ТЕМА 6. ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ,ЗВІТНІСТЬ ЗА СЕГМЕНТАМИ ТА ВИПРАВЛЕННЯПОМИЛОК У ФІНАНСОВИХ ЗВІТАХ

магниевый скраб beletage

Мета — розкрити необхідність складання Приміток, їх склад,вимоги, форми подання, правила виправлення помилок у звітнос-ті, структура форми № 5, інформаційне забезпечення її складан-ня, взаємоузгодженість показників форм річної звітності. Розкри-ти поняття про інформацію за сегментами, критерії визнаннязвітних сегментів, значення та використання інформації за сегме-нтами в управлінських рішеннях.

Ключові терміни і поняття:

Примітки до фінансових звітів, розкриття, облікова оцінка,події після дати Балансу, сегмент, господарський сегмент, пріо-ритетні та допоміжні сегменти, засади ціноутворення у внутрі-шніх розрахунках.

Лекція 10. Вимоги до Приміток до річної фінансової

звітності та правила виправлення помилок

У лекції розглядаються наступні питання:

Склад та вимоги до Приміток до річної фінансовоїзвітності.

Правила виправлення помилок у звітності підпри-ємств.

Зміст розділів і методика складання Приміток до річ-ної фінансової звітності за формою № 5.

10.4 Вимоги та порядок складання Розрахунку податковихрізниць за даними бухгалтерського обліку.