8.2. Розкриття інформації про рух грошових коштіву Примітках до фінансової звітності

магниевый скраб beletage

Крім інформації про залишки грошових коштів та їх еквівале-нтів на початок і кінець звітного періоду в Балансі та їх змін, якінаводяться в Звіті про рух грошових коштів за видами діяльностіП(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів» передбачається наво-дити у Примітках до фінансової звітності таку інформацію про:

склад грошових коштів;

склад статей «Інші надходження», «Інші платежі» та іншихстатей, які об'єднують декілька видів грошових потоків;

негрошові операції інвестиційної та фінансової діяльності;

наявність значного сальдо грошових коштів, які є в наявнос-ті у підприємства і які недоступні для використання групою, доякої належить підприємство.

У разі придбання або продажу майнових комплексів протя-гом звітного періоду наводиться (розкривається) інформа-ція про:

загальну вартість придбання або реалізації майнового ком-плексу;

частину загальної вартості майнового комплексу, яка, відпо-відно, була сплачена або отримана у формі грошових коштів;

суму грошових коштів у складі активів майнових комплек-сів, що були придбані чи реалізовані;

суму активів (крім грошових коштів) і зобов'язань придба-ного або реалізованого майнового комплексу в розрізі окремихстатей.

Склад грошових коштів розкривається у Примітках до річноїфінансової звітності (ф. № 5) у розділі VE «Грошові кошти», а усіінші пункти подаються у вигляді текстового матеріалу.

Запитання для самоконтролю

Яка мета складання Звіту про рух грошових коштів?

Що означає поняття «грошові кошти»?

Що означає поняття «грошові потоки»?

Що означає поняття «негрошові операції»?

Що таке чисте надходження грошових коштів?

Що таке чистий видаток грошових коштів?

Чи відображаються негрошові операції в Звіті про рух грошовихкоштів?

Що означає поняття «рух грошових коштів»?

За яким методом складається Звіт про рух грошових коштів?

Скільки розділів має Звіт про рух грошових коштів і які?

Що означає непрямий метод складання цього звіту?

Як подається надходження і вибуття грошових коштів від надзви-чайних подій?

На підставі якої інформації складається Звіт про рух грошовихкоштів?

Чи є взаємозв'язок окремих показників Звіту про рух грошовихкоштів з Балансом та іншими формами звітності?

Що таке нереалізовані курсові різниці і де вони відображаються вЗвіті про рух грошових коштів?

Чому амортизація збільшує надходження грошових коштів?

Чому збільшення запасів зменшує надходження грошових коштів?

Чому збільшення поточних зобов'язань збільшує грошові надхо-дження?

Як розрахувати чистий рух грошових коштів від операційної, ін-вестиційної та фінансової діяльності?

Як розрахувати залишок грошових коштів на кінець звітного пе-ріоду?

Яке значення Звіту про рух грошових коштів в управлінні підпри-ємством?

Яка інформація про грошові кошти наводиться у Примітках до рі-чної фінансової звітності?