13.1. Особливості складання Балансусуб'єктами малого підприємництва

Форму Балансу суб'єктів малого підприємництва визначеноП(С)БО 25 «Фінансовий звіт малого підприємництва» (затвер-джено наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р.№ 39 і зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.03.2000 р.за № 161/4382, та зміни і доповнення Наказом МФУ від 25.11.2002 р.№ 989, форма № 1-М (код ДКУД 1801006). Додаток Ж.

Згідно з указом Президента України «Про спрощену системуоподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємни-цтва» у новій редакції від 28.06 1999 р. № 746/99 до суб'єктів ма-лого підприємництва відносяться:

— фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльністьбез створення юридичної особи і у трудових відносинах з якими,включаючи членів їх сімей, протягом року перебуває не більше10 осіб та обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт,послуг) за рік не перевищує 500 тис. гривень;

юридичні особи — суб 'єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, чисель-ність працюючих за звітний період (календарний рік) не переви-щує 50 осіб і обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, ро-біт, послуг) за рік не перевищує 1 млн. гривень.

Закон України «Про державну підтримку суб'єктів малого під-приємництва» від 19.10.2000 р. № 2063-Ш уточнив належність юри-дичних осіб до суб'єктів малого підприємництва — обсяг річного ва-лового доходу не перевищує 500 000 Євро за середньорічним курсом.

Середньооблікова чисельність працюючих для суб'єктів мало-го підприємництва визначається за методикою, затвердженоюорганами статистики, з урахуванням усіх його працівників, у то-му числі і тих, що працюють за договором та за сумісництвом, атакож працівників представництв, філіалів, відділень та іншихвідособлених підрозділів.

Згідно ст. 2 Закону України «Про державну підтримку суб'єк-тів малого підприємництва» (від 19.10.2000 р. № 2063-Ш) введе-но такі обмеження, а саме до суб'єктів малого підприємництва невідносяться:

довірчі товариства, страхові компанії, банки, інші фінан-сово-кредитні та небанківські фінансові установи;

суб 'єкти підприємницької діяльності, у статутному фондіяких частки, що належать юридичним особам — учасникам тазасновникам даних суб'єктів, які не є суб'єктами малого підпри-ємництва, перевищують 25 відсотків;

фізичні особи — суб 'єкти підприємницької діяльності, якізаймаються підприємницькою діяльністю без створення юриди-чної особи і здійснюють торгівлю лікеро-горілчаними та тютю-новими виробами, пально-мастильними матеріалами;

спільна діяльність передбачена Законом України «Про опо-даткування прибутку підприємств».

Пунктом 3 статті 1 Закону України «Про бухгалтерський облікта фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV пе-редбачено, що суб'єкти підприємницької діяльності, яким відпо-відно до законодавства надано дозвіл на ведення спрощеного об-ліку доходів і витрат, ведуть бухгалтерський облік і подаютьфінансову звітність у порядку, встановленому законодавствомпро спрощену систему обліку і звітності.

Саме можливість застосування СМП простої форми бухгал-терського обліку і звітності передбачена Законом «Про державнупідтримку малого підприємництва» від 19.10.2000 р. № 2063. Уст. 11 цього Закону зазначено, що спрощена форма бухгалтерсь-кого обліку, як і спрощена система оподаткування, може застосо-вуватися поряд із загальноприйнятою формою обліку за виборомсуб'єкта малого підприємництва, тобто є дозволеною, а необов' язковою.

Підприємства, які за результатами діяльності за минулий ріквизначаються відповідно до чинного законодавства суб'єктамималого підприємництва, застосовують положення (стандарт) 25 употочному (звітному) році. Якщо такі підприємства, а також но-востворені за результатами діяльності на 1 квартал або 1 півріччяпоточного (звітного) року не можуть бути відповідно до чинногозаконодавства визнані суб'єктами малого підприємництва, то фі-нансовий звіт цими підприємствами складається за цей і подаль-ші періоди поточного (звітного) року відповідно до положень(стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених наказом Міні-стерства фінансів України віл 31 березня 1999 року № 87, якийзареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 ро-ку за № 391/3684. Підприємства, які за результатами діяльності за9 місяців поточного (звітного) року не можуть бути відповідно додіючого законодавства визнані суб'єктами малого підприємницт-ва, можуть складати фінансовий звіт за 9 місяців і звітний рік іззастосуванням Положення (стандарту) 25.

Баланс за формою № 1-м в активі налічує 13 статей, а в пасиві —15 статей. Це пов'язано з тим, що для суб'єктів малого підприємни-цтва дозволяється об'єднувати облік розрахунків, додаткового капі-талу, готової продукції на одному балансовому рахунку, показуватизабезпечення, довгострокові зобов' язання в цілому.

Баланс суб'єкта малого підприємництва складається щоквар-тально і за рік в тисячах гривень з одним десятковим знаком івключає такі розділи та кількість статей, суми по яких включа-ються у валюту Балансу (табл. 30).

Таблиця 30

СТРУКТУРА І ОБСЯГ СТАТЕЙ БАЛАНСУСУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Актив

Пасив (капітал + зобов'язання)

Розділ І. Необоротніактиви (5 статті)Розділ ІІ. Оборотніактиви (8 статей)Розділ ІІІ. Витратимайбутніх періодів(1 стаття)

Розділ І. Власний капітал (5 статей)

Розділ ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове

фінансування (1 стаття)

Розділ ІІІ. Довгострокові зобов'язання (1 стаття)Розділ ІУ. Поточні зобов'язання (7 статей)Розділ У. Доходи майбутніх періодів (1 стаття)

БАЛАНС

БАЛАНС


ЗМІСТ І ХАРАКТЕРИСТИКА СТАТЕЙ БАЛАНСУ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Назва статті та номер рахунку,субрахунку

Кодрядка

Зміст статей

1

2

3

АКТИВРозділ І. Необоротні активи

Незавершене виробництво

(15,377)