

ВК — вплив зміни валютних курсів.

Заповнення Звіту про рух грошових коштів можна подати зшести кроків робіт, а саме:

крок — розрахунок прибутку (збитку) від операційної діяль-ності до зміни в чистих оборотних активах (р. 010 - р. 070);

крок — розрахунок чистих грошових коштів від операційноїдіяльності (р. 080 - р. 170);

крок — розрахунок чистих грошових коштів від інвести-ційної діяльності (р. 180 - р. 300);

крок — розрахунок чистих грошових коштів від фінансовоїдіяльності (р. 310 - р. 390);

крок — розрахунок суму чистого руху грошових коштів зазвітний період за трьома видами діяльності;

V! крок — розрахунок залишку коштів на кінець звітного пе-ріоду (р. 400 - р. 430).

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (РОЗДІЛ III) — ПРЯМИЙ МЕТОД

Статті

Кодрядка

Вплив зміни:

надходження(+)

видаток(-)

Розділ III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності:

 

 

 

Надходження власного капіталу

310

+

X

Отримані позики

320

+

X

Інші надходження

330

+

X

Погашення позик

340

X

-

Сплачені дивіденди

350

X

-

Інші платежі

360

X

-

 

 

=

Чистий рух коштів до надзвичайних подій (розраховується)

370

 

 

Рух коштів від надзвичайних подій

380

+

-

• надходження, видаток

 

+

-

Чистий рух коштів від фінансової діяльності (розраховується)

390

+

-


Лекція 8. Зміст статей та методика складання Звіту

про рух грошових коштів

У лекції розглядаються наступні питання:

Зміст статей Звіту про рух грошових коштів та ме-тодика його складання.

Розкриття інформації про рух грошових коштів у При-мітках до фінансової звітності.