13.2. Особливості складання Звітупро фінансові результати суб'єктамималого підприємництва

магниевый скраб beletage

Звіт про фінансові результати суб'єктами малого підприємни-цтва складається за ф. № 2-М, який на відміну від ф. № 2 маєодин розділ і меншу кількість рядків у зв'язку з тим, щосуб'єктам малого підприємництва дозволяється групувати окремівиди доходів і витрат. Додаток З

У статті «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів,робіт, послуг)» (р. 010) відображається загальний дохід (вируч-ка) від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг.

У статті «Непрямі податки та інші вирахування з доходу»(р. 020) відображається сума податку на додану вартість, акциз-ного збору та інших вирахувань з доходу (надані знижки, вар-тість повернутих товарів та інші обов'язкові збори). Сума вира-ховується і тому записується в дужках.

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, ро-біт, послуг) (р. 030) визначається шляхом вирахування з доходу(виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) непря-мих податків та інших вирахувань з доходу (р. 010 - р. 020).

У статті «Інші операційні доходи» (р. 040) відображаютьсясуми інших доходів від операційної діяльності підприємства,крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, по-слуг): дохід від операційної оренди активів; дохід від операцій-них курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів;дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвести-цій) тощо.

У статті «Інші звичайні доходи» (р. 050) відображаються: ди-віденди, відсотки, доходи від участі в капіталі та інші доходи,отримані від фінансових інвестицій; дохід від реалізації фінансо-вих інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів; до-хід від неопераційних курсових різниць; інші доходи, які вини-кають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операцій-ною діяльністю підприємства.

У статті «Надзвичайні доходи» (р. 060) відображаються сумистрахового відшкодування та покриття втрат від надзвичайнихподій за рахунок інших джерел, а також доходи від інших подійта операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій.

У рядку 070 зазначається чистий дохід, який вираховується(р. 030 + р. 040 + р. 050 + р. 060).

У статті «Збільшення (зменшення) залишків незавершено-го виробництва і готової продукції» (р. 080) наводиться збіль-шення або зменшення залишків незавершеного виробництва і го-тової продукції підприємства. Показник про зменшення залишківнаводиться у дужках.

Суб'єкти малого підприємництва можуть усю суму витратопераційної діяльності з кредиту рахунків класу 8 «Витрати заелементами» списувати до дебету рах. 79 «Фінансові результа-ти». У таких випадках вартість залишку незавершеного виробни-цтва і готової продукції визначається так:

інвентаризацією на кінець звітного року (або кварталу)встановлюється залишок незавершеного виробництва, який оці-нюється за прямими витратами на оплату праці з відображеннямза дебетом рах. 23 «Виробництво» і кредитом рах. 79 «Фінансовірезультати»

на підставі первинних документів, за якими оформляєтьсярух (виготовлення, передача в місця зберігання, відпуск на сто-рону, реалізація)готової продукції, підприємство забезпечує кіль-кісний (оперативний) облік виробленої, відпущеної, а також за-лишку готової продукції, що встановлюється за данимикількісного (оперативного обліку на дату Балансу, оцінюється засправедливою вартістю (ціна реалізації за вирахуванням непря-мих податків, витрат на збут і суми прибутку, виходячи з прибу-тку для конкретного виду готової продукції) і відображається взвітному місяці за дебетом рах. 26 «Готова продукція» і кредитомрах. 79 «Фінансові результати».

Для одержання безпосередньо у бухгалтерському обліку да-них про собівартість залишків готової продукції суб'єкти малогопідприємництва витрати, пов'язані з виробництвом (виготовлен-ням) і відпуском готової продукції, можуть визначати і відобра-жати в порядку, встановленому Положенням про спрощену фор-му бухгалтерського обліку суб'єктів малого підприємництва,затвердженим наказом Міністерства фінансів України від ЗО ве-ресня 1998 року № 196, який зареєстровано в Міністерстві юсти-ції України 12 жовтня 1998 року за № 646/3086. Для одержаннябезпосередньо у бухгалтерському обліку даних про собівартістьзалишків незавершеного виробництва і готової продукції суб'єк-ти малого підприємництва витрати виробництва і собівартістьвиробленої готової продукції можуть визначати і відображати впорядку, встановленому Інструкцією про застосування Плану ра-хунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов' язань і го-сподарських операцій підприємств і організацій, затвердженоюнаказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 ро-ку № 291, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21грудня 1999 року за № 893/4186.

У рядка 090 — 120 відображаються елементи операційних ви-трат, (матеріальні затрати, витрати на оплату праці, відрахуванняна соціальні заходи, амортизація) для замовлення яких викорис-товуються рахунки 8 класу.

У статті «Інші операційні витрати» (р. 130) відображається:собівартість реалізованих оборотних активів (крім готової проду-кції, товарів і фінансових інвестицій); відрахування на створеннярезерву сумнівних боргів і сума списаних безнадійних боргів; ви-трати від операційних курсових різниць; визнані економічні сан-кції; відрахування для забезпечення відшкодування наступнихопераційних витрат; інші витрати, що пов'язані з операційноюдіяльністю підприємства.

У цій статті також відображається належна до сплати за звіт-ний період відповідно до чинного законодавства сума єдиногоподатку, плата за спеціальний торговий патент і сума єдиного(фіксованого) податку для сільськогосподарських товаровироб-ників.

Конкретна назва податку і відповідна сума (за кожним подат-ком) наводиться в рядку 131.

У рядку 140 без визначеної назви торговельні організації відо-бражають собівартість реалізованих товарів.

У статті «Інші звичайні витрати» (р. 150) відображаються:витрати на сплату процентів та інші витрати підприємства,пов' язані із запозиченнями (крім фінансових витрат, які включа-ються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до по-ложення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові ви-трати»; втрати від участі в капіталі; собівартість реалізаціїфінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплек-сів; втрати від не операційних курсових різниць; втрати від уцін-ки фінансових інвестицій та необоротних активів; інші витра-ти, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язаніз операційною діяльністю підприємства. Сума записується вдужках.

У статті «Надзвичайні витрати» (р. 160) відображаютьсявтрати від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожеж, техно-генних аварій тощо), включаючи затрати на запобігання виник-ненню втрат від стихійного лиха та техногенних аварій; втративід інших подій та операцій, які відповідають визначенню над-звичайних подій.

У статті «Податок на прибуток» (р. 170) відображається су-ма податку на прибуток, яка відповідно до П(С)БО 17 «Податокна прибуток» визначається в розмірі поточного податку на при-буток.

Разом витрати (р. 180) визначається загальна сума витрат(р. 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 080 + 160 + 170).

У статті «Чистий прибуток (збиток) (р. 190)» відображаєть-ся чистий прибуток або збиток як різниця між сумою чистого до-ходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ісумою всіх витрат. Сума всіх витрат збільшується на суму змен-шення залишків незавершеного виробництва і готової продукціїабо зменшується на суму збільшення залишків незавершеноговиробництва і готової продукції.

У зведених фінансових звітах показники чистого прибутку ізбитку наводяться розгорнуто як сума відповідних показниківюридичних осіб, фінансова звітність яких включена до зведеногофінансового звіту.

Запитання для самоконтролю

Хто відноситься до суб'єктів малого підприємництва?

Стосовно яких підприємницьких структур передбачено обмежен-ня щодо віднесення їх до суб'єктів малого підприємництва?

Який звітний період для суб'єктів малого підприємництва?

Яка структура та обсяг статей балансу суб'єкта малого підприєм-ництва?

Дайте характеристику статей активу балансу?

Дайте характеристику статей пасиву балансу?

Які відмінності між формами № 2-М та № 2?

Назвіть витрати, що входять до складу статті «Інші витрати»?

Назвіть доходи, які входять до складу статті «Інші операційні до-ходи»?

Назвіть інші звичайні доходи та інші звичайні витрати, які вхо-дять до складу відповідних статей (р. 050 і р. 150).

Як визначається збільшення або зменшення залишків незаверше-ного виробництв і готової продукції суб'єктами малого підприємництва?

Як впливає збільшення або зменшення залишків незавершеного ви-робництва на загальну суму витрат СМП та їх кінцевий фінансовий ре-зультат?

І^О^ЦЛЬ 2

ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬПІДПРИЄМСТВА