ЗМІСТ

магниевый скраб beletage

Вступ  8

МОДУЛЬ 1. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 10

Тема 1. Основи побудови і загальні вимоги до звітності

підприємства 10

Лекція 1. Законодавче і нормативно-правове регулювання

звітності та мета її складання            10

Законодавче і нормативно-правове забезпеченнязвітності та мета її складання            11

Інформаційні потреби користувачів звітності         23

Види, класифікація та склад звітності підприємства 26

Елементи та якісні характеристики фінансової звіт-ності  32

Принципи підготовки фінансової звітності та роз-криття інформації      36

Лекція 2. Облікова політика підприємств та загальні ви-моги до оприлюднення та зберігання звітності       44

Вибір облікової політики підприємства      44

Підготовка облікових даних для складання фінан-сової звітності 53

Порядок розглядання, подання та оприлюдненнязвітності підприємства          60

Термін зберігання бухгалтерських фінансових зві-тів і Балансів   67

Тема 2. Баланс підприємства           72

Лекція 3. Загальні вимоги до складання балансу               72

Загальне поняття про бухгалтерський Баланс і йогозначення в управлінні                    72

Структура Балансу та вимоги до нього                   75

Класифікація балансів                       84

Лекція 4. Оцінка статей балансу та методика його скла-дання                86

Взаємозв'язок Балансу і Плану рахунків бухгалтер-ського обліку             86

Визнання та оцінка статей Балансу             88

Зміст статей Балансу та методика його складання 91

Тема 3. Звіт про фінансові результати         116

Лекція 5. Загальні вимоги до складання Звіту про фінан-сові результати            116

Визначення категорій та мета складання Звіту профінансові результати            116

Умови визнання та оцінки доходів і витрат           120

Лекція 6. Зміст статей та методика складання Звіту про

фінансові результати 128

Взаємозв'язок Звіту про фінансові результати з ви-дами діяльності підприємства         129

Зміст статей та методика заповнення Звіту про фі-нансові результати   132

Тема 4. Звіт про рух грошових коштів         158

Лекція 7. Загальні вимоги до складання Звіту про рух

грошових коштів        158

Визначення термінів та мета складання Звіту про

рух грошових коштів 158

Структура Звіту про рух грошових коштів   161

Лекція 8. Зміст статей та методика складання Звіту про

рух грошових коштів 167

Зміст статей Звіту про рух грошових коштів та ме-тодика його складання         167

Розкриття інформації про рух грошових коштів уПримітках до фінансової звітності       181

Тема 5. Звіт про власний капітал     183

Лекція 9. Загальні вимоги та методика складання Звіту

про власний капітал  183

Визначення власного капіталу, його функції та метаскладання Звіту про власний капітал       183

Статті власного капіталу та їх зміни            187

Зміст статей Звіту про власний капітал та методикайого складання       1939.4. Розкриття інформації про власний капітал у Примі-тках до фінансової звітності       199

Тема 6. Примітки до річної фінансової звітності,

звітність за сегментами та виправлення помилоку фінансових звітах     202

Лекція 10. Вимоги до Приміток до річної фінансової звіт-ності та правила виправлення помилок     202

Склад та вимоги до Приміток до річної фінансовоїзвітності         202

Правила виправлення помилок у звітності підпри-ємства           209

Зміст розділів і методика складання Приміток дорічної фінансової звітності за формою № 5    210

Вимоги та порядок складання Розрахунку подат-кових різниць за даними бухгалтерського обліку     231

Лекція 11. Зміст звітності за сегментами та вимоги до її

складання       243

Складання Додатку до Приміток до річної фінан-сової звітності «Інформація за сегментами» за фор-мою № 6            243

Порівнянність показників звітності за сегментами

з річною фінансовою звітністю        257

Порівнянність показників форм фінансової звіт-ності за формою № 7     263

Тема 7. Зведена і консолідована фінансова звітність 297

Лекція 12. Загальні вимоги та методика складання консо-лідованої фінансової звітності         297

Зведена фінансова звітність  297

Фінансова звітність при об'єднанні підприємств 300

Вимоги і методика складання консолідованої фі-нансової звітності        307

Тема 8. Фінансовий звіт суб'єкта малого підпри-ємництва          314

Лекція 13. Загальні вимоги та методика складання фінан-сового звіту суб'єкта малого підприємництва        314

Особливості складання Балансу суб'єктами малогопідприємництва      314

Особливості складання Звіту про фінансові ре-зультати суб'єктами малого підприємництва  322

МОДУЛЬ 2. ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 327

Тема 9. Податкова звітність  327

Лекція 14. Загальні положення складання та подання по-даткової звітності. Податкова звітність за непрями-ми податками            327

Загальні положення складання та подання подат-кової звітності            328

Податкова звітність за непрямими податками .... 359

Податок на додану вартість  359

Акцизний збір            409

Лекція 15. Податкова звітність за прямими податками . . . 422

Податок на прибуток підприємства            422

Податок з доходів фізичних осіб       435

Плата за землю          462

Податок з власників транспортних засобів 478

Фіксований сільськогосподарський податок          491

Лекція 16. Податкова звітність за іншими податками і

платежами     507

Збір за спеціальне використання водних ресурсів 507

Збір на розвиток виноградарства, садівництва іхмелярства         521

Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані зарахунок державного бюджету            523

Збір за забруднення навколишнього природногосередовища      534

Збір за використання радіочастотного ресурсуУкраїни     547

Місцеві податки і збори        551

Розрахунок комунального податку  558

Податок з реклами     563

Єдиний податок суб'єктів малого підприємництва 566

МОДУЛЬ 3. СТАТИСТИЧНА І СПЕЦІАЛЬНА ЗВІТ-НІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА            574

Тема 10. Статистична і спеціальна звітність           574

Лекція 17. Загальні вимоги та порядок складання статис-тичної звітності         574

17.1. Нормативно-правове забезпечення статистичноїзвітності  57417.2. Порядок складання окремих форм статистичноїзвітності            581

Лекція 18. Загальні вимоги до складання звітності до ор-ганів страхування       601

Розрахунок зобов'язання зі сплати збору наобов'язкове державне пенсійне страхування         601

Звітність до Фонду соціального страхування зтимчасової втрати працездатності за 2007 рік  613

Звітність до Фонду загальнообов' язкового соціа-льного страхування на випадок безробіття  617

Складання Розрахункової відомості страхуваннявід нещасного випадку на виробництві та професійногозахворювання, які спричинили втрату працездатності 624

Контрольні тести      630

Тести до модуля 1 «Фінансова звітність підприємства»    630

Тести до модуля 2 «Податкова звітність»    642

Тести до модуля 3 «Статистична і спеціальна звітністьпідприємства»    653

Ключ правильних відповідей до контрольних тестів        656

Список рекомендованої літератури 658

Додатки          664