9.4. Розкриття інформації про власний капіталу Примітках до фінансової звітності

магниевый скраб beletage

Інформація про власний капітал наводиться в Балансі (І розділпасиву) та доповнюється Звітом про власний капітал, що дозво-ляє з'ясувати основні причини його змін. Але цих даних для зов-нішніх і внутрішніх користувачів недостатньо. Адже з наведенихданих не відомо скільки і яких акцій має підприємство, яка їх ці-на тощо.

Тому положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 5«Звіт про власний капітал» передбачається розкриття у Приміт-ках до фінансових звітів призначення та умов використання кож-ного елементу власного капіталу крім статутного капіталу.

Так акціонерні товариства зобов'язані наводити в Приміткахдо фінансових звітів таку інформацію:

загальну кількість та номінальну вартість акцій, на які пе-редбачається здійснити передплату;

загальну кількість та номінальну вартість акцій, на які здійс-нена передплата у порівнянні із передбаченими величинами;

загальну суму коштів, одержаних в ході передплати на акції,у такому розрізі:

усі грошові кошти, внесені як плата за акції, із зазначеннямкількості акцій;

вартісна оцінка майна, внесеного як плата за акції, із за-значенням кількості акцій;

загальну суму іноземної валюти, внесеної як плата за акції,із зазначенням кількості акцій та курсу, за яким валюту зарахо-вано в обліку.

Акції в складі статутного капіталу показуються за окремимитипами і категоріями:

кількість випущених акцій із зазначенням неоплаченої час-тини статутного капіталу;

номінальна вартість акцій;

зміни протягом звітного періоду у кількості акцій, що пе-ребувають в обігу;

права, привілеї та обмеження, пов 'язані з акціями, у тому чи-слі обмеження щодо розподілу дивідендів та повернення капіталу ;

акції, що належать самому товариству, його дочірнім іасоційованим підприємствам;

перелік засновників і кількість акцій, якими вони воло-діють.

кількість акцій, які перебувають у власності членів вико-навчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному ка-піталі перевищують 5 %;

акції, зарезервовані для випуску згідно з опціонами та ін-шими контрактами із указанням їх термінів і сум.

накопичену суму дивідендів, не сплачених за привілейовани-ми акціями;

суму, включену (або не включену) до складу зобов 'язань, ко-ли дивіденди були передбачені, але формально не затверджені.

Усі інші підприємства наводять у Примітках до фінансовихзвітів інформацію про:

розподіл часток статутного капіталу між власниками;

права, привілеї або обмеження щодо цих часток;

зміни у складі часток власників у статутному капіталі.

Запитання для самоконтролю

Чим виступає власний капітал для підприємства?

З яких статей складається власний капітал?

Який взаємозв'язок існує між капіталом, активами і зобов'язан-нями?

За якими ознаками можна класифікувати власний капітал?

Дайте визначення власного капіталу за П(С)БО.

Дайте визначення Звіту про власний капітал.

Що таке статутний капітал?

Чи може в Балансі статутний капітал бути меншим, ніж зазначе-ний в установчих документах?

Що таке додатковий капітал?

Що таке інвестований капітал?

Що означає поняття «нерозподілений прибуток»?

Які функції виконує власний капітал?

Де в Балансі наводиться інформація про власний капітал?

Яка мета складання Звіту про власний капітал?

За рахунок чого змінюється статутний капітал?

Що таке пайовий капітал, хто його утворює, за рахунок чого вінзмінюється?

Як поділяється додатковий капітал і за рахунок чого він зміню-ється?

Що таке резервний капітал?

На які цілі може бути використаний нерозподілений прибуток?

За рахунок чого можна списати непокриті збитки?

Що таке неоплачений капітал?

Що означає поняття «вилучений капітал»?

За рахунок яких статей здійснюється коригування залишку еле-ментів власного капіталу на початок року?

Яка інформація необхідна для складання Звіту про власний ка-пітал?

Що розкривають АТ в Примітках до фінансових звітів про влас-ний капітал?

Що розкривають в Примітках до фінансових звітів про власнийкапітал підприємства (крім АТ)?

Значення Звіту про власний капітал в управлінні?