9.1. Визначення власного капіталу, його функціїта мета складання Звіту про власний капітал

магниевый скраб beletage

Власний капітал — це один з найважливіших і найістотнішихпоказників для підприємства, оскільки втілює в собі такі харак-теристики:

забезпеченість коштами для функціонування підприємства;

платоспроможність підприємства;

кредитоспроможність підприємства.

При створенні підприємства його початковий (стартовий) ка-пітал (К) дорівнює активам (А), які інвестори (засновники) пере-дали в його розпорядження як внески у вигляді майна (активи). Вмомент реєстрації підприємства взаємозв'язок між активами і ка-піталом буде мати вигляд:

А = К  (2)

Але в процесі функціонування у підприємства виникають зо-бов'язання (З) і формула зв'язку буде такою:

А = К + З        (3)

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»дано таке визначення власного капіталу.

Власний капітал — це частина в активах підприємства, щозалишається після вирахування його зобов 'язань.

Таким чином, формула розрахунку капіталу матиме такийвигляд:

К = А - З         (4)

Враховуючи визначення доходів (Д) і витрат (В) та їх вплив навласний капітал основне бухгалтерське рівняння буде такими;

А = К + З + Д - В       (5)

У цьому вигляді бухгалтерська рівність дає наочне уявленняпро економічний взаємозв' язок основних форм звітності: різницяміж доходами і витратами, являє собою чистий прибуток (чистийзбиток), який розраховується у Звіті про фінансові результати,який збільшує (зменшує) власний капітал підприємства.

Крім доходів і витрат, існують ще дві операції, що впливаютьна величину власного капіталу, це: інвестиції (І) та вилучення ка-піталів (Вл) власниками. Вони також можуть бути введені до ос-новної бухгалтерської рівності:

А = К + З + Д - В + І - Вл      (6)

У такій формі балансова рівність використовується досить рі-дко, але вона найбільш наочно демонструє не тільки процес збі-льшення капіталу в результаті власної діяльності підприємства, ай можливості його змін, які привносяться із зовні, тобто інвесто-рами.

Зміст, структура, форма і методика складання Звіту про влас-ний капітал визначені П(С)БО 5 «Звіт про власний капітал». Цейзвіт є складовим елементом річної фінансової звітності підпри-ємств. Він складається за формою № 4 (код ДКУД 1801005) зазвітний період (календарний рік) за даними з початку року до кі-нця звітного періоду усіма підприємствами крім СМП.

Звіт про власний капітал — це звіт, який відображає зміниу складі власного капіталу підприємства протягом звітного пе-ріоду.

Метою складання Звіту про власний капітал є розкриттяінформації про зміни у складі власного капіталу підприємствапротягом звітного періоду.

Власний капітал утворюється за рахунок двох джерел:

внесення власниками (засновниками) грошей чи інших активів;

накопичення суми прибутку, що залишається на підприємстві.

Іншими словами власний капітал — це власні джерела фінан-сування діяльності підприємства, які без визначення строку по-вернення внесені його власниками (засновниками), або залишеніними на підприємстві із чистого прибутку.

За рівнем відповідальності власний капітал поділяється на двічастини:

статутний (реєстрований) капітал, розмір якого визначаєтьсяустановчими документами і обов'язково підлягає реєстрації;

додатковий капітал, який ще називають нереєстрований, —це додаткові внески засновників (учасників), резервний капіталта нерозподілений прибуток

Статутний капітал — це зафіксована в установчих докумен-тах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників)до капіталу підприємства.

Згідно діючого законодавства внесення реєстрованого вкладудо статутного капіталу є обов' язковим для засновників.

Додатковий капітал — це частка засновника (учасника) вінших формах власного капіталу підприємства.

Додаткові внески здійснюються до резервного (страхового)капіталу, і він лише виконує функцію інвестування.

Тобто, додаткові внески можна спрямовувати на покриттязбитків, на розвиток підприємства тощо.

Додаткові внески є добровільними, рішення про їх сплатуприймаються простою більшістю голосів засновників (учасни-ків). У разі банкрутства підприємства учасники товариства від-повідають в межах своїх часток. При цьому додаткові внескивкладів учасників до інших видів власності до уваги не беруться.

За формами власний капітал поділяється на:

інвестований капітал;

нерозподілений прибуток.

Інвестований капітал — це сума простих чи привілейованихакцій за їх номінальною (об'явленою) вартістю, а також додатко-во вкладений капітал, який може бути поділений за джереламиутворення.

Нерозподілений прибуток — це частина прибутку, яка не бу-ла розподілена між акціонерами та реінвестована у підприємство.

Роль власного капіталу підприємства розкривається через йо-го функції (рис. 23).

інвестування діяльності підприємства, адже кошти знахо-дяться у розпорядженні підприємства довгостроково;

управління підприємством, адже кількість голосів кожногоучасника дорівнює його частці (вкладу) або пропорційна до нього;

регулювання відносин власності, адже частка окремих влас-ників у капіталі є основою розподілу прибутку та майна при лік-відації підприємства;

компенсації понесених збитків, збитки повинні погашатисяза рахунок власного капіталу;

платоспроможності перед кредиторами та захисту їх прав,адже саме розмір власного капіталу, зазначений в Балансі є длязовнішніх користувачів гарантом відносин відповідальності і за-хистом кредиторів від втрати капіталу;

кредитоспроможності, адже при отриманні кредитів перева-га надається, за інших рівних умов, підприємствам з більшимвласним капіталом та меншою кредиторською заборгованістю;

фінансування ризику, адже власний капітал може викорис-товуватися і для ризикових інвестицій, на що можуть не погоди-тися кредитори.

Функції власного капіталу

 

 

 

інвестування діяльності;

 

управління підприємством;

 

регулювання відносин власності;

 

компенсації понесених збитків;

 

платоспроможності;

 

кредитоспроможності;

 

фінансування ризиків

Рис. 23. Схема функцій власного капіталу

Таким чином, підприємство створюється з метою отриманняприбутку за умови збереження свого власного капіталу. Тобто,збереження капіталу і його збільшення можливо за рахунок при-бутку та при умові, що сума чистих активів на кінець періоду пе-ревищує суму чистих активів на початок періоду після вилученнябудь-яких виплат власником або внесків власників протягом цьо-го періоду.