7.2. Структура Звіту про рух грошових коштів

Звіт про рух грошових коштів (ф. № 3) складається із трьохрозділів, а саме:

Розділ І. Рух коштів у результаті операційної діяльності (ряд-ки 010—170).

Розділ ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності(рядки 180—300).

Розділ ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності (ряд-ки 310—390).

У кожному з трьох розділів у окремих рядках (р. 160, 290, 380)вказується чистий рух коштів від надзвичайних подій за видамидіяльності, а в р. 170, 300 і 390 вказується чистий рух грошовихкоштів за кожним видом діяльності.

У р. 400 вираховується загальна сума чистого руху грошовихкоштів за звітний період за трьома видами діяльності.

У рядках 410 і 430 відображається залишок на початок і кі-нець звітного періоду, а в р. 420 — вплив зміни валютних курсівна залишок коштів.

Для заповнення Звіту про рух грошових коштів необхідно ви-користовувати дані Балансу, Звіту про фінансові результати, даніаналітичного обліку та Приміток до річної фінансової звітності.

У світовій практиці бухгалтерського обліку є два формати Зві-ту про рух грошових коштів і два методи його складання, а саме:формат за яким рух грошових коштів подається за прямим ме-тодом і передбачає коригування кожної статті Звіту про фінансо-ві результати і формат, за яким не передбачається трансформу-вання кожної статті Звіту про фінансові результати — тобто,непрямий метод.

За цим методом коригується лише сума прибутку (збитку) відзвичайної діяльності до оподаткування під впливом змін негро-шових коштів від поточної діяльності.

За П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів» в Україні перед-бачено формат звіту, який передбачає використання непрямого іпрямого методів.

Розділ І «Рух коштів у результаті операційної діяльності» за-повнюється за непрямим методом і розпочинається з коригуван-ня суми фінансового результату від звичайної діяльності до опо-даткування.

Розділ ІІ «Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності» тарозділ ІІІ «Рух коштів у результаті фінансової діяльності» запов-нюється за прямим методом.

Розглянемо послідовність формування інформації про рухгрошових коштів за видами діяльності.

Структура І розділу Звіту про рух грошових коштів та схематрансформування прибутку від операційної діяльності у грошо-вій потік за непрямим методом подано в табл. 12.

Таким чином, сутність непрямого методу полягає у визначеннісуми грошових коштів у складі прибутку, а саме, чи забезпече-ний, отриманий прибуток грошима чи ні. У результаті викорис-тання непрямого методу користувачам надається інформаціятільки про чисті надходження або вибуття грошових коштів відопераційної діяльності, крім фінансової та інвестиційної.

У ІІ розділі Звіту наводиться рух коштів внаслідок інвести-ційної діяльності, тобто, тієї, яка характеризує зміни у таких ба-лансових статтях як: необоротні активи, поточні фінансові інвес-тиції та таких статей Звіту про фінансові результати як: доходивід участі в капіталі, інші фінансові доходи, інші доходи, втративід участі в капіталі та інші втрати.

Структура формування інформації другого розділу Звіту прорух грошових коштів наведено в табл. 13.

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (РОЗДІЛ І) — НЕПРЯМИЙ МЕТОД

Статті

Кодрядка

Вплив зміни:

надходження (+)

видаток (-)

1

2

3

4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

 

 

 

Прибуток(збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

010

прибуток(+)

збиток(-)

Коригування на: амортизацію необоротних активів

020

збільшення (+)

X

• збільшення (зменшення)забезпечень

030

збільшення (+)

зменшення (-)

• збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

040

збиток (+)

прибуток (-)

• збиток (прибуток)від неопераційної діяльності