9.2. Статті власного капіталу та їх зміни

Відповідно до принципу автономії підприємство повинно бу-ти юридично самостійним щодо власника. Отже, капітал, інвес-тований у підприємство, являє собою його активи, а також харак-теризує заборгованість власнику цього підприємства. Цейпринцип залишається незмінним в бухгалтерському обліку і вла-сник зображується таким, що має право як на капітал, який вінінвестував у підприємство, так і на прибуток, отриманий в ре-зультаті діяльності. Бухгалтерський та юридичний зв'язок міжкомпанією та її власником відображається в Балансі, статті якогохарактеризують активи, капітал і зобов' язання, що свідчить профінансовий стан і незалежність підприємства.

Інформація про стан власного капіталу на початок і кінець зві-тного періоду відображається у І розділі пасиву Балансу(табл. 17).

Таблиця 17

ПОБУДОВА І РОЗДІЛУ ПАСИВУ БАЛАНСУ

Назва розділу та статей (рахунки)

Кодрядка

І. Власний капітал

 

Статутний капітал (рах. 40)

300

Пайовий капітал (рах. 41)

310

Додатковий вкладений капітал (рах. 421 - 422)

320

Інший додатковий капітал (рах. 423 - 425)

330

Резервний капітал (рах. 43)

340

Нерозподілений прибуток (рах. 441) або (непокритий збиток)*

 

(рах. 442)

350

Неоплачений капітал * (рах. 46)

(360)

Вилучений капітал * (рах. 45)

(370)

Усього за розділом І

380

* Ці суми вираховуються при підрахунку І розділу пасиву Балансу.

За даними І розділу пасиву Балансу можна з'ясувати лишестан власного капіталу за його видами на початок та кінець звіт-ного періоду, та загальну його зміну за звітний період, але неможливо з'ясувати за рахунок чого сталися зміни. Для контролюза змінами власного капіталу введено спеціальну форму звітності«Звіт про власний капітал» за формою № 4.

Цей звіт має форму таблиці, де в першій колонці зазначаютьсястатті можливих причин змін власного капіталу, в колонці дру-гій — код рядка, а в колонках 3—10 перелік власного капіталу,який відповідає статям І розділу пасиву Балансу. В графах 3—10показники наводяться зі знаком + або (-), що означає збільшенняабо зменшення залишку відповідного елемента власного капіта-лу. В графі 11 показується загальна сума змін збільшення (+) абозменшення (-) за графами з 3 по 10.

Статутний капітал характеризує суму грошових вкладів чиіншого майна, що їх власник надає в повне господарське володін-ня, користування, розпорядження підприємства, яке він створює.

Акціонерні товариства мають статутний капітал, поділений напевну кількість акцій однакової номінальної вартості. Акціонеривідповідають по боргах акціонерного товариства в межах належ-них їм акцій.

Учасники та засновники товариств з обмеженою відповідаль-ністю відповідають по боргах товариства в межах їх вкладу в ста-тутний капітал, тобто їх частки.

Учасники товариства з повною відповідальністю несуть солі-дарну відповідальність по зобов' язаннях товариства усім своїммайном.

У командитному товаристві частина учасників несе повну від-повідальність, а інша частина у межах вкладів у майно товариства.

Згідно з Законом України «Про господарські товариства» ак-ціонерне товариство має статутний капітал, який складається ізвизначеної кількості акцій однакової номінальної вартості. Роз-мір статутного капіталу АТ не повинен бути менше суми, еквіва-лентної на момент створення товариства 1250 мінімальних заро-бітних плат. Ця сума капіталу повинна відображатися в бух-галтерському обліку та фінансовій звітності і дорівнювати зага-льній номінальній вартості випущених акцій, зазначених в уста-новчих документах.

Випуск акцій підлягає обов' язковій реєстрації в Державнійкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Безпосередньо засновники повинні тримати не менше 25 %статутного капіталу і строком не меншу 2 років. Строк відкритоїпідписки не повинен перевищувати 6 місяців. В цей період особи,які підписалися на акції і бажають купити акції повинні сплатитине менше 100 % вартості акцій, після цього засновники видаютьїм письмове зобов' язання про продаж відповідної кількості акцій.

До дня скликання установчих зборів особи, які підписалися наакції повинні внести не менше 30 % номінальної вартості акцій,про що видається тимчасове свідоцтво.

Акції можуть видаватися покупцеві лише після повної сплатиїх вартості, яку він повинен здійснювати у строки, встановленіустановчими зборами, але не пізніше року після реєстрації акціо-нерного товариства.

Зміна статутного капіталу акціонерного товариства регулю-ється Положенням про порядок збільшення (зменшення)розмірустатутного фонду акціонерного товариства, затвердженого рі-шенням Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринкувід 08.04.1998 р. № 44.

Так, збільшення статутного капіталу акціонерного товаристване більше ніж на третину може бути здійснено за ріше