9.3. Зміст статейЗвіту про власний капіталта методика його складання

магниевый скраб beletage

Звіт про власний капітал складається за рік усіма підприємст-вами, організаціями та іншими юридичними особами усіх формвласності крім банків, бюджетних установ і суб'єктів малого під-приємництва. У цій формі звітності наведено перелік статей зарахунок яких може здійснюватися збільшення або зменшенняокремих показників. Для заповнення Звіту про власний капіталнеобхідно використати дані аналітичного й синтетичного обліку(обороти) рахунків 4 класу Плану рахунків, Баланс, Звіт про фі-нансові результати, установчі документи, свідоцтва про реєстра-цію випуску акцій тощо.

Звіт про власний капітал складається у тисячах гривень. Длязабезпечення порівняльного аналізу інформації підприємства по-винні додавати до річного Звіту про власний капітал за попере-дній період.

При заповненні Звіту про власний капітал слід пам' ятати,що зміни капіталу можуть виникати внаслідок однієї причиниза одним видом капіталу як зменшення, яке записується у дуж-ках, а за другим — як збільшення, яке записується без дужок.Наприклад, відрахування до резервного капіталу за рахунокприбутку повинно бути відображено по рядку 160 ф. № 4 уграфі 7 без дужок, а в графі 8 в дужках у результаті в графі 11буде нуль.

Якщо зміни впливають тільки використання прибутку, так,наприклад, як нарахування дивідендів, то у цьому випадку за-пис буде здійснено по рядку 140 ф. № 4 в графі 8 у дужках і цясума буде повторена у графі 11 у дужках. Зміст статей та інфо-рмаційне забезпечення для складання Звіту про власний капі-тал наведено в табл. 19.

Заповнений Звіт про власний капітал наведено в табл. 20.

ЗМІСТ СТАТЕЙ ТА МЕТОДИКА ЗАПОВНЕННЯ ЗВІТУ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Стаття

Код рядка

Зміст

Джерело інформації

1

2

3

4

Залишок на по-чаток року

010

Сума власного капіталу, наведена в Балансі підприємства абозалишки за рах. 40—46

Баланс, р. 380, графа 3 або і з ф.№ 4 за попередній рік

Зміна обліковоїполітикиВиправленнясуттєвих поми-лок

Інші зміни

020

030040

Суми коригувань, передбачених Положенням (стандар-том)бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни уфінансових звітах».

Як правило, показана у звітності сума прибутку за звітний пері-од та сума нерозподіленого прибутку не змінюється за винят-ком, деяких ситуацій, коли, наприклад:

виявлені суттєві помилки, що призвели до необхідності змі-нити показники попередніх років, у зв'язку з тим, що наведеніраніше дані не можуть вважатися достовірними;

відбулась зміна облікової політики.

Коригування суттєвої помилки, що належить до попередніх ро-ків здійснюється шляхом коригування нерозподіленого прибут-ку на початок звітного року, якщо такі помилки впливають навеличину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку)

За даними змін до наказу про об-лікову політику, актів документа-льних ревізій, тематичних переві-рок державних податковихадміністрацій (інспекцій), бухга-лтерських довідок відображенихза рах. 44 «Нерозподілений при-буток (непокритий збиток)».Ці зміни в бухгалтерському облі-ку відображаються записами нарахунках бухгалтерського облікуі в регістрах за звітній рік.

Скоригованийзалишок на по-чаток року

050

Залишок власного капіталу на початок звітного періоду післявнесення відповідних коригувань

(р. 010 ± р. 020 ± р. 030± р. 040)

Переоцінка ак-тивів

060070080090100110

Наводяться дані, які відображають збільшення або зменшеннявласного капіталу в результаті переоцінки основних засобів, не-завершеного будівництва, нематеріальних активів у порядку,передбаченому відповідними П(С) БО, (дооцінка (+), уцінка (-)

За даними рах. 423, 746, 975 ура-ховуючи зменшення корисностіцих активів

Чистий прибу-ток (збиток) зазвітний період

130

Сума чистого прибутку (збитку) зі Звіту про фінансові резуль-тати (прибуток (+), збиток (-))

За даними ф. 2 р. 220 або р. 225

Розподіл при-бутку

140,150,160170

Наводиться сума нарахованих дивідендів, дані про інший роз-поділ прибутку між учасниками (власниками) підприємства абоспрямування прибутку до статутного капіталу, резервного капі-талу тощо

За даними рішення зборів акціо-нерів, пайовиків та довідки бух-галтера про розподіл прибутку (Драх. 443 К 671; К 40; Д 443 К 43)

Внески учасни-ків

180,190,200

Наводяться дані про збільшення статутного капіталу підприєм-ства та зміни неоплаченого капіталу в результаті збільшенняабо зменшення дебіторської заборгованості учасників за внес-ками до статутного капіталу підприємства

За даними рах. 46Д46К40 (+);ДЗО, 31 К 46 (-);Д «Активи» К 46 (-);Д «Активи» К 421,422

Вилучення капі-талу

210,220,230,240,250

Наводяться дані про зменшення власного капіталу підприємст-ва внаслідок виходу учасника, викупу чи анулювання викупле-них акцій акціонерним товариством, зменшення номінальноївартості акцій або з інших причин

За даними рах. 45Д 45 К ЗО, 31 (+);ДЗО, 31 К 45 (-);Д 40 К 45 (+, -);Д 40 К 672 (-)

Інші зміни в ка-піталі

260,270

Дані про усі інші зміни у власному капіталу підприємства, щоне були включені до вищезазначених статей, зокрема, списанняневідшкодованих збитків, та безоплатно отримані активи та ін-ші зміни

За даними рах. 424, 425Д 41 К 442 (-);Д 43 К 442 (-);Д 10, 11, 12, 15 К424.

 

280

У рядку 280, який не має визначеної назви, показується змен-шення іншого додаткового капіталу у зв'язку з виходом учас-ника, члена; сум нарахованої амортизації з безкоштовно отри-маних активів

Д 424 К 745 — на суму амортиза-ції безкоштовно отриманих акти-вах (-) та податок на прибуток відвартості безоплатних отриманихнеоборотних активів Д 424 К 54

Разом змін в ка-піталі

290

Наводиться підсумок змін у складі власного капіталу за звітнийперіод, що визначається як сума усіх змін, відображених у ряд-ках 060—280

Різниця між збільшеннями і зме-ншеннями, відображеними в ряд-ках з 060 до 280

Залишок на кі-нець року

300

Залишок власного капіталу на кінець року визначається, вихо-дячи з його скоригованого залишку на початок року (р. 050) іпідсумку змін у капіталі (р. 290). Тобто, рядок 050 ± рядок 290та перевіряється з Балансом p. І «Власний капітал» графа 4

Баланс, р. 380, графа 4


ЗВІТ ПРО ВЛАСНИИ КАПІТАЛ

Коди

Підприємство ЗАТ «Фірма "Полтавпиво"»Територія ПолтаваФорма власності ПриватнаОрган державного управління —Галузь Пивоварна промисловість

Вид економічної діяльності Виробництво мінеральних вод таінших безалкогольних напоївОдиниця виміру: тис. грн

Звіт

про власний капітал

за рік 2006 р.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

заКФВ

за СПОДУ

за ЗКГНГ

заКВЕД

01

5518768

5310137000

20

7794

18144, 18145,71250

15.98.0

Контрольна сума

Код за ДКУД 1801001

Форма № 4


Стаття

Код

Статутнийкапітал

Пайовийкапітал

Додатковий

вкладений

капітал

Інший до-датковийкапітал

Резервнийкапітал

Нерозподі-лений при-буток

Неоплаче-ний капітал

Вилученийкапітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

4350

5900,00

7793

4290,0

22333,00

Коригування:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміна облікової політики

020

Виправлення помилок

030

(ОД)

(ОД)

Інші зміни

040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скоригований залишок напочаток року

050

4350

5900,00

7793

4290,0

22333,00

Переоцінка активівДооцінка основних засобів

060

Уцінка основних засобів

070

(22,9)

(22,9)

Дооцінка незавершеногобудівництва

080

Уцінка незавершеного буді-вництва

090

Дооцінка нематеріальнихактивів

100

Уцінка нематеріальних ак-тивів

110

 

120

Чистий прибуток (збиток)за звітний періодів

130

1678

1678

Розподіл прибутку:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виплати власникам (диві-денди)

140

(259,4)

(259,4)

Спрямування прибутку достатутного капіталу

150

291,4

(291,4)

0

Відрахування до резервногокапіталу

160

3700,9

(3700,9)

0

 

170

(38,4)

(38,4)

Внески учасників:

 

Стаття

чо

Статутнийкапітал

Пайовийкапітал

Додатковий

вкладений

капітал

Інший до-датковийкапітал

Резервнийкапітал

Нерозподі-лений при-буток

Неоплаче-ний капітал

Вилученийкапітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Внески до капіталу

180

Погашення заборгованості з

190

капіталу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Вилучення капіталу:

 

Викуп акцій (часток)

210

Перепродаж викупленихакцій (часток)

220

Анулювання викупленихакцій (часток)

230

Вилучення частки в капіталі

240

(88,4)

(88,4)

Зменшення номінальної ва-

250

ртості акцій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші зміни в капіталі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списання не відшкодованихзбитків

260

Безкоштовно отримані активи

270

 

280

Разом змін в капіталі

290

203

(22,9)

3700,9

(2612)

1269

Залишок на кінець року

300

4553

5877,10

11493,8

1678,00

23601,90

Керівник підписПрізвище та ініціалиГоловний бухгалтер підписПрізвище та ініціали