11.1. Складання Додатку до Приміток до річноїфінансової звітності «Інформація за сегментами»за формою № 6

магниевый скраб beletage

Загальні вимоги щодо розкриття інформації та форми звіту«Інформація за сегментами» регулюються Положенням (стандар-том) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність за сегмен-тами», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від19.05.2005 р. № 412 (далі — ПБО 29). Починаючи з річної звітно-сті за 2005 рік запроваджено Додаток до річної фінансової звіт-ності «Інформація за сегментами» за формою № 6 (далі — Дода-ток). Для заповнення Додатку слід користуватися ПБО 29.

Терміни, що стосуються фінансової звітності за сегментами,визначені в ПБО 29:

Сегмент — це певний вид продукції, напрямок виробництваабо реалізації. Згідно ПБО 29 виділяють такі звітні сегменти: го-сподарський та географічний.

Господарський сегмент — відокремлювана частина діяльностіпідприємства з виробництва та (або) продажу певного виду (або гру-пи) продукції (товарів, робіт, послуг), яка відрізняється від інших.

Географічний сегмент — це відокремлювана частина діяль-ності підприємства з виробництва та/або продажу певного виду(або групи) продукції (товарів, робіт, послуг) у конкретному еко-номічному середовищі.

Залежно від характеру ризиків та організаційної структурипідприємства географічні сегменти поділяються на два види):

географічний виробничий сегмент (виділяється за місцемрозташування виробництва);

географічний збутовий сегмент (виділяється за розташу-ванням основних ринків збуту).

Для заповнення звіту визначені сегменти поділяють на пріо-ритетні та допоміжні. Пріоритетними можуть бути господарськіабо географічні сегменти, які визначаються обліковою політикоюпідприємства.

Додаток до річної фінансової звітності «Інформація за сегмен-тами» (ф. № 6) складається з III розділів:

Показники пріоритетних звітних сегментів

Показники за допоміжними звітними сегментами

Показники за допоміжними звітними географічними сег-ментами

Складання Додатку рекомендується проводити в наступнійпослідовності.

Крок І. Узагальнене визначення пріоритетності сегментів

На цьому етапі підприємству необхідно визначитись з тим,який саме сегмент (господарський чи географічний) буде пріори-тетним, а який — допоміжним. У Додатку інформація про пріо-ритетні звітні сегменти (господарські або географічні) розкрива-ється більш деталізовано у розділі І Додатку, а про допоміжнісегменти — менш детально у розділах II та III.

Пріоритетним сегментом може бути визначено або господар-ський сегмент, або географічний виробничий сегмент, або гео-графічний збутовий сегмент.

При визначенні пріоритетного виду звітного сегмента врахову-ється особливість діяльності підприємства, його спеціалізація таорганізаційна структура. Сільськогосподарські та переробні під-приємства АПК — це виробничо-збутові підприємства, тому, якправило, пріоритетними у них будуть виділятися господарські абогеографічні виробничі сегменти. Якщо підприємство не має вироб-ництва в різних регіонах (районах, областях), то у разі відсутностічітких переваг залежності фінансових результатів і ризиків пріори-тетним звітним сегментом визнається господарський сегмент, а до-поміжним — географічний. І навпаки, якщо підприємство має ви-робничі підрозділи (дочірні підприємства, філії) в інших регіонах,то пріоритетним може бути обрано географічний виробничий сег-мент, а допоміжними — господарський та географічний збутовий.

Зважаючи на специфіку сільськогосподарських підприємств,на те що, в основному, їх виробничі потужності та основні ринкизбуту знаходяться у межах однієї території і в обліковій політиціпідприємств на початок звітного року не були встановлені прин-ципи вибору пріоритетних звітних сегментів, таким підприємст-вам для цілей звітності слід обрати в якості пріоритетного госпо-дарський сегмент.

Щоб дотриматись вимог ПБО 29 щодо заповнення Додатку,доцільно користуватись даними таблиці 24. Інформація про пріо-ритетні сегменти розкривається в розділі і широко, а про допомі-жні лише за показниками доходів, активів та капітальних інвес-тицій.

Якщо пріоритетним видом сегмента обрано господарськийсегмент, то в розділі II за кожним допоміжним звітним географі-чним збутовим сегментом наводиться дохід (за вирахуванням по-датку на додану вартість, акцизного збору, інших зборів і вира-хувань з доходу) від продажу продукції (товарів, робіт, послуг)зовнішнім покупцям, а в розділі III за кожним допоміжним звіт-ним географічним виробничим сегментом наводяться балансовавартість активів і капітальні інвестиції.

Таблиця 23

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДОХОДИ ВІД ПРОДАЖУ ПРОДУКЦІЇЗОВНІШНІМ ПОКУПЦЯМ, ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТА КАПІТАЛЬНИХІНВЕСТИЦІЙ ДОПОМІЖНИХ СЕГМЕНТІВ ПО РОЗДІЛАХІ РЯДКАХ ДОДАТКУ 6

Пріоритетний сегмент

Допоміжні сегменти

господарський

географічний збу-товий

географічний вироб-ничий

1. Господарський

X

Розділ II рядок300 — показни-ки доходів відпродажу проду-кції зовнішнімпокупцям

Розділ III рядки360—390 — пока-зники вартості ак-тивів та кап Інвес-тицій

2. Географічний збуто-вий або 3 Географічнийвиробничий

Розділ II рядок300 — показни-ки доходів відпродажу проду-кції зовнішнімпокупцям, Роз-діл II рядки310—340 — по-казники вартостіактивів та кап.Інвестицій

X

X

4. Географічний вироб-ничий, якщо місце роз-ташування покупціввідрізняється від місцярозташування активівпідприємства

X

Розділ III рядок350 — показни-ки доходів відпродажу проду-кції зовнішнімпокупцям

X

5. Географічний збуто-вий, якщо активи І по-купці знаходяться в рі-зних регіонах

X

X

Розділ III рядки360—390 — пока-зники вартості ак-тивів та кап. Інвес-тицій

Якщо пріоритетним видом сегмента обрано географічний ви-робничий або географічний збутовий сегмент, то в розділі II закожним допоміжним звітним господарським сегментом наво-диться дохід (за вирахуванням податку на додану вартість, акци-зного збору, інших зборів і вирахувань з доходу) від продажупродукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям, а такожбалансова вартість активів і капітальні інвестиції.

Якщо пріоритетним видом сегмента обрано географічнийвиробничий сегмент і якщо місце розташування покупців від-різняється від місця розташування активів підприємства, то врозділі III за кожним допоміжним звітним географічним збуто-вим сегментом наводиться дохід (за вирахуванням податку надодану вартість, акцизного збору, інших зборів і вирахувань здоходу) від продажу продукції (товарів, робіт, послуг) зовніш-нім покупцям.

Якщо пріоритетним видом сегмента обрано географічний збу-товий сегмент і якщо активи і покупці розташовані в різних регі-онах, то в розділі III за кожним допоміжним звітним географіч-ним виробничим сегментом наводяться балансова вартістьактивів і капітальні інвестиції.

Критерії визнання звітних сегментів

У межах пріоритетних та допоміжних сегментів визначаютьзвітні сегменти та перевіряють їх відповідність критеріям, щоозначені у п. 9 та 13 ПБО 29.

Перш за все, слід перевірити, чи більша частина доходу ство-рюється від продажу продукції зовнішнім покупцям. Як правило,підприємства АПК не мають значних внутрішніх (більше 50 %)оборотів між дочірніми підприємствами (філіями). Тому ймовір-но, що більша частина доходу створюється від реалізації зовніш-нім покупцям.

Господарський сегмент або географічний сегмент визнаєть-ся звітним, якщо більша частина його доходу (понад 50 %)створюється від продажу зовнішнім покупцям і одночасно по-казники його діяльності відповідають одному з таких трьохкритеріїв:

Дохід сегмента підприємства від реалізації зовнішнім по-купцям та іншим структурним підрозділам підприємства стано-вить не менше ніж 10 % сукупного доходу від продажу зовніш-нім покупцям та іншим сегментам підприємства (далі —критерій доходів);

Фінансовий результат сегмента становить не менше ніж10 % сумарного фінансового результату всіх сегментів певноговиду. Якщо ж підприємство за різними сегментами у звітномуперіоді має як прибутки, так і збитки, то звітним визначається се-гмент, фінансовий результат якого становить не менше ніж 10 %більшої з двох абсолютних величин — сумарного прибутку абосумарного збитку всіх сегментів даного виду (далі — критерійфінансового результату);

3. Балансова вартість активів даного сегмента становить неменше ніж 10 % сукупної балансової вартості активів усіх сегме-нтів (далі — критерій балансової вартості активів).

Якщо показники визначених сегментів задовольняють хоча бодин із трьох критеріїв, то ці сегменти визнаються звітними. Як-що ж із виділених сегментів є такі, що не відповідають визначе-ним критеріям, то такі сегменти не визнаються звітними.

Слід звернути увагу, що на вибрані за будь-якими з вищенаве-дених критеріїв звітні сегменти має припадати не менше 75 %виручки підприємства від реалізації за операціями із зовнішнімипокупцями (далі — критерій 75 %).

Приклад складання Додатку при обранні в якості пріоритетно-го звітного сегмента господарського сегмента

Крок 2. Розрахункове визначення звітних господарських се-гментів.

Остаточне визначення звітних сегментів проводиться післяскладання фінансової звітності за формами № 1—5 та формою№ 50-сг. Для заповнення Додатку пропонуються наступні вихіднідані:

Дані з форми № 1 «Баланс» (балансова вартість активів(гр. 4 ряд. 280) - 22081,6 тис. грн; зобов'язання (гр. 4 ряд. 480 ++ гр. 4 ряд. 620) - 5131,5 тис. грн)

Дані з форми № 2 «Звіт про фінансові результати»:

амортизація необоротних активів (гр. 3 ряд. 260) -

747,0 тис. грн.

Витяг з форми № 2 «Звіт про фінансові результати»:

Дані з форми № 5 «Примітки до річної фінансової звітності»:

річна сума капітальних інвестицій (гр. З ряд 340) -

4500,9 тис. грн.

У таблицях, що складені на основі звітних фори (№ 50-сг таДодатку до річної звітності «Інформація за сегментами» (ф. № 6))наводяться лише ті рядки, що містять дані у прикладі.

Отже, якщо пріоритетним видом сегмента обрано господарсь-кий сегмент, то детальна інформація про нього наводиться у роз-ділі І «Показники пріоритетних звітних господарських сегмен-тів» Додатку.

В розділі II за кожним допоміжним звітним географічним збу-товим сегментом наводиться дохід (за вирахуванням податку надодану вартість, акцизного збору, інших зборів і вирахувань з до-ходу) від продажу продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнімпокупцям.

У третьому розділі за кожним допоміжним звітним географіч-ним виробничим сегментом наводяться балансова вартість акти-вів і капітальні інвестиції.

Етап 2.1. Визнання звітних господарських сегментів наоснові критерію доходу від реалізації та фінансових резуль-татів.

Щоб визначити показники господарських звітних сегментів навідповідність встановленим критеріям, рекомендується скориста-тися таблицею, що будується на основі першого розділу форми№ 50-сг. Для аналізу за критерієм доходів вираховується долякожного сегменту у доході від реалізації в цілому по підприємст-ву (ряд. 0270 гр.).

Сума загального доходу від звичайної діяльності підприємствавизначається складанням даних рядків 035, 060, 110, 120, 130 Зві-ту про фінансові результати (форма № 2).

Якщо підприємство за різними сегментами у звітному періодімає як прибутки, так і збитки, у відповідності до п. 9 ПБО 29, зві-тним визначається сегмент, фінансовий результат якого стано-вить не менше ніж 10 % більшої з двох абсолютних величин —сумарного прибутку або сумарного збитку всіх сегментів даноговиду.

Етап 2.2. Визнання звітних господарських сегментів на ос-нові критерію балансової вартості активів.

У випадках, коли доходи звітних сегментів, не відповідаютькритерію 75 % доходів від звичайної діяльності, то необхідно пе-ревірити ще третій критерій — критерій балансової вартості ак-тивів.

На сільськогосподарських підприємствах ускладнено відне-сення вартості активів до того чи іншого господарського сегмен-та. Відповідно до вимог ПБО 29 рекомендується наступний поря-док визначення балансової вартості активів господарськогосегмента (цей порядок слід використовувати не лише для переві-рки критеріїв відповідності, але й для заповнення показників До-датка по рядках 200—270):

1. Основні засоби та нематеріальні активи.

Основні засоби та нематеріальні активи, які використовуютьсялише визначеним господарським сегментом (наприклад вироб-ництво пшениці), то їх залишкова вартість повністю відноситьсядо даного господарського сегмента.

Якщо основні засоби та нематеріальні активи використову-ються декількома звітними сегментами, то їх залишкову вартістьслід розподілити між сегментами за такими ж правилами, як роз-поділяються суми амортизації, що нараховується на ці засоби.

Виробничі запаси.

Залишки виробничих запасів відносяться до відповідного сег-менту за правилами, подібними до попередніх.

Якщо певні види виробничих запасів призначені для викорис-тання лише визначеним сегментом, то їх вартість повністю будевідноситись до даного сегмента.

Якщо ж виробничі запаси можуть бути використані багатьмасегментами, то їх вартість розподіляється між сегментами пропо-рційно вартості фактично списаних запасів на кожний сегмент узвітному році.

Наприклад: У звітному році на вирощування пшениці булосписано бензину на суму 10 тис. грн, всього по господарствусписано бензину на суму 100 тис. грн, залишок бензину на кінецьзвітного року — 5 тис. грн.

Отже, протягом року на господарський сегмент «Виробницт-во пшениці» списано 10 % вартості використаного бензину.Відповідно 10 % вартості залишку бензину на кінець року слідвіднести до вартості активів даного сегмента (5 тис. грн • 0,1 == 0,5 тис. грн).

Незавершене виробництво та готова продукція.

Ці активи мають безпосереднє відношення до господарськихсегментів, тому їх вартість можна віднести на відповідний сег-мент (вартість незавершеного виробництва пшениці, вартість за-лишків пшениці, як готової продукції — до сегмента «Виробниц-тво пшениці»).

Дебіторська заборгованість.

Дебіторська заборгованість вважається такою, що безпосеред-ньо стосується звітного сегмента підприємства, якщо доходи,пов'язані з її виникненням, включаються до складу інформаціїпро цей сегмент при складанні фінансової звітності. Наприклад,дебіторська заборгованість з нарахованих до одержання відсотківналежить до складу активів сегмента, якщо ці відсотки віднесенідо доходів звітного сегмента.

До складу активів звітного сегмента не включаються:

відстрочені податкові активи;

дебіторська заборгованість з податку на прибуток;

фінансові інвестиції, якщо цей актив не виникає внаслідокосновної діяльності цього звітного сегмента, а доходи і витрати,пов'язані з такими фінансовими інвестиціями, не включаються доскладу доходів і витрат такого звітного сегмента;

дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованихдоходів у вигляді дивідендів, якщо такі доходи не включаютьсядо складу доходів звітного сегмента;

інші оборотні активи, які пов'язані з діяльністю підприємс-тва в цілому і не стосуються окремого сегмента.

Для перевірки відповідності показників звітних сегментів ви-значеному критерію вище приведених показників вартості акти-вів буде достатньо. Але для заповнення Додатку необхідно покожному сегменту набрати ще й суми зобов'язань.

6. Зобов'язання.

Зобов'язаннями звітного сегмента визнають заборгованістьпідприємства, що виникла внаслідок виконання ним своєї зви-чайної діяльності і безпосередньо стосується цього сегмента.Зобов'язання, що виникли на рівні підприємства і стосуютьсякількох його звітних сегментів, розподіляються, якщо витратина обслуговування боргу також розподіляються на такі звітнісегменти.

До складу зобов'язань звітного сегмента не включаються:

забезпечення наступних витрат і платежів та цільове фі-нансування, якщо вони стосуються діяльності підприємства вцілому;

відстрочені податкові зобов'язання;

довгострокові фінансові зобов'язання, зобов'язання закредитами банків та інших фінансових установ, якщо отри-мання фінансових доходів не є основною діяльністю звітногосегмента;

поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками;

зобов'язання з податку на прибуток, інші зобов'язання пе-ред бюджетом та державними цільовими фондами, які не можнана обґрунтованій та послідовній основі розподілити між звітнимисегментами підприємства.

Активи та зобов'язання, що не включаються до складу звітнихсегментів відносяться до нерозподілених статей.

Крок 3. Заповнення розділу 1 Додатку

Сільськогосподарські підприємства значну частку показниківдо Додатка використовують із форми № 50-сг.

Доходи за кожним звітним сегментом будуть формуватися на-ступним чином:

Рядок 010 є накопичувальним і складається із суми рядків 011,012 та 013.

Таблиця 24

ПРИКЛАД ВИЗНАЧЕННЯ ЗВІТНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ СЕГМЕНТІВНА ОСНОВІ КРИТЕРІЮ БАЛАНСОВОЇ ВАРТОСТІ АКТИВІВ

№п/п

Господарський сегмент

Балансова вартістьактивів сегмента,тис. грн

Відповідністькри-терію балансовоївартості активів, %

1

2

3

4

1

Вирощування зернових та зе-рнобобових

6327,2

28,7

2

Вирощування цукрові буряки

3735,1

16,9

3

Вирощування інших с/г культур

22,1

0,1

4

Вирощування ВРХ

2429,0

11,0

5

Виробництво молока

1613,4

7,3

6

Виробництво Іншої продукціїтваринництва

2562,3

11,6

7

Виробництво промислової про-дукції

4398,0

19,9

8

Реалізація іншої продукції,робіт, послуг

994,6

4,5

9

Усього за сегментами (ф. 1гр. 4 ряд. 280)

22081,6

100,0

У рядку 011 слід показати доходи від реалізації продукції зов-нішнім покупцям по сегментах. Ці доходи переносяться із графи8 форми 50-сг, попередньо підсумувавши їх за сегментами.

У рядку 012 відображаються доходи від реалізації продукціїіншим сегментам. Це інформація, яку слід показувати в разі на-явності на підприємстві відокремлених структурних підрозділів звиробництва видів продукції, що виділені у господарські сегмен-ти, і з якими налагоджено систему внутрішньогосподарськихрозрахунків. Слід відзначити, що у консолідованій чи зведенійзвітності дані доходи і витрати, а також залишки по внутрішніхрозрахунках звертаються і до фінансової звітності потрапляють«чисті» показники, а у Додатку за формою 6 дану інформаціюслід розгорнути та відобразити два рази. Один раз у складі дохо-дів (р. 012), другий раз у стрічці «Вирахування доходів від реалі-зації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам(р. 060). Інформація для заповнення рядків 012 та 060 формуєтьсяще на підготовчому етапі.

У рядку 013 слід відобразити інші операційні доходи, щовідносяться до кожного звітного сегменту та нерозподіленихстатей. Для заповнення даного рядка потрібно проаналізуватискладові рядка 060 форми № 2 «Звіт про фінансові результати»(рахунок 71). Цей аналіз заключається в тому, щоб вибрати ізданого показника доходи, що можна віднести безпосередньо докожного із звітних сегментів, доходи, що пов'язані із діяльністюсегментів не визнаних звітними відображають по гр. 15, а дохо-ди, що стосуються підприємства в цілому — у р. 051. Напри-клад, доходи, отримані від реалізації надлишків засобів захистузернових культур чи суми, відшкодовані винними особами зазагиблі посіви зернових, можна віднести до відповідного сегме-нту, а от доходи від реалізації малоцінних швидкозношуванихпредметів загального користування потрібно відображати по р.013 в гр. 15.

Рядок 020 є сумою рядків 021 та 022.

У рядках 021 та 022 відображають фінансові доходи, які фор-муються із рахунків відповідно 72 та 73. Ці доходи загальнимисумами відображаються у Звіті про фінансові результати (відпо-відно р. 110 та р. 120) у даному Додатку вони розподіляються посегментах, якщо це можливо. У сільськогосподарських підприєм-ствах та інших підприємствах АПК, що визначили пріоритетни-ми господарські звітні сегменти, дані доходи будуть стосуватисяпідприємства в цілому та відображатимуться по р. 052.

У рядку 030 по аналогії із іншими операційними доходами(р. 013) слід проаналізувати інші доходи, які обліковуються нарахунку 74, та відображаються у Звіті про фінансові результа-ти у р. 130. Наприклад, доходи від реалізації дійних корів ос-новного стада, від реалізації зернової сівалки можна віднестидо відповідного сегменту (виробництво молока, виробництвозернових), а доходи від реалізації акцій колишнього районногоремонтно-транспортного підприємства будуть віднесені догр. 15).

Рядок 040 є сумою рядків 010, 020, 030.

Рядок 050 є сумою рядків 051, 052 та 053.

У рядку 051 відображаються доходи операційної діяльності(рахунки 70, 71), які стосуються підприємства в цілому. До нихможуть відноситись частина доходів від реалізації іноземної ва-люти, доходи від операційної оренди активів загального користу-вання.

У рядку 052 відображаються фінансові доходи, що стосуютьсяпідприємства в цілому.

У рядку 053 відображаються суми надзвичайних доходів ізрахунку 75. Ці ж доходи відображаються у Звіті про фінансовірезультати у р. 200.

Рядок 060 дорівнює рядку 012.

Доходи звітних сегментів наводяться без врахуванням ПДВ,акцизного збору, інших зборів і вирахувань з доходу.

Витрати звітних сегментів.

Рядок 080 є накопичувальним і складається із суми рядків 081та 082.

У рядку 081 показується собівартість реалізованої продук-ції зовнішнім покупцям по сегментах. Ці витрати переносять-ся із графи 6 форми 50-сг, попередньо згрупувавши їх за сег-ментами.

У рядку 082 відображається собівартість продукції, що реалі-зована іншим сегментам аналогічно доходам від реалізації іншимсегментам.

У рядку 090 відображаються адміністративні витрати, розпо-ділені за звітними сегментами. Ці витрати за сегментами виділя-ються із даних Довідки 2 до форми № 50-сг (р. 0511) та розраху-нкової таблиці для визначення повної собівартості (Додаток 1 доІнструкції щодо заповнення форми № 50-сг.). Для розподілу ад-міністративних витрат за сегментами доцільно скористатися за-гальними коефіцієнтами по рослинництву, тваринництву та про-мисловому виробництву.

У ряду 100 відображаються витрати на збут, розподілені зазвітними сегментами по аналогії із адміністративними витра-тами.

У рядку 110 відображаються інші операційні витрати, що від-носяться до кожного звітного сегменту та нерозподілених статей.Для заповнення даного рядка потрібно проаналізувати складовірядка 090 форми № 2 «Звіт про фінансові результати» (рахунок94). Цей аналіз проводиться аналогічно аналізу інших операцій-них доходів (р. 013). Витрати, що не пов'язані із діяльністюокремих сегментів слід відображати ур. 151.

Рядок 120 є сумою рядків 121 та 122.

У рядках 121 та 122 відображають фінансові витрати, які фо-рмуються із рахунків відповідно 96 та 95. Ці витрати загальнимисумами відображаються у Звіті про фінансові результати (відпо-відно р. 150 та р. 140) у даному Додатку їх потрібно розподілитипо сегментах, якщо це можливо. Так як і фінансові доходи, фі-нансові витрати у підприємствах АПК, що визначили пріоритет-ними господарські звітні сегменти, будуть стосуватися підприєм-ства в цілому та відображатимуться по р. 152.

У рядку 130 по аналогії із іншими операційними витратами(р. 110) та іншими доходами (р. 030) слід проаналізувати інші ви-трати, які обліковуються на рахунку 97, та відображаються у Зві-ті про фінансові результати у р. 160.

При чому інші операційні витрати, фінансові витрати та іншівитрати відносяться до тих сегментів до яких були віднесені до-ходи, з якими пов'язані ці витрати.

Рядок 140 є сумою рядків 080, 090, 100, 110, 120,130.

Рядок 150 є сумою рядків 151,152,153 та 154.

У рядку 151 відображаються витрати операційної діяльності(рахунки 94), які стосуються підприємства в цілому.

У рядку 152 відображаються фінансові витрати, що стосують-ся підприємства в цілому.

У рядку 153 відображаються суми надзвичайних витрат із ра-хунку 99. Ці ж витрати відображаються у Звіті про фінансові ре-зультати у р. 205.

У рядку 154 показують суми витрат з податку на прибуток, яківідповідають показнику у р. 180 Ф. № 2).

Рядок 160 дорівнює рядку 082.

Активи та зобов'язання звітних сегментів.

Про основні принципи розподілу вартості активів та зобов'язаньпо звітних сегментах йдеться вище. На основі такого розподілуздійснюється розкриття інформації щодо балансової вартості активі(р. 201—205) та зобов'язань (р. 241—244) пріоритетних звітних се-гментів та нерозподілених статей. Активи та зобов'язання, що сто-суються підприємства в цілому і не можуть бути віднесені до виро-бництва та реалізації окремого виду продукції (групи продукцій)відображаються у рядках відповідно 221—224 та 261—264.

Рядок 200 є сумою рядків 201—205.

Рядок 220 є сумою рядків 221—224.

Рядок 240 є сумою рядків 241—244.

Рядок 260 є сумою рядків 261—264.

У вільних рядках 201—205, 221—224, 241—244, 261—264вписуються види активів та зобов'язань у відповідності до ста-тей балансу (нематеріальні активи, основні засоби, виробничізапаси тощо, довгострокові зобов'язання, короткострокові кре-дити банків, кредиторська заборгованість за товари, роботи, по-слуги тощо).

У рядку 280 наводиться інформація про річну суму капіталь-них інвестицій за сегментами. Цю Інформацію вибирають із да-них рахунка 15. Якщо капітальні Інвестиції стосувалися конкрет-ного сегменту (наприклад придбання бурякозбирального комбай-на), то ці суми відображають по відповідних сегментах, капіталь-ні інвестиції, що не можливо віднести до конкретного звітногосегменту відображатимуться по графі 15. Загальна сума по р. 280(гр. 17) має відповідати р. 340 по гр. 3 Приміток до фінансовоїзвітності (ф. № 5).

У рядку 290 наводиться інформація про річну суму аморти-зації за сегментами. Цю інформацію вибирають із даних рахун-ка 83. Якщо амортизаційні відрахування не можливо віднестидо конкретного звітного сегменту, то ці суми відображатимуть-ся по графі 15. Загальна сума по р. 290 (гр. 17) має відповідатир. 260 по гр. 3 Звіту про фінансові результати (ф. № 2) та сумір. 080 по гр. 10 та р. 260 по гр. 10 Приміток до фінансової звіт-ності (ф. № 5).

Крок 4. Визнання допоміжних звітних географічних збуто-вих сегментів

Дохід від реалізації та фінансові результати географічних збу-тових сегментів визначаються за місцем знаходження основнихринків збуту підприємства. Мається на увазі договірні (більшменш постійні) продажі продукції в інші регіони, які підприємст-во вважає за доцільне виділити як сегмент.

В решті випадків, коли підприємству не доцільно виділяти се-гменти, розділ II Додатку заповнюється за одним сегментом, асума за цим сегментом дорівнюватиме загальній сумі по підпри-ємству.

Балансова вартість активів географічних збутових сегментіввизначається за місцем розташування основних ринків збутупродукції, відповідно до принципів, які передбачені для визна-чення господарських сегментів.

Крок 5. Визнання допоміжних звітних географічних вироб-ничих сегментів

Якщо пріоритетним видом сегмента обрано господарський се-гмент, то в розділі III за кожним допоміжним звітним географіч-ним виробничим сегментом наводяться балансова вартість акти-вів і капітальні інвестиції (п. 31.1 ПБО 29).

Якщо пріоритетним видом сегмента обрано географічний збу-товий сегмент, то детальну інформацію про нього буде наведеноу розділі І «Показники пріоритетних звітних географічних збуто-вих сегментів» Додатку.

В розділі II за кожним допоміжним звітним господарським се-гментом наводиться дохід (за вирахуванням податку на доданувартість, акцизного збору, інших зборів і вирахувань з доходу)від продажу продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покуп-цям та балансова вартість активів і капітальні інвестиції.

У третьому розділі наводяться показники балансової вартостіактивів і капітальні інвестиції за допоміжними звітними геогра-фічними виробничими сегментами за умови, що активи і покупцірозташовані в різних регіонах.

Балансова вартість активів географічних збутових сегментіввизначається за місцем розташування основних ринків збутупродукції, відповідно до принципів, які передбачені для визна-чення господарських сегментів.

Якщо підприємство має виробничі підрозділи у декількох ре-гіонах, то воно може обрати за пріоритетний географічний ви-робничий сегмент. У цьому випадку визнання пріоритетних зві-тних географічних виробничих сегментів (розділ І Додатку)проводиться також відповідно до принципів, які передбаченідля визначення господарських сегментів. Якщо пріоритетнимвидом сегмента обрано географічний виробничий сегмент, то врозділі II за кожним допоміжним звітним господарським сегме-нтом наводиться дохід (за вирахуванням податку на додану вар-тість, акцизного збору, інших зборів і вирахувань з доходу) відпродажу продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцямта балансова вартість активів і капітальні інвестиції (п. 22.2 та31.2 ПБО 29).

Якщо місце розташування покупців відрізняється від місцярозташування активів підприємства, то в розділі III за кожнимдопоміжним звітним географічним збутовим сегментом наво-диться дохід (за вирахуванням податку на додану вартість, ак-цизного збору, інших зборів і вирахувань з доходу) від прода-жу продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям(п. 22.3 ПБО 29), тобто рядки 350—390 залишаються незапов-неними.

Крок 6. Примітки

Відповідно до п. 35 ПБО 29 «Фінансова звітність за сегме-нтами», у текстовій частині Приміток до річної фінансовоїзвітності наводяться дані про суму доходів від реалізації про-дукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям і суму до-ходів за внутрішньогосподарськими розрахунками сегмента,який не визначено звітним сегментом, якщо більша частинадоходу цього сегмента сформована за внутрішньогосподарсь-кими розрахунками та дохід цього сегмента від реалізаціїпродукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям стано-вить не менше ніж 10 % загального доходу підприємствавід реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім по-купцям.

Крок 7. Перевірка співставності показників ф. № 6 з відпо-відними показниками інших форм звітності

Для перевірки правильності складання Додатку необхідно по-рівняти його дані з відповідним показникам Балансу (форма № 1)та Звіту про фінансові результати (форма № 2).