12.2. Фінансова звітність при об'єднанні підприємств

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об' єднанняпідприємств» із змінами і доповненнями визначає не тільки по-рядок ведення обліку, але й порядок складання звітності при-дбання інших підприємств, гудвілу, який виник при придбанні,злиття підприємств, а також розкриття інформації про об' єднан-ня підприємств.

Це положення розповсюджується на підприємства, організаціїта інші юридичні особи усіх форм власності. Але воно не засто-совується до операцій щодо об' єднання підприємств, які перебу-вають під спільним контролем, а також до обліку часток у спіль-них підприємствах.

Для розуміння і правильного застосування П(С)БО 19 «Об'єд-нання підприємств» необхідно знати такі терміни.

Гудвіл — перевищення вартості придбання над часткою по-купця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих акти-вів та зобов' язань на дату придбання.

Дата придбання — дата, на яку контроль за чистими актива-ми і діяльністю підприємства, що купується, переходить до по-купця.

Дочірнє підприємство — підприємство, яке перебуває підконтролем материнського (холдингового) підприємства.

Злиття — об'єднання підприємств (шляхом створення но-вої юридичної особи, або приєднання підприємств до головно-го підприємства), в результаті якого власники (акціонери) під-приємств, що об'єднуються, здійснюватимуть контроль надусіма чистими активами об' єднаних підприємств з метою до-сягнення подальшого спільного розподілу ризиків та вигод відоб'єднання. При цьому жодна зі сторін не може бути визначе-на як покупець.

Ідентифіковані активи та зобов'язання — придбані активита зобов' язання, які на дату придбання відповідають критеріямвизнання статей Балансу, встановлених Положенням (стандар-том) бухгалтерського обліку 2 «Баланс».

Контроль — вирішальний вплив на фінансову, господарську ікомерційну політику підприємства з метою одержання вигод відйого діяльності.

Материнське (холдингове) підприємство — підприємство,яке здійснює контроль дочірніх підприємств.

Немонетарні активи — всі активи, крім грошових коштів, їхеквівалентів та дебіторської заборгованості у фіксованій (або ви-значеній) сумі грошей.

Негативний гудвіл — перевищення вартості частки покупцяу справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів і зо-бов'язань над вартістю придбання на дату придбання.

Об'єднання підприємств — з'єднання окремих підприємству результаті приєднання одного підприємства до іншого або вна-слідок одержання контролю одним підприємством над чистимиактивами та діяльністю іншого підприємства.

Придбання — об'єднання підприємств, в результаті якого по-купець набуває контроль над чистими активами та діяльністюінших підприємств в обмін на передачу активів, прийняття на се-бе зобов' язань або випуск акцій.

Справедлива вартість — сума, за якою може бути здійс-нений обмін активу або оплата зобов' язання в результаті опе-рації між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторо-нами.

Частка меншості — частина чистого прибутку (збитку) тачистих активів дочірнього підприємства, яка не належить мате-ринському підприємству (прямо або через інші дочірні підприєм-ства).

Чисті активи — активи підприємства за вирахуванням йогозобов' язань. При складанні фінансової звітності об' єднання під-приємств слід розрізняти форми об'єднання: злиття і придбання,які впливають на показники звітності.

Так об'єднання підприємств через злиття підприємств можездійснюватися через взаємний обмін акціями або створеннятретього підприємства, що забезпечує одночасно юридичне таекономічне об'єднання. У результаті об'єднання інтересів акці-онери дочірньої компанії стають акціонерами материнськоїкомпанії.

ВІДМІННОСТІ РІЗНИХ ФОРМ ОБ'ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

Придбання підприємств передбачає ліквідацію придбаногопідприємства або надання придбаному підприємству статусу до-чірнього. Якщо придбане підприємство ліквідується то в цьомувипадку здійснюється юридичне об'єднання. Якщо придбаномупідприємству надається статус дочірнього — то це економічнеоб'єднання. Таким чином, різні форми об'єднання підприємствмають певні відмінності (табл. 28).

Таблиця 28

Злиття

Умови об'єднання

Придбання

Тільки через обмін акція-ми або створення третьогопідприємства

Розрахунки за отри-мані корпоративніправа

Обмін на будь-які активи, ви-пуск акцій або прийняття насебе зобов' язань

Балансова вартість з ура-хуванням зміни обліковоїполітики (якщо це відбу-лося)

Оцінювання статейБалансу

Справедлива вартість

Спільний розподіл конт-ролю між всіма учасни-ками

Розподіл контролю

Одне підприємство отримуєправо контролю над іншим

Не визначається

Гудвіл

Визначається

Відносяться на витратитого періоду, протягомякого вони були здійснені

Витрати, пов' язані зоб'єднанням

Включаються до вартості при-дбання

За період, у якому відбу-вається злиття і за попе-редній період

Період, з якогооб' єднуються показ-ники фінансової зві-тності

З дати