8.1. Зміст статей Звіту про рух грошових коштівта методика його складання

магниевый скраб beletage

Звіт про рух грошових коштів складається за звітний період(графи 3 і 4), але для порівняння даних і проведення аналізу вньому наводяться дані за аналогічний попередній період (графи 5і 6). Графа 5 і 6 заповнюється за даними аналогічного Звіту, скла-деного за попередній рік за даними граф 3 і 4.

Зміст статей Звіту про рух грошових коштів визначено П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів».

При заповненні цього звіту слід пам'ятати, що якщо рух гро-шових коштів у результаті однієї операції включає суми, які на-лежать до різних видів діяльності, то ці суми слід наводити окре-мо у складі відповідних видів діяльності.

Крім цього при заповненні цього звіту підприємство розгор-нуто наводить суми надходжень та видатків, що виникають в ре-зультаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Заповнення І розділу «Рух коштів у результаті операційної ді-яльності» за непрямим методом починається з коригування при-бутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування на гос-подарські операції, при здійсненні яких не має необхідності угрошових коштах:

на суму нарахованої амортизації активів;

на суму змін забезпечень зобов 'язань;

на збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць;

на збиток (прибуток) від операційної діяльності;

на витрати на сплату відсотків;

Після цього визначається прибуток (збиток) від операційної ді-яльності до зміни в чистих оборотних активах, на який впливають:

суми змін запасів, дебіторської і кредиторської заборгова-ності, пов 'язаної з операційною діяльністю протягом звітногоперіоду;

на суми змін витрат і доходів майбутніх періодів.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (форма № 3)

Стаття

Кодрядка

Зміст статті

1

2

3

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) відзвичайної діяльності дооподаткування

010

Відображається прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування за звітний період,наведений у ф. 2 «Звіт про фінансові результати», відповідно р. 170 або р. 175

Амортизація необорот-них активів

020

Відображається сума амортизації з матеріальних і нематеріальних активів, яка нарахована зазвітний період. Цей рядок заповнюється за даними ф. № 2, розділ II р. 260 «Амортизація» абоза кредитом рах. 13

Збільшення(зменшення)забезпечень

030*

Відображається сума збільшення або зменшення забезпечень наступних витрат і платежів, ли-ше в частині операційної діяльності (збільшення — надходження, а зменшення — видаток).Цей рядок заповнюється за даними Балансу ф. № 1, рядки 400-420 графи 4 мінус графа 3, приумові, що у звітному періоді не було створено забезпечень для інвестиційної та фінансової дія-льності.

Збиток (прибуток) віднереалізованих курсо-вих різниць

040*

Суми курсових різниць, що виникли внаслідок перерахунку статті Балансу «Грошові кошти таїх еквіваленти в іноземній валюті» (збитки — надходження, прибуток — видаток).У графі 3 рядок 040 відображаються збитки від курсових різниць, що виникли внаслідок пере-рахунку грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті протягом звітного періоду(ф. № 2, розділ І, рядок 160 «Інші витрати» та р. 090 «Інші операційні витрати» тобто за дебе-товим оборотом субрахунку 974 «Втрати від неопераційних курсових різниць» і субрахунку945 «Втрати від операційної курсової різниці».

У графі 4 рядок 040 інформація заповнюються за даними аналітичного обліку, які включаютьприбутки від курсових різниць, що виникли від курсових різниць, внаслідок перерахунку гро-шових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті протягом звітного періоду (ф. № 2, роз-діл І), рядок 130 «Інші доходи» та за кредитовим оборотом субрахунку 744 «Дохід від неопера-ційної курсової різниці», р. 060. (ф. № 2, розділ І)., ф. № 2 «Інші операційні доходи» тобто закредитовим оборотом субрахунку 714 «Доходи від операційної курсової різниці».

Збиток (прибуток) віднеопераційної діяльності

050*

Відображається сума збитку у графі 3 «надходження», а прибутку «видаток» (графа 4) від во-лодіння та реалізації фінансових інвестицій (дивіденди, відсотки тощо), а також від продажуосновних засобів, нематеріальних активів, інших довгострокових активів, від обміну оборотнихактивів на необоротні активи і фінансові інвестиції, від неопераційних курсових різниць, іншіприбутки і збитки від інвестиційної і фінансової діяльності (без урахування на сплату відсотків).Для заповнення цього рядка необхідно проаналізувати у ф. № 2 і співставити суму рядків 110,120, 130 мінус сума рядків 150, 160 за винятком збитку (прибутку) від нереалізованих курсовихрізниць, які уже відображені в р. 040 ф. № 3; витрат на сплату відсотків, які будуть відображенів р. 060 ф. № 3; доходів від отриманих відсотків, які будуть відображені в р. 210 ф. № 3; відсуми дивідендів, які будуть відображені в р. 220 ф. № 3.

Витрати на відсотки

060

Сума витрат по відсотках, нарахованих протягом звітного періоду за користування кредитами іпозичками (надходження). Цей рядок (графа 3) заповнюється за кредитовим оборотом субра-хунку 951 «Відсотки за кредит» і контролюється з ф. № 2, р. 140, графа 3.

Прибуток (збиток) відопераційної діяльностідо зміни в чистих обо-ротних активах

070

Розраховується за даними рядків 010—060;(р. 010 + р. 020 ± р. 030 ± р. 040 ± р. 050 + р. 060)

Зменшення (збільшен-ня) оборотних активів

080

У графі 3 «Надходження» відображається зменшення, у графі 4 «Видаток» збільшення за стат-тями оборотних активів, відображених у розділі II активу Балансу, крім статей — «Грошовікошти та їх еквіваленти», «Поточні фінансові інвестиції» та інших статей неопераційних обо-ротних активів, (вибірково), що відбулися протягом звітного періоду. При цьому не врахову-ються зміни у складі оборотних активів, які є наслідком негрошових операцій інвестиційної ді-яльності (обмін на необоротні активи, фінансові інвестиції тощо) та фінансової діяльності(виплата дивідендів або погашення зобов'язань з фінансової оренди виробничими запасами,продукцією, товарами тощо, негрошові внески до статутного капіталу тощо) або виправленняпомилок минулих років.

Окрім того не враховується зміна дебіторської заборгованості поточного податку на прибуток ізменшення дебіторської заборгованості за іншими платежами до бюджету внаслідок зараху-вання кредиторської заборгованості за поточним податком на прибуток.Зміна суми авансів виданих, що не пов'язані з операційною діяльністю.

Для заповнення цього рядка необхідно використати Баланс ф. № 1 і вирахувати відхилення да-них графи 4 мінус графа 3 за рядками 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160,170, 180, 200, 210, 250 за винятком рядків 190, 220, 230, 240 та 250 (вибутково):• зміни заборгованості держави по податку на прибуток, яка відображена у складі статті «Де-біторська заборгованість за розрахунками із бюджетом (із р. 170);

-jо

Стаття

Кодрядка

Зміст статті

1

2

3

 

 

зменшення дебіторської заборгованості бюджетних організацій шляхом зменшення заборго-ваності перед бюджетом за податком на прибуток;

зміна суми авансів виданих, що не пов'язані з операційною діяльністю (із р. 180);

зменшення дебіторської заборгованості акціонерів шляхом погашення заборгованості з ви-плати дивідендів;

зміни дебіторської заборгованості за реалізовані фінансові інвестиції, необоротні активи майновікомплекси, що відображена у складі етапі «Інша поточна дебіторська заборгованість» (із р. 220);

погашення дебіторської заборгованості необоротними активами;

зменшення запасів у зв'язку з їх використанням для поліпшення основних засобів (капіталь-ного характеру);

зміна оборотних активів внаслідок виправлення помилок минулих періодів.

Зміна оборотних активів показується одним числом у відповідній графі, або в гр. 3 «Над-ходження» або гр. 4 «Видаток».

Зменшення (збільшен-ня) витрат майбутніх пе-ріодів

090

У графі «Надходження» відображається зменшення, а у графі «Видаток» — збільшення сум,які відбулися у складі витрат майбутніх періодів протягом звітного періоду. Для заповненняцього рядка необхідно використати Баланс ф. № 1 р. 270 та розрахувати відхилення графи 4мінус графа 3.

Збільшення (зменшен-ня) поточних зобов'я-зань

100

У графі «Надходження» показується збільшення, а у графі «Видаток» — зменшення за стаття-ми IV розділу пасива Балансу, (крім статей — «Короткострокові кредити банків», «Поточна за-боргованість за довгостроковими зобов'язаннями», «Поточні зобов'язання за розрахунками зучасниками», сум зобов'язань за відсотками та інших зобов'язань, не пов'язаних з операцій-ною діяльністю, які визначаються шляхом вибірки з аналітичного обліку. Потрібно також ви-ключити зміни у зобов'язаннях, які є наслідком не грошових операцій інвестиційної та фінан-сової діяльності, наприклад погашення поточних зобов'язань за сировину, з передаваннямосновних засобів, акцій; зарахування внесків до статутного капіталу або внаслідок виправленняпомилок у зобов'язаннях за минулі роки.

При визначенні суми збільшення (зменшення) поточних зобов'язань не враховується зміна су-ми зобов'язання з поточного податку на прибуток і зменшення зобов'язань за іншими плате-жами до бюджету внаслідок зарахування дебіторської заборгованості за поточним податком наприбуток.

 

 

Для заповнення цього рядка необхідно використати ф.№ 1 і врахувати відхилення даних графи4 мінус графа 3 за рядками 520,530,540,550,560,570,580,600,610 за винятком рядків 500, 510,590 та:

зміни зобов'язань з податку на прибуток;

погашення зобов'язань з податку на прибуток;

збільшення зобов'язань зі сплати прибуткового податку, який нараховано на дивіденди;

зміни зобов'язань за відсотками;

зміни суми авансів одержаних, що не пов'язані з операційною діяльністю;

погашення зобов'язань необоротними активами;

погашення зобов'язань викупленими власними акціями;

зміни заборгованості з оплати придбаних необоротних активів, фінансових інвестицій, май-нових комплексів;

зміни заборгованості, що пов'язана з поліпшенням (модернізацією та реконструкцією) осно-вних засобів;

зміни поточних зобов'язань внаслідок виправлення помилок минулих років

Збільшення(зменшення)доходів майбутніх пері-одів

110

У графі 3 «Надходження» показується збільшення, а у графі 4 «Видаток» — зменшення сум,які відбулися у складі доходів майбутніх періодів. Для заповнення цього рядка необхідно ви-користати Баланс ф. № 1 р. 630 і вирахувати відхилення графи 4 мінус графа 3

Грошові кошти відопераційної діяльності

120

Розраховується як різниця між сумами надходжень та видатків за даними ф. № 3 рядків 070—110; (р. 070 ± р. 080 ± р. 090 ± р. 100 ± р. 110).

Сплачені відсотки

130

Відображають у графі «Видаток» суми грошових коштів, використаних для сплати відсотків закористування позиковим капіталом: облігаціями, фінансовою орендою. Суми визначаються заданими аналітичного обліку за дебетом субрахунку 684 «Розрахунки за нарахованими відсот-ками», в частині сплаченій грошовими коштами або вибірково за Балансом ф. № 1 р. 610 «Іншіпоточні зобов'язання», або за ф. № 2 р. 140 «Фінансові витрати»

Сплачені податки наприбуток

140

Відображають у графі 4 «Видаток» суми грошових коштів, які використані для сплати податкуна прибуток за умови, що вони не ототожнюються з фінансовою та інвестиційною діяльністю.Для заповнення цього рядка використовуються дані аналітичного обліку за дебетом субрахун-ку 641 «Розрахунки за податками» аналітичний рахунок «Розрахунки за податком на прибу-ток» (тільки в частині сплаченій грошовими коштами)

Чистий рух коштів донадзвичайних подій

150

Розраховується за даними рядків 120—140; (р. 120 - р. 130 - р. 140). Додатна різниця в графі 3,від'ємна — у графі 4

-j

Стаття

Кодрядка

Зміст статті

1

2

3

Рух коштів від надзви-чайних подій

160

Відображаються відповідно, надходження або видаток коштів, пов'язаних з надзвичайнимиподіями у процесі операційної діяльності. Цей рядок заповнюється за даними аналітичного об-ліку до рахунків 75 «Надзвичайні доходи» та 99 «Надзвичайні витрати» в частині сум, що відо-бражають надходження або видаток коштів пов'язаних із операційною діяльністю

Чистий рух грошовихкоштів від операційноїдіяльності

170

Розраховується заданими рядків 150—160; (р. 150 ± р. 160)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності(в рядках 180 по 270 відображаються реальне надходження або видаток грошових коштів)

Реалізація фінансовихінвестицій

180

У графі 3 «Надходження» відображають суми грошових надходжень, отриманих від продажуакцій інших підприємств, боргових зобов'язань інших підприємств, а також часток у капіталіінших підприємств (інші, ніж надходження за такими інструментами, що визнаються як еквіва-ленти грошових коштів, або за такими, що утримаються для дилерських або торговельних ці-лей). Для заповнення цього рядка необхідно використати дані:

зміни у статтях ф. № 1 Балансу 040, 045, 220, 210 за операціями, що пов'язані з рухом гро-шових коштів або

аналітичний облік за кредитом субрахунку 741 «Дохід від реалізації фінансових інвестицій»,у частині прибутку, що пов'язаний з рухом грошових коштів

Реалізація необоротнихактивів

190

У графі 3 «Надходження» відображаються суми грошових коштів від продажу основних засо-бів, нематеріальних активів, а також інших довгострокових необоротних активів (крім фінан-сових інвестицій). Для заповнення цього рядка необхідно використати:

• аналітичний облік за кредитом субрахунку 742 «Дохід від реалізації необоротних активів», участині, що пов'язана з рухом грошових коштів

Реалізація майновихкомплексів

200

Відображаються у графі 3 «Надходження» суми грошових коштів від продажу дочірніх підпри-ємств та інших господарських одиниць (за вирахуванням грошових коштів, які були реалізова-ні у складі майнового комплексу). Для заповнення цього рядка необхідно використати даніаналітичного обліку:

щодо руху грошових коштів, пов'язаних із реалізацією майнових комплексів або

кредит субрахунку 743 «Дохід від реалізації майнових комплексів», у частині, що пов'язана зрухом грошових коштів.

Отримані відсотки

210

У графі 3 «Надходження» показуються суми надходження грошових коштів, отриманих у ви-гляді відсотків за позики надані іншим сторонам (інші, позики, здійснені фінансовою устано-вою), за фінансовими інвестиціями в боргові цінні папери, за використання переданих у фінан-сову оренду необоротних активів тощо. Цей рядок заповнюється за даними:• аналітичного обліку за кредитом субрахунку 373 «Розрахунки за нарахованими доходами» тадебетом рахунків грошових коштів.

Отримані дивіденди

220

У графі «Надходження» показуються суми грошових надходжень дивідендів як результат при-дбання акцій або часток у капіталі інших підприємств (крім виплат за такими інструментами,які визнаються як еквіваленти грошових коштів, або за такими, що утримуються для дилерсь-ких або торговельних цілей). Цей рядок заповнюється за кредитом рахунку 731 «Дивідендиодержані»

Інші надходження

230

У графі 3 «Надходження» відображаються суми грошових коштів від повернення авансів (крімавансів, пов'язаних з операційною діяльністю) та позик, наданих іншим сторонам (інші надхо-дження, ніж аванси та позики фінансової установи); надходження грошових коштів відф'ючерсних та фордварних контрактів, опціонів тощо (за винятком тих контрактів, які уклада-ються для основної діяльності або, коли надходження класифікуються як фінансова діяльність)та інші надходження від інвестиційної діяльності, які не передбачені у вищезазначених статтях.Для заповнення цього рядка необхідно здійснити вибірку за даними аналітичного обліку закредитом субрахунку 733 «Інші доходи від фінансових операцій», в частині, що відноситься доінвестиційної діяльності.

Придбання фінансовихінвестицій

240

У графі 4 «Видаток» показуються суми виплачених грошових коштів для придбання акцій абоборгових зобов'язань цінних паперів інших підприємств, а також часток участі у спільних під-приємствах (інші, ніж виплати за такими інструментами, що визнаються як еквіваленти грошо-вих коштів, або за такими, що утримуються для дилерських або торговельних цілей). Для запо-внення цього рядка необхідно використати обороти за дебетом рахунку 971 «Собівартістьреалізованих фінансових інвестицій» та врахувати зміни в статтях Балансу ф. № 1 за рядками:040, 045, 220, в частині, пов'язаній з рухом грошових коштів

-j

Стаття

Кодрядка

Зміст статті

1

2

3

Придбання необорот-них активів

250

У графі 4 «Видаток» показуються суми грошових коштів, сплачених при придбанні основнихзасобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (крім фінансових інвестицій).Для заповнення цього рядка необхідно використати оборот за дебетом субрахунку 972 «Собі-вартість реалізованих необоротних активів» та врахувати зміни за рядками Балансу ф. № 1:011, 020, 031 в частині, пов'язаній з рухом грошових коштів

Придбання майновихкомплексів

260

У графі 4 «Видаток» показуються суми грошових коштів, сплачені за придбані дочірні підпри-ємства та інші господарські одиниці (за вирахуванням грошових коштів, придбаних у складімайнових комплексів). Для заповнення цього рядка необхідно використати оборот за дебетомсубрахунку 973 «Собівартість реалізованих майнових комплексів» в частині, що пов'язане зрухом грошових коштів

Інші платежі

270

У графі 4 «Видаток» показуються суми авансів виданих, крім авансів, пов'язаних з операцій-ною діяльністю та позики грошовими коштами, надані іншим сторонам (крім авансів і позикфінансових установ), виплати грошових коштів за ф'ючерсними і форвардними контрактами,опціонами тощо (за виключенням випадків, коли такі контракти укладаються для операційноїдіяльності підприємства, або виплати класифікуються як фінансова діяльність); інші платежі,що не передбачені у вищезазначених статтях. Для заповнення цього рядка необхідно викорис-тати оборот за дебетом рахунку 97 «Інші витрати» субрахунки 4-7

Чистий рух коштів донадзвичайних подій

280

Розраховується заданими рядків 180—270

(р. 180 + р. 190 ± р. 200 + р. 210 + р. 220 + р. 230 - р. 240 - р. 250 - р. 260 - р. 270).

Рух коштів від надзви-чайних подій

290

Відображаються суми надходжень або видатків коштів, пов'язаних з надзвичайними подіями вході інвестиційної діяльності. Для заповнення цього рядка необхідно проаналізувати дані ана-літичного обліку по рах. 75 і 99 в частині, що стосується руху грошових коштів від інвестицій-ної діяльності в результаті надзвичайних подій

Чистий рух коштів відінвестиційної діяль-ності

300

Розраховується за даними рядків 280 і 290(р. 280 ± р. 290)

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності(в рядках з 310 по 360 відображається реальне надходження або видаток грошових коштів)

Надходження власногокапіталу

310

У графі 3 «Надходження» відображаються суми грошових коштів від розміщення акцій та іншихоперацій, що приводять до збільшення власного капіталу. Для заповнення цього рядка необхіднопроаналізувати за ф. № 1 «Баланс» І розділ пасиву. Зміни видів власного капіталу (рядки 300, 310,320, 360, 370, 590, в частині заборгованості учасників, пов'язаних з рухом грошових коштів)

Отримані позики

320

У графі 3 «Надходження» показуються суми грошових коштів, одержаних у результаті утво-рення боргових зобов'язань (позик, векселів, облігацій, а також — інших видів короткостроко-вих і довгострокових зобов'язань, не пов'язаних з операційною діяльністю). Для заповненняцього рядка необхідно проаналізувати за ф. № 1 «Баланс» р. 440, 450, 500 та дані аналітичногообліку за дебетом рахунків грошових коштів та кредитом рах. 50, 51, 52, 60.

Інші надходження

330

У графі 3 «Надходження» відображаються інші надходження грошових коштів, пов'язаних зфінансовою діяльністю. Для заповнення цього рядка необхідно проаналізувати обороти за де-бетом рахунків грошових коштів і визначити суми грошових надходжень, які відносяться дофінансової діяльності та не знайшли відображення в р. 310, 320 ф. № 3.

Погашення позик

340

У графі 4 «Видаток» відображаються суми грошових коштів, використаних для погашення борго-вих зобов'язань, отриманих позик, випущених облігацій та інших видів короткострокових і дов-гострокових зобов'язань, не пов'язаних з операційною діяльністю. Для заповнення цього рядканеобхідно проаналізувати за ф. № 1 «Баланс» р. 500, 510 і 590 (графа 4 мінус графа 3), в частиніпов'язані з рухом грошових коштів від фінансової діяльності. Виплату грошових коштів для по-гашення боргових зобов'язань в іноземній валюті відображають з урахуванням змін валютногокурсу, тобто у сумі фактичних виплат грошових коштів для погашення таких зобов'язань

Сплачені дивіденди

350

У графі 4 «Видаток» відображаються суми дивідендів та податку на прибуток, утриманого здивідендів, для сплати яких використані грошові кошти. Для заповнення цього рядка необхіднопроаналізувати у ф. № 1 р. 590 та аналітичний облік за дебетом субрахунку 671 «Розрахунки занарахованими дивідендами» та кредитом рахунків грошових коштів, тобто дивіденди, сплаченігрошовими коштами або використати Звіт про власний капітал р. 140 «Виплати власникам»

Інші платежі

360

У графі 4 «Видаток» відображаються суми грошових коштів, використаних для викуплення ра-ніше випущених власних акцій підприємства; виплати грошових коштів орендодавцю для по-гашення заборгованості за фінансовою орендою; повернення позик банку для працівників та заіншими платежами, пов'язаними з фінансовою діяльністю. Для заповнення цього рядка необ-хідно проаналізувати обороти за кредитом рахунків грошових коштів і виділити суми викорис-тання грошових коштів, що мають відношення до зазначеної фінансової діяльності

-j

Стаття

Кодрядка

Зміст статті

1

2

3

Чистий рух коштів донадзвичайних подій

370

Розраховується за даними рядків 310—360;(р. 310 + р. 320 + р. 330 - р. 340 - р. 350 - р. 360)

Рух коштів від надзви-чайних подій

380

Відображаються надходження або видаток грошових коштів, які пов'язані з надзвичайними подіямив процесі фінансової діяльності. Заповнюється за даними аналітичного обліку за рах. 75 та рах. 99

Чистий рух коштів відфінансової діяльності

390

Розраховується за даними рядків 370 і 380;(р. 370 ± р. 380)

Чистий рух коштів зазвітний період

400

Розраховується як алгебраїчна сума рядків 170 ± 300 ± 390 або за ф. № 1 сумарне відхилення зарядками 230 і 240 (графа 4 мінус графа 3)

Залишок коштів на по-чаток року

410

Заповнюється на підставі даних, наведених в р. 230 + р. 240 II розділу активу Балансу за дани-ми на початок року (графа 3)

Вплив зміни валютнихкурсів на залишок коштів

420

У графі 3 «Надходження» — прибутки, а у графі 4 «Видаток» — збитки сум залишку грошовихкоштів в іноземній валюті внаслідок коливань валютного курсу протягом звітного періоду. Пографі 3 форми № 3 рядок 420 інформація заповнюються за даними аналітичного обліку, яківключають прибутки від курсових різниць, що виникли від курсових різниць, при перерахункугрошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті протягом звітного періоду (ф. № 2, роз-діл І), рядок 130 «Інші доходи» та за кредитовим оборотом до субрахунку 744 «Дохід від не-операційної курсової різниці», а також по р. 060 p. І ф. № 2 «Інші операційні доходи» тобто закредитовим оборотом субрахунку 714 «Доходи від операційної курсової різниці». У графі 4ф. № 3 рядок 420 відображаються збитки від курсових різниць, що виникли внаслідок перера-хунку грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті протягом звітного періоду (ф.№ 2, розділ І, рядок 160 «Інші витрати» та р. 090 «Інші операційні витрати» тобто за дебетовимоборотом за субрахунком 974 «Втрати від не операційних курсових різниць» і субрахунку 945«Втрати від операційної курсової різниці»

Для заповнення цього рядка використовують данні із рядка 040 Звіту про рух грошових коштівта записують прибуток у графу «Надходження», а збиток у графу «Видаток»

Залишок коштів на кі-нець року

430

Розраховується як рядок р. 410 ± р. 400 ± р. 420;

Розрахована сума повинна дорівнювати залишку грошових коштів та їх еквівалентів на кінецьзвітного періоду (р. 230 + р. 240), II розділу активу Балансу (графа 4)


ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

Коди

Підприємство ЗАТ «Фірма «Полтавпиво»Територія ПолтаваФорма власності ПриватнаОрган державного управління —Галузь Пивоварна промисловість

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

заКФВ

за СПОДУ

за ЗКГНГ

заКВЕД

01

5518768

5310137000

20

7794

18144, 18145,71250

15.98.0

Вид економічної діяльності Виробництво мінеральних вод таінших безалкогольних напоїв

Контрольна сума

Звіт про рух грошових коштів

за рік 2006 р.

Одиниця виміру: тис. грн

Код за ДКУД 1801004

Форма № З


Стаття

Код

За звітний період

За попередній період

надхо-дження

видаток

надхо-дження

видаток

1

2

3

4

5

6

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

 

 

 

 

 

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

010

2558,6

2362,0

Коригування на:

 

 

 

 

 

амортизацію необоротних активів

020

878,8

X

734,0

X

Стаття

Код

За звітний період

За попередній період

надхо-дження

видаток

надхо-дження

видаток

1

2

3

4

5

6

збільшення (зменшення) забезпечень

030

30,3

1,0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових одиниць

040

Збиток (прибуток) від не операційної діяльності

050

498,1

77,7

774,0

51,0

Витрати на сплату відсотків

060

213,3

X

226,0

X

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотнихактивах

070

4101,4

4046,0

Зменшення (збільшення):

 

 

 

 

 

оборотних активів

080

1521,7

386,0

витрат майбутніх періодів

090

7,1

19,0

Збільшення (зменшення):

 

 

 

 

 

поточних зобов'язань

100

351,1

18,0

доходів майбутніх періодів

110

Грошові кошти від операційної діяльності

120

2923,7

3623,0

Сплачені:

 

 

 

 

 

відсотки

130

X

213,3

X

226,0

податки на прибуток

140

X

X

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

2710,4

3397,0

-J■о

Рух коштів від надзвичайних подій

160

880,6

6,0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

1829,8

3391,0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

 

 

 

 

Реалізація:

 

 

 

 

 

фінансових інвестицій

180

необоротних активів

190

X

X

майнових комплексів

200

 

Отримані:

 

 

 

 

 

відсотки

210

X

X

дивіденди

220

X

X

інші надходження

230

X

X

Придбання:

 

 

 

 

 

фінансових інвестицій

240

X

X

67,0

необоротних активів

250

X

2024,0

X

3271,0

майнових комплексів

260

X

X

Інші платежі

270

X

X

142,0

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

2024,0

3480,0

Рух коштів від надзвичайних подій

290

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

2024,0

3480,0

Стаття

Код

За звітний період

За попередній період

надхо-дження

видаток

надхо-дження

видаток

1

2

3

4

5

6

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

 

 

 

 

Надходження власного капіталу

310

X

X

Отримання позики

320

561,0

X

565,0

X

Інші надходження

330

X

X

Погашення позик

340

X

X

Сплачені дивіденди

350

X

259,4

X

440,0

Інші платежі

360

X

X

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

301,6

125,0

Рух коштів від надзвичайних подій

380

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

301,6

125,0

Чистий рух коштів за звітний період

400

107,4

36,0

Залишок коштів на початок року

410

68,0

X

32,0

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

Залишок коштів на кінець року

430

175,4

X

68,0

X

Керівник підпис Прізвище та ініціали        

Головний бухгалтер підпис Прізвище та ініціали

При заповненні цього Звіту слід пам'ятати, що показники, якіхарактеризують перше слово статті (наприклад, рядок 010 —прибуток або рядок 050 — збиток, або рядок 080 — зменшення)наводять у графі 3 «Надходження», а відповідно друге слово уназві статті підказує, що сума відноситься до графи 4 «Видаток».

Інформаційне забезпечення для складання Звіту про рух гро-шових коштів наведено в табл. 15.

Грошові кошти повинні забезпечувати постійну платоспро-можність підприємств, тому грошові потоки повинні бути під по-стійним контролем бухгалтерів та керівників. Враховуючи це,вважаємо за доцільне складання Звіту про рух грошових коштівщоквартально.

Звіт про рух грошових коштів наведено у табл. 16.