9.2. Статті власного капіталу та їх зміни

магниевый скраб beletage

Відповідно до принципу автономії підприємство повинно бу-ти юридично самостійним щодо власника. Отже, капітал, інвес-тований у підприємство, являє собою його активи, а також харак-теризує заборгованість власнику цього підприємства. Цейпринцип залишається незмінним в бухгалтерському обліку і вла-сник зображується таким, що має право як на капітал, який вінінвестував у підприємство, так і на прибуток, отриманий в ре-зультаті діяльності. Бухгалтерський та юридичний зв'язок міжкомпанією та її власником відображається в Балансі, статті якогохарактеризують активи, капітал і зобов' язання, що свідчить профінансовий стан і незалежність підприємства.

Інформація про стан власного капіталу на початок і кінець зві-тного періоду відображається у І розділі пасиву Балансу(табл. 17).

Таблиця 17

ПОБУДОВА І РОЗДІЛУ ПАСИВУ БАЛАНСУ

Назва розділу та статей (рахунки)

Кодрядка

І. Власний капітал

 

Статутний капітал (рах. 40)

300

Пайовий капітал (рах. 41)

310

Додатковий вкладений капітал (рах. 421 - 422)

320

Інший додатковий капітал (рах. 423 - 425)

330

Резервний капітал (рах. 43)

340

Нерозподілений прибуток (рах. 441) або (непокритий збиток)*

 

(рах. 442)

350

Неоплачений капітал * (рах. 46)

(360)

Вилучений капітал * (рах. 45)

(370)

Усього за розділом І

380

* Ці суми вираховуються при підрахунку І розділу пасиву Балансу.

За даними І розділу пасиву Балансу можна з'ясувати лишестан власного капіталу за його видами на початок та кінець звіт-ного періоду, та загальну його зміну за звітний період, але неможливо з'ясувати за рахунок чого сталися зміни. Для контролюза змінами власного капіталу введено спеціальну форму звітності«Звіт про власний капітал» за формою № 4.

Цей звіт має форму таблиці, де в першій колонці зазначаютьсястатті можливих причин змін власного капіталу, в колонці дру-гій — код рядка, а в колонках 3—10 перелік власного капіталу,який відповідає статям І розділу пасиву Балансу. В графах 3—10показники наводяться зі знаком + або (-), що означає збільшенняабо зменшення залишку відповідного елемента власного капіта-лу. В графі 11 показується загальна сума змін збільшення (+) абозменшення (-) за графами з 3 по 10.

Статутний капітал характеризує суму грошових вкладів чиіншого майна, що їх власник надає в повне господарське володін-ня, користування, розпорядження підприємства, яке він створює.

Акціонерні товариства мають статутний капітал, поділений напевну кількість акцій однакової номінальної вартості. Акціонеривідповідають по боргах акціонерного товариства в межах належ-них їм акцій.

Учасники та засновники товариств з обмеженою відповідаль-ністю відповідають по боргах товариства в межах їх вкладу в ста-тутний капітал, тобто їх частки.

Учасники товариства з повною відповідальністю несуть солі-дарну відповідальність по зобов' язаннях товариства усім своїммайном.

У командитному товаристві частина учасників несе повну від-повідальність, а інша частина у межах вкладів у майно товариства.

Згідно з Законом України «Про господарські товариства» ак-ціонерне товариство має статутний капітал, який складається ізвизначеної кількості акцій однакової номінальної вартості. Роз-мір статутного капіталу АТ не повинен бути менше суми, еквіва-лентної на момент створення товариства 1250 мінімальних заро-бітних плат. Ця сума капіталу повинна відображатися в бух-галтерському обліку та фінансовій звітності і дорівнювати зага-льній номінальній вартості випущених акцій, зазначених в уста-новчих документах.

Випуск акцій підлягає обов' язковій реєстрації в Державнійкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Безпосередньо засновники повинні тримати не менше 25 %статутного капіталу і строком не меншу 2 років. Строк відкритоїпідписки не повинен перевищувати 6 місяців. В цей період особи,які підписалися на акції і бажають купити акції повинні сплатитине менше 100 % вартості акцій, після цього засновники видаютьїм письмове зобов' язання про продаж відповідної кількості акцій.

До дня скликання установчих зборів особи, які підписалися наакції повинні внести не менше 30 % номінальної вартості акцій,про що видається тимчасове свідоцтво.

Акції можуть видаватися покупцеві лише після повної сплатиїх вартості, яку він повинен здійснювати у строки, встановленіустановчими зборами, але не пізніше року після реєстрації акціо-нерного товариства.

Зміна статутного капіталу акціонерного товариства регулю-ється Положенням про порядок збільшення (зменшення)розмірустатутного фонду акціонерного товариства, затвердженого рі-шенням Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринкувід 08.04.1998 р. № 44.

Так, збільшення статутного капіталу акціонерного товаристване більше ніж на третину може бути здійснено за рішенням прав-ління за умови, що таку зміну передбачено статутом. Але, акціо-нерне товариство має право збільшувати статутний капітал приумові, що усі раніше випущені акції повністю сплачені за їх но-мінальною вартістю.

У бухгалтерському обліку зміна статутного капіталу відобра-жається тільки після реєстрації його нового розміру.

Пайовий капітал — це сума пайових внесків членів спілок таінших підприємств, яка передбачена установчими документами.

Ця стаття в Балансі і в Звіті про власний капітал заповнюєтьсяпідприємствами споживчої кооперації, колективними підприємс-твами, кредитними спілками, житлово-будівельними кооперати-вами та іншими підприємствами, в яких частина власного капіта-лу формується за рахунок пайових внесків.

Пайовий капітал може утворюватися за рахунок обов' язковихі додаткових пайових внесків як окремих осіб, так і колективнихчленів.

Розмір обов' язкових пайових внесків визначається загальнимизборами пайовиків, враховуючи потребу у власних оборотнихкоштах. Ці внески повертаються пайовикам при вибутті із членівданого товариства (підприємства) або при його ліквідації. Алерозмір паю, який буде повернуто розраховується з урахуваннямфінансового стану і зобов' язань товариства (підприємства).

Додаткові пайові внески вносяться за рішенням товариства (під-приємства), але мають добровільний характер. Вони залучаються зметою поповнення власних оборотних коштів товариств, власних іспільних підприємств, інших господарюючих суб'єктів; участі упрограмі персоніфікації власності в споживчій кооперації України.

Щорічно члени спілок (пайовики) мають право на часткуотриманого прибутку, у вигляді дивідендів на обов' язкові і дода-ткові пайові внески, які за згодою власників можуть бути зарахо-вані на збільшення паю.

Додатковий вкладений капітал — це сума, на яку вартістьреалізації випущених акцій перевищує їх номінальну вартість.

Ця сума емісійного доходу не підлягає будь — якому викори-станню або розподілу, крім випадків реалізації акцій за ціноюнижче номінальної вартості акцій.

Інший додатковий капітал — включає суму дооцінки необо-ротних активів, вартість необоротних активів, безкоштовноотриманих підприємством від інших юридичних або фізичнихосіб, додаткові внески засновників понад статутний капітал,реінвестовані дивіденди тощо.

Резервний капітал — це сума резервів, створених відповіднодо чинного законодавства або установчих документів. Резервнийкапітал створюється за рахунок нерозподіленого прибутку. Ре-зервний капітал це той, що не зареєстрований у складі статут-ного капіталу.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) — це прибу-ток який залишається у розпорядженні підприємства після ви-плати доходів власникам формування резервного капіталу

Непокритий збиток — це сума збитку, одержана в результатідіяльності підприємства.

Непокриті збитки минулого року списуються за рішеннямуповноваженого органу за рахунок відповідних джерел, а саме:нерозподіленого прибутку, резервного, пайового чи додатковогокапіталу, а в окремих випадах статутного капіталу.

Неоплачений капітал — це сума заборгованості власників(учасників) за внесками до статутного капіталу.

До неоплаченого капіталу включається також номінальна вар-тість розміщених але неоплачених акцій.

Розмір неоплаченого капіталу зменшується при погашенні за-боргованості за внесками до статутного капіталу і сплаті номіна-льної вартості розміщених акцій.

Вилучений капітал — це фактична собівартість акцій влас-ної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників.

Ця стаття використовується господарськими товариствами(АТ, ТЗоВ або повного товариства).

Зменшення вилученого капіталу здійснюється на сумивкладів, які повертаються учаснику товариства, на вартість ви-куплених у акціонерів власником акцій за покупною ціною, тана суми, на які зменшується розмір вкладів і номінальна вар-тість акцій.

Збільшення вилученого капіталу здійснюється на вартістьанульованих і перепроданих акцій.

Можливі зміни складових власного капіталу наведено втабл. 18.

ПРИЧИНИ ЗБІЛЬШЕННЯ ТА ЗМЕНШЕННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ*

Статутний капітал (графа 3 (

). № 4; р. 300 ф. № 1 «Баланс»)

Формування розміру статутного капіталу при ство-ренні підприємства; (+)

Спрямування частини прибутку до статутного капіталу; (+)

Реєстрації випуску нових акцій (для акціонерних то-вариств); (+)

Збільшення номінальної вартості акцій; (+)

Збільшення кількості акцій номінальної вартості; (+)

Вступні внески пайовиків; (+)

зменшення номінальної вартості акцій; (-)

анулювання (на суму номінальної вартості) акцій, ви-куплених у акціонерів; (-)

повернення частки статутного капіталу при виході уча-сників на суму, зафіксовану в установчому договорі; (-)

списання непокритих збитків; (-)

Пайовий капітал (графа 4 ф. № 4;р.310 ф. № 1 «Баланс»)

• надходження пайових внесків; (+)

повернення внесків (паїв) при виході учасника; (-)

використання пайових внесків на покриття збитків зарішенням загальних зборів пайовиків (-)

Додатково вкладений капітал (графа 5 ф. № 4; р. 320 ф. № 1 «Баланс»)

емісійний дохід (розміщення акцій за ціною, що пере-вищує їх номінальну вартість); (+)

реалізація викуплених акцій за ціною, що перевищуєїх номінальну вартість; (+)

анулювання акцій власної емісії, ціна викупу яких ме-нше номінальної вартості; (+)

анулювання акцій власної емісії, ціна викупу яких пе-ревищувала номінальну вартість; (-)

реалізація викуплених акцій за ціною, що менше цінивикупу; (-)

Інший додатковий капітал (графа 6 ф. № 4; р. 330 ф. № 1 «Баланс»)

дооцінка необоротних активів (основних засобів, не-завершеного будівництва, нематеріальних активів) (+)

реінвестування дивідендів у вигляді акцій; (+)

безкоштовно одержані необоротні активи; (+)

уцінка необоротних активів (основних засобів, незаве-ршеного будівництва, нематеріальних активів) (-)

нарахування амортизації за безоплатно одержаниминеоборотними активами (-)

поточний податок на прибуток від вартості безоплатностриманих необоротних активах

Резервний капітал (графа 7 ф. № 4; р. 340 ф. № 1 «Баланс»)

• спрямування частини прибутку на його формування тапоповнення; (+)

виплати за рахунок резервного капіталу (дивіденди запривілейованими акціями; відсотки за облігаціями); (-)

покриття збитків; (-)

Нерозподілений прибуток (графа 8 ф. № 4)

• чистий прибуток, одержаний за звітний період (р. 220ф. № 2 «Звіт про фінансові результати»); (+)

виплата дивідендів; (-)

чистий збиток за звітний період (р. 225 ф. № 2 «Звітпро фінансові результати»); (-)

відрахування до резервного капіталу; (-)

При коригуванні залишків на початок звітного періоду:

зміна облікової політики (р. 020 ф. № 4 «Звіт про власний капітал»); (+) або (-)

виправлення помилок (р. 030 ф. № 4 «Звіт про власний капітал»); (+) або (-)

інші зміни (р. 040 ф. № 4 «Звіт про власний капітал»); (+) або (-)

Неоплачений капітал (графа 9 ф. № 4; р. 360 ф. № 1 «Баланс»)

• заборгованість за внесками до статутного капіталу (+)

погашення заборгованості шляхом внесення внесків достатутного капіталу; (-)

заборгованість за неоплаченими акціями (частками),які раніше з метою перепродажу були викуплені в іншихучасників; (-)

Вилучений капітал (графа 10 ф. № 4; р. 370 ф. № 1 «Баланс»)

фактична собівартість акцій власної емісії (часток),викуплених в акціонерів (учасників); (+)

вилучення частини капіталу у випадку виходу учасни-ка; (+)

реалізація (перепродаж) викуплених акцій власної емі-сії (часток) на суму фактичної собівартості; (-)

анулювання викуплених акцій на суму фактичної собі-вартості; (-)

виплата дивідендів викупленими власними акціями; (-)

* Збільшення (+); зменшення (-)