14.1. Загальні положення складаннята подання податкової звітності

магниевый скраб beletage

Згідно системи оподаткування в Україні подання податкової зві-тності до державних податкових органів є важливою складовоювзаємовідносин держави з суб'єктами підприємницької діяльності,що здійснюють свою діяльність на території України згідно діючогозаконодавства та визнані платниками відповідних податків. Формиподаткової звітності визначені відповідними податковими законамита спеціальними Порядками, затвердженими наказами Державноїподаткової адміністрації України. Згідно Закону України «Про бух-галтерський облік та фінансову звітність в Україні» основою дляведення податкового обліку та складання податкової звітності є данібухгалтерського обліку, ведення якого є обов' язковим для всіхсуб'єктів підприємницької діяльності — юридичних осіб.

Згідно Закону України «Про систему оподаткування» від 25 чер-вня 1991 року № 1251-XII під податком і збором (обов'язковим пла-тежем) до бюджетів та до державних цільових фондів слід розумітиобов' язковий внесок до бюджету відповідного рівня або державногоцільового фонду, здійснюваний платниками у порядку і на умовах,що визначаються законами України про оподаткування.

Державні цільові фонди — це фонди, які створені відповіднодо законів України і формуються за рахунок визначених закона-ми України податків і зборів (обов' язкових платежів) юридичнихосіб незалежно від форм власності та фізичних осіб.

Сукупність податків і зборів (обов' язкових платежів) до бюдже-тів та до державних цільових фондів, що справляються у встановле-ному законами України порядку, становить систему оподаткування.Класифікація податків та платежів представлена на рис. 26.

Загальні вимоги щодо складання та подання податкової звіт-ності в Україні регулює Закон України «Про порядок погашеннязобов' язань платників податків перед бюджетами та державнимицільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181 (зі змінами і допо-вненнями), (далі — Закон України № 2181). Ним визначені осно-вні терміни та поняття, що використовуються в системі податко-вої звітності. До них належать наступні:

Платники податків — юридичні особи, їхні філії, відділення,інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичноїособи, а також фізичні особи, які мають статус суб'єктів підпри-ємницької діяльності або не мають такого статусу, на яких згідноіз законами покладено обов' язок утримувати та/або сплачуватиподатки і збори (обов'язкові платежі), пеню та штрафні санкції;

Місцеві податки і збори

І

Податки

Збори

Збір за припарку-вання автотранспорту

Збір за правовикористаннямісцевої символіки

Податок зреклами

За проїзд територієюприкордоннихобластей авто-транспортом, щовирушає за кордон

За видачу дозволу нарозміщення об'єктівторгівлі та сферипослуг

За видачу ордера наквартиру

Ринковий збір

Курортний збір

Інші збори

Податки і збори (обов'язкові платежі)

Загальнодержавні податки і збори

І

Непряміподатки

Пряміподатки

Спрощенасистемаоподаткування

Збори

 

|

|

Збір за геологорозвідувальніроботи, виконані за рахунокдержавного бюджету

Податок надоданувартість

1

Податок наприбутокпідприємства

|

Єдиний

податок|

 

Державне мито

Акцизнийзбір

Податок здоходівфізичних осіб

Фіксованийсільськогоспо-дарськийподаток

Збір на розвиток виноградарства,садівництва і хмелярства

1

Мито

Податок звласниківтранспортнихзасобів

Збір за використаннярадіочастотного ресурсу

|

 

Фіксованийподаток

Плата за спеціальне використанняводних ресурсів

І

 

Плата(податок)за землю

Збір за спеціальне використанняприродних ресурсів

 

 

 

Збір за забрудненнянавколишнього середовища

 

Інші збори

Комунальнийподаток

Рис. 26. Класифікація податків

Податкова звітність — сукупність документів, що подають-ся платниками податків до органів державної податкової служ-би у строки, встановлені законодавством, на підставі яких здій-снюються нарахування та/або сплата податку (обов'язковогоплатежу).

Податкове зобов'язання — зобов'язання платника податківсплатити до бюджетів або державних цільових фондів відповіднусуму коштів у порядку та у строки, визначені цим Законом абоіншими законами України;

Податковий борг (недоїмка) — податкове зобов'язання (зурахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узго-джене платником податків або узгоджене в адміністративному чисудовому порядку, але не сплачене у встановлений строк, а такожпеня, нарахована на суму такого податкового зобов'язання;

Пеня — плата у вигляді процентів, нарахованих на суму по-даткового боргу (без урахування пені), що справляється з плат-ника податків у зв'язку з несвоєчасним погашенням податковогозобов' язання;

Штрафна санкція (штраф) — плата у фіксованій сумі або увигляді відсотків від суми податкового зобов'язання (без ураху-вання пені та штрафних санкцій), який справляється з платникаподатків у зв'язку з порушенням ним правил оподаткування, ви-значених відповідними законами;

Примусове стягнення — звернення стягнення на активи пла-тника податків у рахунок погашення його податкового боргу, безпопереднього узгодження його з таким платником податків;

Активи платника податків — кошти, матеріальні та немате-ріальні цінності, що належать юридичній фізичній особі за пра-вом власності або повного господарського відання;

Картотека — реєстр розрахункових або виконавчих докумен-тів, надісланих обслуговуючому банку платником податків абоорганом стягнення та не оплачених у строк у зв'язку із бракомкоштів на такому рахунку;

Податкове повідомлення — письмове повідомлення контро-люючого органу про обов' язок платника податків сплатити сумуподаткового зобов' язання, визначену контролюючим органом увипадках, передбачених цим Законом;

Податкова вимога — письмова вимога податкового органудо платника податків погасити суму податкового боргу;

Податкова декларація, розрахунок (податкова деклара-ція) — документ, що подається платником податків до контро-люючого органу у строки, встановлені законодавством, на під-ставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податку,(обов' язкового платежу);

Контролюючий орган — державний орган у межах своєїкомпетенції, визначеної законодавством, здійснює контроль засвоєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування податків ізборів (обов'язкових платежів) та погашенням податкових зо-бов'язань чи податкового боргу. Вичерпний перелік контролюю-чих органів визначається статтею 2 цього Закону № 2181;

Кошти — гривні або іноземна валюта;

Реструктуризація податкового боргу — відстрочення аборозстрочення сплати податкового боргу, накопиченого платни-ком податків станом на встановлену цим Законом дату, а такожйого часткове списання;

Податковий орган — орган державної податкової службиУкраїни; митний орган — орган Державної митної службиУкраїни;

Орган стягнення — державний орган, уповноважений здійс-нювати заходи із забезпечення погашення податкового боргу умежах компетенції, встановленої законами;

Податкова застава — спосіб забезпечення податкового зо-бов'язання платника податків, не погашеного у строк. Податковазастава виникає у силу закону. У силу податкової застави органстягнення має першочергове право у разі непогашення забезпе-ченого податковою заставою податкового боргу одержати задо-волення з вартості заставленого майна перед іншими кредитора-ми у порядку, встановленому цим Законом.

Звичайна ціна — ціна, визначена звичайною за правилами,встановленими Законом України «Про оподаткування прибуткупідприємств».

Операційний (банківський) день — частина робочого дня,протягом якої приймаються документи на переказ. Дні визнача-ються для банків робочими за правилами, встановленими відпо-відною постановою Національного банку України.

Апеляційне узгодження — узгодження податкового зо-бов' язання у порядку і строки, які визначені цим Законом за про-цедурами адміністративного або судового оскарження.

Система подання податкових документів в електронномувигляді — система підготовки електронних документів та елект-ронного документообігу із застосуванням електронного цифро-вого підпису (далі — ЕЦП) у процесі взаємодії Державної подат-кової адміністрації України з регіональними органами державноїподаткової служби та іншими суб'єктами інформаційних відно-син, яка розроблена з метою спрощення процедури передачі по-даткової звітності та реєстрів податкових накладних платникамиподатків у електронному вигляді до органів державної податковоїслужби з використанням спеціального програмного забезпечення.

База даних ДПС — база даних в електронному вигляді, ство-рена в органах державної податкової служби на основі показни-ків первинних звітних документів платників податків, призначе-на для централізованого накопичення та багаторазового викори-стання в інформаційно-аналітичних системах ДПС України.

Податковий документ в електронному вигляді — податко-вий документ (податкова звітність, реєстри податкових наклад-них та інші звітні податкові документи), інформація в якому за-фіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язковіреквізити документа.

Подання податкових документів в електронному вигляді—подання податкових документів в електронному вигляді на елект-ронну адресу органу ДПС України за допомогою програмних за-собів та будь-яких засобів телекомунікаційного зв'язку із застосу-ванням електронного цифрового підпису відповідно до правил,визначених Державною податковою адміністрацією України, та заумови включення суб'єкта підприємницької діяльності до системиподання податкових документів в електронному вигляді.

Електронний цифровий підпис — вид електронного підпи-су, отриманого за результатом криптографічного перетвореннянабору електронних даних, який додається до цього набору абологічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісністьта ідентифікувати підписувача. Електронний цифровий підписнакладається за допомогою особистого ключа та перевіряється задопомогою відкритого ключа.

Особистий ключ— параметр криптографічного алгоритмуформування електронного цифрового підпису, доступний тількипідписувачу.

Відкритий ключ— параметр криптографічного алгоритмуперевірки електронного цифрового підпису, доступний суб'єктамвідносин у сфері використання електронного цифрового підпису.

Сертифікат відкритого ключа — документ, виданий цен-тром сертифікації ключів, який засвідчує чинність і належністьвідкритого ключа підписувачу.

Надійний засіб електронного цифрового підпису — засібелектронного цифрового підпису, що має сертифікат відповідно-сті або позитивний експертний висновок за результатами держа-вної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.

Компрометація особистого ключа -будь-яка подія та/або дія,що призвела або може призвести до несанкціонованого викорис-тання особистого ключа.

Суб'єкти електронного документообігу — органи ДПС,Платник податків, довірена особа, які набувають передбаче-них законом або Договором про визнання електронних доку-ментів прав і обов'язків у процесі електронного документо-обігу.

Ключовим терміном є визначення Податкової декларації.

Згідно Закону України № 2181 визначено основні критерії, заякими звітний податковий документ можна визнати як податковудекларацію:

форма податкової декларації повинна бути встановлена за-конодавством, тобто державними нормативно-правовими актами,включаючи накази ДПАУ та інших офіційних органів;

на підставі податкової декларації має відбутися нараху-вання та/або сплата податку, збору (обов'язкового платежу) добюджету;

у податковій декларації платник зазначає узгоджене подат-кове зобов' язання.

Узгодженим вважається податкове зобов' язання, самостійновизначене платником податків у податковій декларації з дня по-дання такої податкової декларації.

Зазначене податкове зобов' язання не може бути оскарженеплатником податків в адміністративному або судовому порядку.Якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строківдавності, визначених статтею 15 Закону України № 2181) плат-ник податків самостійно виявляє помилки у показниках ранішеподаної податкової декларації, такий платник податків має правонадати уточнюючий розрахунок.

Платник податків має право не подавати такий розрахунок,якщо такі уточнені показники зазначаються ним у складі по-даткової декларації за будь-який наступний податковий пері-од, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені.Форма уточнюючих розрахунків визначається у порядку,встановленому для податкових декларацій. Форми уточнюю-чих розрахунків розроблені відповідно для тих видів подат-кової звітності, для яких передбачено подання таких. Зокре-ма, по податку на додану вартість спеціального уточнюючогорозрахунку не передбачено, оскільки діюча форма деклараціївизначає в заголовній частині вказування виду декларації —загальна чи уточнююча.

Особливе значення має другий критерій, згідно положень яко-го може існувати три види податкових декларацій, на підставіяких:

нараховують і сплачують податкове зобов 'язання;

тільки нараховують податкове зобов 'язання;

тільки сплачують податкове зобов 'язання.

Існують також такі форми податкової звітності, які не відпові-дають визначенню податкової декларації, але є обов' язковими доскладання та подання, або декларації, за якими не визнається по-даткове зобов'язання і, відповідно, не сплачується. Прикладомостаннього є Декларація про валютні цінності, доходи та майно,що належить резиденту України і знаходиться за її межами, затвер-джена наказом Міністерства фінансів України від 25.12.1995 р.№ 207.

Перелік форм податкової звітності, що згідно з ЗакономУкраїни № 2181 визнаються податковими деклараціями, наведе-но в табл. 32.

Перелік форм податкової звітності, які не відповідають озна-кам податкової декларації згідно Закону України № 2181 наведе-но в табл. 33.

Порядок подання податкової декларації та визначення сумподаткових зобов' язань передбачені статтею 4 Закону України№ 2181. Згідно цієї статті. платник податків самостійно обчи-слює суму податкового зобов' язання, яку зазначає у податко-вій декларації, яку подає до державних контролюючих орга-нів, перелік яких встановлено в статті 2 Закону України№ 2181.

Контролюючими органами є:

Митні органи — стосовно акцизного збору та податку на до-дану вартість (з урахуванням випадків, коли законом обов' язок зїх стягнення або контролю покладається на податкові органи),ввізного та вивізного мита, інших податків і зборів (обов' язковихплатежів), які відповідно до законів справляються при ввезенні(пересиланні) товарів і предметів на митну територію Україниабо вивезенні (пересиланні) товарів і предметів з митної терито-рії України;

Органи Пенсійного фонду України — стосовно збору наобов' язкове державне пенсійне страхування;

Органи фондів загальнообов'язкового державного соціа-льного страхування стосовно внесків на загальнообов' язковедержавне соціальне страхування, у межах компетенції цих орга-нів, встановленої законом.

ПЕРЕЛІК ФОРМ ЗВІТНОСТІ, ЩО ВІДПОВІДАЮТЬВИЗНАЧЕННЮ ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ЗА ЗАКОНОМ № 2181

Податок, збір(обов'язковий платіж)

Податкова декларація

Нормативно-правовий акт, якимзатверджено податкову декларацію

1

2

3

Податок на додану вар-тість

Податкова декларація з ПДВ

Наказ ДПАУ від 30.05.97 р. № 166

Акцизний збір

Розрахунок акцизного збору

Наказ ДПАУ від 19.03.01 р. № 111

 

Звіт про обсяг продажу ввезених (імпортованих)підакцизних товарів (продукції) та розміри одер-жаних з покупців і перерахованих до бюджету сумакцизного збору (для податкових агентів)

Наказ ДПАУ від 06.01.2000 р. № 4

 

Звіт про обсяг переданих товарів, ввезених (імпор-тованих) в інтересах інших суб'єктів підприємни-цької діяльності, і утриману суму акцизного збору(для податкових агентів)

Той самий

 

Звіт про обсяг отриманих підакцизних товарів(продукції), нараховану та сплачену до бюджетусуму акцизного збору покупцями (одержувачами)таких підакцизних товарів (продукції)

Той самий

Податок на прибуток

Декларація з податку на прибуток підприємства

Наказ ДПАУ від 29.03.2003 р.№ 143

 

Розрахунок податкових зобов'язань щодо сплатиконсолідованого податку на прибуток підприємства

Наказ ДПАУ від 10.02.2003 р.№ 68 із змінами, внесеними нака-зом ДПАУ від 15.12.2003 р. № 599

Податок, збір(обов'язковий платіж)

Податкова декларація

Нормативно-правовий акт, якимзатверджено податкову декларацію

1

2

3

Податок з доходів фізич-них осіб

Декларація про майновий стан і доходи

ЗУ «Про податок з доходів фізич-них осіб» від 22.05.03. № 889-1У

Мито

Державне мито

Плата (податок) за землю

Податковий розрахунок суми земельного податку

Наказ ДПАУ від 26.10.01 р. № 434

Рентна плата за нафту іприродний газ, що видо-буваються в Україні

Розрахунок з рентної плати за нафту і природнийгаз, що видобуваються на території України

Постанова КМУ від 22.03.01 р.№256

 

Розрахунок з рентної плати за нафту і природнийгаз, що видобуваються на родовищах з важко-добувними і виснаженими запасами

Та сама

Збір за спеціальне вико-ристання водних ресурсіві збір за користування во-дами для потреб гідро-енергетики і водноготранспорту

Розрахунок збору за спеціальне використання вод-них ресурсів та збору за користування водами дляпотреб гідроенергетики

Наказ Мінфіну, ДПАУ, Мінеко-номіки і Міністерства охорони на-вколишнього природного середо-вища та ядерної безпеки Українивід 01,10.99 р. №231/539/118/219

 

Розрахунок збору за користування водами для по-треб водного транспорту

Той самий

Відрахування від надхо-джень за транспортуваннянафтимагістральними на-фтопроводами і від платиза транзит трубопроводомаміаку, природного газучерез територію України

Розрахунок відрахувань від плати за транзит аміа-ку або природного газу через територію України

Постанова КМУ від 29.11.2000 р.№ 1742

 

Розрахунок відрахувань від надходжень за транс-портування нафти магістральними нафтопроводами

Та сама

Збір за геологорозвідува-льні роботи, виконані зарахунок державного бю-джету

Розрахунок збору за геологорозвідувальні роботи,виконані за рахунок державного бюджету

Наказ Комітету України з питаньгеології та використання надр,ДПАУ від 23.06.99 р. № 105/309

Збір за забруднення на-вколишнього природногосередовища

Розрахунок збору за забруднення навколишньогоприродного середовища

Наказ Міністерства екології таприродних ресурсів України,ДПАУ від 28.02.2001 р. № 75/76

Плата за спеціальне ви-користання рибних таінших водних живих ре-сурсів

Розрахунок платежів за спеціальне використаннярибних та інших водних живих ресурсів

Наказ Державного комітету риб-ного господарства України, Міне-кономіки, Мінфіну, Міністерстваохорон навколишнього природно-го середовища та ядерної безпекиУкраїни і ДПАУ від 24.12.99 р.№ 167/156/299/300/650

Плата за користуваннянадрами для видобуваннякорисних копалин

Розрахунок плати за користування надрами длявидобування нафти, конденсату, природного газу(в тому числі супутнього при видобутку нафти),підземних вод (термальних, промислових), ропи,мінеральних грязей та мулу

Наказ Міністерства охорони навко-лишнього природного середовищата ядерної безпеки України, Мін-праці та соціальної політики,ДПАУ, Державного комітету Украї-ни по геології і використанню надрвід 30.12.97 р. № 207/472/51/157

Податок, збір(обов'язковий платіж)

Податкова декларація

Нормативно-правовий акт, якимзатверджено податкову декларацію

1

2

3

 

Розрахунок плати за користування надрами длявидобування вугілля кам'яного, вугілля бурого,металевих корисних копалин, сировини нерудноїдля металургії, гірничо-хімічної, гірничорудної табудівельної сировини

Той самий

 

Розрахунок плати за користування надрами длявидобування урану, сировини ювелірної (дорого-цінне каміння), ювелірно-виробної (напівдорого-цінне каміння), виробної (виробне каміння) і обли-цьовувальних матеріалів

Той самий

 

Розрахунок плати за користування надрами длявидобування мінеральної підземної води

Той самий

Розрахунок плати за користування надрами длявидобування золоторудної (золото-поліметалічної)сировини

Той самий

Плата за користуваннянадрами в цілях, не пов'я-заних з видобуванням ко-рисних копалин

Розрахунок плати за користування надрами в ці-лях, не пов'язаних з видобуванням корисних копа-лин

Наказ Міністерства екології таприродних ресурсів України,ДПАУ, Мінфіну України і Мін-праці та соціальної політикиУкраїни від 08.02.01 р. № 37/45/73/44

Збір за спеціальне вико-ристання лісових ресур-сів та користування земе-льними ділянками лісо-вого фонду

Розрахунок збору за спеціальне використання лі-сових ресурсів та користування земельними ділян-ками лісового фонду

Наказ Державного комітету лісо-вого господарства України, Мін-фіну, Мінекономіки, Міністерстваохорон навколишнього природно-го середовища та ядерної безпекиУкраїни, ДПАУ від 15.10.99 р.№91/241/129/236/565

Збір за використання ра-діочастотного ресурсуУкраїни

Податкова декларація про збір за використаннярадіочастотного ресурсу України

Наказ ДПАУ від 24.01.03 р. № 24.

Податок з власниківтранспортних засобів таінших самохідних машині механізмів

Розрахунок суми податку з власників транспорт-них засобів та інших самохідних машин і механіз-мів

Наказ ДПАУ від 17.09.01 р. № 373

Податок на промисел

 

 

Збір на обов'язкове дер-жавне пенсійне страху-вання

Розрахунок зобов'язання зі сплати збору наобов'язкове державне пенсійне страхування

Постанова правління Пенсійногофонду України від 19.10.01 р.№ 16-6

 

Розрахунок зобов'язання зі сплати збору наобов'язкове державне пенсійне страхування (завласними доходами ПП)

Та сама

Розрахунок про фактичні витрати на виплату тадоставку пенсій, призначених відповідно до п.п.«б»—«з» ст. 13 Закону України «Про пенсійне за-безпечення»

Та сама

Розрахунок збору на обов'язкове державне пенсій-не страхування з вироблених тютюнових виробів

Та сама

Збори на обов'язкове со-ціальне страхування

Розглянуті у розділі 10 навчального посібника

Податок, збір(обов'язковий платіж)

Податкова декларація

Нормативно-правовий акт, якимзатверджено податкову декларацію

1

2

3

Фіксований сільськогос-подарський податок

Форма розрахунку фіксованого сільськогосподар-ського податку

Наказ ДПАУ від 27.04.99 р. № 230

 

Форма розрахунку фіксованого сільськогосподар-ського податку (для платників податку, які здійс-нюють діяльність у гірських зонах та на поліськихтериторіях)

Той самий

Єдиний збір, що справля-ється у пунктах пропускучерез державний кордонУкраїни

 

 

Збір на розвиток виног-радарства, садівництва іхмелярства

Звіт про суму нарахованого збору на розвиток ви-ноградарства, садівництва і хмелярства

Наказ ДПАУ від 28.03.02 р. № 133

Збір до фонду гаранту-вання вкладів фізичнихосіб (початковий, регуля-рний, спеціальний)

 

 

Єдиний податок

Розрахунок сплати єдиного податку суб'єктом ма-лого підприємництва — юридичною особою,

Наказ ДПАУ від 28.02.2003 р.№98

 

Звіт суб'єкта малого підприємництва— фізичноїособи платника єдиного податку «

Наказ ДПАУ від 29.10.99 р. № 599(у редакції наказу ДПАУ від28.12.2001 р. №521)

Місцеві податки і збори

Звітні форми, що затверджуються, місцевими ор-ганами влади

 

ПЕРЕЛІК ФОРМ ЗВІТНОСТІ ЗА ПОДАТКАМИ І ЗБОРАМИ,ЩО НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ВИЗНАЧЕННЮ ПОДАТКОВИХ ДЕКЛАРАЦІЙ ЗА ЗАКОНОМ № 2181

Податок, збір(обов'язковийплатіж)

Форма звітності

Нормативно-правовийакт, яким затвердженоформу

1

2

3

Податок наприбуток

Відомості про доходи, що звільнені від оподаткування або оподатковують-ся за спеціальними ставками на підставі міжнародних договорів України

Наказ ДПАУ від31.07.97 р. №274

 

Податковий звіт про результати спільної діяльності на території Українибез створення юридичної особи

Наказ ДПАУ від11.07.97 р. №233

 

Податковий звіт про використання коштів неприбутковими установами йорганізаціями

Наказ ДПАУ від10.04.98 р. № 175

 

Податковий звіт про прибуток, що звільняється від оподаткування, підпри-ємств та організацій громадських організацій інвалідів, майно яких е їхвласністю, отриманий від продажу товарів (робіт, послуг), крім підакциз-них товарів і прибутку, одержаного від грального бізнесу

Наказ ДПАУ від30.07.97 р. № 270

 

Звіт про отриманий прибуток від продажу на митній території Україниспеціальних продуктів дитячого харчування власного виробництва

Наказ ДПАУ від15.07.97 р. №237

 

Звіт про використання коштів, нарахованих (отриманих) у складі ціни про-дажу електричної енергії у вигляді цільової надбавки у розмірі 0,75 відсот-ка до діючого тарифу на електричну енергію, що продається виробникамиелектричної енергії на оптовому ринку електричної енергії України

Наказ ДПАУ від19.07.02 р. № 352

 

Розрахунки обчислення прибутку структурного підрозділу (дільниці, цеху)суб'єкта підприємницької діяльності, продукція якого виготовлена в ре-зультаті впровадження інвестиційного проекту і підлягає (не підлягає)продажу за межі підприємства (для територій пріоритетного розвитку,встановлених законодавством)

Відповідні наказиДПАУ

Податок, збір(обов'язковийплатіж)

Форма звітності

Нормативно-правовийакт, яким затвердженоформу

1

2

3

Податок з до-ходів фізичнихосіб

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користьплатників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ)

Наказ ДПАУ від29.09.2003 №451

Форми звітнос-ті, що не сто-суються конк-ретних податківабо зборів

Повідомлення від платника податків про відкриття (закриття) рахунка вустанові банку (форма № ПІ)

Наказ ДПАУ від01.08.01р. №306

 

Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту (форма № 1-РС)

Наказ ДПАУ від22.10.02 р. №504

Звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій (розрахунко-вих книжок) (форма № ЗВР-1)

Наказ ДПАУ від01.12.2000 р. №614

Звіт про суми одержаних пільг з оподаткування у розрізі окремих видів по-датків і пільг щодо кожного виду податку (форма № 1-ПП)

Наказ Мінстату Украї-ни від 23.12.96 р.№376

Декларація про валютні цінності, доходи і майно, що належать резидентуУкраїни і знаходяться за її межами

Наказ Мінфіну Украї-ни від 25.12.95 р.№207

Звіт про використання коштів на фінансування витрат, пов'язаних з добу-довою енергоблоків електростанцій та теплоелектроцентралей

Наказ ДПАУ от05.03.99 г. № 112

Інші податки ізбори

Звіти про цільове використання матеріалів, сировини, обладнання і ком-плектуючих до нього, звільнених від обкладення ввізним митом, і облад-нання та комплектуючих до нього, звільнених від обкладення ПДВ (для те-риторій пріоритетного розвитку, встановлених законодавством)

Відповідні наказиДПАУіДМСУ


Прийняття податкової декларації є обов'язком контролюю-чого органу. Податкова декларація приймається без попередньоїперевірки зазначених у ній показників через канцелярію, чийстатус визначається відповідним нормативно-правовим актом.Відмова службової (посадової) особи контролюючого органуприйняти податкову декларацію з будь-яких причин або вису-вання нею будь-яких передумов щодо такого прийняття (вклю-чаючи зміну показників такої декларації, зменшення або скасу-вання від' ємного значення об' єктів оподаткування, сумбюджетних відшкодувань, незаконного збільшення податковихзобов' язань тощо) забороняється та розцінюється як переви-щення службових повноважень такою особою, що тягне за со-бою її дисциплінарну та матеріальну відповідальність у поряд-ку, визначеному законом.

Якщо службова (посадова) особа контролюючого органупорушує норми абзацу першого цього підпункту, платник по-датків зобов' язаний до закінчення граничного строку поданнядекларації надіслати таку декларацію поштою з описом вкла-деного та повідомленням про вручення, до якої долучаєтьсязаява на ім'я керівника відповідного контролюючого органу,складена у довільній формі, із зазначенням прізвища службо-вої (посадової) особи, яка відмовилася прийняти декларацію,та/або із зазначенням дати такої відмови. При цьому деклара-ція вважається поданою в момент її вручення пошті, а гранич-ний десятиденний строк, встановлений для поштових відправ-лень, не застосовується.

Платник податків може також оскаржити дії службової (поса-дової) особи контролюючого органу з відмови у прийнятті пода-ткової декларації у судовому порядку.

Незалежно від наявності відмови у прийнятті податкової де-кларації платник податків зобов'язаний погасити податкове зо-бов'язання, самостійно визначене ним у такій податковій декла-рації, протягом строків, установлених цим Законом.

Податкова звітність, отримана контролюючим органом відплатника податків як податкова декларація, що заповнена нимвсупереч правилам, зазначеним у затвердженому порядку її запо-внення, може бути не визнана таким контролюючим органом якподаткова декларація, якщо в ній не зазначено обов' язкових рек-візитів, її не підписано відповідними посадовими особами, нескріплено печаткою платника податків, У цьому випадку, якщоконтролюючий орган звертається до платника податків з письмо-вою пропозицією подати нову податкову декларацію з виправле-ними показниками (із зазначенням підстав неприйняття попере-дньої), то такий платник податків має право:

подати таку нову декларацію разом зі сплатою відповідно-го штрафу;

оскаржити рішення податкового органу в порядку апеля-ційного узгодження.

Компетенція контролюючих органів щодо приймання, переві-рки, визначення узгодженого податкового зобов' язання та конт-ролю полягає в праві здійснювати перевірки своєчасності, досто-вірності, повноти нарахування та сплати лише стосовно тихподатків і зборів (обов'язкових платежів), які віднесені до їхкомпетенції.

Порядок контролю з боку митних органів за сплатою платни-ками податків податку на додану вартість та акцизного зборувстановлюється спільним рішенням центрального податковогооргану та центрального митного органу.

Інші державні органи не мають права проводити перевіркисвоєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати по-датків і зборів (обов' язкових платежів), у тому числі за запитамиправоохоронних органів.

Органами, уповноваженими здійснювати заходи з погашен-ня податкового боргу (далі — органи стягнення), є виключноподаткові органи, а також державні виконавці у межах їх ком-петенції.

Якщо, згідно з правилами податкового обліку, визначенимивідповідними законами, податкова звітність щодо окремого пода-тку, збору (обов'язкового платежу) складається наростаючимпідсумком, податкова декларація за результатами останнього по-даткового періоду року прирівнюється до річної податкової де-кларації, при цьому остання не подається.

Встановлення форм або методів обов'язкової податкової звіт-ності, які передбачають подання зведеної інформації щодо окре-мих доходів, витрат, пільг, інших елементів податкових баз, щобули раніше відображені у податкових деклараціях або розрахун-ках з окремих податків, зборів (обов'язкових платежів), не дозво-ляється, якщо інше не встановлене законами з питань оподатку-вання.

Податкові декларації подаються за базовий податковий (звіт-ний) період, що дорівнює:

а) календарному місяцю (у тому числі при сплаті місячнихавансових внесків), — протягом 20 календарних днів, наступнихза останнім календарним днем звітного (податкового) місяця;

б)         календарному кварталу або календарному півріччю (утому числі при сплаті квартальних або піврічних авансовихвнесків), — протягом 40 календарних днів, наступних заостаннім календарним днем звітного (податкового) кварталу(півріччя);

в)         календарному року, крім платників податку на доходи фі-зичних осіб, — протягом 60 календарних днів за останнім кален-дарним днем звітного (податкового) року;

г)         календарному року для платників податку на доходи фізич-них осіб (прибуткового податку з громадян), — до 1 квітня року,наступного за звітним.

Якщо податкова декларація за квартал, півріччя, три кварталиабо рік розраховується наростаючим підсумком на підставі пока-зників базових податкових періодів, з яких складаються такі ква-ртал, півріччя, три квартали або рік (без урахування авансовихвнесків) згідно з відповідним законом з питань оподаткування,така декларація подається у строки, визначені цим пунктом длятакого базового податкового періоду. Під терміном «базовий по-датковий період» слід, розуміти перший податковий період звіт-ного року, визначений відповідним законом з питань оподатку-вання, зокрема календарний квартал для цілей оподаткуванняприбутку підприємств.

Якщо останній день строку подання податкової деклараціїприпадає на вихідний або святковий день, то останнім днемстроку вважається наступний за вихідним або святковим опера-ційний (банківський) день.

Граничні строки подання податкової декларації можуть бутизбільшені за правилами та на підставах, які передбачені пунктом15.4 статті 15 Закону України № 2181.

Граничні строки для подання податкової декларації підляга-ють продовженням керівником податкового органу (його заступ-ником) за письмовим запитом платника податків, якщо такийплатник податків протягом зазначених строків:

перебував за межами України;

перебував у плаванні на морських суднах за кордономУкраїни у складі команди (екіпажу) таких суден;

перебував у місцях позбавлення волі за вироком суду;

мав обмежену свободу пересування у зв 'язку з ув 'язненнямчи полоном на території інших держав або через інші обставининепереборної сили, підтверджені документально;

був визнаний за рішенням суду безвісти відсутнім або пе-ребував у розшуку у випадках, передбачених законодавством.

Штрафні санкції не застосовуються протягом строків продов-ження граничних строків подання податкової декларації Ці нор-ми поширюються на:

платників податків — фізичних осіб;

посадових осіб юридичної особи, у разі коли протягом за-значених граничних строків така юридична особа не мала іншихпосадових осіб, уповноважених відповідно до законодавства на-раховувати, стягувати та вносити до бюджету податки, збори(обов 'язкові платежі), а також вести податковий облік та зві-тність.

Якщо згідно із законом з питань окремого податку, збору(обов' язкового платежу) податковий період не встановлено, топодаткова декларація подається та податкове зобов' язання спла-чується у строки, передбачені для місячного базового податково-го періоду, крім випадків, коли подання декларації не передбаче-но законом.

Платник податків має право не пізніше ніж за десять днів дозакінчення граничного строку подання декларації, визначеногозгідно з Законом, надіслати декларацію (розрахунок) на адресуподаткового органу поштою з повідомленням про вручення.

У разі втрати або зіпсуття поштового відправлення чи затрим-ки його вручення контролюючому органу відповідальність за не-подання або несвоєчасне подання податкової декларації несеоператор поштового зв'язку у порядку, передбаченому законо-давством, при цьому платник податків звільняється від будь-якоївідповідальності за неподання або несвоєчасне подання такої по-даткової декларації.

Платник податків протягом п'яти робочих днів з дня отриман-ня повідомлення про втрату або зіпсуття поштового відправленнязобов' язаний надіслати поштою або надати особисто (за його ви-бором) контролюючому органу другий примірник податкової де-кларації.

Порядок оформлення зазначених поштових відправлень, а та-кож нормативи їх обігу визначаються Кабінетом МіністрівУкраїни.

Незалежно від факту втрати або зіпсуття такого поштовоговідправлення чи затримки його вручення платник податків зо-бов' язаний сплатити суму податкового зобов' язання, самостійнозазначену ним у такій податковій декларації, протягом строків,установлених пунктом 5.3 статті 5 Закону № 2181, а саме — про-тягом десяти календарних днів, наступних за останнім днем від-повідного граничного строку для подання податкової декларації.

Контролюючий орган має право самостійно визначати подат-кове зобов'язання платника податку. Він зобов'язаний це зроби-ти, якщо:

а)         платник податків не подає у встановлені строки податковудекларацію;

б)         дані документальних перевірок результатів діяльності пла-тника податків свідчать про заниження або завищення суми йогоподаткових зобов' язань, заявлених у податкових деклараціях;

в)         контролюючий орган внаслідок проведення камеральноїперевірки виявляє арифметичні або методологічні помилки у по-даній платником податків податковій декларації, які призвели дозаниження або завищення суми податкового зобов' язання;

Камеральною вважається перевірка, яка проводиться контро-люючим органом виключно на підставі даних, зазначених у пода-ткових деклараціях, без проведення будь-яких інших видів пере-вірок платника податків;

г)         згідно з законами з питань оподаткування особою, відпові-дальною за нарахування окремого податку або збору (обов'яз-кового платежу), є контролюючий орган.

Якщо сума податкового зобов' язання розраховується контро-люючим органом, платник податків не несе відповідальності засвоєчасність, достовірність та повноту нарахування такої суми,проте несе відповідальність за своєчасне і повне погашення нара-хованого податкового зобов' язання та має право на оскарженняцієї суми у порядку, встановленому Законом № 2181.

Обов'язок доведення того, що будь-яке нарахування, здійсне-не контролюючим органом, є помилковим, покладається на плат-ника податків, за винятком випадків, визначених пунктом 4.3статті 4 Закону № 2181.

Згідно цього пункту визначення суми податкового зобов' я-зання здійснюється за непрямими методами.

Сума податкових зобов'язань платника податків може бутивизначена за непрямим методом, якщо контролюючий орган неможе самостійно визначити суму податкового зобов'язання плат-ника податків у зв'язку з не встановленням фактичного місцезна-ходження підприємства чи його відокремлених підрозділів, міс-цезнаходження фізичної особи або ухиленням платника податківчи його посадових осіб від надання відомостей, передбачених за-конодавством, а також якщо неможливо визначити суму подат-кових зобов'язань у зв'язку з неведенням платником податків по-даткового обліку або відсутністю визначених законодавствомпервинних документів. Цей метод може застосовуватися також увипадках, коли декларацію було подано, але під час документа-льної перевірки, що проводиться контролюючим органом, плат-ник податків не підтверджує розрахунки, наведені у декларації,наявними документами обліку у порядку, передбаченому законо-давством.

За непрямим методом податкове зобов' язання визначається заоцінкою витрат платника податків, приросту його активів, кіль-кості осіб, які перебувають з ним у відносинах найму, а такожоцінкою інших елементів податкових баз, які приймаються длярозрахунку податкового зобов' язання щодо конкретного податку,збору (обов'язкового платежу) відповідно до закону.

Якщо підставою для застосування непрямих методів є відсут-ність окремих документів обліку, такий метод може застосовува-тися виключно для визначення об' єкта оподаткування або йогоелементів, пов'язаних із такими документами. Якщо платник по-датків подає інші документи обліку або інші підтвердження, до-статні для визначення показників відсутніх документів обліку,непрямі методи не застосовуються.

Методика визначення суми податкових зобов' язань за непря-мими методами затверджується Кабінетом Міністрів України заподанням центрального податкового органу, погодженим з дер-жавним органом, уповноваженим провадити державну регулято-рну політику, і є загальною для всіх платників податків. Порядокзастосування непрямих методів визначення суми доходів фізич-ної особи визначається з урахуванням норм закону з питань опо-даткування доходів фізичних осіб.

Застосування непрямого методу для визначення податковихзобов'язань платників податків у випадках, не передбачених пун-ктом 4.3. Закону № 2181, не дозволяється.

Нарахування податкових зобов' язань з використанням непря-мого методу може здійснюватися виключно податковими орга-нами. Суми нарахованих податкових зобов'язань можуть бутиоскаржені платником податків у загальному порядку, передбаче-ному Законом.

Якщо непрямий метод було застосовано у зв'язку з не встано-вленням фактичного місцезнаходження підприємства чи йогоструктурного підрозділу, місцезнаходження фізичної особи —платника податків, обов' язок доведення того, що податковий ор-ган здійснив достатні заходи для встановлення місцезнаходженнятакого платника податків, покладається на податковий орган.

Якщо податковий орган нараховує фізичній особі податковезобов' язання, не пов' язане із здійсненням цією фізичною особоюпідприємницької діяльності, з використанням непрямих методів іфізична особа не погоджується з таким нарахуванням, спір вирі-шується виключно судом за поданням податкового органу.

Обвинувачення особи в ухиленні від сплати податків не можеґрунтуватися на визначенні податковим органом податкового зо-бов'язання з використанням непрямого методу до остаточноговирішення справи судом.

У разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правовогоакта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законівчи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне(множинне) трактування прав та обов' язків платників податківабо контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийня-ти рішення на користь як платника податків, так і контролюючо-го органу, рішення приймається на користь платника податків.

У разі конфлікту інтересів та при самостійному визначенніконтролюючим органом податкового зобов'язання, останній по-винен надати платнику податків податкові роз'яснення:

Податкові роз'яснення окремих положень податкового зако-нодавства надаються контролюючими органами у порядку, ви-значеному відповідним центральним (керівним) органом контро-люючого органу, виходячи із положень конфлікту інтересів,принципів оподаткування, викладених у Законі України «Про си-стему оподаткування», та економічного змісту податку, збору(обов'язкового платежу), який розглядається.

Якщо законом з питань обкладення податком, збором (обов'яз-ковим платежем) обов' язки з роз' яснення окремих його положеньпокладено на інші державні органи, такі роз' яснення надаються здотриманням правил, визначених у загальному порядку.

Податкове роз' яснення є оприлюдненням офіційного розумінняокремих положень податкового законодавства контролюючими ор-ганами у межах їх компетенції, яке використовується при обґрунту-ванні їх рішень під час проведення апеляційних процедур. Подат-ковими роз'ясненнями вважаються будь-які відповіді контро-люючого органу на запити зацікавлених осіб з питань оподаткуван-ня. Податкове роз'яснення, надане контролюючим органом вищогорівня, має пріоритет над податковими роз' ясненнями підпорядкова-них йому контролюючих органів. Податкове роз'яснення централь-ного податкового органу має пріоритет над податковими роз' яс-неннями, виданими іншими контролюючими органами. Податковероз' яснення не має сили нормативно-правового акта.

Не може бути притягнутим до відповідальності платник пода-тків, який діяв відповідно до наданого йому податкового роз'яс-нення (за відсутності податкових роз' яснень з цього питання, щомають пріоритет) або узагальнюючого податкового роз' яснення;тільки на підставі того, що у подальшому таке податковероз' яснення чи узагальнююче податкове роз' яснення було зміне-но або скасовано, чи надано нове податкове роз' яснення такомуплатнику податків або узагальнююче податкове роз' яснення, щосуперечить попередньому, яке не було скасовано (відкликано).При цьому при оцінці доказів судом, наданих органом стягнення,податкові роз' яснення не мають пріоритету над іншими доказамиабо іншими експертними оцінками;

Центральний (керівний) орган контролюючого органу прово-дить періодичне узагальнення податкових питань, які стосуютьсязначної кількості платників податків або значної суми податко-вих зобов' язань, та затверджує узагальнюючі податкові роз' яс-нення, які підлягають оприлюдненню з дотриманням правил ко-мерційної та банківської таємниці.

Платник податків має право безоплатно отримати будь-якеподаткове роз' яснення, у тому числі надан