12.1. Зведена фінансова звітність

магниевый скраб beletage

В ринкових умовах, які супроводжуються постійною конку-рентною боротьбою виникає необхідність створення дочірніхпідприємств, або об'єднання підприємств чи їх придбання.При цьому виникають економічні відносини між такими під-приємствами, що накладає особливості на зміст фінансової зві-тності.

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звіт-ність в Україні» (ст. 7 п. 2.3) визначає, що зведену фінансову зві-тність подають:

• міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, досфери управління яких належать підприємства, засновані на дер-жавній власності, та органи, які здійснюють управління майномпідприємств, заснованих на комунальній власності, крім власнихзвітів, складають та подають зведену фінансову звітність щодоусіх підприємств, що належать до сфери їх управління;

зазначені органи також окремо складають зведену фінан-сову звітність щодо господарських товариств, акції (частки,паї) яких перебувають відповідно у державній та комунальнійвласності;

об' єднання підприємств крім власної звітності складають іподають зведену фінансову звітність щодо усіх підприємств, яківходять до їх складу, якщо це передбачено установчими докуме-нтами об' єднань підприємств відповідно до законодавства.

Відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від24.02.2000 р. № 37 (зареєстровано в Мін'юсті України 15.03.2000 р.за № 162/4383) встановлено перелік видів діяльності, щодо якихскладається зведена фінансова звітність підприємствами.

До таких видів діяльності відносяться:

основна діяльність підприємств промисловості;

основна діяльності будівельних, монтажних, ремонтно-буді-вельних і бурових організацій;

пошукових та геологічних організацій і топографогеодезич-них підприємств /експедицій/;

капітальне будівництво;

основна діяльність наукових організацій;

основна діяльність постачальницько-збутових організацій;

основна діяльність підприємств і організацій торгівлі тагромадського харчування;

основна діяльність підприємств з виробництва сільськогос-подарської продукції;

основна діяльність підприємств побутового обслуговування;

основна діяльність підприємства транспорту;

основна діяльність підприємств зв'язку;

основна діяльність організацій з ремонту і утримання авто-мобільних шляхів;

основна діяльність підприємств житлово-комунального гос-подарства;

основна діяльність правлінь громадських організацій та їхпідрозділів;

інші види діяльності.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від28.02.2000 р. № 419 визначено, які Міністерства, відомства та ор-гани управління складають зведену фінансову звітність.

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади по-дають зведену фінансову звітність про виконання кошторисів до-ходів і видатків розпорядниками бюджетних коштів Державномуказначейству та Рахунковій палаті щокварталу не пізніше 30-гочисла місяця, що настає за звітним кварталом, та щороку не піз-ніше 1 березня року, що настає за звітним.

Органи місцевого самоврядування, які здійснюють управліннямайном підприємств комунальної власності, подають зведену фі-нансову звітність про використання бюджетних коштів відповід-ним місцевим органам виконавчої влади щокварталу не пізніші25-го числа місяця, що настає за звітним кварталом, та щороку непізніше 25 лютого року, що настає за звітним.

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади по-дають зведену фінансову звітність про фінансовий стан, резуль-тати діяльності та рух грошових коштів щодо всіх підприємств,які належать до сфери їх управління, а також зведену фінансовузвітність про фінансовий стан, результати діяльності та рух гро-шових коштів щодо господарських товариств, акції (частки, паї),яких перебувають у державній власності, Мінекономіки і Мінфі-ну щокварталу не пізніше 45 днів після закінчення звітного квар-талу та щороку не пізніше 15 квітня року, що настає за звітним.Про диференційовані терміни подання цієї фінансової звітностіповідомляє Міністерство фінансів.

Об'єднання підприємств, утворені на добровільних засадах,подають власну та зведену фінансову звітність, якщо це передба-чено установчими документами, у порядку, визначеному 8 пунк-том постанови Кабінету Міністрів України № 419.

Об'єднання підприємств, утворені за рішенням Кабінету Мі-ністрів України або центрального органу виконавчої влади, якийздійснює управління майном підприємств, подають крім власноїзведену фінансову звітність відповідно Мінфіну та Мінекономікиабо відповідному центральному органу виконавчої влади.

Органи місцевого самоврядування подають зведену фінансовузвітність про фінансовий стан, результати діяльності та рух гро-шових коштів щодо всіх підприємств комунальної власності, атакож зведену фінансову звітність про фінансовий стан, резуль-тати діяльності та рух грошових коштів щодо господарських то-вариств, акції (частки, паї) яких перебувають у комунальній вла-сності, відповідним місцевим органам виконавчої влади що-кварталу не пізніше 30 днів після закінчення звітного кварталу тащороку не пізніше 10 березня року, що настає за звітним. Продиференційовані терміни подання цієї звітності повідомляють мі-сцевим органам виконавчої влади.

Укоопспілка подає Мінфіну та Мінекономіки зведену фінан-сову звітність щодо споживчих товариств, їх спілок та всіх утво-рених ними підприємств.

До зведених звітів районних, обласних, Республіканськихспоживспілок входять узагальнені підсумки роботи усіх підвідо-мчих їм організацій.

Зведені звіти складають по всіх показниках форм, передбаче-них для підприємств і організацій як по типових, так і внутріш-ньовідомчих формах.

Така звітність організацій, складається шляхом підсумовуван-ня звітів всіх підвідомчих підприємств. Як правило, зведені бух-галтерські звіти складаються за допомогою ПЕОМ за спеціаль-ною програмою, в якій закладено взаємозв' язок між показникамиформ. Дані машинограм переносяться на бланки форм фінансовоїзвітності.

Зведена фінансова звітність розглядається і затверджується вустановленому порядку.