12.3. Вимоги і методика складанняконсолідованої фінансової звітності

магниевый скраб beletage

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звіт-ність в Україні» (стаття 12 п. 1) визначає, що підприємства, якімають дочірні підприємства, крім фінансових звітів про власнігосподарські операції, зобов' язані складати та подавати консолі-довану фінансову звітність.

Консолідована фінансова звітність — це звітність, яка відо-бражає фінансовий стан і результати діяльності юридичної особита її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці.

Вимоги і методика складання консолідованої фінансової звіт-ності регламентується П(С)БО 20 «Консолідована фінансова зві-тність».

Це положення розповсюджується на групу підприємств, орга-нізацій та інших юридичних осіб, яка складається з материнсько-го (холдингового) підприємства та дочірніх підприємств.

Для правильного застосування цього положення необхіднознати такі терміни:

Дочірнє підприємство — це підприємство, яке перебуває підконтролем материнського (холдингового) підприємства.

Материнське (холдингове) підприємство — це підприємст-во, яке здійснює контроль дочірніх підприємств.

Група підприємств — це материнське (холдингове) та йогодочірні підприємства.

Частка меншості — частка чистого прибутку (збитку) та чис-тих активів дочірнього підприємства, яка не належить материн-ському підприємству (прямо або через інші дочірні підприємства).

Чисті активи — активи підприємства за вирахуванням йогозобов'язань.

Внутрішньогрупове сальдо — сальдо дебіторської заборго-ваності та зобов' язань на дату Балансу, яке утворилося внаслідоквнутрішньо-групових операцій.

Внутрішньогрупові операції — операції між материнськимта дочірніми підприємствами або між дочірніми підприємствамиоднієї групи.

Нереалізовані прибутки та збитки від внутрішньогруповихоперацій — прибутки та збитки, які виникають внаслідок внут-рішньогрупових операцій (продажу товарів, продукції, виконанняробіт, послуг тощо) і включаються до балансової вартості запасівпідприємства.

Особливістю консолідованої звітності є те, що активи, зо-бов'язання, доходи та витрати двох чи більше юридично само-стійних одиниць об' єднуються в окремий звіт, до якого висува-ються певні вимоги:

консолідована звітність складається з використанням єдиноїоблікової політики для подібних операцій або подій за схожихобставин;

якщо неможливо застосувати єдину облікову політику, то вПримітках до цієї звітності необхідно вказати статті, до яких за-стосовувалася різна облікова політика;

до консолідованої звітності включаються показники фінан-сової звітності усіх дочірніх підприємств (вітчизняних і зарубіж-них) крім таких випадків:

дочірнє підприємство придбане й утримується лише з ме-тою його наступного продажу протягом дванадцяти місяців з да-ти Балансу;

дочірнє підприємство здійснює діяльність в умовах, які об-межують його здатність передавати кошти материнському під-приємству.

до консолідованої фінансової звітності не включаються сумивнутрішньо-групових сальдо, для того щоб не допустити подвій-ного відбиття одних і тих самих сум;

при складанні консолідованої звітності підлягає виключен-ню Балансова вартість фінансових інвестицій материнського під-приємства в кожне дочірнє підприємство і частка материнськогопідприємства в кожному дочірньому.

Слід пам'ятати, що не кожне материнське підприємство скла-дає і подає консолідовану фінансову звітність.

П(С)БО 20, п. 5 зазначає, що материнське підприємство, яке єдочірнім підприємством іншого підприємства, не подає консолі-довану фінансову звітність за наявності однієї з таких умов:

якщо воно повністю належить іншому підприємству;

згоди власників частки меншості.

Показники фінансової звітності дочірнього підприємства невключаються до консолідовної фінансової звітності за умов, якщо:

контроль дочірнього підприємства є тимчасовим, оскількивоно було придбане й утримується лише з метою його наступно-го продажу протягом короткострокового періоду;

дочірнє підприємство здійснює свою діяльність в умовах, якіобмежують його здатність передавати кошти материнському під-приємству. Активи таких дочірніх підприємств відображаютьсяза П(С)БО 12. «Фінансові інвестиції», як фінансові інвестиції.

При складанні консолідованої фінансової звітності можуть ненаводитись статті (рядки), за якими у групи підприємств відсутніпоказники (крім випадків, якщо такі показники були у попере-дньому звітному році), та підлягають виключенню:

балансова вартість фінансових інвестицій материнськогопідприємства в кожному дочірньому підприємстві;

сума внутрішньогрупових операцій та внутрішньогруповогосальдо;

сума нереалізованих прибутків та збитків від внутрішньо-групових операцій (крім збитків, які не можуть бути відшкодовані).

До консолідованих фінансових звітів включають інформаціюпро всі дочірні підприємства, які входять до складу групи. Це по-ложення зберігається навіть за умов наявності між материнськимта дочірнім підприємствами економічної несумісності, напри-клад, діяльність банку та літакобудівельної компанії.

Розглянемо методику складання консолідованої фінансовоїзвітності.

Крок 1. Консолідована фінансова звітність складається шля-хом впорядкованого додавання показників фінансової звітностідочірніх підприємств до аналогічних показників фінансової звіт-ності материнського підприємства за формами № 1, № 2, № 3,№ 4, № 5.

Крок 2. Одночасно необхідно виключити балансову вартістьфінансових інвестицій материнської компанії в кожне дочірнєпідприємство та частку материнської компанії у власному капі-талі кожного дочірнього підприємства. А саме, необхідно скори-гувати балансові статті «Довгострокові фінансові інвестиції» вактиві та «Статутний капітал» в пасиві на одну і ту ж суму.

У випадку, коли материнське підприємство придбало акції до-чірнього підприємства за ціною, яка вища від номінальної варто-сті, процедура коригування ускладнюється у зв'язку із необхідні-стю визначення гудвілу, який повинен бути відображений уактиві Балансу у вписуваному рядку 075 «Гудвіл при консоліда-ції». Вартість негативного гудвілу показується у дужках і вирахо-вується при визначені підсумку першого розділу активу Балансу.

Крок 3. Нарахувати амортизацію гудвілу та суми дооцінкинеоборотних активів, що підлягають амортизації.

Порядок нарахування амортизації гудвілу визначено П(С)БО19 (п. 10, 11). А саме, нарахування амортизації здійснюється що-місячно рівномірним нарахуванням протягом строку корисногойого використання, але не більше 20 років.

Визначення строку корисного використання гудвілу здійсню-ється із урахуванням:

прогнозного строку діяльності підприємства;

нормативно-правових актів або контрактів, що впливають настрок корисного використання;

змін попиту на продукцію (роботи, послуги) підприємстватощо.

Якщо у результаті перекласифікації вартісної різниці частинафінансових інвестицій материнського підприємства в дочірніпідприємства визнається в консолідованому Балансі як гудвіл таінші необоротні активи, необхідно на них нараховувати аморти-зацію від дати придбання протягом періоду корисного викорис-тання.

Крок 4. Вилучити суму нереалізованих прибутків і збитків відвнутрішньогрупових операцій, облік яких передбачено П(С)БО12 «Фінансові інвестиції», згідно якого сума нереалізованогоприбутку і збитку відображається у складі фінансового результа-ту підприємства лише після перепродажу оборотних активів ін-шим особам або в сумі амортизації необоротних активів.

Сума таких прибутків повністю виключається з пасиву Балан-су під час консолідації. Нереалізовані збитки теж виключаються,окрім збитків, які не можуть бути відшкодовані. Визначення су-ми нереалізованого прибутку чи збитку здійснюється за данимирахунку 69 «Доходи майбутніх періодів» та рахунку 39 «Витратимайбутніх періодів».

Крок 5. Визначити частку меншості в чистих активах та фі-нансових результатах дочірніх підприємств.

За П(С)БО 20 (п. 12) частка меншості визначається як добутоквідсотку голосів, які належать материнському підприємству, від-повідно до власного капіталу та чистого прибутку (збитку) дочі-рніх підприємств, зменшеного (збільшеного) на суму нереалізо-ваного прибутку (збитку) від внутрішньогрупових операцій.

Ця частка виникає там, де материнському підприємству нале-жить менш ніж 100 % голосів (акцій) у дочірньому підприємстві.

Визначена частка меншості у капіталі дочірнього підприємст-ва відображається в Балансі окремо від зобов' язань і власногокапіталу материнського підприємства у вписуваному рядку 385«Частка меншості».

У консолідованому Звіті про фінансові результати частка ме-ншості у прибутку відображається у вписуваному рядку 215 «Ча-стка меншості» від'ємною величиною у дужках.

Якщо частка меншості у збитках дочірнього підприємства пе-ревищує частку меншості в капіталі дочірнього підприємства, тона суму такого перевищення і величину наступних збитків, яканалежить до частки меншості, зменшується частка материнськогопідприємства у власному капіталі групи підприємств за виняткомтієї частини, щодо якої меншість має зобов' язання і здатна по-крити збитки. Якщо згодом у фінансовій звітності дочірньогопідприємства відображено прибуток, то вся сума такого прибуткурозподіляється на частку материнського підприємства до покрит-тя збитків меншості, сума яких відшкодована раніше за рахунокматеринського підприємства.

Крок 6. Визначити та відобразити дивіденди за випущенимидочірніми підприємствами привілейовані акції.

П(С)БО 20 (п. 15) зазначено, що якщо дочірні підприємствавипустили привілейовані акції, за якими накопичується сума ди-відендів та які перебувають у володінні за межами групи, то ма-теринське підприємство розраховує свою частку прибутку абозбитку після коригування на суму дивідендів за привілейованимиакціями дочірнього підприємства незалежно від оголошення ди-відендів.

Крок 7. Визначити і відобразити в консолідованій звітностівідстрочені податкові активи і зобов' язання відповідно доП(С)БО 17 «Податок на прибуток». Ці різниці виникають узв'язку із виключенням нереалізованих прибутків і збитків ізвнутрішньогрупових операцій, тимчасовими і податковими оцін-ками інвестицій у дочірні підприємства.

Крок 8. Визначити та відобразити курсові різниці, які вини-кають у результаті консолідації фінансової звітності при умові,що материнське підприємство має дочірні підприємства за межа-ми України.

У таких випадках виникають курсові різниці, при перерахункупоказників фінансової звітності іноземних дочірніх підприємств.Порядок розрахунку визначено П(С)БО 21 «Вплив змін валютнихкурсів». Курсові різниці у консолідованому Балансі у вписувано-му рядку 375 «Накопичена курсова різниця». Негативна курсоварізниця наводиться у дужках і вираховується при визначенні під-сумку І розділу «Власний капітал» пасиву Балансу.

Крок 9. Скласти консолідований Звіт про фінансові результа-ти, при цьому частку меншості у прибутку (збитку) відобразити увписуваному рядку 215 «Частка меншості» від'ємною величиноюу дужках.

Крок 10. Скласти Звіт про власний капітал з урахуванням то-го, що курсові різниці, що виникають під час перерахунку показ-ників фінансової звітності тих дочірніх підприємств, які розта-шовані за межами України.

Курсові різниці в консолідованому Звіті про власний капі-тал відображаються у додатковій графі «Накопичена курсова різ-ниця».

Крок 11. Скласти консолідований Звіт про рух грошових ко-штів на підставі консолідованого Балансу і консолідованого Звітупро фінансові результати та Звіту про власний капітал.

Запитання для самоконтролю

Пояснити в яких випадках складається зведена фінансова звіт-ність?

За якими видами діяльності складається і подається зведена фі-нансова звітність?

За якими адресами і у які терміни подається зведена фінансовазвітність?

Пояснити особливості складання фінансової звітності приоб' єднанні підприємств?

Дайте визначення консолідованої фінансової звітності?

Що таке гудвіл і як його визначити?

Що таке негативний гудвіл і як його визначити?

За яких умов материнське підприємство не подає консолідовануфінансову звітність?

За яких умов показники фінансової звітності дочірнього підпри-ємства не включаються до консолідованої фінансової звітності?

10. За якими формами складається консолідована фінансова звіт-ність?

Які статті форм фінансової звітності можуть бути уникнені прискладанні консолідованої фінансової звітності?

Пояснити особливості складання консолідованої фінансової зві-тності?

Розкрити послідовність дій при складанні консолідованої фінан-сової звітності?

Як у консолідованій фінансовій звітності відображаються такістатті?

частка меншості;

гудвіл;

курсові різниці.

Яка інформація включається до консолідованої фінансової звіт-ності?

Яка інформація відображається у Примітках до консолідованоїфінансової звітності?