10.2. Правила виправлення помилоку звітності підприємства

магниевый скраб beletage

У бухгалтерській фінансовій звітності не допускається ніякихпідчисток, помарок та виправлень.

Якщо ж помилки чи перекручення даних все таки трапилисято для їх виправлення необхідно дотримуватися вимог П(С)БО 6«Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах».

Помилки та перекручення даних можуть виникнути в резуль-таті зміни:

облікової оцінки;

облікової політики.

При виявленні помилки, допущеної при складанні фінансовихзвітів у попередніх роках, але виявленої при підготовці фінансо-вих звітів останнього звітного періоду, необхідно з'ясувати:

Причини помилок, а саме:

математичні помилки;

неправильне застосування принципів обліку;

неправильне розуміння обставин, у яких здійснювалася гос-подарська операція;

конкретний звітний період, у якому допущено помилки;

порядок виправлення, а саме: коригування сальдо нерозпо-діленого прибутку на початок звітного року;

перерахування відповідної порівняльної інформації за попе-редній звітний період;

розкриття інформації про виправлення у Примітках;

ким виявлені помилки — підприємством чи аудитором;

ким виправляються помилки, як правило, підприємством.

Відповідно до П(С)БО 6 виправлення помилок, допущених

при складанні фінансових звітів у попередніх роках, здійснюєть-ся шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на по-чаток звітного року, якщо такі помилки випливають на величинунерозподіленого прибутку (непокритого збитку).

Виправлення помилок, які відносяться до попередніх періодів,вимагає повторного відображення відповідної порівняльної інфо-рмації у фінансовій звітності.

Помилки та перекручення у фінансовій звітності можуть ви-никнути в результаті застосування облікової оцінки тобто попере-дньої оцінки, яка використовується підприємством з метою роз-поділу витрат і доходів між відповідними звітними періодами.

Облікова оцінка може переглядатися підприємством, якщозмінюються обставини, на яких базувалася ця оцінка, або отри-мана додаткова інформація.

Якщо здійснювалися зміни в облікових оцінках то їх наслідкислід включати до тієї ж самої статті Звіту про фінансові результа-ти, яка раніше застосовувалася для відображення доходів або ви-трат за відповідним об' єктом такої оцінки.

У Звіт про фінансові результати наслідки зміни облікових оці-нок слід включати у тому періоду, у якому відбулася зміна, а та-кож і в наступних періодах, якщо зміна впливає на ці періоди.