13.1. Особливості складання Балансусуб'єктами малого підприємництва

магниевый скраб beletage

Форму Балансу суб'єктів малого підприємництва визначеноП(С)БО 25 «Фінансовий звіт малого підприємництва» (затвер-джено наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р.№ 39 і зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.03.2000 р.за № 161/4382, та зміни і доповнення Наказом МФУ від 25.11.2002 р.№ 989, форма № 1-М (код ДКУД 1801006). Додаток Ж.

Згідно з указом Президента України «Про спрощену системуоподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємни-цтва» у новій редакції від 28.06 1999 р. № 746/99 до суб'єктів ма-лого підприємництва відносяться:

— фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльністьбез створення юридичної особи і у трудових відносинах з якими,включаючи членів їх сімей, протягом року перебуває не більше10 осіб та обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт,послуг) за рік не перевищує 500 тис. гривень;

юридичні особи — суб 'єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, чисель-ність працюючих за звітний період (календарний рік) не переви-щує 50 осіб і обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, ро-біт, послуг) за рік не перевищує 1 млн. гривень.

Закон України «Про державну підтримку суб'єктів малого під-приємництва» від 19.10.2000 р. № 2063-Ш уточнив належність юри-дичних осіб до суб'єктів малого підприємництва — обсяг річного ва-лового доходу не перевищує 500 000 Євро за середньорічним курсом.

Середньооблікова чисельність працюючих для суб'єктів мало-го підприємництва визначається за методикою, затвердженоюорганами статистики, з урахуванням усіх його працівників, у то-му числі і тих, що працюють за договором та за сумісництвом, атакож працівників представництв, філіалів, відділень та іншихвідособлених підрозділів.

Згідно ст. 2 Закону України «Про державну підтримку суб'єк-тів малого підприємництва» (від 19.10.2000 р. № 2063-Ш) введе-но такі обмеження, а саме до суб'єктів малого підприємництва невідносяться:

довірчі товариства, страхові компанії, банки, інші фінан-сово-кредитні та небанківські фінансові установи;

суб 'єкти підприємницької діяльності, у статутному фондіяких частки, що належать юридичним особам — учасникам тазасновникам даних суб'єктів, які не є суб'єктами малого підпри-ємництва, перевищують 25 відсотків;

фізичні особи — суб 'єкти підприємницької діяльності, якізаймаються підприємницькою діяльністю без створення юриди-чної особи і здійснюють торгівлю лікеро-горілчаними та тютю-новими виробами, пально-мастильними матеріалами;

спільна діяльність передбачена Законом України «Про опо-даткування прибутку підприємств».

Пунктом 3 статті 1 Закону України «Про бухгалтерський облікта фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV пе-редбачено, що суб'єкти підприємницької діяльності, яким відпо-відно до законодавства надано дозвіл на ведення спрощеного об-ліку доходів і витрат, ведуть бухгалтерський облік і подаютьфінансову звітність у порядку, встановленому законодавствомпро спрощену систему обліку і звітності.

Саме можливість застосування СМП простої форми бухгал-терського обліку і звітності передбачена Законом «Про державнупідтримку малого підприємництва» від 19.10.2000 р. № 2063. Уст. 11 цього Закону зазначено, що спрощена форма бухгалтерсь-кого обліку, як і спрощена система оподаткування, може застосо-вуватися поряд із загальноприйнятою формою обліку за виборомсуб'єкта малого підприємництва, тобто є дозволеною, а необов' язковою.

Підприємства, які за результатами діяльності за минулий ріквизначаються відповідно до чинного законодавства суб'єктамималого підприємництва, застосовують положення (стандарт) 25 употочному (звітному) році. Якщо такі підприємства, а також но-востворені за результатами діяльності на 1 квартал або 1 півріччяпоточного (звітного) року не можуть бути відповідно до чинногозаконодавства визнані суб'єктами малого підприємництва, то фі-нансовий звіт цими підприємствами складається за цей і подаль-ші періоди поточного (звітного) року відповідно до положень(стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених наказом Міні-стерства фінансів України віл 31 березня 1999 року № 87, якийзареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 ро-ку за № 391/3684. Підприємства, які за результатами діяльності за9 місяців поточного (звітного) року не можуть бути відповідно додіючого законодавства визнані суб'єктами малого підприємницт-ва, можуть складати фінансовий звіт за 9 місяців і звітний рік іззастосуванням Положення (стандарту) 25.

Баланс за формою № 1-м в активі налічує 13 статей, а в пасиві —15 статей. Це пов'язано з тим, що для суб'єктів малого підприємни-цтва дозволяється об'єднувати облік розрахунків, додаткового капі-талу, готової продукції на одному балансовому рахунку, показуватизабезпечення, довгострокові зобов' язання в цілому.

Баланс суб'єкта малого підприємництва складається щоквар-тально і за рік в тисячах гривень з одним десятковим знаком івключає такі розділи та кількість статей, суми по яких включа-ються у валюту Балансу (табл. 30).

Таблиця 30

СТРУКТУРА І ОБСЯГ СТАТЕЙ БАЛАНСУСУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Актив

Пасив (капітал + зобов'язання)

Розділ І. Необоротніактиви (5 статті)Розділ ІІ. Оборотніактиви (8 статей)Розділ ІІІ. Витратимайбутніх періодів(1 стаття)

Розділ І. Власний капітал (5 статей)

Розділ ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове

фінансування (1 стаття)

Розділ ІІІ. Довгострокові зобов'язання (1 стаття)Розділ ІУ. Поточні зобов'язання (7 статей)Розділ У. Доходи майбутніх періодів (1 стаття)

БАЛАНС

БАЛАНС


ЗМІСТ І ХАРАКТЕРИСТИКА СТАТЕЙ БАЛАНСУ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Назва статті та номер рахунку,субрахунку

Кодрядка

Зміст статей

1

2

3

АКТИВРозділ І. Необоротні активи

Незавершене виробництво

(15,377)

020

Відображається вартість незавершених капітальних інвестицій (включаючи устаткуваннядля монтажу), що здійснюються для власних потреб суб'єкта малого підприємництва, атакож авансові платежі для фінансування таких інвестицій.

Основні засоби:Залишкова вартість(р. 031 - р. 032)Первісна вартість (10,11,12)Знос (131,132,133)

032

 

Показується вартість власних і отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орен-дованих цілісних державних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засо-бів, а також вартість інших необоротних активів і вартість нематеріальних активів.У цій статті наводяться окремо первісна (переоцінена) та залишкова вартість основних за-собів, нематеріальних активів та інших необоротних активів, а також нарахована в уста-новленому порядку сума їх зносу. До підсумку Балансу включається залишкова вартість,яка визначається як різниця між первісною (переоціненою) вартістю вказаних необорот-них активів і сумою їх зносу на дату Балансу.

Довгострокові біологічніактиви:

(залишкова вартість)(р. 035—037)СправедливаПервісна вартість(іб)Накопичена амортизація (134)

 

 

наводиться вартість довгострокових біологічних активів, облік яких ведеться за Положен-ням (стандартом) бухгалтерського обліку ЗО «Біологічні активи». У цій статті наводитьсясправедлива або первісна (переоцінена) вартість, сума накопиченої амортизації (у дужках)і залишкова вартість довгострокових біологічних активів. До підсумку балансу включа-ється справедлива або залишкова вартість, яка дорівнює різниці між первісною (переоці-неною) вартістю і сумою накопиченої амортизації.

Довгострокові фінансові ін-вестиції (14)

040

Тут відображаються фінансові інвестиції на період більше одного року, які не можуть бу-ти вільно реалізовані в будь-який час.

Інші необоротні активи (17,18, 19)

070

В цій статті наводяться суми інших необоротних активів, які не можуть бути включені дозгаданих вище статей І розділу активу Балансу.

Усього за розділом І

 

Сума рядків (020 + 030 + 040 + 070).

Назва статті та номер рахунку,субрахунку

Кодрядка

Зміст статей

1

2

3

Розділ II. Оборотні активи

Виробничі запаси (20, 21, 22,23, 25)

100

У цій статті відображається вартість запасів сировини, основних і допоміжних матеріалів,палива, покупних напівфабрикатів і комплектувальних виробів, запасних частин, тари(крім інвентарної), будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для викорис-тання в ході нормального операційного циклу; а також сума витрат в незавершене вироб-ництво і незавершені роботи (послуги).Валова заборгованість замовників за будівельнимиконтрактами. У статті «Поточні біологічні активи» відображається вартість поточних біо-логічних активів тваринництва (дорослі тварини на відгодівлі і в нагулі, птиця, звірі, кро-лі, дорослі тварини, вибракувані з основного стада для реалізації, молодняк тварин на ви-рощуванні і відгодівлі) в оцінці за справедливою або первісною вартістю, а такожрослинництва (зернові, технічні, овочеві та інші культури) в оцінці за справедливою вар-тістю, облік яких ведеться за Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку ЗО «Біо-логічні активи».

Готова продукція (26, 27, 28)

130

У цій статті показується собівартість виробів на складі, обробка яких закінчена та якіпройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів із замов-никами та відповідають технічним умовам і стандартам, а також покупна вартість товарів,які придбані підприємством для подальшого продажу.

Дебіторська заборгованістьза товари, роботи і послуги:чиста реалізаційна вартість(р. 161 -р. 162)первісна вартість (36, 34)резерв сумнівних боргів (38)

160161(162)

Показується заборгованість покупців або замовників за реалізовану їм продукцію, товари,роботи або послуги, включаючи заборгованість забезпечену векселями.У підсумок розділу включається чиста реалізаційна вартість, яка визначається шляхом ви-рахування з дебіторської заборгованості резерву сумнівних боргів, (рядок 160)

Дебіторська заборгованістьза розрахунками з бюдже-том (641, 642, 644)

170

В цій статті показується визнана дебіторська заборгованість казначейських, фінансових іподаткових органів.

Інша поточна дебіторськазаборгованість (37, 66 та ін.)

210

Показується заборгованість дебіторів, яка не може бути включена у статті по рядках 160-170 та, яка відноситься до поточної.

Поточні фінансові інвести-ції (352)

220

В цій статті показуються фінансові інвестиції на строк, що не перевищує один рік, які мо-жуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (крім інвестицій, які є еквівалентамигрошових коштів).

Грошові кошти та їх екві-валенти: в національній ва-люті (301, 311, 313, 333,351)в іноземній валюті(302, 312, 314,332, 334)

230240

Відображаються грошові кошти в касі, на поточних та інших рахунках у банках, які мо-жуть бути використані для поточних операцій, а також еквіваленти грошових коштів. Ко-шти, які не можна використати для операцій протягом року, починаючи з дати Балансу,або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, відображаються у складі необоро-тних активів.

Інші оборотні активи (331,332, 643 та ін.)

250

Наводяться суми оборотних активів, які не включені до згаданих вище статей розділу ак-тиву Балансу. У цій статті наводяться, зокрема, вартість грошових документів і сальдосубрахунку «Податкові зобов'язання» рахунку 64 «Розрахунки за податками і платежами»

Усього за розділом II

260

Сума рядків (100 + 130 + 160 + 170 + 210 + 220 + 240 + 250)

Розділ III. Витрати

Витрати майбутніх пері-одів (39)

270

Наводяться витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів,або належать до наступних звітних періодів.

ПАСИВ (капітал + зобов'язання)Розділ І. Власний капітал

Статутний капітал (40)

300

В цій статті показується зафіксована в установчих документах загальна вартість активів,які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства.

Додатковий капітал (41, 42)

320

В цій статті показується сума дооцінки необоротних активів, вартість безоплатно отрима-них підприємством від інших юридичних або фізичних осіб, необоротних активів та іншівиди додаткового капіталу, а також сума пайового капіталу (пайових внесків) членів спо-живчого товариства, спілок та інших організацій.

Резервний капітал (43)

340

Тут показується сума резервів, які створені відповідно до законодавства за рахунок нероз-поділеного прибутку підприємства.

Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) (44)

350

Показується сума нерозподіленого прибутку, а сума непокритого збитку наводиться в ду-жках і вираховується при визначенні підсумку І розділу пасиву Балансу.

U)

к>о

Назва статті та номер рахунку,субрахунку

Кодрядка

Зміст статей

1

2

3

Неоплачений капітал (45, 46)

(360)

В цій статті показується сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статут-ного капіталу. Господарські товариства в цій статті також відображають вилучений капі-тал, тобто фактичну собівартість часток, викуплених у свої учасників. Ці суми наводятьсяв дужках і вираховуються при визначенні підсумку І розділу пасиву Балансу.

Усього за розділом І

380

Сума рядків (300 + 320 + 340 + 350 - 360)

Розділ II. Забезпечення

Забезпечення наступнихвитрат і цільове фінансу-вання (47, 48, 49)

430

В цій статті відображаються суми забезпечення для відшкодування наступних витрат іплатежів (на виплату наступних відпусток працівникам, виконання гарантійних зо-бов'язань, а також залишки коштів цільового фінансування і цільових надходжень з бю-джету та інших джерел).

Розділ III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові зобов'язання(50, 51, 52, 53, 54, 55)

480

В цій статті показуються суми заборгованості підприємства, банкам за отримані від нихпозики, які не є поточними зобов'язаннями, сума довгострокової заборгованості підпри-ємства за зобов'язаннями щодо залучення позикових коштів (крім кредитів банків), на якінараховуються відсотки, та за іншими довгостроковими зобов'язаннями).

Розділ IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредитибанків (60)

500

Тут відображається сума поточних зобов'язань підприємства перед банками щодо отри-маних від них короткострокових позик, включаючи суми відсотків за їх користування, якіпідлягають сплаті.

Поточна заборгованість задовгостроковими зобов'язан-нями (61)

510

По даній статті відображаються суми зобов'язань, які утворилися як довгострокові, але здати Балансу підлягають погашенню протягом 12 місяців.

Кредиторська заборгова-ність за товари, роботи,послуги (62, 63)

530

Тут показується сума заборгованості постачальникам і підрядникам за матеріальні ціннос-ті, виконані роботи та отримані послуги, включаючи заборгованість, забезпечену векселя-ми, а також заборгованість постачальникам за невідфактуровані поставки і розрахунки знадлишку товарно-матеріальних цінностей, який встановлено при їх прийманні.

Поточні зобов'язання зарозрахунками:

з бюджетом (641, 642, 643)

550

В цій статті відображається заборгованість підприємства за всіма видами платежів до бю-джету, включаючи суми податку з працівників підприємства.

зі страхуванням (65)

570

Показується сума заборгованості за відрахуванням до Пенсійного фонду України, наобов'язкове соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуальнестрахування його працівників.

з оплати праці (66)

580

В цій статті показується сума заборгованості працівникам підприємства, яка нарахована іще не виплачена, а також депонована зарплата.

інші поточні зобов 'язання(644, 67, 68)

610

Тут відображаються суми зобов'язань до інших статей, наведених в IV розділі пасиву Ба-лансу (заборгованість з одержаних авансів, заборгованість засновникам у зв'язку з розпо-ділом прибутку, а також валову заборгованість замовникам за будівельними контрактамита сальдо субрахунку «Податковий кредит» рахунка 64 «Розрахунки за податками і пла-тежами» .

Усього за розділом IV

620

Сума рядків (510 + 530 + 550 + 570 + 580 + 610)

Розділ V. Доходи майбутніх періодів

Доходи майбутніх періодів(69)

630

Тут показуються доходи, отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів,які належать до наступних звітних періодів.

БАЛАНС

640

Сума рядків (380 + 430 + 480 + 620 + 630).


Для підтвердження того, що підприємство є суб'єктом малогопідприємництва, до обов'язкових реквізитів Балансу відноситьсясередньооблікова чисельність працюючих.

Суб'єкти малого підприємництва середньооблікову чисель-ність працюючих визначають у порядку, установленому Держав-ним комітетом статистики України. Представництва іноземнихсуб'єктів господарської діяльності показники про середньооблі-кову чисельність не подають.

Правила оцінки активів, зобов' язань і власного капіталу длясуб'єктів малого підприємництва залишаються такими ж як і дляусіх інших підприємств і регламентуються відповідними П(С)БО.

Зміст і характеристика статей Балансу суб'єкта малого під-приємництва наведено в табл. 31.

Таким чином, суб'єкти малого підприємництва складають Ба-ланс за скороченою формою, але з дотриманням принципів фі-нансової звітності і методів оцінки статей Балансу визначенихположеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.