8.1. Зміст статей Звіту про рух грошових коштівта методика його складання

Звіт про рух грошових коштів складається за звітний період(графи 3 і 4), але для порівняння даних і проведення аналізу вньому наводяться дані за аналогічний попередній період (графи 5і 6). Графа 5 і 6 заповнюється за даними аналогічного Звіту, скла-деного за попередній рік за даними граф 3 і 4.

Зміст статей Звіту про рух грошових коштів визначено П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів».

При заповненні цього звіту слід пам'ятати, що якщо рух гро-шових коштів у результаті однієї операції включає суми, які на-лежать до різних видів діяльності, то ці суми слід наводити окре-мо у складі відповідних видів діяльності.

Крім цього при заповненні цього звіту підприємство розгор-нуто наводить суми надходжень та видатків, що виникають в ре-зультаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Заповнення І розділу «Рух коштів у результаті операційної ді-яльності» за непрямим методом починається з коригування при-бутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування на гос-подарські операції, при здійсненні яких не має необхідності угрошових коштах:

на суму нарахованої амортизації активів;

на суму змін забезпечень зобов 'язань;

на збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць;

на збиток (прибуток) від операційної діяльності;

на витрати на сплату відсотків;

Після цього визначається прибуток (збиток) від операційної ді-яльності до зміни в чистих оборотних активах, на який впливають:

суми змін запасів, дебіторської і кредиторської заборгова-ності, пов 'язаної з операційною діяльністю протягом звітногоперіоду;

на суми змін витрат і доходів майбутніх періодів.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (форма № 3)

Стаття

Кодрядка

Зміст статті

1

2

3

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) відзвичайної діяльності дооподаткування

010

Відображається прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування за звітний період,наведений у ф. 2 «Звіт про фінансові результати», відповідно р. 170 або р. 175

Амортизація необорот-них активів

020

Відображається сума амортизації з матеріальних і нематеріальних активів, яка нарахована зазвітний період. Цей рядок заповнюється за даними ф. № 2, розділ II р. 260 «Амортизація» абоза кредитом рах. 13

Збільшення(зменшення)забезпечень

030*

Відображається сума збільшення або зменшення забезпечень наступних витрат і платежів, ли-ше в частині операційної діяльності (збільшення — надходження, а зменшення — видаток).Цей рядок заповнюється за даними Балансу ф. № 1, рядки 400-420 графи 4 мінус графа 3, приумові, що у звітному періоді не було створено забезпечень для інвестиційної та фінансової дія-льності.

Збиток (прибуток) віднереалізованих курсо-вих різниць

040*

Суми курсових різниць, що виникли внаслідок перерахунку статті Балансу «Грошові кошти таїх еквіваленти в іноземній валюті» (збитки — надходження, прибуток — видаток).У графі 3 рядок 040 відображаються збитки від курсових різниць, що виникли внаслідок пере-рахунку грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті протягом звітного періоду(ф. № 2, розділ І, рядок 160 «Інші витрати» та р. 090 «Інші операційні витрати» тобто за дебе-товим оборотом субрахунку 974 «Втрати від неопераційних курсових різниць» і субрахунку945 «Втрати від операційної курсової різниці».

У графі 4 рядок 040 інформація заповнюються за даними аналітичного обліку, які включаютьприбутки від курсових різниць, що виникли від курсових різниць, внаслідок перерахунку гро-шових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті протягом звітного періоду (ф. № 2, роз-діл І), рядок 130 «Інші доходи» та за кредитовим оборотом субрахунку 744 «Дохід від неопера-ційної курсової різниці», р. 060. (ф. № 2, розділ І)., ф. № 2 «Інші операційні доходи» тобто закредитовим оборотом субрахунку 714 «Доходи від операційної курсової різниці».

Збиток (прибуток) віднеопераційної діяльності

050*

Відображається сума збитку у графі 3 «надходження», а прибутку «видаток» (графа 4) від во-лодіння та реалізації фінансових інвестицій (дивіденди, відсотки тощо), а також від продажуосновних засобів, нематеріальних активів, інших довгострокових активів, від обміну оборотнихактивів на необоротні активи і фінансові інвестиції, від неопераційних курсових різниць, іншіприбутки і збитки від інвестиційної і фінансової діяльності (без урахування на сплату відсотків).Для заповнення цього рядка необхідно проаналізувати у ф. № 2 і співставити суму рядків 110,120, 130 мінус сума рядків 150, 160 за винятком збитку (прибутку) від нереалізованих курсовихрізниць, які уже відображені в р. 040 ф. № 3; витрат на сплату відсотків, які будуть відображенів р. 060 ф. № 3; доходів від отриманих відсотків, які будуть відображені в р. 210 ф. № 3; відсуми дивідендів, які будуть відображені в р. 220 ф. № 3.

Витрати на відсотки