10.3. Зміст розділів і методика складання Примітокдо річної фінансової звітності за формою № 5

магниевый скраб beletage

Міністерство фінансів України розробило уніфіковані таблиціПриміток до річної фінансової звітності (ф. № 5, код за ДКУД1801008, наказ Мінфіну України від 29.11.2000 № 302).

Примітки до річної фінансової звітності за формою № 5, єскладовою річної звітності підприємств (крім суб'єктів малогопідприємництва), яка складається з метою надання повної, прав-дивої, деталізованої інформації про окремі об' єкти бухгалтерсь-кого обліку. Взаємозв'язок Балансу і Звіту про фінансові резуль-тати з Примітками (ф. № 5) наведено на рис. 25.

 

Де роз-шифро-вуються

 

Баланс (ф. № 1)(розділ, рядок)

Примітки (ф. № 5)(розділ, рядок)

Р.І. «Необоротні активи»р. 011, 012

 

Р.І. «Нематеріальні активи»р. 010—085

Р.І. «Необоротні активи»р. 031, 032

Р. ІІ. «Основні засоби»,р. 100—268

Р.І. «Необоротні активи»р. 020

Р.ІІІ «Капітальні інвестиції»р. 280—340

Р.І. «Необоротні активи»р. 040,045 та Р.ІІ. «Оборотніактиви» р.220

Р.ГУ «Фінансові інвестиції»,р. 350—426

Р.УІ «Грошові кошти», р. 691

Р.І. «Необоротні активи»р. 070

 

Р.УІ «Грошові кошти»,р. 640—690

Р. ІІ. «Оборотні активи»р. 230, 240

 

Р.УІІІ «Запаси» р. 800—925 тапозабалансовий рахунок 02

Р. ІІ. «Оборотні активи»р. 100—140

 

Р.ІХ «Дебіторська заборгова-ність», р. 940—951 тапозабалансовий рахунок 071

Р. ІІ. «Оборотні активи»р. 161, 210

 

Р.Х «Нестачі і втрати від псу-вання цінностей», р. 980 та по-забалансовий рахунок 072

Р. ІІ. «Оборотні активи»р. 20

 

Р.ІІ. «Забезпечення наступнихвитрат і платежів», р. 400—410

 

 

Р.УІІ. «Забезпеченняі резерви», р. 710—780

 

Де роз-шифро-вуються

Звіт про фінансові результа-ти (ф. № 2) (розділ, рядок)

Примітки (ф. № 5)(розділ, рядок)

Р.І. «Фінансові результати»,р. 060, 090

F.V.A. «Інші операційні дохо-ди і витрати» р. 440—490

 

            >

            >

            >

            >

 

Р.І. «Фінансові результати»,р. 110, 150

Р^.Б. «Доходи і витрати від

участі в капіталі заінвестиціями», — 500—520

Р.І. «Фінансові результати»,р. 120, 140

Р^.В «Інші фінансові доходиі витрати», р. 530—560

Р.І. «Фінансові результати»,р. 120, 140

Р^.Г. «Інші доходи і витра-ти», р. 570—630, 631, 632

Рис. 25. Схема взаємозв'язку Балансу і Звіту про фінансовірезультати з Примітками до річної фінансової звітності

Примітки до річної фінансової звітності включають трина-дцять розділів, в яких наводиться більш детальна інформація проокремі види активів зобов' язань, доходів і витрат підприємства,яка забезпечує користувачів необхідною інформацією.

Для заповнення цієї форми звітності необхідно використати:

Баланс;

Звіт про фінансові результати;

Дані синтетичного і аналітичного обліку за окремими рахун-ками, субрахунками.

Розділ І «Нематеріальні активи», заповнюється на підставіданих бухгалтерського обліку за субрахунками до рахунку 12«Нематеріальні активи» і субрахунку 133 «Накопичена аморти-зація» і розкриває інформацію про склад і стан нематеріальнихактивів і зміни, які сталися за рік.

Із залишку нематеріальних активів на кінець року розшифро-вуються дані про вартість нематеріальних активів, щодо яких іс-нує обмеження права власності, вартість оформлених у заставунематеріальних активів, вартість самостійно створених та вар-тість отриманих за рахунок цільових асигнувань нематеріальнихактивів.

Із загальної суми накопиченої амортизації на кінець року, ви-діляється та її сума, яка відноситься до нематеріальних активів наякі існують обмеження права власності.

Цей розділ деталізує інформацію, яка наведена в першомурозділі активу Балансу за рядками 011; 012.

Розділ ІІ «Основні засоби», заповнюється за даними бухгал-терського обліку за субрахунками до рахунків 10 «Основні засо-би» і 11 «Інші необоротні матеріальні активи» та субрахунків 131«Знос основних засобів», 132 «Знос інших необоротних активів».Наводиться інформація про стан і склад основних засобів за їхвидами і зміни, які сталися за рік. Із залишку на кінець року роз-кривається інформація про первісну (переоцінену) вартість і знососновних засобів, одержаних у фінансову оренду і переданих уоперативну оренду. Також у рядках 261—268 показується вар-тість основних засобів щодо яких існує обмеження прав власнос-ті тощо.

По земельних ділянках і капітальних витратах на поліпшенняземель знос не нараховується.

Цей розділ деталізує інформацію, яка наведена в Балансі зарядками 031 і 032.

Розділ ІІІ «Капітальні інвестиції» заповнюється на підставіданих бухгалтерського обліку за субрахунками до рахунку 15«Капітальні інвестиції», де розкриваються склад капітальних ін-вестицій, сума витрат за рік і незавершеного будівництва на кі-нець року.

Цей розділ деталізує інформацію, яка відображена в Балансі зарядком 020.

Розділі ІУ «Фінансові інвестиції» заповнюється за данимибухгалтерського обліку за субрахунками до рахунку 14 «Довго-строкові фінансові інвестиції» та до субрахунку 352 «Інші поточ-ні фінансові інвестиції» розкривається загальна сума цих інвес-тицій за їх видами та стан на кінець року (довгострокові,короткострокові). В довідці до цього розділу розшифровуєтьсязалишок фінансових інвестицій на кінець року за видами їх оці-нок (собівартістю, справедливою вартістю, амортизованою собі-вартістю).

Цей розділ деталізує інформацію, яка відображена в Балансі зарядками 040, 045, 220.

Розділ У «Доходи і витрати» заповнюється за даними бух-галтерського обліку за субрахунками до рахунків 71, 72, 73, 74

94, 95, 96, 97. Тут розшифровуються інші операційні доходи івитрати та фінансові і інвестиційні доходи і витрати з ураху-ванням принципу суттєвості. Методичні рекомендації щодо за-стосування суттєвості у бухгалтерському обліку визначають,що доходи і витрати, величина яких дорівнює або перевищила

% чистого прибутку підприємства є суттєвою. Тобто, в цьомурозділі деталізується інформація про доходи і витрати, які ві-дображені у Звіті про фінансові результати у рядках 060, 090,110—160.

Розділі УІ «Грошові кошти» розшифровує склад грошовихкоштів на кінець року, який відображено в Балансі у рядках 230та 240 у графі 4. Для заповнення цього розділу використовуютьсядані бухгалтерського обліку до рахунків 30, 31, 333, 351. У рядку691 до цього розділу розшифровується сума грошових коштів,використання яких обмежено, які показані в І розділі активу Ба-лансу за рядком 050.

Розділ УІІ «Забезпечення і резерви» заповнюється за да-ними бухгалтерського обліку за субрахунками до рахунку 47«Забезпечення наступних витрат і платежів», характеризуєстан на початок і кінець року та склад забезпечень за їх вида-ми, а за рахунком 38 «Резерв сумнівних боргів» аналогічна ін-формація про резерв сумнівних боргів. Ця інформація деталі-зує дані ІІ розділу пасиву Балансу р. 400—410 та ІІ розділуактиву балансу р. 162.

Розділ УІІІ «Запаси» заповнюється за даними субрахунків дорахунків 20—28 і розкриває інформацію, яка характеризує балан-сову вартість запасів за їх видами на кінець року, а також сумизбільшення чистої вартості реалізації або уцінки. Цей розділ де-талізує інформацію наведену у ІІ розділі активу Балансу у ряд-ках 100—140.

Із залишку запасів на кінець року виділяється вартість запасіввідображених за чистою вартістю реалізації, переданих в переро-бку, оформлених у заставу, переданих на комісію та тих, які зна-ходяться на відповідному збереженні.

Розділ ІХ «Дебіторська заборгованість» розшифровує дебі-торську заборгованість, яка відображена в ІІ розділі активу Бала-нсу у рядках 161 і 210, з урахуванням за строками не сплати накінець року, а саме: до 3-х місяців, від 3 до 6 місяців і від 6 до 12місяців. Різниця між загальною сумою дебіторської заборговано-сті, яка відображена в графі 3 розділу ІХ і сумами дебіторськоїзаборгованості в графах 4, 5, 6 свідчить про заборгованість, яканесплачена більше одного року.

Слід пам'ятати, що дебіторська заборгованість у рядках 940,950, 951 Приміток наводиться за первісною вартістю без змен-шення на суму створеного резерву сумнівних боргів.

Розділ Х «Нестачі і втрати від псування цінностей» (рядки960 і 970) заповнюється за даними аналітичного обліку до субра-хунків 947 і 375 за вирахуванням сум за дебетом 375 і кредиту716 в частині раніше списаних на збитки нестач, за якими в пода-льшому були виявлені винуватці.

При заповненні рядка 980 необхідно керуватися характерис-тикою до позабалансового рахунку 07 «Списані активи» і данимиобліку до нього за субрахунками.

Розділ ХІ «Будівельні контракти» заповнюють підряднібудівельні організації, де розкривається загальний дохід за бу-дівельними контрактами, валова заборгованість замовниківі замовникам, а також сума проміжних рахунків, яка не спла-чується підряднику до виконання передбачених будівельнимконтрактом умов для виплати таких сум або до усунення де-фектів.

Цей розділ деталізує валову заборгованість замовників і замо-вникам, яка відповідно відображена в Балансі у складі статей«Незавершене виробництво» (р. 120) і «Інші поточні зобов'язан-ня» (р. 610).

Розділ ХІІ. «Податок на прибуток» розкриває інформацію зарік про нарахований податок на прибуток, відстрочені податковіактиви і зобов' язання та їх взаємозв' язок із Звітом про фінансовірезультати та впливом па власний капітал.

У цьому розділі деталізується інформація, яка відображенав Балансі за рядками 060 «Відстрочені податкові активи»; 460«Відстрочені податкові зобов'язання», 550 «Поточні зо-бов' язання за розрахунками з бюджетом» в частині податку наприбуток.

Розділ ХІІІ «Використання амортизаційних відрахувань»

надає інформацію про суми нарахованої амортизації та її викори-стання.

Даний розділ деталізує інформацію наведену у рядку 260 Зві-ту про фінансові результати і заповнюється за даними балансово-го рахунку 13 «Знос необоротних активів» та позабалансовогорахунку 09 «Амортизаційні відрахування».

Розглянемо методику складання Приміток до річної фінансо-вої звітності (ф. № 5) за кодами рядків та граф з використаннямрахунків обліку.

Розділ І. Нематеріальні активи (включає рядки з 010по 085)

Нематеріальний актив — немонетарний актив, який не маєматеріальної форми, може бути ідентифікований (відокремленийвід підприємства) та утримується підприємством з метою вико-ристання протягом періоду більше одного року (або одного опе-раційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва,торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншимособам.

Рядки 081—083 заповнюються на підставі даних аналітич-ного обліку, щодо нематеріальних активів, на які обмеженіправа власності, оформлені в заставу, створені самим підпри-ємством та в р. 084, отриманих за рахунок цільових асигну-вань. В рядку 085 вказується сума накопиченої амортизаціїщодо нематеріальних активів, на які існує обмеження прававласності.

Розділ ІІ. Основні засоби (включає рядки із 100 по 268)

Основні засоби — матеріальні активи, які підприємствоутримує з метою використання їх у процесі виробництва або по-стачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим осо-бам або для здійснення адміністративних і соціально-культурнихфункцій, очікуваний строк корисного використання (експлуата-ції) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо віндовший за рік).

ЗМІСТ ТА ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ СКЛАДАННЯПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ (форма № 5)

І. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

Кодрядка

Графа

Джерело інформації для заповнення

1

2

3

010—070

3. Залишок на початок року —первісна (переоцінена) вартість

Залишок на початок періоду за рах. 12. «Нематеріальні активи»

 

4. Залишок на початок року —накопичена амортизація

Залишок на початок періоду за субрах. 133 «Накопичена амортизація»

 

5. Надійшло за рік

Оборот за дебетом рах. 12 «Нематеріальні активи», крім бухгалтерсь-ких проведень за: Д 12 К 133 Д12 К 423; Д 12 К 441 (у частині виправ-лення помилок минулих літ); Д 12 К 746; Д 12 К 154

 

6. Переоцінка первісної (переоці-неної) вартості

Оборот за Д 12 К 746 на суму перевищення попередніх уцінок над по-передніми дооцінками та Д 12 К 423 — на всю іншу суму дооцінки;Д 423, 975 К 12

 

7. Переоцінка накопиченої амор-тизації

Оборот за Д 423 К 13 — на суму дооціненої амортизації; оборот заД 133К 12 — на суму у ціненої амортизації

 

8. Вибуло за рік — первісна (пе-реоцінка) вартості

Оборот за К 12 крім бухгалтерських проведень: Д 423 К 12; Д 975К 12; Д 13 К 12; Д 441 К 12 — у частині виправлення помилок мину-лих років

 

9. Вибуло за рік — накопиченаамортизація

Оборот за Д 133, крім обороту Д 133 К 12 (уцінка зносу)

 

10. Нараховано амортизацію зарік

Оборот за К 133 за винятком обороту за Д 423 К 133

 

11. Втрати від зменшення корис-ності за рік

Оборот за Д 423 на суму перевищення попередніх дооцінок над попе-редніми уцінками та Д 975 К 133 — на всю іншу суму зменшення ко-рисності нематеріальних активів

 

12. Інші зміни за рік— первісної(переоціненої) вартості

Оборот за Д 12 К 44 та оборот Д 44 К 12 — у частині виправлення по-милок минулих років; Д 12 К 154 (у частині вдосконалення)

 

13. Інші зміни за рік — накопиче-на амортизація

Оборот за Д 133 та К 746 на суму перевищення попередніх уцінок надпопередніми дооцінками; Д 133 К 423 — на всю іншу суму відновлен-ня корисності; Д 133 К 44 або Д44К133 — у частині виправленняпомилок минулих років; Д 423, 746 К 133 (відновлення корисності)

 

14. Залишок на кінець року — пе-рвісної (переоціненої) вартості

Залишок на кінець періоду за рах. 133 або розрахунковим порядком.Сума гр. 3 + 5 + 6 + 8 + 12 р. 010 - 070, 120 - 250 ф. № 5

 

Залишок на кінець року — нако-пичена амортизація

Залишок на кінець періоду за рах. 133 або розрахунковим порядком.Сума гр. 4 + 7 + 9 + 10 + 11 + 13 р. 010 - 070, 120 - 250 ф. № 5

 

3-15

Сума за графами: 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 ф. № 5

II. ОСНОВНІ ЗАСОБИ

Кодрядка

Графа

Джерело інформації для заповнення

1

2

3

100—250

3. Залишок на початок року — пе-рвісна (переоцінена) вартість

Залишок на початок періоду за рах. 10, 11

 

4. Знос

За р. 100 і р. 110 — знос не нараховується. За р. 120 — р. 250 відобра-жається залишок на початок періоду за рахунками 131, 132

 

5. Надійшло за рік

Оборот за Д 101, 102, крім бухгалтерських проведень за Д рах. 101, 102Крах. 423,746

 

6. Переоцінка (дооцінка + уцін-ка) - первісної (переоціненої) вар-тості

Оборот за Д 10, 11 К 746— на суму перевищення попередніх уцінокнад попередніми дооцінками; Д 10, 11, К 423 — на всю іншу суму доо-цінки; оборот за Д 423 К 10, 11 — на суму перевищення попередніх до-оцінок над попередніми уцінками; Д 975 К 10, 11 — на всю іншу сумууцінки

 

7. Знос

Оборот Д 423 К 131, 132; Д 131, 132 К 11

 

8. Вибуло за рік - первісна (пере-оцінена) вартість

Оборот за К 10,11 за винятком бухгалтерських проведень Д 423 К 10,11; Д975 К 10, 11

 

9. Знос

Оборот за Д 131, 132 крім обороту Д 131 К ЮтаД 132 К 11 (уцінказносу)

 

10. Нараховано амортизації за рік

Оборот за К 131, 132, крім обороту Д 423 К 131, 132

 

11. Втрати від зменшення корис-ності

Оборот за Д 975 К 131, 132

 

12. Інші зміни за рік - первісної(переоціненої) вартості

Оборот за Д 10, 11 К 44, оборот за Д 44 К 10, 11; оборот за Д 10, 11К 151, 152, 153 (у частині вдосконалення)

 

13. Інші зміни за рік — знос

Оборот за Д 423, 746 К 131, 132; Д131 К 44

 

14. Залишок на кінець року — пе-рвісної (переоціненої) вартості

Залишок на кінець періоду за рах. 10, 11 або розрахунковим порядкомсума граф 3 + 5 ± 6 - 8 + 12 р. 120 - 250 ф. № 5

 

15. Залишок на кінець року —знос

У рядках 100 і 110 не заповнюється. У рядках з 120 по 250 заповнюєть-ся залишок зносу на кінець звітного року за рах. 131 і 132 або розрахун-ково за графами: 4±7-9± 13

 

16—19

Заповнюється за даними аналітичного обліку щодо основних засобів,одержаних за фінансовою орендою та переданих в оперативну орендута відповідно сума зносу

260

Сума за графами рядків 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 ++ 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250

261—268

Заповнюється за даними аналітичного обліку


Розділ ІІІ. Капітальні інвестиції (включає рядки із 280 по 340)Капітальні інвестиції — це суми, що вкладені в придбання тастворення матеріальних і нематеріальних необоротних активів.

Незавершене виробництво — це суми інвестицій, вкладениху незавершене будівництво (включаючи устаткування для мон-тажу), що здійснюється для власних потреб підприємства, а та-кож авансові платежі для фінансування такого будівництва.

Кодрядка

Графа

Джерело інформації для заповнення

1

2

3

280—330

3. Капітальні ін-вестиції за рік

Річний оборот за Дт рах. 15 «Капітальні інвестиції» завідповідними субрахунками, за винятком авансовихплатежів, отриманих на фінансування капітального бу-дівництва (суми авансових платежів не включаються).У методичних рекомендаціях з перевірки співставимос-ті показників форм річної звітності підприємств Мініс-терства фінансів України зазначено, що можуть бутирозходження на суму авансових платежів для фінансу-вання капітального будівництва між графою 4 р. 340ф. № 5 та графою 4 р. 020 ф. № 1

 

4. Капітальні ін-вестиції на кі-нець року

Наводиться залишок на кінець року за рах. 15 «Капіта-льні інвестиції» у розрізі субрахунків, за винятком ава-нсів на фінансування капітальних вкладень (Тобто дебі-торської заборгованості за авансами одержаними)

340

3 і 4

Обраховується як сума в кожній графі рядків з 280 по330 відповідно

Розділ rV. Фінансові інвестиції (включає рядки із 350 по 426)Фінансові інвестиції — це активи, що утримуються підпри-ємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів то-що), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора.

Метод участі в капіталі — це метод обліку інвестицій, заяким балансова вартість інвестицій відповідно збільшується абозменшується на суму збільшення або зменшення частки інвесто-ра у власному капіталі.

Розділ V. Доходи і витрати (включає рядки із 440 по 632)Доходи — це збільшення економічних вигод у вигляді надхо-дження активів або зменшення зобов'язань, які призводять дозростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу зарахунок внесків вкладників).

Витрати — це зменшення економічних вигод у вигляді ви-буття активів або збільшення зобов' язань, які призводять до зме-ншення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу зарахунок його вилучення або розподілу вкладниками). Доходи івитрати заповнюються за даними номінальних рахунків клас 7(71, 72, 73 74) та класу 9 (94, 95, 96, 97).

IV. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

Код рядка

Графа

Джерело інформації для заповнення

1

2

3

350—370

3. Фінансові інвестиції за рік

Відображається річний дебетовий оборот за рах. 141 «Інвестиціїпов'язаним сторонам» за методом обліку участі в капіталі

380—410

2. Фінансові інвестиції за рік

Відображається річний дебетовий оборот за рах. 14 субрахунків: 2 «Іншіінвестиції пов'язаним сторонам», 3 ««Інвестиції непов'язаним сторонам»та рах. 352 «Поточні фінансові інвестиції» за видами інвестицій

350—370380—410

4. Фінансові інвестиції дов-гострокові на кінець року

Відображається дебетове сальдо на кінець року за рах. 141 (рядки 350 -- 370) та за рах. 142 і 143 (рядки 380 - 410)

350—370

5. Фінансові інвестиції по-точні на кінець року

Не заповнюються в зв'язку з тим, що п. 17 і 22 П(С)БО 12 визначено, що уразі, коли фінансові інвестиції придбані й утримуються виключно дляпродажу протягом не більше 12 місяців з дати придбання, то за методомучасті в капіталу вони не обліковуються

380—410

5. Фінансові інвестиції по-точні на кінець року

Відображається дебетове сальдо рах. 352

420

3, 4, 5 разом

Обраховується як сума відповідно в графах 3, 4, 5 рядків з 350 по 410

 

423

 

Наводиться розшифровка залишку на кінець року інших довгостроковихфінансових інвестицій, відображених у р. 045 графи 4 Балансу та в рядках380 - 410 ф. № 5 графа 4. Заповнюються ці рядки за даними аналітичногообліку до рах. 142 і 143 та характеризують залишок інших довгостроковихфінансових інвестицій за собівартістю (р. 421), за справедливою вартістю(р. 422), за амортизованою собівартістю (р. 423)

424,426

 

Наводиться розшифровка залишку на кінець року поточних фінансовихінвестицій, відображених у р. 220 графи 4 Балансу та в рядках 380 - 410ф. № 5 графа 5. Заповнюються ці рядки за даними аналітичного обліку дорах. 352 з а їх оцінкою

V. ДОХОДИ І ВИТРАТИ

Найменування показника

Код

Джерело інформації

рядка

Доходи

Витрати

1

2

3

4

А. Інші операційні доходи івитрати

Операційна оренда активів

440

Оборот за Д 713 К 79

Оборот за Д 79 К 949 в частині витрат,пов'язаних з операційною орендою ак-тивів (наприклад, нарахування аморти-зації на активи, які здані в операційнуоренду)

Операційна курсова різниці

450

Оборот за Д 714 К 79

Оборот за Д 79 К 945

Реалізація інших оборотнихактивів

460

Оборот за Д 712 К 79

Оборот за Д 79 К 943 плюс 949 у час-тині векселів

Штрафи, пені, неустойки

470

Оборот за Д 715 К 79

Оборот за Д 79 К 948

Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення

480

Оборот за Д 719 К 79 у частинідоходів, пов'язаних із утриман-ням об'єктів житлово-комуналь-ного господарства і соціально-культурного призначення

Оборот за Д 79 К 949, у частині витрат,пов'язаних із утриманням об'єктів жи-тлово-комунального господарства ісоціально-культурного призначення

Інші операційні доходи і ви-трати

У тому числі:

відрахування до резерву сум-нівних боргів

не продуктивні витрати івтрати*

Б. Доходи і витрати від участів капіталі за інвестиціями в:

Асоційовані підприємства

 

500

Сума оборотів заД711 + 716 ++ 717+718 + 719К79За 719 включаються доходи завиключенням тих, що відобра-жені в р. 480

Оборот за Д 721 К 79

Сума оборотів за Д 79 К 941 + 942 ++ 944 + 946 + 947 + 949. За рах. 949 ві-дображаються витрати за виключен-ням тих, що відображені в р. 480

Оборот за Д 79 К 944Оборот за Д 79 К 947Оборот за Д 79 К 961

Дочірні підприємства

510

Оборот за Д 723 К 79

Оборот за Д 79 К 963

Спільну діяльність

520

Оборот за Д 722 К 79

Оборот за Д 79 К 962

В. Інші фінансові доходи івитрати

Дивіденди

530

Оборот за Д 731 К 79

X

Проценти

540

X

Оборот за Д 79 К 951+952, у частині нара-хованих процентів, крім процентів, нара-хованих з фінансової оренди активів

Фінансова оренда активів

550

Оборот за Д 732 К 79 у частинівідсотків отриманих з фінансо-вої оренди активів

Оборот за Д 79 К 952, у частині нара-хованих відсотків з фінансової орендиактивів

Інші фінансові доходи і витрати

560

Оборот за Д 732, 733 К 79

Оборот за Д 79 К 952

Г. Інші доходи і витрати

Реалізація фінансових інвес-тицій

570

Оборот за Д 741, К 79

Оборот за Д 79 К 971

Реалізація необоротних активів

580

Оборот за Д 742 К 79

Оборот за Д 79 К 972

Реалізація майнових комплексів

590

Оборот за Д 743 К 79

Оборот за Д 79 К 973

Неопераційна курсова різниця

600

Оборот за Д 744 К 79

Оборот за Д 79 К 974

Безоплатно одержані активи

610

Оборот за Д 745 К 79

X

Списання необоротних активів

620

X

Оборот за Д 79 К 976

Інші доходи і витрати

630

Оборот за Д 746 К 79

Оборот за Д 79 К 975 + 977 + 978 + 979

Товарообмінні (бартерні) опе-рації з продукцією (товарами,роботами, послугами)

631

Заповнюється за даними аналітичного обліку розрахунків за бартернимиконтрактами

Частка доходу від реалізаціїпродукції (товарів, робіт, по-слуг) за товарообмінними(бартерними) контрактами зпов'язаними сторонами

632

Розраховується діленням доходів від реалізації за бартерними контракта-ми з пов'язаними сторонами на суму доходу за бартерними контрактами х100

* Непродуктивними витратами і втратами вважаються втрати, що утворилися внаслідок недостатньої організації виробництва іуправління (включаючи понаднормативний брак у виробництві), нестач і псування цінностей.

Розділ VI. Грошові кошти (включає рядки із 640 по 691)

Грошові кошти — готівка, кошти на рахунках у банках тадепозити до запитання.

Еквіваленти грошових коштів — це короткострокові висо-коліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються в певнісуми грошових коштів і характеризуються незначним ризикомзміни вартості.

У даному розділі розшифровується залишок грошових коштівна кінець року за даними рахунків, на яких вони обліковуються.

Найменування показника

Кодрядка

На кінець року

Каса

640

Залишок на кінець року за рах. 30

Поточний рахунок убанку

650

Залишок на кінець року за рах. 311 та 312

Інші рахунки в банку(акредитиви, чековікнижки)

660

Залишок на кінець року за рах. 313 та 314

Грошові кошти в дорозі

670

Залишок на кінець року за рах. 333 та 334

Еквіваленти грошовихкоштів

680

Залишок на кінець року за рах. 351

Разом

690

Сума рядків 640+680

Грошові кошти, вико-ристання яких обмежено(із р. 070 гр. 4 Балансу)

691

Заповнюється на підставі даних аналітичногообліку у даному рядку відображаються грошовікошти, які не можна використовувати для здій-снення господарських операцій протягом одно-го року з дати Балансу або протягом операцій-ного циклу, якщо є обмеження. Наприклад,грошові кошти, здані як довгострокові депози-ти в банки

Розділ VH. Забезпечення та резерви (включає рядки 710—780)Забезпечення — це зобов'язання з невизначеними сумою абочасом погашення на дату Балансу.

Розділ VHL Запаси (включає рядки 800-925)Запаси — це активи, що утримуються для подальшого прода-жу за умов звичайної господарської діяльності, перебувають упроцесі виробництва з метою подальшого продажу продукту ви-робництва; утримуються для споживання під час виробництвапродукції; виконання робіт та надання послуг, а також управлін-ня підприємством.

Чиста вартість реалізації запасів — це очікувана ціна запа-сів в умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуванихвитрат на їх виробництво та реалізацію.

к>к>

VII. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА РЕЗЕРВІВ

Видзабезпечень

і

» g g

Збільшення забезпечення протя-гом звітного періоду внаслідок

і о S о

s 0 § j

Невикорис-тана сума за-безпечення,що сторно-вана в звіт-ному періоді

Сума очіку-ваного від-шкодуваннявитрат сто-роною, щоврахованапри оцінцізабезпечення

і. - і

CO Ж а

Он

ч

о«

Щ § Йa F v^ 2 о v

Щ £ с S?

3 и св о

ГО Ю Е Он

створеннязабезпе-чення

додатковихвідрахувань

со § К 2

га Й а Й

« (D О Н

$ Сґ w оГ^ 2 я & ^U с РЗ с is

о S s?

а ї »

3 2-3S с и3 Ф Ясо ю я is

Забезпечення навиплату відпус-ток працівникам

710

Залишокна поча-ток рокуза рах. 47в розрізісубрахун-ків та ана-літичнихрахунків

Кредито-вий обо-рот за рах.47 в час-тині нара-хованихзабезпе-чень про-тягом року

Кредитовийоборот за рах. 47в частині збіль-шення (коригу-вання) ранішенарахованих за-безпечень, якездійснюється

ВІДПОВІДНО ДО п.

18 П (С)БО 11

Дебетовийоборот зарах. 47 врозрізі суб-рахунків,крім оборо-ту за Д 47К 71

Дебетовий оборот заД 47 К 71 (сторно).Запис сторно здійс-нюється у випадкувідсутності ймовірно-сті використання ак-тивів для погашеннямайбутніх зобов'я-зань, що передбаченоп. 18 (частина друга)П(С)БО 11

Відображається сума,що була врахованапри оцінці забезпе-чення та яку підпри-ємство розраховуєотримати від іншоїсторони як відшкоду-вання своїх витрат. Цяграфа заповнюється заданими позабалансо-вого рахунку 06

Залишок на кі-нець року зарах. 47 в розрі-зі субрахунківі аналітичнихрахунків таперевіряєтьсярозрахунковимпорядком гр. 3+4+5+6-7

Забезпечення на-ступних витратна виконання га-рантійних зо-бов'язань

730

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення на-ступних витрат нареструктуризацію

740

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення на-ступних витрат навиконання зобов'я-зань щодо обтяж-ливих контрактів

750

 

 

 

 

 

 

 

 

760

 

 

 

 

 

 

 

 

770

 

 

 

 

 

 

 

Резерв сумнів-них боргів

775

Ф. № 1,р. 162,гр. 3

Коза рах. 38

Д 944К 38

До за рах. 38

СторноД 944К 38

Гр. 3 + 4 + 5-6-7

Ф. № 1,р. 162,гр. 4

Разом

780

Сума рядків з 710 по 775


VIII. ЗАПАСИ

 

Кодрядка

Балансова вартістьна кінець року

Переоцінка за рік

Найменування показника

збільшення чистоївартості реалізації[1]

уцінка

Сировина і матеріали

800

Залишок на кі-нець року за суб-рахунками до ра-хунків 20—28

Заповнюється за Д 946 таК 20, 21, 22, 23, 25, 26,27, 28 (сторно) у частинізбільшення чистої варто-

Заповнюється сума оборотуза Д 946 і К рах. 20—23,20—28 в частині уцінки за-пасів

Купівельні напівфабрикати такомплектуючі вироби

810

Палива

820

 

сті реалізації раніше уці-нених активів

 

Тара і тарні матеріали

830

 

 

 

Будівельні матеріали

840

 

 

 

Запасні частини

850

 

 

 

Матеріали сільськогосподар-ського призначення

860

 

 

 

Тварини на вирощуванні івідгодівлі

870

 

 

 

Малоцінні та швидкозношу-вані предмети

880

 

 

 

Незавершене виробництво

890

 

 

 

Готова продукція

900

 

 

 

Товари

910

 

 

 

Разом:

920

сума рядків 800—910


Із рядка 920 графа 3 інформація заповнюється за даними ана-літичного обліку:

балансова вартість запасів, відображених за чистою вартістюреалізації (921);

переданих на переробку (992), оформлених у заставу (923),переданих на комісію (924) — заповнюється за даними аналітич-ного обліку до відповідних рахунків;

активи на відповідному зберіганні (925) — залишок на кі-нець року на позабалансовому рахунку 02.

Розділ ІХ. Дебіторська заборгованість (включає рядки940—952)

Дебіторська заборгованість — це сума заборгованості дебі-торів підприємству на певну дату.

Найменуванняпоказника

Кодрядка

Усьогона кінецьроку

У тому числі за строками погашення

до3 місяців

від 3до 6 місяців

від 6 до12 місяців

Дебіторська забор-гованість за това-ри, роботи, послуги

940

Залишок зарах. 36 за перві-сною вартістю

Заповнюється на підставі списківдебіторської заборгованості, де ві-дображено дату її виникнення

Інша поточна дебі-торська заборгова-ність

950

Залишок за ра-хунками дебі-торської забор-гованості запервісною вар-тістю

Списано в звітному році безнадійної дебіторської заборго-ваності за первісною вартістю рядок (951) — заповнюється засумою обороту за Д рах. 38 і К 36, у частині резерву сумнів-них боргів; Д рах. 944 К 36 — у частині списання дебіторсь-кої заборгованості, на яку резерв не було нараховано.

З рядків 940 і 950 графа 3 виділяється заборгованість зпов'язаними сторонами рядок (952) — заповнюється на підставівибірки стосовно дебіторів, які відповідно до П(С)БО 23 «Роз-криття інформації щодо пов'язаних сторін» визнані такими сто-совно підприємства.

Розділ Х. Нестачі і витрати від псування цінностей (вклю-чає рядки 960—980)

Найменування показника

Кодряд-ка

Сума

Виявлено (списано) зарік нестач і втрат

960

Відображається сума річного дебетового оборотуза рах. 947 і 375 за вирахуванням суми Д 375 іК 716 у частині раніше списаних за збитки нестач,за якими пізніше були виявлені винуватці

Визнано заборгованіс-тю винних осіб у звіт-ному році

970

Відображається річний дебетовий оборот зарах. 375 «Розрахунки за відшкодуванням завданихзбитків» та К 716, 746

Сума нестач і втрат, ос-таточне рішення щодовинуватців, за якими накінець року не прийня-то (позабалансовий ра-хунок 072)

980

Заповнюється залишок на кінець року за данимипозабалансового рахунка 072 «Невідшкодовані не-стачі та втрати від псування цінностей»

Розділ ХІ. Будівельні контракти (включає рядки 1110—1160)Будівельний контракт — договір про будівництво.Валова заборгованість замовників за роботи за будівельни-ми контрактами — це сума перевищення витрат підрядника і ви-значеного цим прибутку (за врахуванням визнаних збитків) надсумою проміжних рахунків (без непрямих податків) на дату Ба-лансу з початку виконання будівельного контракту.

Валова заборгованість замовникам за роботи за будівель-ним контрактом — це сума перевищення проміжних рахунків(без непрямих податків) над витратами підприємства і визнанимним прибутком (за вирахуванням визнаних збитків) на дату Ба-лансу з початку виконання будівельного контракту.

В графі 3 — відображається інформація наростаючим підсум-ком з початку року.

Найменування показника

Кодрядка

Сума

1

2

 

Дохід за будівельними контрактамиза звітний рік

1110

Д 36 К 703 без ПДВ

Заборгованість на кінець звітногороку:

Валова замовників

1120

Д 36 К 239|, якщо сума визначеногона кінець року доходу перевищуєсуму проміжних рахунків на кінецьроку (сторно)

Найменування показника

Кодрядка

Сума

1

2

3

валова замовникам

1130

Д 36 К 239, якщо сума проміжнихрахунків на кінець року перевищуєвизнаного на кінець року доходу

з авансів отриманих

1140

Д31К681

Сума затриманих коштів на кінецьроку

1150

вибіркові дані, сума проміжних ра-хунків, яка не сплачується підряд-нику до виконання передбаченихбудівельним контрактом умов длявиплати таких сум або до усуненнядефектів

Вартість виконання субпідрядникомробіт за незавершеними будівель-ними контрактами

1160

Д 23 К 63

Розділ ХІІ. Податок на прибуток (включає рядки 1210—1253)

В графі 3 відображається інформація наростаючим підсумкомз початку року.

Поточний податок на прибуток — сума податку на прибу-ток, визначена у звітному періоді відповідно до податкового за-конодавства.

Відстрочений податковий кредит — сума податку на прибу-ток, що підлягає відшкодуванню у наступних періодах унаслідок:

Найменування показника

Кодрядка

Сума

1

2

3

Поточний податок на прибуток

1210

За декларацією з податку на при-буток або ф. № 5 р. 1241 + р. 1251

Відстрочені податкові активи:на початок звітного року

1220

Ф. № 1, р. 060, гр. 3 (при умові ві-дображення їх згорнуто)

на кінець звітного року

1225

Ф. № 1, р. 060, гр. 4

Відстрочені податкові зо-бов'язання:на початок року

1230

Ф. № 1, р. 460, гр. 3

на кінець звітного періоду

1235

Ф. № 1, р. 460, гр. 4

Включено до Звіту про фінан-сові результати — усього

1240

Ф. № 2, р. 180, гр. 3 або за Д 981

Найменування показника

Кодрядка

Сума

1

2

3

У тому числі:

поточний податок на прибуток

1241

За декларацією, при умові, що ря-док 1251 дорівнює 0

Зменшення (збільшення) від-строчених податкових активів

1242

Д 981К 17

(Д 17 К 641), (Д 54 К 17)

Збільшення (зменшення) від-строчених податкових зо-бов'язань

1243

Д 981 К 54(Д 54 К 641)(Д 54 К 17)

Відображено у складі власно-го капіталу — усього

1250

Д 42 К 54

У тому числі:

Поточний податок на прибуток

1251

 

Зменшення (збільшення) від-строчених податкових активів

1252

Д 423 К 54

Збільшення (зменшення) від-строчених податкових зо-бов'язань

1253

 

Розділ ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань(включає рядки 1300—1317).

Наводиться інформація про загальну суму нарахованої амор-тизації та її використанні за рік.

Найменування продукції

Кодрядка

Сума

1

2

3

Нараховано за звітний рік

1300

Ф. № 5, р. 080 + р. 260, графа 10, абоФ. № 2 р. 260

Використано за рік — усього

1310

Д рах. 15 або сума рядків від 1311 до1315

В тому числі на:Будівництво об'єктів

1311

За даними аналітичного обліку до ра-хунку 15 «Капітальні інвестиції» засубрахунками з урахуванням джерелфінансування

Придбання (виготовлення) та по-ліпшення основних засобів

1312

З них машини та обладнання

1313

Придбання (створення нематеріа-льних активів)

1314

Погашення отриманих на капіта-льні інвестиції позик

1315

 

1316

 

 

1317