9.3. Зміст статейЗвіту про власний капіталта методика його складання

Звіт про власний капітал складається за рік усіма підприємст-вами, організаціями та іншими юридичними особами усіх формвласності крім банків, бюджетних установ і суб'єктів малого під-приємництва. У цій формі звітності наведено перелік статей зарахунок яких може здійснюватися збільшення або зменшенняокремих показників. Для заповнення Звіту про власний капіталнеобхідно використати дані аналітичного й синтетичного обліку(обороти) рахунків 4 класу Плану рахунків, Баланс, Звіт про фі-нансові результати, установчі документи, свідоцтва про реєстра-цію випуску акцій тощо.

Звіт про власний капітал складається у тисячах гривень. Длязабезпечення порівняльного аналізу інформації підприємства по-винні додавати до річного Звіту про власний капітал за попере-дній період.

При заповненні Звіту про власний капітал слід пам' ятати,що зміни капіталу можуть виникати внаслідок однієї причиниза одним видом капіталу як зменшення, яке записується у дуж-ках, а за другим — як збільшення, яке записується без дужок.Наприклад, відрахування до резервного капіталу за рахунокприбутку повинно бути відображено по рядку 160 ф. № 4 уграфі 7 без дужок, а в графі 8 в дужках у результаті в графі 11буде нуль.

Якщо зміни впливають тільки використання прибутку, так,наприклад, як нарахування дивідендів, то у цьому випадку за-пис буде здійснено по рядку 140 ф. № 4 в графі 8 у дужках і цясума буде повторена у графі 11 у дужках. Зміст статей та інфо-рмаційне забезпечення для складання Звіту про власний капі-тал наведено в табл. 19.

Заповнений Звіт про власний капітал наведено в табл. 20.

ЗМІСТ СТАТЕЙ ТА МЕТОДИКА ЗАПОВНЕННЯ ЗВІТУ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Стаття

Код рядка

Зміст

Джерело інформації

1

2

3

4

Залишок на по-чаток року

010

Сума власного капіталу, наведена в Балансі підприємства абозалишки за рах. 40—46

Баланс, р. 380, графа 3 або і з ф.№ 4 за попередній рік

Зміна обліковоїполітикиВиправленнясуттєвих поми-лок

Інші зміни

020

030040

Суми коригувань, передбачених Положенням (стандар-том)бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни уфінансових звітах».

Як правило, показана у звітності сума прибутку за звітний пері-од та сума нерозподіленого прибутку не змінюється за винят-ком, деяких ситуацій, коли, наприклад:

виявлені суттєві помилки, що призвели до необхідності змі-нити показники попередніх років, у зв'язку з тим, що наведеніраніше дані не можуть вважатися достовірними;

відбулась зміна облікової політики.

Коригування суттєвої помилки, що належить до попередніх ро-ків здійснюється шляхом коригування нерозподіленого прибут-ку на початок звітного року, якщо такі помилки впливають навеличину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку)

За даними змін до наказу про об-лікову політику, актів документа-льних ревізій, тематичних переві-рок державних податковихадміністрацій (інспекцій), бухга-лтерських довідок відображенихза рах. 44 «Нерозподілений при-буток (непокритий збиток)».Ці зміни в бухгалтерському облі-ку відображаються записами нарахунках бухгалтерського облікуі в регістрах за звітній рік.

Скоригованийзалишок на по-чаток року

050

Залишок власного капіталу на початок звітного періоду післявнесення відповідних коригувань

(р. 010 ± р. 020 ± р. 030± р. 040)

Переоцінка ак-тивів

060070080090100110

Наводяться дані, які відображають збільшення або зменшеннявласного капіталу в результаті переоцінки основних засобів, не-завершеного будівництва, нематеріальних активів у порядку,передбаченому відповідними П(С) БО, (дооцінка (+), уцінка (-)

За даними рах. 423, 746, 975 ура-ховуючи зменшення корисностіцих активів

Чистий прибу-ток (збиток) зазвітний період

130

Сума чистого прибутку (збитку) зі Звіту про фінансові резуль-тати (прибуток (+), збиток (-))

За даними ф. 2 р. 220 або р. 225

Розподіл при-бутку

140,150,160170

Наводиться сума нарахованих дивідендів, дані про інший роз-поділ прибутку між учасниками (власниками) підприємства абоспрямування прибутку до статутного капіталу, резервного капі-талу