ТЕМА 7. ЗВЕДЕНА І КОНСОЛІДОВАНАФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

магниевый скраб beletage

Мета — розкрити методику складання зведеної фінансовоїзвітності, особливості складання звітності при об'єднанні підпри-ємств і консолідованої звітності.

Ключові терміни і поняття:

Зведена звітність, консолідована звітність, гудвіл, дата при-дбання, дочірнє підприємство, злиття, ідентифіковані активи тазобов'язання, материнське (холдингове) підприємство, негатив-ний гудвіл, об'єднання підприємств, придбання, справедлива ва-ртість, частка меншості, чисті активи, злиття придбання, внутрі-шньо групові операції, нереалізовані прибутки та збитки.

Лекція 12. Загальні вимоги та методика складання

консолідованої фінансової звітності

У лекції розглядаються наступні питання:

Зведена фінансова звітність.

Фінансова звітність при об'єднанні підприємств.

Вимоги і методика складання консолідованої фінансо-вої звітності.