10.3. Зміст розділів і методика складання Примітокдо річної фінансової звітності за формою № 5

Міністерство фінансів України розробило уніфіковані таблиціПриміток до річної фінансової звітності (ф. № 5, код за ДКУД1801008, наказ Мінфіну України від 29.11.2000 № 302).

Примітки до річної фінансової звітності за формою № 5, єскладовою річної звітності підприємств (крім суб'єктів малогопідприємництва), яка складається з метою надання повної, прав-дивої, деталізованої інформації про окремі об' єкти бухгалтерсь-кого обліку. Взаємозв'язок Балансу і Звіту про фінансові резуль-тати з Примітками (ф. № 5) наведено на рис. 25.

 

Де роз-шифро-вуються

 

Баланс (ф. № 1)(розділ, рядок)

Примітки (ф. № 5)(розділ, рядок)

Р.І. «Необоротні активи»р. 011, 012

 

Р.І. «Нематеріальні активи»р. 010—085

Р.І. «Необоротні активи»р. 031, 032

Р. ІІ. «Основні засоби»,р. 100—268

Р.І. «Необоротні активи»р. 020

Р.ІІІ «Капітальні інвестиції»р. 280—340

Р.І. «Необоротні активи»р. 040,045 та Р.ІІ. «Оборотніактиви» р.220

Р.ГУ «Фінансові інвестиції»,р. 350—426

Р.УІ «Грошові кошти», р. 691

Р.І. «Необоротні активи»р. 070

 

Р.УІ «Грошові кошти»,р. 640—690

Р. ІІ. «Оборотні активи»р. 230, 240

 

Р.УІІІ «Запаси» р. 800—925 тапозабалансовий рахунок 02

Р. ІІ. «Оборотні активи»р. 100—140

 

Р.ІХ «Дебіторська заборгова-ність», р. 940—951 тапозабалансовий рахунок 071

Р. ІІ. «Оборотні активи»р. 161, 210

 

Р.Х «Нестачі і втрати від псу-вання цінностей», р. 980 та по-забалансовий рахунок 072

Р. ІІ. «Оборотні активи»р. 20

 

Р.ІІ. «Забезпечення наступнихвитрат і платежів», р. 400—410

 

 

Р.УІІ. «Забезпеченняі резерви», р. 710—780

 

Де роз-шифро-вуються

Звіт про фінансові результа-ти (ф. № 2) (розділ, рядок)

Примітки (ф. № 5)(розділ, рядок)

Р.І. «Фінансові результати»,р. 060, 090

F.V.A. «Інші операційні дохо-ди і витрати» р. 440—490