14.1. Загальні положення складаннята подання податкової звітності

Згідно системи оподаткування в Україні подання податкової зві-тності до державних податкових органів є важливою складовоювзаємовідносин держави з суб'єктами підприємницької діяльності,що здійснюють свою діяльність на території України згідно діючогозаконодавства та визнані платниками відповідних податків. Формиподаткової звітності визначені відповідними податковими законамита спеціальними Порядками, затвердженими наказами Державноїподаткової адміністрації України. Згідно Закону України «Про бух-галтерський облік та фінансову звітність в Україні» основою дляведення податкового обліку та складання податкової звітності є данібухгалтерського обліку, ведення якого є обов' язковим для всіхсуб'єктів підприємницької діяльності — юридичних осіб.

Згідно Закону України «Про систему оподаткування» від 25 чер-вня 1991 року № 1251-XII під податком і збором (обов'язковим пла-тежем) до бюджетів та до державних цільових фондів слід розумітиобов' язковий внесок до бюджету відповідного рівня або державногоцільового фонду, здійснюваний платниками у порядку і на умовах,що визначаються законами України про оподаткування.

Державні цільові фонди — це фонди, які створені відповіднодо законів України і формуються за рахунок визначених закона-ми України податків і зборів (обов' язкових платежів) юридичнихосіб незалежно від форм власності та фізичних осіб.

Сукупність податків і зборів (обов' язкових платежів) до бюдже-тів та до державних цільових фондів, що справляються у встановле-ному законами України порядку, становить систему оподаткування.Класифікація податків та платежів представлена на рис. 26.

Загальні вимоги щодо складання та подання податкової звіт-ності в Україні регулює Закон України «Про порядок погашеннязобов' язань платників податків перед бюджетами та державнимицільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181 (зі змінами і допо-вненнями), (далі — Закон України № 2181). Ним визначені осно-вні терміни та поняття, що використовуються в системі податко-вої звітності. До них належать наступні:

Платники податків — юридичні особи, їхні філії, відділення,інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичноїособи, а також фізичні особи, які мають статус суб'єктів підпри-ємницької діяльності або не мають такого статусу, на яких згідноіз законами покладено обов' язок утримувати та/або сплачуватиподатки і збори (обов'язкові платежі), пеню та штрафні санкції;

Місцеві податки і збори

І

Податки

Збори

Збір за припарку-вання автотранспорту

Збір за правовикористаннямісцевої символіки

Податок зреклами

За проїзд територієюприкордоннихобластей авто-транспортом, щовирушає за кордон

За видачу дозволу нарозміщення об'єктівторгівлі та сферипослуг

За видачу ордера наквартиру

Ринковий збір

Курортний збір

Інші збори

Податки і збори (обов'язкові платежі)

Загальнодержавні податки і збори

І

Непряміподатки

Пряміподатки

Спрощенасистемаоподаткування

Збори

 

|

|

Збір за геологорозвідувальніроботи, виконані за рахунокдержавного бюджету

Податок надоданувартість

1

Податок наприбутокпідприємства

|

Єдиний

податок|

 

Державне мито

Акцизнийзбір

Податок здоходівфізичних осіб

Фіксованийсільськогоспо-дарськийподаток

Збір на розвиток виноградарства,садівництва і хмелярства

1

Мито

Податок звласниківтранспортнихзасобів

Збір за використаннярадіочастотного ресурсу

|

 

Фіксованийподаток