ВСТУП

магниевый скраб beletage

Бухгалтерська звітність є заключним кроком облікового циклупідприємства і складається на підставі даних бухгалтерськогообліку для задоволення інформаційних потреб різних категорійкористувачів: внутрішніх і зовнішніх.

Складовою бухгалтерської звітності є фінансова звітність, щомістить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності,рух грошових коштів та власний капітал підприємства за звітнийперіод.

Згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік тафінансову звітність в Україні» (16.07. 1999 р. № 996-XIV), усіюридичні особи, створені відповідно до чинного законодавстваУкраїни, незалежно від їх організаційно-правових форм і формвласності, а також представництва іноземних суб'єктів госпо-дарської діяльності, зобов'язані вести бухгалтерський облік таподавати фінансову, податкову, статистичну та інші види звіт-ності.

Крім державної обов'язкової звітності, підприємства мо-жуть складати і спеціальну бухгалтерську звітність, форми якоїпогоджуються з Державним комітетом зі статистики України.Ця звітність використовується менеджерами підприємств таорганами управління як вихідна інформація для управлінняокремими процесами, підрозділами тощо.

У зв'язку з важливістю звітності як для зовнішніх, так і длявнутрішніх користувачів у навчальні плани підготовки спеціаліс-тів і магістрів за фахом «Облік і аудит» введено спеціальну дис-ципліну «Звітність підприємства».

Дисципліна «Звітність підприємства» є підсумковою і викла-дається на випускному курсі. Вивчення дисципліни базується назнаннях, попередньо отриманих студентами зі спеціальних дис-циплін «Бухгалтерський облік», «Бухгалтерський облік в галузяхнародного господарства», «Фінансовий облік», «Управлінськийоблік», «Право і правові відносини», «Фінанси підприємства»,«Аудит», «Контроль і ревізія».

Виклад матеріалу здійснено з урахуванням змін і доповненьдо Положень (стандартів) бухгалтерського обліку станом на01 січня 2008 р. Структура і зміст навчального посібника відпові-дає освітньо-професійній програмі, яка затверджена стандартомгалузевої освіти України.

Мета дисципліни «Звітність підприємства» — дати студен-там знання про обсяг і форми державної фінансової, податкової,статистичної та спеціальної звітності, методику їх складання, уз-годженість окремих показників звітності, відображених у різнихформах, порядок затвердження та оприлюднення бухгалтерськоїзвітності.

Після вивчення дисципліни «Звітність підприємства» студентповинен:

знати: Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансо-ву звітність в Україні», інші нормативно-правові документи, щорегламентують вимоги і порядок складання державної і внутріш-ньовідомчої звітності, правила подання та відповідальність за не-своєчасне подання звітності;

вміти: складати форми державної фінансової, податкової, ста-тистичної та спеціальної звітності, перевіряти узгодженість окре-мих показників, подавати звітність у відповідні адреси, вміти ви-користовувати фінансову звітність для управління підприємством.

^Oftyt*. 1

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬПІДПРИЄМСТВА