14.2. Податкова звітність за непрямими податками14.2.1. Податок на додану вартість

магниевый скраб beletage

Справляння податку на додану вартість передбачено в Українізгідно Закону України «Про податок на додану вартість» від03.04.1997 року № 168/97-ВР зі змінами і доповненнями (далі —Закон № 168). Податок на додану вартість — це податок на сумудоданої вартості, що створена підприємством, платником подат-ку, і одержана ним в результаті операцій з поставки товарів тапослуг.

Поставка товарів — будь-які операції, що здійснюються згі-дно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими ци-вільно-правовими договорами, які передбачають передачу праввласності на такі товари за компенсацію незалежно від строків їїнадання, а також операції з безоплатної поставки товарів (резуль-татів робіт) та операції з передачі майна орендодавцем (лізинго-давцем) на баланс орендаря (лізингоотримувача) згідно з догово-рами фінансової оренди (лізингу) або поставки майна згідно збудь-якими іншими договорами, умови яких передбачають від-строчення оплати та передачу права власності на таке майно непізніше дати останнього платежу.

Не належать до поставки операції з передачі товарів в межахдоговорів схову (відповідального зберігання), довірчого управ-ління, оперативної оренди (лізингу), інших цивільно-правовихдоговорів, які не передбачають передачу права власності (корис-тування або розпорядження) на такі товари іншій особі.

Поставка послуг — будь-які операції цивільно-правового ха-рактеру з виконання робіт, надання послуг, надання права на ко-ристування або розпорядження товарами, у тому числі нематері-альними активами, а також з надання будь-яких інших, ніжтовари, об' єктів власності за компенсацію, а також операції з бе-зоплатного виконання робіт, надання послуг. Поставка послуг,зокрема, включає надання права на користування або розпоря-дження.

Товарами у межах договорів оренди (лізингу), поставки, ліце-нзування або інші способи передачі права на патент, авторськеправо, торговий знак, інші об' єкти права інтелектуальної, в томучислі промислової, власності.

Платником податку на додану вартість згідно Закону № 168визнається особа, яка здійснює або планує здійснювати госпо-дарську діяльність та реєструється за своїм добровільним рішен-ням як платник податку; підлягає обов' язковій реєстрації як пла-тник цього податку; імпортує товари (супутні послуги) в обсягах,що підлягають оподаткуванню цим податком згідно з Законом;будь-яка особа, яка за своїм добровільним рішенням зареєструва-лася платником податку.

Особа підлягає обов'язковій реєстрації як платник податку уразі:

коли загальна сума від здійснення операцій з поставки то-варів (послуг), у тому числі з використанням локальної або гло-бальної комп'ютерної мережі, що підлягають оподаткуванню згі-дно з цим Законом, нарахована (сплачена, надана) такій особі абов рахунок зобов'язань третім особам, протягом останніх дванад-цяти календарних місяців сукупно перевищує 300 000 гривень(без урахування податку на додану вартість).

особа, що уповноважена вносити консолідований податок зоб'єктів оподаткування, що виникають внаслідок поставки по-слуг підприємствами залізничного транспорту з їх основної дія-льності та підприємствами зв'язку, що перебувають у підпоряд-куванні платника податку, в порядку, встановленому КабінетомМіністрів України.

особа, яка поставляє товари (послуги) на митній територіїУкраїни з використанням глобальної або локальних комп'ютер-них мереж, при цьому особа — нерезидент може здійснювати та-ку діяльність тільки через своє постійне представництво, зареєст-роване на території України.

особа, що здійснює операції з реалізації конфіскованогомайна, незалежно від того, чи досягає вона загальної суми опера-цій з поставки товарів (послуг), визначеної в сумі 300 000 грн, чині, а також незалежно від того, який режим оподаткування вико-ристовує така особа згідно із законодавством.

Центральний податковий орган веде реєстр платників подат-ку. Будь-якій особі, яка реєструється як платник податку на дода-ну вартість, присвоюється індивідуальний податковий номер,який використовується для справляння цього податку.

Особи, які підпадають під визначення пункту 2.3 статті 2 За-кону, зобов'язані зареєструватися як платник податку у податко-вому органі за їх місцезнаходженням (місцем проживання). Фор-ма заяви про реєстрацію визначається у порядку, визначеномуцентральним податковим органом. Дані з реєстру платників по-датку підлягають оприлюдненню в порядку, визначеному цен-тральним податковим органом.

Фізичні особи, які не є суб'єктами господарювання та ввозятьтовари (предмети) на митну територію України в обсягах, щопідлягають оподаткуванню згідно з митним законодавством,сплачують податок на додану вартість під час перетину такимитоварами (предметами) митного кордону України, без їх реєстра-ції як платники цього податку.

Якщо особа, на яку не поширюється дія пункту 2.3 статті 2 За-кону, як платник податку, вважає за доцільне добровільно зареєс-труватися платником податку і відповідає вимогам підпункту 2.2статті 2 Закону, така реєстрація провадиться за її заявою.

Якщо обсяг оподатковуваних операцій особи протягом звітно-го податкового періоду перевищує суму, визначену підпунктом2.3.1 пункту 2.3 статті 2 Закону, не більше ніж у два рази, такаособа зобов'язана надіслати податковому органу заяву про реєст-рацію протягом двадцяти календарних днів, наступних за такимзвітним податковим періодом.

Якщо особа укладає одну чи більше цивільно-правових угод(договорів), унаслідок виконання яких планується здійсненняоподатковуваних операцій, обсяг яких перевищуватиме протягомзвітного податкового періоду у два чи більше разів суму, визна-чену підпунктом 2.3.1 пункту 2.3 статті 2 Закону, то така особазобов'язана зареєструватися як платник цього податку до кінцятакого звітного податкового періоду.

Особа, що не надсилає таку заяву у таких випадках та у такістроки, несе відповідальність за не нарахування або несплатуцього податку на рівні зареєстрованого платника без права нара-хування податкового кредиту та отримання бюджетного відшко-дування.

Заява про реєстрацію направляється на адресу податковогооргану з повідомленням про вручення або вручається особистопредставником такої особи службовій особі податкового органу.Податковий орган зобов'язаний видати заявнику (відправити по-штою) свідоцтво про податкову реєстрацію такої особи протягомдесяти днів від дня отримання реєстраційної заяви.

З урахуванням положень пункту 9.5 статті 9 Закону заява прореєстрацію має бути подана (надіслана) податковому органу:

а)         особами, що підлягають реєстрації згідно з підпунктом 2.3.1пункту 2.3 статті 2 Закону, не пізніше двадцятого календарногодня з моменту досягнення суми оподатковуваних операцій, ви-значеної зазначеним пунктом;

б)         особами, які підлягають податковій реєстрації у зв'язку ізздійсненням ними операцій, визначених у підпунктах 2.3.2—2.3.4 пункту 2.3 та пункті 2.4 статті 2 Закону, не пізніше ніж задвадцять календарних днів до початку здійснення таких опе-рацій;

в)         особами, що прийняли добровільне рішення про реєстраціюплатниками податку, не пізніше двадцяти календарних днів допочатку податкового періоду, з якого такі особи вважатимутьсяплатниками цього податку та матимуть право на податковий кре-дит і виписку податкових накладних.

Копії свідоцтва про реєстрацію, засвідчені податковим орга-ном, мають бути розміщені в доступних для огляду місцях уприміщенні платника податку та в усіх його відокремлених під-розділах.

До платників ПДВ, зобов'язаних подавати звітність щодоПДВ, належать:

особи (юридичні та фізичні), які підпадають під визначенняплатників податків, установлене статтею 2 Закону про ПДВ,та зареєстровані як платники ПДВ;

особи, що прийняли добровільне рішення про реєстраціюплатниками податку.

Об'єкт оподаткування визнаються операції платника податку з:

поставки товарів та послуг, місце надання яких знаходить-ся на митній території України, в тому числі операції з передачіправа власності на об'єкти застави позичальнику (кредитору) дляпогашення заборгованості заставодавця, а також з передачіоб'єкта фінансового лізингу у користування лізингоотримувачу(орендарю);

ввезення товарів (супутніх послуг) у митному режимі імпо-рту або реімпорту (далі — імпорту).

З метою оподаткування до імпорту також прирівнюється:

ввезення з-за меж митного кордону України на митну тери-торію України товарів (супутніх послуг) за договорами лізингу(оренди) (у тому числі у разі повернення об'єкта лізингу лізинго-давцю — резиденту або іншій особі за дорученням такого лізин-годавця), застави, та іншими договорами, які не передбачаютьпередання права власності на такі товари (майно) або передбача-ють їх обмін на корпоративні права чи цінні папери, у тому числіякщо таке ввезення пов'язане із поверненням товарів у зв'язку зприпиненням дії зазначених договорів;

поставка товарів з території безмитних магазинів на митнутериторію України для їх вільного обігу (крім території іншихбезмитних магазинів);

поставка продуктів переробки (готової продукції) з митно-го режиму переробки на митній території України на митну тери-торію України для їх вільного обігу;

в інших випадках, передбачених Митним кодексом України;

вивезення товарів (супутніх послуг) у митному режимі екс-порту або реекспорту (далі — експорту), поставки транспортнихпослуг по перевезенню пасажирів, вантажобагажу (товаробага-жу) та вантажу за межами державного кордону України.

З метою оподаткування до експорту товарів також прирівню-ється:

вивезення товарів (супутніх послуг) за межі митного кор-дону України за договорами фінансового лізингу (оренди) (у то-му числі у разі повернення об'єкта фінансового лізингу лізинго-давцю — нерезиденту або іншій особі за дорученням такоголізингодавця), застави та іншими договорами, які не передбача-ють передання права власності на такі товари (майно) або перед-бачають їх обмін на корпоративні права чи цінні папери, у томучислі якщо таке вивезення пов'язане із припиненням дії зазначе-них договорів;

поставка товарів (супутніх послуг) з митної територіїУкраїни на територію безмитних магазинів;

передача товарів, оформлених у митному режимі експорту,під митний режим митного складу, для подальшого вивезення та-ких товарів з митної території України;

в інших випадках, визначених Митним кодексом України.

Податкове зобов'язання з податку на додану вартість визна-чається як загальна сума податку, одержана (нарахована) платни-ком податку в звітному (податковому) періоді згідно бази та ста-вки оподаткування.

База оподаткування операцій з поставки товарів (послуг) ви-значається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, ви-значеної за вільними цінами, але не нижче за звичайні ціни, зурахуванням акцизного збору, ввізного мита, інших загальноде-ржавних податків та зборів (обов'язкових платежів) згідно із за-конами України з питань оподаткування(за винятком податку надодану вартість, а також збору на обов'язкове пенсійне страху-вання на послуги стільникового рухомого зв'язку, що включаєть-ся до ціни товарів (послуг)). До складу договірної (контрактної)вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріаль-них і нематеріальних активів, що передаються платнику податкубезпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу в зв'яз-ку з компенсацією вартості товарів (послуг).

У разі поставки товарів (робіт, послуг) без оплати або з част-ковою оплатою їх вартості коштами у межах бартерних (товаро-обмінних) операцій, здійснення операцій з безоплатної передачітоварів (робіт, послуг), натуральних виплат у рахунок оплатипраці фізичним особам, що перебувають у трудових відносинах зплатником податку, передачі товарів (робіт, послуг) у межах ба-лансу платника податку для невиробничого використання, витра-ти на яке не відносяться до валових витрат виробництва (обігу) іне підлягають амортизації, а також пов'язаній з продавцем особічи суб'єкту підприємницької діяльності, який не зареєстрованийяк платник податку, база оподаткування визначається виходячи зфактичної ціни операції, але не нижчої за звичайні ціни.

Для товарів, які імпортуються на митну територію Україниплатниками податку, базою оподаткування є договірна (контрак-тна) вартість таких товарів, але не менша митної вартості, зазна-ченої у ввізній митній декларації з урахуванням витрат на транс-портування, навантаження, розвантаження, перевантаження тастрахування до пункту перетину митного кордону України, спла-ти брокерських, агентських, комісійних та інших видів винаго-род, пов'язаних з імпортом таких товарів, плати за використанняоб'єктів інтелектуальної власності, що належать до таких товарів,акцизних зборів, ввізного мита, а також інших податків, зборів(обов'язкових платежів), за винятком податку на додану вартість,що включаються у ціну товарів (робіт, послуг) згідно з законамиУкраїни з питань оподаткування. Визначена вартість перерахову-ється в українські гривні за валютним (обмінним) курсом Націо-нального банку України, що діяв на кінець операційного дня, щопередує дню, в якому товар (товарна партія) вперше підпадає підрежим митного контролю відповідно до митного законодавства.

Для послуг, які поставляються нерезидентами з місцем їх на-дання на митній території України, базою оподаткування є дого-вірна (контрактна) вартість таких робіт (послуг) з урахуваннямакцизного збору, а також інших податків, зборів (обов'язковихплатежів), за винятком податку на додану вартість, що включа-ються у ціну поставки робіт (послуг) згідно із законами України зпитань оподаткування. Визначена вартість перераховується вукраїнські гривні за валютним (обмінним) курсом Національногобанку України, що діяв на кінець операційного дня, що передуєдню, в якому було складено акт, який засвідчує факт отриманняпослуг.

Для готової продукції, виготовленої на території України з да-вальницької сировини нерезидента, у разі її поставки на митнійтериторії України, базою оподаткування є договірна (контрактна)вартість такої продукції з урахуванням акцизного збору, ввізногомита, а також інших податків, зборів (обов'язкових платежів), завинятком податку на додану вартість, що включаються у ціну та-кої готової продукції згідно із законами України з питань оподат-кування. Визначена вартість перераховується в українські гривніза валютним (обмінним) курсом Національного банку України,що діяв на момент виникнення податкових зобов'язань. При цьо-му податок сплачується до бюджету покупцем у порядку, перед-баченому для оподаткування товарів, що імпортуються, а відпо-відальність за сплату податку покупцем такої продукції несевітчизняний її переробник.

Згідно Закону № 168 ставки податку на додану вартість визна-чені наступні:

20 відсотків від бази оподаткування в загальних випадкахоперацій поставки товарів (послуг) та ввезення товарів на митнутериторію України;

0 відсотків від бази оподаткування з операцій поставки това-рів, що були вивезені (експортовані) платником податку за межі ми-тної території України, продажу робіт (послуг), призначених длявикористання та споживання за межами митної території України.

Визнання податкового зобов' язання продавця здійснюєтьсяодночасно зі складанням податкової накладної, яку платник по-датку зобов' язаний надати покупцю. Датою виникнення податко-вих зобов'язань з поставки товарів (послуг) вважається дата, якаприпадає на податковий період, протягом якого відбуваєтьсябудь-яка з подій, що сталася раніше:

або дата зарахування коштів від покупця (замовника) набанківський рахунок платника податку як оплата товарів (робіт,послуг), що підлягають поставці, а в разі поставки товарів (робіт,послуг) за готівкові кошти — дата їх оприбуткування в касі плат-ника податку, а при відсутності такої — дата інкасації готівковихкоштів у банківській установі, що обслуговує платника податку;

— або дата відвантаження товарів, а для робіт (послуг) — датаоформлення документа, що засвідчує факт виконання робіт (по-слуг) платником податку;

Датою виникнення податкових зобов'язань при ввезенні (ім-портуванні) товарів є дата оформлення ввізної митної деклараціїіз зазначенням у ній суми податку, що підлягає сплаті. Датою ви-никнення податкових зобов'язань при імпортуванні робіт (по-слуг) є дата списання коштів з розрахункового рахунку платникаподатку в оплату робіт (послуг) або дата оформлення документа,що засвідчує факт виконання робіт (послуг) нерезидентом залеж-но від того, яка з подій відбулася першою.

При придбанні платником податку товарів, робіт, послуг намитній території України з метою їх подальшого використання воподатковуваних операціях у межах господарської діяльностіплатників податку на додану вартість та при сплаті до бюджетуподаткового зобов' язання при ввезенні на митну територіюУкраїни товарів (робіт, послуг) підприємства отримують правона податковий кредит. Податковий кредит — сума, на яку плат-ник податку має право зменшити податкове зобов' язання звітно-го періоду.

Право на нарахування податкового кредиту виникає незалеж-но від того, чи такі товари (послуги) та основні фонди почали ви-користовуватися в оподатковуваних операціях у межах господар-ської діяльності платника податку протягом звітного податковогоперіоду, а також від того, чи здійснював платник податку опода-тковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Якщо у подальшому такі товари (послуги) починають викори-стовуватися в операціях, які не є об'єктом оподаткування згіднозі статтею 3 Закону або звільняються від оподаткування згідно зістаттею 5 Закону, чи основні фонди переводяться до складу не-виробничих фондів, то з метою оподаткування такі товари (по-слуги), основні фонди вважаються проданими за їх звичайноюціною у податковому періоді, на який припадає початок такоговикористання або переведення, але не нижче ціни їх придбання(виготовлення, будівництва, спорудження).

Якщо платник податку придбаває (виготовляє) товари (послуги)та основні фонди, які призначаються для їх використання в операці-ях, які не є об'єктом оподаткування згідно зі статтею 3 Закону абозвільняються від оподаткування згідно зі статтею 5 Закону, то сумиподатку, сплачені у зв'язку з таким придбанням (виготовленням), невключаються до складу податкового кредиту такого платника.

Не включається до складу податкового кредиту та відноситьсядо складу валових витрат сума податку, сплачена платником по-датку при придбанні легкового автомобіля (крім таксомоторів),що включається до складу основних фондів.

Датою виникнення права платника податку на податковийкредит вважається дата здійснення першої з подій:

або дата списання коштів з банківського рахунка платника по-датку в оплату товарів (робіт, послуг), дата виписки відповідногорахунка (товарного чека) — в разі розрахунків з використаннямкредитних дебетових карток або комерційних чеків;

або дата отримання податкової накладної, що засвідчує фактпридбання платником податку товарів (робіт, послуг);

для операцій з ввезення (пересилання) товарів (робіт, по-слуг) — дата сплати податку по податкових зобов' язаннях.

Суми податку, що підлягають сплаті до бюджету або від-шкодуванню з бюджету, визначаються як різниця між загаль-ною сумою податкових зобов'язань, що виникли з будь-яким по-ставкою товарів (робіт, послуг) протягом звітного періоду, тасумою податкового кредиту звітного періоду.

Сплата податку провадиться не пізніше двадцятого числа мі-сяця, що настає за звітним періодом.

У строки, передбачені Законом № 168 для відповідного подат-кового періоду, платник податку подає органу державної подат-кової служби за місцем свого знаходження податкову деклара-цію незалежно від того, чи виникло у цьому періоді податковезобов'язання, чи ні.

Підставою для отримання бюджетного відшкодування є данітільки податкової декларації за звітний період.

Критерієм для визначення звітного (податкового) періоду є рі-вень обсягу оподатковуваних операцій з поставки товарів (по-слуг) за попередній календарний рік, що дорівнює 300 000 грн.З метою визначення податкового (звітного) періоду для платникапід терміном «календарний рік» слід розуміти період з 1 січня по31 грудня включно.

Якщо обсяг оподатковуваних операцій з поставки товарів (по-слуг) за попередній календарний рік (без урахування ПДВ) пере-вищує 300 000 грн, то для таких платників податків установлю-ється звітний (податковий) період, що дорівнює одному кален-дарному місяцю.

Для платників податків, які мають за попередній календар-ний рік (без урахування ПДВ) обсяг оподатковуваних операційз поставки товарів (послуг) менше ніж 300 000 грн, звітний(податковий) період установлюється за їх вибором і може до-рівнювати або календарному місяцю, або календарному квар-талу.

Відповідно до пункту 2.2 Порядку № 166 для цілей визначен-ня звітного (податкового) періоду обсяг оподатковуваних опера-цій з поставки товарів (послуг) обчислюється без урахування по-датку на додану вартість (тобто виключає суму ПДВ). Визна-чення податкового (звітного) періоду для кожного платника по-датку здійснюється на початку кожного наступного календарногороку з урахуванням поданої податкової звітності за попереднійкалендарний рік.

Платник податку на додану вартість, якому на поточний кале-ндарний рік встановлено податковий (звітний) період, що дорів-нює одному кварталу, має право на заміну податкового кварталь-ного періоду на місячний. Заміну може бути здійснено з початкубудь-якого кварталу поточного року. Заява про таку заміну пода-ється платником податку до податкового органу за один місяцьдо початку кварталу, в якому платник бажає замінити кварталь-ний податковий період на місячний.

Платнику податків не дозволяється здійснювати зворотну за-міну місячного звітного (податкового) періоду на квартальний водному календарному році. Інакше кажучи, якщо платник подат-ку на додану вартість у поточному році скористався правом замі-ни звітного квартального періоду на звітний місячний період, топровести зворотну заміну, бажаючи повернутися на обкладенняподатком на додану вартість на раніше існуючий звітний період,що дорівнює одному календарному кварталу, платник податківможе тільки починаючи з наступного календарного року. Що-правда, це можливо тільки за умови, що обсяг оподатковуванихоперацій без урахування ПДВ за попередній календарний рік неперевищить 300 000 грн.

Якщо податковий (звітний) період дорівнює календарному мі-сяцю, — декларація подається до державної податкової інспекції(адміністрації) за місцезнаходженням платника протягом 20 ка-лендарних днів, наступних за останнім календарним днем звітно-го (податкового) місяця.

Якщо податковий (звітний) період дорівнює календарномукварталу, — декларація подається до державної податкової ін-спекції (адміністрації) за місцезнаходженням платника протягом40 календарних днів, наступних за останнім календарним днемзвітного (податкового) кварталу.

Якщо останній день строку подання податкової деклараціїприпадає на вихідний або святковий день, то останнім днемстроку вважається наступний за вихідним або святковим робочийдень. Керівником податкової інспекції (адміністрації) або йогозаступником за письмовим запитом платника граничні строкидля подання податкової декларації можуть бути продовжені заправилами і на підставах, що встановлені пунктом 15.4 статті 15Закону-№ 2181 (наказ ДПА України від 19.03.2001 № 113 «Прозатвердження Порядку застосування норм пункту 15.4 статті 15Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платниківподатків перед бюджетами та державними цільовими фондами»,зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.03.2001 за№ 284/5475 з урахуванням змін та доповнень, внесених ЗакономУкраїни від 20.02.2003 року № 550-1У).

Для податкового обліку податкового кредиту передбачено ве-дення Реєстру отриманих та виданих податкових накладних згід-но відповідного Порядку, затвердженого наказом ДПАУ від30.06.2005 р. № 244. На підставі даних податкового обліку подат-кового кредиту та податкового зобов' язання платники податкускладають Податкову декларацію з податку на додану вартість.

14.2.1.1. Подання Податкової деклараціїу загальному випадку

Складання та подання Декларації по податку на додану вар-тість здійснюється у відповідності з Порядком заповнення та по-дання податкової декларації по податку на додану вартість, за-твердженого наказом ДПАУ від 30.05.1997 р. № 166 зі змінами ідоповненнями (далі — Порядок № 166).

Декларація подається до податкового органу за місцем реєст-рації особою, яка зареєстрована платником податку на додану ва-ртість згідно з вимогами Закону.

Платники податку, у яких згідно з чинним законодавством(пункти 11.21 та 11.29 Закону) суми податку на додану вартістьповністю залишаються у розпорядженні цих платників податкудля цільового використання, подають податкову декларацію зподатку на додану вартість (скорочену). До такої податкової де-кларації включаються лише ті операції, що стосуються спеціаль-них режимів, установлених указаними пунктами.

Декларація складається із вступної частини, службових полівта чотирьох розділів, з них платником заповнюються перші трирозділи, службові поля та вступна частина, четвертий розділ за-повнюється працівниками податкової інспекції (адміністрації)лише на оригіналі декларації, який залишається в податковій ін-спекції (адміністрації).

Оригінал декларації на паперовому носії подається платникомдо податкового органу за місцем знаходження платника. Поданняксерокопії не допускається.

За добровільним рішенням платник податку може подати додержавної податкової інспекції (адміністрації) за місцем реєстра-ції податкову декларацію в електронній формі за умови реєстра-ції електронного підпису підзвітних осі б у порядку, визначеномузаконодавством.

Декларація може бути надіслана до податкової інспекції (ад-міністрації) за місцем реєстрації платника поштою з повідомлен-ням про вручення не пізніше ніж за 10 днів (дата відправлення напоштовому штемпелі) до закінчення граничного терміну, устано-вленого для подання декларації.

Декларація може бути заповнена від руки чорнильною чикульковою ручкою або видрукувана (заповнення олівцем не до-пускається), без виправлень і помарок; в рядках, де відсутні данідля заповнення, має бути проставлений прочерк. Суми оборотута податку в декларації проставляються в гривнях, без копійок, звідповідним округленням за загальними встановленими прави-лами.

Платник податку самостійно обчислює суму податкового зо-бов'язання, яку зазначає в декларації. Дані, наведені в декларації,мають відповідати даним бухгалтерського обліку платника та да-ним книг податкового обліку, достовірність даних підтверджу-ється: підписом платника, якщо платник — фізична особа, в ін-ших випадках (особа, яка визначена як платник податку надодану вартість, крім фізичних осіб) — підписами відповідаль-них посадових осіб (керівника, головного бухгалтера) та печат-кою, а в разі подання декларації в електронній формі — електро-нним підписом підзвітних осіб, зареєстрованим у порядку, визна-ченому законодавством.

Декларація подається платником у визначений строк до під-розділу державної податкової інспекції (адміністрації), якимздійснюється приймання звітності, для реєстрації. До деклараціївносяться дані податкового обліку платника окремо за кожнийзвітний період, без наростаючого підсумку.

Одночасно з декларацією повинні подаватися всі необхіднідодатки до декларації:

ДОДАТОК 1. Розрахунок коригування сум ПДВ до пода-ткової декларації з податку на додану вартість — подається плат-ником при заповненні рядків 8 та 16 податкової декларації з по-датку на додану вартість;

ДОДАТОК 2 Розрахунок суми, що підлягає сплаті (пере-рахуванню) до бюджету до податкової декларації — подаєтьсяплатником податку, який має суму заниження заявленого плат-ником податку бюджетного відшкодування щодо суми, визначе-ної податковим органом відповідно до п. 7.7.7. п. 7. ст. 7 Закону,та/або суму бюджетного відшкодування минулих звітних пері-одів, яка зараховується у зменшення податкових зобов' язань зПДВ наступних податкових періодів;

ДОДАТОК 3 Розрахунок суми бюджетного відшкодуван-ня — подається на підставі вимог частини третьої статті 4 Указупрезидента від 07.08.1998 р. № 857/98 «Про деякі зміни в оподат-куванні» платником, який здійснює продаж товарів (робіт, послуг)за нульовою ставкою податку на додану вартість на митній тери-торії України та за результатами звітного періоду має суму подат-ку на додану вартість, належну до відшкодування з бюджету (од-ночасно заповнено рядки 2.2 та 21 податкової декларації);

ДОДАТОК 4 Заява про повернення бюджетного відшко-дування до податкової декларації З ПДВ, яка подається в разінаміру платника податку отримати бюджетне відшкодуванняПДВ відповідно пункту 7.7. статті 7 Закону, визначене у подат-ковій декларації за звітний період;

ДОДАТОК 5 Уточнюючий розрахунок податкових зо-бов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправ-ленням самостійно виявлених помилок.

Податкова звітність, отримана контролюючим органом відплатника податків як податкова декларація, що заповнена нимусупереч правилам, зазначеним у затвердженому порядку її запо-внення, може бути не визнана таким контролюючим органом якподаткова декларація, якщо в ній не зазначено обов'язкові рекві-зити, її не підписано відповідними посадовими особами, не скрі-плено печаткою платника податків. У цьому випадку, якщо конт-ролюючий орган звертається до платника податків із письмовоюпропозицією (письмове звернення надсилається поштою з повід-омленням про його вручення) подати нову податкову деклараціюз виправленими показниками (із зазначенням підстав неприйнят-тя попередньої), то такий платник податків має право:

подати таку нову декларацію разом зі сплатою відповідно-го штрафу;

оскаржити рішення податкового органу в порядку апеля-ційного узгодження.

Якщо платником самостійно виявлено помилки, що містяться враніше поданій ним податковій декларації, то такий платник зо-бов' язаний подати в порядку, встановленому для подання декла-рацій з податку на додану вартість (без урахування граничногостроку подання, але з урахуванням строків давності, установленихстаттею 15 Закону № 2181), Уточнюючий розрахунок податко-вих зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з ви-правленням самостійно виявлених помилок (далі — уточнюю-чий розрахунок). Одним уточнюючим розрахунком може бутивиправлено помилки тільки однієї раніше поданої декларації.

Платник податків має право не подавати зазначеного розраху-нку, якщо такі уточнені показники вказуються ним у складі де-кларації за будь-який наступний податковий період (з урахуван-ням зазначених у першому абзаці строків давності), протягомякого такі помилки було самостійно виявлено. Такий спосіб са-мостійного виправлення платником помилки може бути застосо-вано в разі виправлення в декларації звітного періоду помилоктільки однієї раніше поданої декларації.

У разі виправлення помилок у рядках поданої раніше декла-рації, до яких повинні додаватися додатки, до уточнюючого роз-рахунку чи декларації, до якої включено уточнені показники, маєбути подано відповідні додатки, що містять інформацію щодоуточнених показників.

Не може бути зменшено суму податкових зобов'язань, яку небуло сплачено до бюджету в минулих звітних періодах у зв'язку зповним або частковим списанням податкового боргу.

Якщо у зв'язку з виправленням помилки, допущеної в попере-дніх звітних періодах, визначено заниження податкового зо-бов'язання (збільшується сума, що підлягає сплаті до бюджету,та/або зменшується сума, заявлена до відшкодування та відшко-дована з бюджету) (заповнюється рядок 7.1 та/або рядок 7.4.1уточнюючого розрахунку), то платник самостійно нараховує тасплачує штраф у розмірі, встановленому законодавством.

При цьому в разі самостійного виправлення платником поми-лок щодо операцій, які підпадають під дію пунктів 11.12 (абзацдванадцятий), 11.21, 11.29, 11.35 ст. 11 Закону), згідно з якимисума податку залишається в розпорядженні цього платника дляцільового використання, зазначений в абзаці першому цього під-пункту штраф не нараховується.

Якщо в результаті виправлення помилок, допущених у попе-редніх звітних періодах, визначено суму ПДВ, яка зменшує пода-ткові зобов'язання, тобто у зв'язку з виправленням помилок зме-ншується сума, що підлягає сплаті до бюджету, та/або збіль-шується сума, що підлягає відшкодуванню з бюджету (заповню-ється рядок 7.2 та/або рядок 7.3 уточнюючого розрахунку), такасума прирівнюється до суми бюджетного відшкодування тільки втому випадку, коли в уточнюючому розрахунку заповнено рядок6.2 та/або рядок 1.2.

Після подання декларації за звітний період платник податківмає право до закінчення граничного строку подання декларації затакий же період подати нову декларацію з виправленими показ-никами.

Податкове зобов'язання, самостійно визначене платником по-датків, вважається узгодженим із дня подання податкової декла-рації до державної податкової інспекції (адміністрації) за місцемреєстрації та не може бути оскаржене платником в адміністрати-вному чи судовому порядку.

У вступній частині податкової декларації вказується повна на-зва платника, його ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ чиДРФО; вказується індивідуальний податковий номер платникаподатку та номер свідоцтва про реєстрацію його в якості платни-ка податку на додану вартість, адреса і телефон платника.

У спеціальному полі для позначок про тип декларації (рядки011—0133) у скороченій податковій декларації у другій колонцізазначається позначка (х) у рядку спеціального поля, яке відпові-дає типу декларації. Перша колонка спеціального поля міститькод типу декларації, третя колонка містить назву типу декларації.

01

Податкова деклараціяз податку на додану вартість

011

 

Звітна

012

 

Звітна нова

013

Спеціальні режими оподаткування

0131

 

Переробного підприємства(пункт 11.21 Закону)

0132

х

Сільськогосподарського підприємства (пункт 11.21 Закону)

0133

 

Сільськогосподарського товаровиробника (пункт 11.29 Закону)

Рис. 29. Зразок спеціального поля

Розділ І «Податкові зобов'язання» декларації заповнюється напідставі даних податкового обліку в розділі 2 Реєстру отриманихта виданих податкових накладних, здійсненого за податковиминакладними, виданими покупцям платником податку на доданувартість. Тут вказуються загальні обсяги поставки, за якими уплатника в даному звітному періоді виникло податкове зо-бов'язання (оподатковувані за ставкою 20 %, 0 %, звільнені відоподаткування відповідно до статті 5 Закону № 168 та тимчасовозвільнені від оподаткування відповідно до статті 11 Закону № 168чи інших нормативно-правових актів).

До розділу II «Податковий кредит» (рядки 10—15 декларації)включаються обсяги придбання (виготовлення, будівництва, спо-рудження) з податком на додану вартість або без податку на до-дану вартість товарів (послуг), основних фондів на митній тери-торії України, імпортованих товарів, отриманих на митнійтериторії України від нерезидента послуг з метою їх подальшоговикористання у межах господарської діяльності платника подат-ку, а також тих, які не призначаються для їх використання у гос-подарській діяльності, або придбані з метою їх використання дляпоставки послуг за межами митної території України, місце по-ставки яких визначається відповідно до пункту 6.5 статті 6 Зако-ну, окремо за цілями використання (здійснення операцій, які під-лягають оподаткуванню, звільнені від оподаткування, не є об' єк-том оподаткування).

ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ РОЗДІЛУ І «ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ»ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Кодрядкадекларації

Показники

Зміст запису

1

2

5

1

Операції на митній території Украї-ни, що оподатковуються за ставкою20 %, крім імпорту товарів

включаються оподатковувані за ставкою 20 відсотків обсяги поста-вки, здійснені на митній території України, включаючи також і об-сяги поставки транспортних послуг, визначених частиною першоюпідпункту 6.2.4 пункту 6.2 статті 6 Закону, у вигляді брокерських,агентських або комісійних операцій з транспортними квитками,проїзними документами, укладання договорів або рахунків натранспортування пасажирів або вантажів довіреною особою пере-візника та інші, визначені Законом, оподатковувані за вказаноюставкою обсяги поставки

2

Операції, що оподатковуються занульовою ставкою

вказуються обсяги поставки, що оподатковуються за нульовоюставкою, окремо — експортні, окремо — інші операції

2.1

Експортні операції

 

2.2

Інші операції, що оподатковуютьсяза нульовою ставкою

 

3

Операції, що не є об'єктом оподат-кування (п. 3.2 ст. 3 Закону № 168)

заповнюється платником у тому випадку, якщо платник здійснює такіоперації як частину в загальному обсязі поставки та зареєстрований(або має бути зареєстрований) як платник податку на додану вартістьвідповідно до вимог Закону. До декларації платником додається довід-ка довільної форми, засвідчена підписом керівника чи головного бух-галтера та печаткою (чи підписом платника, якщо платник — фізичнаособа), із зазначенням виду операції та пункту Закону, відповідно доякого така операція не є об'єктом оподаткування

U)

-о0\

Кодрядкадекларації

Показники

Зміст запису

1

2

5

4

Операції, які звільнені від оподатку-вання (ст. 5,11 Закону №168, іншінормативно-правові акти)

Вказується обсяг операцій, звільнених від оподаткування відповід-но до статті 5 Закону та тимчасово звільнених від оподаткуваннявідповідно до статті 11 Закону чи інших нормативно-правових ак-тів. До декларації платником додається довідка довільної форми,засвідчена підписом керівника чи головного бухгалтера та печат-кою (чи підписом платника, якщо платник — фізична особа), із за-значенням виду операції та пункту Закону чи іншого нормативно-правового акта, відповідно до якого така операція звільнена відоподаткування

5

Загальний обсяг поставки (сума зна-чень з 1-го до 4-го рядка колонки А)

Вказується загальний обсяг оподатковуваних та неоподатковува-них операцій; значення рядка дорівнює сумі рядків 1, 2, 3 та 4; за-повнюється тільки колонка А

5.1

3 рядка 5 — загальний обсяг оподат-ковуваних операцій звітного періоду(р. 1 +р. 2.1 +р. 2.2 +р. 4) колонки А

 

6

Імпорт товарів протягом звітного пе-ріоду, сплату ПДВ за які було від-строчено шляхом оформлення пода-ткового векселя (п. 11.5 ст. 11Закону)

Вказується обсяг імпорту товарів протягом звітного (податкового)періоду, при імпорті яких сплату податку на додану вартість буловідстрочено шляхом видачі податкового векселя відповідно допункту 1 1.5 статті 11 Закону, та вказується термін погашення век-селя. Якщо платником у звітному періоді видано більше одного та-кого векселя, то до декларації цим платником додається довідка(перелік) довільної форми, засвідчена підписом керівника чи голо-вного бухгалтера та печаткою (чи підписом платника, якщо плат-ник — фізична особа), у якій зазначаються суми податку та термі-ни погашення кожного векселя

7

Послуги, отримані від нерезидентана митній території України

Указуються обсяги послуг, отриманих від нерезидента на митнійтериторії України

8

Коригування на основі попередніхзвітних періодів (+ чи -). У разі за-повнення цього рядка обов'язковимє подання Додатка № 1 до деклара-ції.

Коригування податкових зобов'язань на основі попередніх звітнихперіодів. При заповненні цього рядка обов'язковим є подання до-датка 1 до податкової декларації

8.1

Самостійне виправлення помилки,що міститься в раніше поданій пода-тковій декларації

відображається сума податку, яка збільшує або зменшує суму по-даткового зобов'язання в результаті самостійного виправленняплатником помилки, що міститься в раніше поданій податковій де-кларації

8.2

Нецільове використання товарів,ввезених у пільговому режимі

відображаються суми збільшення податкових зобов'язань, що ви-никають у зв'язку із нецільовим використанням товарів, увезених упільговому режимі

8.3

Інші випадки (п. 4.5 ст. 4 Закону)

відображається збільшення або зменшення податкових зобов'язань,що здійснюється відповідно до пункту 4.5 статті 4 Закону

8.4

Інші випадки

відображаються інші випадки збільшення (зменшення) податковихзобов'язань

9

Усього податкових зобов'язань

Сума значень рядків 1 + 6 + 7 + 8 (- чи +) колонки Б)

Крім того, поставка послуг за межа-ми митної території України, місцепоставки яких визначається відпові-дно до п. 6.5. ст. 6 Закону

 

ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ РОЗДІЛУ II «ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ»ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Кодрядкадекларації

Показники

Зміст запису

1

2

5

10

Придбання (виготовлення, будівництво, спо-рудження) з податком на додану вартість намитній території України товарів (послуг) таосновних фондів з метою їх використання вгосподарській діяльності платника податкудля здійснення операцій, які:

Включаються обсяги придбаних з податком на додану ва-ртість на митній території України товарів (послуг), осно-вних фондів та нематеріальних активів, окремо по ціляхвикористання (для цілей здійснення операцій, які підляга-ють оподаткуванню, звільнені від оподаткування, не єоб'єктом оподаткування)

10.1

підлягають оподаткуванню за ставкою 20 від-сотків та нульовою ставкою

 

10.2

не підлягають оподаткуванню (п. 3.2 ст. 3 За-кону) або/та звільнені від оподаткування(статті 5,11 Закону, інші нормативно-правовіакти)

 

11

Придбання (виготовлення, будівництво, спо-рудження) без податку на додану вартість намитній території України товарів (послуг) таосновних фондів з метою їх використання умежах господарської діяльності платника по-датку для здійснення операцій, які:

Включаються обсяги придбаних без податку на додану ва-ртість на митній території України товарів (послуг), осно-вних фондів та нематеріальних активів, окремо по ціляхвикористання (для цілей здійснення операцій, які підляга-ють оподаткуванню, звільнені від оподаткування, не єоб'єктом оподаткування)

11.1

підлягають оподаткуванню за ставкою 20 від-сотків та нульовою ставкою

 

11.2

не підлягають оподаткуванню (п. 3.2 ст. 3 Зако-ну) або/та звільнені від оподаткування (статті 5,11 Закону, інші нормативно-правові акти)

 

12

Імпортовані товари та отримані від нерезиде-нта на митній території України послуги зметою їх використання у межах господарсь-кої діяльності платника податку для здійс-нення операцій, які оподатковуються за став-кою 20 відсотків та нульовою ставкою:

Включаються обсяги ввезених (пересланих) із-за межУкраїни товарів (послуг), основних фондів та нематеріа-льних активів, окремо:

ПДВ, сплачений митним органам;

погашені податкові векселі, що дають право на збіль-шення податкового кредиту в поточному звітному періоді;

звільнені від ПДВ (ст. 5,11 Закону, інші нормативно-правові акти);

роботи (послуги), отримані від нерезидента

12.1

ПДВ, сплачений митним органам

 

12.2

Погашені податкові векселі, що дають правона збільшення податкового кредиту в поточ-ному звітному періоді

 

12.3

Звільнені від ПДВ (статті 5, 11 Закону, іншінормативно-правові акти)

 

Кодрядкадекларації

Показники

Зміст запису

1

2

5

12.4

Послуги, отримані від нерезидента

Рядок 12.4 може бути заповнено лише за умови сплати добюджету податку на додану вартість за отримані від нере-зидента роботи (послуги). Датою сплати податку до бю-джету в цьому випадку вважається дата подання до подат-кової інспекції (адміністрації) податкової декларації, вякій суму податку на додану вартість за отримані від нере-зидента роботи (послуги) включено до податкових зо-бов'язань (рядок 7)

12.5

Товари, імпортовані в пільговому режимі тавикористані не за цільовим призначенням

 

13

Імпортовані товари та отримані від нерезиде-нта на митній території України послуги зметою їх використання у межах господарсь-кої діяльності платника податку для здійс-нення операцій, які не підлягають оподатку-ванню (п. 3.2 ст. 3 Закону) або/та звільненівід оподаткування (ст. 5,11 Закону, інші но-рмативно-правові акти):

Включаються обсяги ввезених (пересланих) із-за межУкраїни товарів (послуг), основних фондів та нематеріа-льних активів, окремо по цілях використання (для цілейздійснення операцій, які підлягають оподаткуванню, зві-льнені від оподаткування, не є об'єктом оподаткування):

для здійснення операцій, які не підлягають оподатку-ванню (п. 3.2 ст. 3 Закону), в т. ч.:

ПДВ, сплачений митним органам;

звільнені від ПДВ (ст. 5,11 Закону, інші нормативно-правові акти);

послуги, отримані від нерезидента

13.1

ПДВ, сплачений митним органам

 

13.2

Звільнені від ПДВ (статті 5,11 закону, іншінормативно-правові акти)

 

13.3

Послуги, отримані від нерезидента

 

14

Придбання (виготовлення, будівництво, спо-рудження) з податком на додану вартість віт-чизняних товарі (послуг) та основних фондів,імпорт товарів та отримання від нерезидентана митній території України послуг, які непризначаються для їх використання у госпо-дарської діяльності, або з метою їх викорис-тання для поставки послуг за межами митноїтериторії України, місце поставки яких ви-значається відповідно до п. 6.5. ст. 6 Закону:

Включаються обсяги придбаних з податком на додану ва-ртість на митній території України або ввезених (пересла-них) із-за її меж товарів (послуг), основних фондів та не-матеріальних активів, окремо:

на митній території України;

ввезені (переслані) із-за меж митної території України;

послуги, отримані від нерезидента

15

Придбання (виготовлення, будівництво, спо-рудження) без податку на додану вартість віт-чизняних товарі (послуг) та основних фондів,імпорт товарів та отримання від нерезидентана митній території України послуг, які непризначаються для їх використання у госпо-дарської діяльності, або з метою їх викорис-тання для поставки послуг за межами митноїтериторії України, місце поставки яких визна-чається відповідно до п. 6.5 ст. 6 Закону:

Включаються обсяги придбаних без податку на додану ва-ртість на митній території України або ввезених (пересла-них) із-за її меж товарів (послуг), основних фондів та не-матеріальних активів, окремо:

на митній території України;

ввезені (переслані) із-за меж митної території України;

послуги, отримані від нерезидента

Кодрядкадекларації

Показники

Зміст запису

1

2

5

16

Коригування податкового кредиту за попере-дні звітні періоди (у разі заповнення цієї гра-фи є обов'язковим подання додатка 1 до де-кларації

Коригування, які стосуються поставок товарів (послуг),мають місце і в частині податкового кредиту деклараціїплатника податків — покупця цих товарів, робіт та послуг

При заповненні рядка 16 обов'язковим є подання додатка1 до податкової декларації

16.1

Самостійне виправлення платником помилки,що міститься в раніше поданій податковійдекларації

відображається сума податку, яка збільшує або зменшуєсуму податкового кредиту в результаті самостійного ви-правлення платником помилки, що міститься в раніше по-даній податковій декларації

16.2

Згідно з п. 4.5 ст. 4 Закону

відображається збільшення або зменшення податкового креди-ту, що здійснюється відповідно до пункіу 4.5 статті 4 Закону

16.3

Інші випадки

відображаються інші випадки збільшення (зменшення)податкового кредиту

17

Усього податкового кредиту

Сума значень рядків 10.1 + 12.1 + 12.2 + 12.4 + 16 (- чи +)колонки Б)


За результатами визначення податкового зобов' язання та по-даткового кредиту з ПДВ складається 3 розділ Декларації «Роз-рахунки з бюджетом за звітний період». При цьому визначаєтьсяїх арифметична різниця, яка записується в рядок 18, а саме: пози-тивне значення — в рядок 18.1; негативне значення — в рядок18.2. В рядку 19 відображаються суми коригування платежів зурахуванням положень про вексельну форму відстрочення спла-ти податку на додану вартість при імпорті товарів на митну тери-торію України (п. 11.5 ст. 11 Закону).

Якщо в результаті розрахунку отримано значення різниці ряд-ків 18 і 19 більше 0, то це означатиме, що платник повинен спла-тити до бюджету визначену суму і заповнити рядок 20 декларації(зі знаком «+»).

Якщо в результаті розрахунку значення різниці рядків 18 і 19менше 0, то це означатиме, що платник має право на отриманнявідшкодування з бюджету і повинен заповнити рядок 21 деклара-ції (зі знаком «-»).

Сума податку на додану вартість, яка підлягає нарахуваннюдо сплати в бюджет за підсумками поточного звітного періоду, зурахуванням залишку від'ємного значення попереднього звітногоперіоду, вказується в рядку 27 декларації.

Платник податку, який має суми заниження заявленого нимбюджетного відшкодування щодо суми, визначеної податковиморганом відповідно до підпункту 7.7.7 пункту 7.7 статті 7 Закону,та/або суму бюджетного відшкодування минулих звітних пері-одів, яка зараховується у зменшення податкових зобов'язань зподатку на додану вартість наступних податкових періодів, запо-внює Розрахунок суми, що підлягає сплаті (перерахуванню) добюджету (додаток 2 до податкової декларації з податку на доданувартість).

Якщо за результатами поточного звітного (податкового) пері-оду платником податку визначено від'ємне значення різниці міжсумою податкових зобов'язань і сумою податкового кредиту, су-ма визначеного від'ємного значення враховується у зменшеннясуми податкового боргу за попередні звітні (податкові) періоди зподатку на додану вартість, у тому числі розстроченого або від-строченого відповідно до закону (відобр