11.1. Складання Додатку до Приміток до річноїфінансової звітності «Інформація за сегментами»за формою № 6

Загальні вимоги щодо розкриття інформації та форми звіту«Інформація за сегментами» регулюються Положенням (стандар-том) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність за сегмен-тами», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від19.05.2005 р. № 412 (далі — ПБО 29). Починаючи з річної звітно-сті за 2005 рік запроваджено Додаток до річної фінансової звіт-ності «Інформація за сегментами» за формою № 6 (далі — Дода-ток). Для заповнення Додатку слід користуватися ПБО 29.

Терміни, що стосуються фінансової звітності за сегментами,визначені в ПБО 29:

Сегмент — це певний вид продукції, напрямок виробництваабо реалізації. Згідно ПБО 29 виділяють такі звітні сегменти: го-сподарський та географічний.

Господарський сегмент — відокремлювана частина діяльностіпідприємства з виробництва та (або) продажу певного виду (або гру-пи) продукції (товарів, робіт, послуг), яка відрізняється від інших.

Географічний сегмент — це відокремлювана частина діяль-ності підприємства з виробництва та/або продажу певного виду(або групи) продукції (товарів, робіт, послуг) у конкретному еко-номічному середовищі.

Залежно від характеру ризиків та організаційної структурипідприємства географічні сегменти поділяються на два види):

географічний виробничий сегмент (виділяється за місцемрозташування виробництва);

географічний збутовий сегмент (виділяється за розташу-ванням основних ринків збуту).

Для заповнення звіту визначені сегменти поділяють на пріо-ритетні та допоміжні. Пріоритетними можуть бути господарськіабо географічні сегменти, які визначаються обліковою політикоюпідприємства.

Додаток до річної фінансової звітності «Інформація за сегмен-тами» (ф. № 6) складається з III розділів:

Показники пріоритетних звітних сегментів

Показники за допоміжними звітними сегментами

Показники за допоміжними звітними географічними сег-ментами

Складання Додатку рекомендується проводити в наступнійпослідовності.

Крок І. Узагальнене визначення пріоритетності сегментів

На цьому етапі підприємству необхідно визначитись з тим,який саме сегмент (господарський чи географічний) буде пріори-тетним, а який — допоміжним. У Додатку інформація про пріо-ритетні звітні сегменти (господарські або географічні) розкрива-ється більш деталізовано у розділі І Додатку, а про допоміжнісегменти — менш детально у розділах II та III.

Пріоритетним сегментом може бути визначено або господар-ський сегмент, або географічний виробничий сегмент, або гео-графічний збутовий сегмент.

При визначенні пріоритетного виду звітного сегмента врахову-ється особливість діяльності підприємства, його спеціалізація таорганізаційна структура. Сільськогосподарські та переробні під-приємства АПК — це виробничо-збутові підприємства, тому, якправило, пріоритетними у них будуть виділятися господарські абогеографічні виробничі сегменти. Якщо підприємство не має вироб-ництва в різних регіонах (районах, областях), то у разі відсутностічітких переваг залежності фінансових результатів і ризиків пріори-тетним звітним сегментом визнається господарський сегмент, а до-поміжним — географічний. І навпаки, якщо підприємство має ви-робничі підрозділи (дочірні підприємства, філії) в інших регіонах,то пріоритетним може бути обрано географічний виробничий сег-мент, а допоміжними — господарський та географічний збутовий.

Зважаючи на специфіку сільськогосподарських підприємств,на те що, в основному, їх виробничі потужності та основні ринкизбуту знаходяться у межах однієї території і в обліковій політиціпідприємств на початок звітного року не були встановлені прин-ципи вибору пріоритетних звітних сегментів, таким підприємст-вам для цілей звітності слід обрати в якості пріоритетного госпо-дарський сегмент.

Щоб дотриматись вимог ПБО 29 щодо заповнення Додатку,доцільно користуватись даними таблиці 24. Інформація про пріо-ритетні сегменти розкривається в розділі і широко, а про допомі-жні лише за показниками доходів, активів та капітальних інвес-тицій.

Якщо пріоритетним видом сегмента обрано господарськийсегмент, то в розділі II за кожним допоміжним звітним географі-чним збутовим сегментом наводиться дохід (за вирахуванням по-датку на додану вартість, акцизного збору, інших зборів і вира-хувань з доходу) від продажу продукції (товарів, робіт, послуг)зовнішнім покупцям, а в розділі III за кожним допоміжним звіт-ним географічним виробничим сегментом наводяться балансовавартість активів і капітальні інвестиції.

Таблиця 23

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДОХОДИ ВІД ПРОДАЖУ ПРОДУКЦІЇЗОВНІШНІМ ПОКУПЦЯМ, ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТА КАПІТАЛЬНИХІНВЕСТИЦІЙ ДОПОМІЖНИХ СЕГМЕНТІВ ПО РОЗДІЛАХІ РЯДКАХ ДОДАТКУ 6

Пріоритетний сегмент

Допоміжні сегменти

господарський

географічний збу-товий

географ