15.2. Податок з доходів фізичних осіб

магниевый скраб beletage

Згідно Закону України від 22.05.2003 № 889-1У «Про податокз доходів фізичних осіб» з 2004 року передбачено справляння по-датку з доходів фізичних осіб, під якими розуміється сума будь-яких коштів, вартість матеріального і нематеріального майна, ін-ших активів, що мають вартість, у тому числі цінних паперів абодеривативів, одержаних платником податку у власність або нара-хованих на його користь, чи набутих незаконним шляхом як ха-бар, викрадені чи знайдені як скарб, не зданий державі, згідно іззаконом, у сумах, підтверджених обвинувальним вироком суду,протягом відповідного звітного податкового періоду з різнихджерел як на території України, так і за її межами.

Під звітним податковим періодом розуміється проміжок часу,який починається з першого календарного дня першого місяцятакого періоду та закінчується останнім календарним днем остан-нього місяця такого періоду. В загальному випадку податковимперіодом визначається календарний рік та календарний місяць.

Платниками податку є:

резидент, який отримує доходи з джерелом їх походження зтериторії України, так і іноземні доходи;

нерезидент, який отримує доходи з джерелом їх походжен-ня з території України.

Об'єктом оподаткування резидента є:

загальний місячний оподатковуваний дохід;

чистий річний оподатковуваний дохід, який визначаєтьсяшляхом зменшення загального річного оподатковуваного доходуна суму податкового кредиту такого звітного року;

доходи з джерелом їх походження з України, які підляга-ють кінцевому оподаткуванню при їх виплаті;

іноземні доходи.

Об'єктом оподаткування нерезидента є:

загальний місячний оподатковуваний дохід з джерелом йо-го походження з України;

загальний річний оподатковуваний дохід з джерелом йогопоходження з України;

доходи з джерелом їх походження з України які підлягаютькінцевому оподаткуванню при їх виплаті.

Загальний річний оподатковуваний дохід складається з су-ми загальних місячних оподатковуваних доходів звітного року,а також іноземних доходів, одержаних протягом такого звітно-го року.

Податок з доходів фізичних осіб — плата фізичної особи запослуги, які надаються їй територіальною громадою, на територіїякої така фізична особа має податкову адресу або розташованоособу, що утримує цей податок згідно з Законом.

Фізичні особи, платники податку, згідно з Законом маютьправо на податковий кредит в разі документального підтвер-дження витрат, які включаються до складу податкового кредиту.Податковий кредит — сума (вартість) витрат, понесених платни-ком податку — резидентом у зв'язку з придбанням товарів (робіт,послуг) у резидентів — фізичних або юридичних осіб протягомзвітного року (крім витрат на сплату податку на додану вартістьта акцизного збору), на суму яких дозволяється зменшення сумийого загального річного оподатковуваного доходу, одержаного занаслідками такого звітного року, у випадках, визначених Зако-ном. Перелік витрат, дозволених до включення до податковогокредиту зазначений ст. 5 Закону.

Окремо будь-який платник податку має право на зменшеннясуми загального місячного оподатковуваного доходу, отримува-ного з джерел на території України від одного працедавця у ви-гляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги як-що розмір доходу, одержаного як заробітна плата не перевищуєсуми місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи,встановленого на 1 січня звітного податкового року, помноженоїна 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень.

Ставка податку в загальному випадку становить 15 % відоб'єкта оподаткування. З 1 січня 2004 року до 31 грудня 2006 ро-ку ставка податку застосовувалась на рівні 13 %. З 1 січня2007 року застосовуватиметься ставка податку на рівні 15 %.

Відповідальними за нарахування, утримання та сплату (пере-рахування) податку до бюджету особами згідно Закону визнано:

працедавця (самозайняту особу), який виплачує доходи накористь платника податку у вигляді заробітної плати;

податкового агента в разі оподаткування інших доходів,крім заробітної плати, з джерелом їх походження в Україні;

платника податку, отримувач доходів, в разі оподаткуванняіноземних доходів та тих, чиє джерело виплати знаходиться восіб, звільнених від обов' язків нарахування, утримання або спла-ти (перерахування) податку до бюджету;

платника податку для доходів, що виплачуються на користьплатника податку фізичними особами.

Внаслідок цих норм Закону податковою звітністю з податкуна доходи фізичних осіб є річна Декларація про майновий стані доходи. Крім того, юридичні та фізичні особи, суб'єкти підпри-ємницької діяльності, що здійснюють нарахування та виплатудоходів фізичним особам—платникам податку з доходів фізич-них осіб, подають до податкових органів Податковий розраху-нок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь плат-ників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ).

Порядок подання річної Декларації про майновий стан і до-ходи (податкової декларації) визначено ст. 18 Закону, згідно якої:

Річна декларація про майновий стан і доходи (податкова де-кларація) (далі — декларація) подається платником податку, якийзобов' язаний подавати таку декларацію згідно з нормами цьогоЗакону або інших законів або має право подати таку деклараціюдля отримання податкового кредиту. Якщо він отримував доходивиключно від податкових агентів, зобов' язаних подавати звіт-ність з цього податку у встановленому порядку (відомості за фо-рмою 8ДР),то подання декларації не передбачається.

Платники податку — резиденти, які виїжджають за кордон напостійне місце проживання, зобов' язані подати податковому ор-гану декларацію не пізніше закінчення 60 календарного дня, щопередує такому виїзду. Податковий орган зобов' язаний протягом30 календарних днів від дня отримання такої декларації визначи-ти податкове зобов' язання та надіслати податкове повідомленняплатнику податку, який зобов' язаний сплатити належну суму по-датку та отримати довідку про таку сплату або про відсутністьподаткових зобов' язань з цього податку, яка здається органаммитного контролю під час перетину митного кордону та є підста-вою для проведення митних процедур.

Платники податку звільняються від обов' язку подання декла-рації у таких випадках:

а) незалежно від видів та сум отриманих доходів платникамиподатку, які:

є неповнолітніми або недієздатними особами і при цьомуперебувають на повному утриманні інших осіб та/або державистаном на кінець звітного податкового року;

перебувають під арештом або є затриманими чи засудже-ними до позбавлення волі, перебувають у полоні або ув' язненніна території інших держав станом на кінець граничного строкуподання декларації; перебувають у розшуку станом на кінець зві-тного податкового року;

— перебувають на строковій військовій службі станом на кі-нець звітного податкового року та в інших випадках, визначенихЗаконом.

Декларація заповнюється платником податку самостійно абоіншою особою, нотаріально уповноваженою таким платникомподатку здійснювати таке заповнення. У разі коли уповноваженаплатником податку особа заповнює декларацію за винагородуабо зобов'язана здійснювати таке заповнення згідно з нормамиЗакону, то:

а)         така уповноважена особа несе відповідальність за пору-шення порядку заповнення та/або подання такої декларації нарівні відповідальності, визначеної законом для платника подат-ку, а такий платник податку звільняється від зазначеної відпові-дальності;

б)         зобов' язання щодо заповнення та подання декларації відімені платника податку покладаються на таких інших, ніж плат-ник податку, осіб:

на опікуна або піклувальника — щодо доходів, отриманих не-повнолітньою або недієздатною особою;

на спадкоємців (розпорядників майна, державних виконав-ців) — щодо доходів, отриманих протягом звітного податковогороку платником податку, який помер;

на державного виконавця, уповноваженого здійснювати захо-ди щодо забезпечення майнових претензій кредиторів платникаподатку, об'явленого в установленому порядку банкрутом.

У разі заповнення декларації іншою особою така деклараціямає містити інформацію про таку іншу особу на рівні інформаціїпро платника податку.

Перевірка достовірності даних, визначених у деклараціях,здійснюється у порядку, встановленому законодавством. Сумаподаткових зобов' язань, донарахована податковим органом, під-лягає сплаті до відповідного бюджету у строки, встановлені за-коном. Сума коштів, яка підлягає поверненню платнику податку,зараховується на його банківський рахунок, відкритий у будь-якому комерційному банку, або надсилається поштовим перека-зом на адресу, визначену у декларації, протягом 60 календарнихднів від дня отримання такої декларації.

Форма декларації визначається центральним податковим ор-ганом та узгоджується з комітетом Верховної Ради України, від-повідальним за проведення податкової політики, виходячи з та-ких умов:

загальна частина декларації повинна мати спрощений виглядта не містити відомостей про доходи або витрати, які отримує(несе) незначна кількість платників податку;

декларація є єдиною для всіх законодавчо встановлених ви-падків її подання;

розрахунки окремих видів доходів (витрат),які отримує (не-се) незначна кількість платників податку, повинні міститися удодатках до декларації, які заповнюються виключно такими пла-тниками податку за наявності таких доходів (витрат);

декларація та додатки до неї повинні складатися з викорис-танням загальновживаної термінології державною мовою, а та-кож містити детальні інструкції щодо їх заповнення;

декларація та додатки до неї повинні містити інформацію,достатню для ідентифікації платника податку, а також для визна-чення суми його податкових зобов' язань або суми бюджетноговідшкодування надміру сплачених податків, у тому числі при за-стосуванні права на податковий кредит.

Бланки декларацій мають безоплатно надаватися податковимиорганами платникам. податку на їх запит, а також бути загально-доступними для населення.

Платник податку до 1 березня року, наступного за звітним,має право звернутися із запитом до відповідного податкового ор-гану з проханням заповнити річну податкову декларацію, а пода-тковий орган зобов' язаний надати безоплатні послуги із такогозаповнення. Відмова посадової (службової) особи податковогооргану надати зазначені послуги звільняє платника податку відбудь-якої відповідальності за неповне або невірне заповнення де-кларації.

Подання податкової звітності про суми доходів, нарахованих(сплачених) на користь платників податку, і сум утриманого зних податку за формою № 1ДФ передбачено Порядком запов-нення та подання податковими агентами податкового розра-хунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь пла-тників податку, і сум утриманого з них податку, затверд-женого наказом Державної податкової адміністрації України від29 вересня 2003 року № 451.

Порядок заповнення податкового розрахунку про нарахованіта виплачені фізичним особам суми доходів і суми утриманих зних податків (далі — Порядок) регулює подання органам держа-вної податкової служби України податковими агентами звітностіщодо нарахованих та виплачених фізичним особам сум доходів ісум утриманих з них податків, які передбачені статтею 9 ЗаконуУкраїни «Про Державний реєстр фізичних осіб — платників по-датків та інших обов'язкових платежів» та постановою КабінетуМіністрів України від 6 листопада 1997 року № 1232 «Про заходищодо впровадження ідентифікаційних номерів фізичних осіб —платників податків та інших обов'язкових платежів». Дія цьогоПорядку поширюється на підприємства, установи, організаціїусіх форм власності, включаючи Національний банк України тайого установи, комерційні банки, інші фінансово-кредитні уста-нови (далі — юридична особа), і фізичних осіб — суб'єктів підпри-ємницької діяльності, які виплачують доходи фізичним особам.

Дія цього Порядку поширюється на юридичних осіб (їх філії,відділення, інші відокремлені підрозділи), фізичних осіб, нерези-дентів або їх представництв, які незалежно від їх організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податкамизобов' язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок з до-ходів фізичних осіб до бюджету від імені та за рахунок платникаподатку, та є податковими агентами відповідно до норм Закону.

Подання податковими агентами податкового розрахунку заф. № 1 ДФ за період, у який здійснювалась ліквідація (припинен-ня діяльності) податкового агента, проводиться до оформленняйого ліквідації (припинення діяльності).

Податковий розрахунок подається окремо за кожний квартал(податковий період) протягом 40 календарних днів, наступних заостаннім календарним днем звітного кварталу. Окремий подат-ковий розрахунок за календарний рік не подається. Якщо остан-ній день терміну подання податкового розрахунку припадає навихідній чи святковий день, то останнім днем терміну вважаєтьсянаступний за вихідним або святковим операційний (банківський)день. Якщо до закінчення терміну подання податкового розраху-нку податковий агент виявляє помилки в раніше поданому за по-точний звітний період податковому розрахунку, він зобов' язанийподати новий податковий розрахунок. При цьому штрафні санк-ції та адміністративні штрафи не застосовуються, а раніше пода-ний податковий розрахунок скасовується.

У разі коли податковий агент протягом звітного кварталу невиплачує доходи або виплачує доходи не всім платникам подат-ку, податковий розрахунок не подається або подається по тихплатниках податку,, яким нараховані (сплачені) доходи.

Податковий розрахунок подається до органу державної подат-кової служби за місцезнаходженням податкового агента — юри-дичної особи або її відокремлених підрозділів чи до органу дер-жавної податкової служби за місцем проживання фізичної осо-би — податкового агента (далі — органи державної податковоїслужби).

На непошкодженому паперовому носії формату А4 (кількістьаркушів не обмежується) розрахунок заповнюється машинопис-ним текстом чи друкованими літерами без замазок, закреслень,виправлень і уточнень. Указуються порядкові номери сторінок.Якщо в інформаційному рядку є не заповнені поля, вони запов-нюються прочерками. Подання ксерокопії розрахунку не дозво-ляється.

За наявності комп' ютерної техніки податкові агенти форму-ють і подають інформацію про доходи й утримані з них податкиу вигляді файла даних, який передається в електронному вигляді(можна на дискеті), та його роздрукованої копії (за формою роз-рахунку).

Податковий розрахунок готується у двох примірниках. Одинпримірник подається до органу державної податкової служби.Другий з підписом особи, відповідальної за приймання розрахун-ку, штампом та проставленим номером порції, отриманим приобов' язковій реєстрації розрахунку в органі державної податковоїслужби, — повертається податковому агенту.

Складання розрахунку починається з заповнення обов'язковихреквізитів:

Навпроти напису «Стор.» податковим агентом проставля-ється номер сторінки податкового розрахунку.

Відмічається відповідна клітинка «Звітний», «Новий звіт-ний» чи «Уточнюючий» залежно від того, який податковий роз-рахунок подається.

Навпроти напису «Порція» працівником органу державноїподаткової служби, відповідальним за приймання розрахунку,проставляється номер порції при обов' язковій реєстрації розра-хунку в органі державної податкової служби.

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (Єдиний державний ре-єстр підприємств та організацій України), реєстраційний (облі-ковий) номер платника податків (юридичної особи:) або десяти-розрядний ідентифікаційний номер (3 Державного реєструфізичних осіб — платників податків та інших обов 'язкових пла-тежів) фізичної особи — податкового агента, який подає розра-хунок. Заповнення клітинок проводиться зліва направо (допов-нюється зліва нулями до восьма цифр, якщо значущих цифрменше 8).

Відмічається відповідна клітинка «Юридична особа» або«Фізична особа — суб'єкт підприємницької діяльності.».

«Працювало у штаті» — проставляється найбільша з місяч-них за звітний період (на перше число місяця) облікових чисель-ностей штатних працівників облікового складу юридичної особичи фізичної особи — суб'єкта підприємницької діяльності (Згідноз Інструкцією зі статистики кількості працівників, затвердже-ною наказом Міністерства статистики України від 28 вересня2005 року № 286 та зареєстрованою в Міністерстві юстиціїУкраїни 30.11.2005 року за № 1442/11722)

«Працювало за сумісництвом» — кількість працівників засумісництвом (крім внутрішніх сумісників) та за договорами ци-вільно-правового характеру в звітному періоді. Реквізити, перед-бачені підпунктами 6 та 7, заповнюються тільки в разі наявностів юридичної особи чи у фізичної особи суб'єкта підприємницькоїдіяльності найманих працівників. Реквізити, передбачені підпун-ктами 6 та 7, заповнюються тільки для першої порції розрахунку.

Назва юридичної особи чи прізвище, ім'я та по батькові фі-зичної особи, що подає розрахунок.

Ідентифікаційний код, органу державної податкової служби,куди подається розрахунок, за ЄДРПОУ.

Назва органу державної податкової служби, куди подаєть-ся розрахунок.

«Звітний період» — відображається арабськими цифрамипорядковий номер звітного кварталу і рік.

Порядок заповнення граф Податкового розрахунку за формою№ 1ДФ представлено в табл. 39.

Коригування поданого і прийнятого податкового розрахункупроводяться на підставі самостійно виявлених податковим аген-том помилок, а також на підставі повідомлень про помилки, ви-явлені органом державної податкової служби.

У разі необхідності проведення коригувань податкового роз-рахунку до закінчення терміну приймання (протягом 40 календа-рних днів, наступних за останнім календарним днем звітногокварталу) подається новий звітний податковий розрахунок.

Уточнюючий податковий розрахунок подається у разі необ-хідності проведення коригувань після закінчення терміну при-ймання. Уточнюючий податковий розрахунок може подаватисяяк за звітний період, так і за попередні періоди відповідно до під-пункту 5.1 статті 5 Закону України «Про порядок погашення зо-бов'язань платників податків перед бюджетами та державнимицільовими фондами».

ЗМІСТ ПОДАТКОВОГО РОЗРАХУНКУ СУМ ДОХОДУ, НАРАХОВАНОГО (СПЛАЧЕНОГО)НА КОРИСТЬ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ, І СУМ УТРИМАНОГО З НИХ ПОДАТКУ

з/п

№ графи

Назва графи

Зміст

1

Графа 1

«№ з/п»

відображається порядковий номер кожного рядка, що заповнюється

2

Графа 2

«Ідентифікаційний номер»

відображається десяти розрядний ідентифікаційний номер фізичноїособи, про яку надасться інформація в розрахунку

3

Графа За

«Сума нарахованого доходу»

відображається (за звітний квартал) дохід, який нараховано фізичнійособі, відповідно до ознаки доходу згідно з довідником ознак дохо-дів. У разі нарахування доходу, його відображення у графі. За єобов'язковим незалежно від того, виплачені такі доходи чи ні.Нарахований дохід відображається: повністю, без вирахування по-датку з доходів фізичних осіб, збору до Пенсійного фонду Україничи внесків до фондів загальнообов'язкового державного соціальногострахування

4

Графа 3

«Сума виплаченого доходу»

відображається сума фактично виплаченого доходу платнику подат-ку податковим агентом. Заробітна плата, що виплачується у встано-влені терміни в наступному місяці, повинна бути відображена в по-датковому розрахунку за той період, у який входить попередніймісяць, за який заробітна плата була нарахована. Наприклад, до по-даткового розрахунку за І квартал входить заробітна плата за січень,яка нарахована у січні та виплачена у лютому, за лютий (нарахованау лютому та виплачена у березні), за березень (нарахована у березніта виплачена у квітні)

5

Графа 4а

«Сума нарахованого по-датку»

відображається сума податку, нарахованого та утриманого з доходу,нарахованого платнику податку згідно з чинним законодавством

6

Графа 4

Сума перерахованого по-датку

відображається фактична сума перерахованого податку до бюджету

з/п

№ графи

Назва графи

Зміст

Примітка

Сума нарахованого доходу у графі За, сума виплаченого доходу у графі 3, сума нарахованого прибутковогоподатку в графі 4а та сума перерахованого до бюджету прибуткового податку в графі 4 відображаються: угрошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками), незалежно від того, у якій форміабо у якій валюті здійснювалося нарахування та виплата доходу

7

Графа 5

«Ознака доходу»

зазначається ознака доходу згідно з довідником ознак доходів, наве-деним у додатку до цього Порядку, Ознака доходу визначається донарахованого доходу. Якщо доходи виплачуються у звітному квар-талі не в повному обсязі і їх остаточна виплата буде здійснюватися унаступних кварталах, ознака доходу в разі виплати повинна вказу-ватися відповідно до нарахованого в попередньому кварталі доходу.Про кожну фізичну особу потрібно заповнювати стільки рядків, скі-льки ознак доходів вона має. Про кожну ознаку доходу фізичноїособи потрібно заповнювати тільки один рядок з обов'язковими за-повненнями графи 2 «Ідентифікаційний номер»

8

Графа 6та

Графа 7

«Дата прийняття на роботу»та

«Дата звільнення з роботи»

заповнюється тільки на тих фізичних осіб, які приймались на роботуу звітному періоді. Графа 7 заповнюється тільки на тих фізичнихосіб, які були звільнені у звітному періоді за місцем роботи, на яко-му вони отримували дохід у вигляді заробітної плати, або звільненідо початку звітного періоду, але отримували доходи у звітному пе-ріоді. Для тих фізичних осіб, які не змінювали місця роботи у звіт-ному періоді, графи 6 та 7 не заповнюються. У разі неодноразовогоприйняття фізичної особи на роботу і її звільнення з роботи у звіт-ному кварталі про таку особу потрібно заповнювати стільки рядків,скільки разів інформація про зміну місця роботи особи зустрічаєтьсяу звітному кварталі.

 

 

 

Наприклад, особу звільнено 1 лютого 2003 року, знову прийнято 20лютого 2003 року, знову звільнено 3 березня 2003 року і утретє прийня-то 25 березня 2003 року. У такому разі в податковому розрахунку наособу потрібно заповнити один рядок з першою датою звільнення 1лютого 2003 року у графі 7, другий рядок з датою прийнятої 20 лютого2003 року у графі 6 і датою звільнення 3 березня 2003 року у графі 7 татретій рядок з датою прийняття 25 березня 2003 року у графі 7.У графі 6 «Дата прийняття на роботу» відображається дата (число,порядковий номер місяця, рік) прийняття фізичної особи на роботу,наприклад, якщо дата прийняття 26 грудня 2003 року, то у графі 6потрібно вказати «26.12.2003»

9

Графа 7

«Дата звільнення з роботи»

відображається дата звільнення фізичної особи з роботи

10

Графа 8

«Ознака податкової соціа-льної пільги»

відображається ознака податкової соціальної пільги згідно з довідни-ком ознак податкових соціальних пільг. Графа 8 заповнюється тількидля фізичних осіб, які мали пільги щодо податку у звітному періодізгідно з чинним законодавством, за місцем отримання основного до-ходу. За відсутності у фізичної особи пільг у звітному періоді графа 8заповнюється прочерком. При заповненні графи 8 слід враховувати туознаку пільги, яка відповідає нарахованому доходу. Допускається на-явність кількох рядків з однією ознакою доходу тільки у разі наявнос-ті у фізичної особи кількох ознак пільг за такою ознакою доходу (на-явність різних пільг у кожному з трьох місяців кварталу)

11

Графа 9

«Ознака (0, 1)»

відображається ознака «0», якщо рядок потрібно ввести, чи ознака«1», якщо рядок потрібно вилучити. Графа 9 заповнюється тількидля нового звітного та уточнюючого податкових розрахунків

12

У останньому рядку розрахунку вказуються загальні суми нарахованого доходу за графою За, виплаченогодоходу за графою 3, нарахованого податку за графою 4а та перерахованого податку за графою 4.У кінці податкового розрахунку проставляються: кількість заповнених рядків, кількість фізичних осіб, наяких подано інформацію, та кількість аркушів у розрахунку, десятирозрядний ідентифікаційний номер керів-ника підприємства, який подає розрахунок, десятирозрядний ідентифікаційний номер головного бухгалтерапідприємства, який подає розрахунок

Для заповнення ознак доходів та пільг користуються наступними довідниками:

ДОВІДНИК ОЗНАК ДОХОДІВ

Кодознаки

Назва ознаки

Скорочена назва ознаки

Дата початкудії ознаки

Дата кінцядії ознаки

1

2

3

4

5

01

Доходи у вигляді заробітної плати, інші виплати тавинагороди, нараховані (виплачені) платнику пода-тку (пп. 4.2.1 п. 4.2 ст. 4 Закону)

заробітна плата нара-хована (виплачена)

01.01.2004

31.12.2004

01

Доходи у вигляді заробітної плати, інші виплати тавинагороди, нараховані (виплачені) платнику пода-тку, відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (далі — заробітна плата), крімдоходів, зазначених у абзаці другому пп. 22.8 ст. 22Закону (пп. 4.2.1 п. 4.2 ст. 4 Закону, крім абз. 2 пп.22.8 ст. 22 Закону)

заробітна плата нара-хована (виплачена),крім заробітної плати, зякої провадились пере-рахування на пенсій-ний вклад

01.01.2005

 

02

Доходи від продажу об'єктів прав інтелектуальної(промислової) власності; доходи у вигляді сум авто-рської винагороди, іншої плати за надання права накористування або розпорядження іншим особам не-матеріальним активом (творами науки, мистецтва,літератури або іншими нематеріальними активами)(далі — роялті), у тому числі одержувані спадкоєм-цями власника такого нематеріального активу (пп.4.2.2 п. 4.2 ст. 4 Закону)

роялті, у т. ч. одержу-вані спадкоємцями

01.01.2004

 

03

Сума страхових внесків (страхових премій) за догово-ром добровільного страхування, сплачена особою-резидентом (податковим агентом) за платника податкучи на його користь (пп. 4.2.4 п. 4.2 ст. 4 Закону)

страхові внески (стра-хові премії) за платни-ка податку

01.01.2004

31.12.2004

03

Сума пенсійних внесків у межах недержавного пен-сійного забезпечення відповідно до закону, страхо-вих внесків (премій), пенсійних вкладів, сплаченабудь-якою особою-резидентом, іншою ніж платникподатку, за такого платника податку чи на його ко-ристь (пп. 4.2.4 п. 4.2 ст. 4 Закону)

пенсійні внески, стра-хові внески (премії) заплатника податку

01.01.2005

 

04

Сума страхових внесків (страхових премій) за дого-вором довгострокового страхування життя або не-державного пенсійного страхування, сплачена пра-цедавцем-резидентом за платника податку чи найого користь, що перевищує 15 % нарахованої заро-бітної плати протягом місяця (пп. «в» пп. 4.2.4 п. 4.2ст. 4 Закону)

страхові внески (стра-хові премії) понад 15 %нарахованої заробітноїплати

01.01.2004

31.12.2004

04

Сума пенсійних внесків у межах недержавного пен-сійного забезпечення відповідно до закону, страхо-вих внесків (премій), пенсійних вкладів, сплаченапрацедавцем-резидентом за свій рахунок за догово-рами довгострокового страхування життя або не-державного пенсійного забезпечення платника по-датку (пп. «в» пп. 4.2.4 п. 4.2 ст. 4 Закону)

пенсійні внески, стра-хові внески (премії)

01,01.2005

 

05

Сума страхових виплат, страхових відшкодуваньабо викупних сум, отриманих платником податку задоговорами довгострокового страхування життя танедержавного пенсійного страхування, у випадкахта розмірах, визначених пп. 9.8 статті 9 Закону (пп.4,2.5 п, 4.2 ст. 4 Закону)

страхові виплати від-повідно до п. 9.8 ст. 9Закону

01.01.2004

31.12.2004

06

Доходи від операцій з продажу нерухомого майназгідно з положеннями статті 11 Закону (пп. 4.2.6 п.4.2 ст. 4 Закону)

продаж нерухомогомайна згідно з ст. 11Закону

01.01.2005

 

Кодознаки

Назва ознаки

Скорочена назва ознаки

Дата початкудії ознаки

Дата кінцядії ознаки

1

2

3

4

5

07

Частина доходів від операцій з майном, розмір якоївизначається згідно з положеннями статті 12 Закону(пп. 4.2.6 п. 4.2 ст, 4 Закону)

операції з майном згід-но ст. 12Закону

01.01.2004

31.12.2004

07

Доходи від операцій з рухомим майном згідно з по-ложеннями статті 12 Закону (пп.. 4.2.6 п. 4.2 ст. 4,крім п. 9.6 ст. 9 Закону)

операції з рухомиммайном згідно ст. 12Закону, крім п. 9.6 ст. 9Закону

01.01.2005

 

08

Дохід від надання майна в оренду або суборенду(строкове володіння та/або користування), визначе-ний у порядку, встановленому пунктом 9.1 статті 9цього Закону (пп. 4.2.7 п. 4.2 ст. 4 Закону)

надання майна в орен-ду згідно з пп. 9.1 ст. 9Закону

01.01.2004

 

09

Дохід, отриманий платником податку від його пра-цедавця (податкового агента) як додаткове благо(пп. 4.2.9 п. 4.2 ст. 4 Закону)

додаткове благо відпрацедавця

01.01.2004

31.12.2004

09

Дохід, отриманий платником податку від його пра-цедавця (податкового агента) як додаткове благо(пп. 4.2.9 п. 4,2, з урахуванням пп. «в» пп. 4.3.5,пп. 4.3.14, пп. «б» пп. 4.3,21 п. 4.3 ст. 4 Закону, крімпп. 4.3.30 п. 4.3 ст. 4, пп. «а» пп. 9.7.4 п. 9.7 ст. 9 За-кону)

додаткове благо відпрацедавця

01.01.2005

 

10

Дохід у вигляді неустойки, штрафів або пені, фак-тично одержаних платником податку як відшкоду-вання матеріальної або немайнової (моральної)шкоди (пп. 4.2,10 п. 4.2 ст. 4 Закону)

неустойки, штрафи абопені

01.01.2004

 

11

Дохід у вигляді процентів (дисконтних доходів)(пп. 4.2.12 п. 4.2 ст. 4 Закону, пп. 9.2.3 п. 9.2 ст. 9 Закону)

проценти (дисконтнідоходи)

01.01.2004

 

12

Дохід у вигляді дивідендів та роялті (пп. 4.2.12п. 4.2 ст. 4, п. 9.3 ст. 9 Закону)

дивіденди та роялті

01.01.2004

31.12.2004

12

Дохід у вигляді дивідендів та роялті (пп. 4.2.12п. 4.2 ст. 4, п. 9.3 ст. 9 Закону, крім пп. 4.3.17 п. 4.3ст. 4 Закону)

дивіденди та роялті,крім тих, що не зміню-ють участь

01.01.2005

 

13

Дохід у вигляді виграшів, призів (пп. 4.2.12 п. 4.2ст. 4, пп. 9.5.1 п. 9.5 ст. 9 Закону)

виграші, призи

01.01.2004

31.12.2004

13

Дохід у вигляді виграшів, призів, крім сум доходів,отриманих платником податку від розміщення нимкоштів у цінні папери, емітовані Міністерством фі-нансів України, виграші у державну лотерею (пп.4.2.12 п. 4.2 ст. 4, пп. 9.5.1 п. 9.5 от. 9 Закону)

виграші, призи, крімвиграшів у держлоте-рею

01.01.2005

 

14

Інші доходи (пп. 4.2.12 п. 4.2 ст. 4 Закону)

Інші доходи

01.01.2004

31.12.2004

14

Інші доходи (пп. 4.2.12 п. 4.2, пп. 4.3.35 п. 4.3 ст. 4Закону)

Інші доходи

01.01.2005

 

15

Інвестиційний прибуток від здійснення платникомподатку операцій з цінними паперами та корпорати-вними правами, випущеними в інших, ніж цінні па-пери, формах, крім доходу від операцій, зазначениху пп. 4.3.3 та 4.3.17 Закону (пп. 4.2.13 п. 4.2 ст. 4 За-кону)

Інвестиційний прибу-ток

01.01.2004

31.12.2004

15

Дохід від операцій з інвестиційними активами (пп.4.2.13 ст. 4, п. 9.6 ст. 9 Закону)

дохід від операцій з Ін-вестиційними активами

01.01.2005

 

16

Сума надміру витрачених коштів, отриманих плат-ником податку на відрядження або під звіт та не по-вернутих у встановлені Законом строки (пп. 4.2.15п. 4.2 ст. 4 Закону)

надміру витрачені кош-ти на відрядження абопід звіт

01.01.2004

31.12.2004

Кодознаки

Назва ознаки

Скорочена назва ознаки

Дата початкудії ознаки

Дата кінцядії ознаки

1

2

3

4

5

16

Сума коштів, отриманих платником податку на від-рядження або під звіт, з урахуванням норм пункту9.10 статті 9 цього Закону (пп. 4.2.15, пп. 4.3.2 п. 4.3ст. 4, пп. 9.10 ст. 9 Закону)

кошти на відрядженняабо під звіт

01.01.2005

 

17

Сума нецільової благодійної допомоги від юридич-ної або фізичної особи (податкового агента), що пе-ревищує розмір мінімального прожиткового рівня,встановленого на 1 січня такого року за умовиотримання податкової соціальної пільги (пп. 9.7.3п. 9.7 ст. 9 Закону)

нецільова благодійнадопомога

01.01.2004

 

18

Доходи з джерелом походження з України, випла-чені нерезиденту Іншим нерезидентом (пп. 9.11.2п. 9.11 ст. 9 Закону)

доходи з України нере-зидента від нерезиден-та

01.01.2004

 

19

Кошти, внесені третіми особами (податковими аге-нтами) на пенсійні рахунки фізичних осіб в уповно-важених ХК «Київміськбуд» банках [пп. 22.8 ст. 22Закону)

внески на пенсійні ра-хунки в банки ХК«Київміськбуд»

01.01.2004

31.12.2004

20

Кошти, виплачені фізичним особам згідно з догово-рами пенсійних вкладів, укладеними відповідно доЗакону України «Про внесення змін до ЗаконуУкраїни «Про проведення експерименту у житло-вому будівництві на базі холдингової компанії«Київміськбуд» (п. 22.8 ст. 22 Закону)

виплати з пенсійнихвкладів, за експеримен-том ХК «Київміськбуд»

01.01.2004

31.12.2008

21

Доходи, виплачені фізичній особі з фонду фінансу-вання будівництва (п. 4.2.17 п. 4.2 ст. 4 Закону)

виплати з фонду будів-ництва

01.01.2005

 

22

Сума державної матеріальної та соціальної допомо-ги у вигляді адресних виплат коштів та надання со-ціальних послуг відповідно до закону, житлових таінших субсидій або дотацій, компенсацій (включа-ючи допомогу по вагітності та пологах), винагородта страхових виплат, які отримуються платникомподатку відповідно з бюджетів та фондів загально-обов'язкового державного соціального страхуваннязгідно із законом (пп. 4.3.1 п. 4.3 ст. 4 Закону)

соціальні виплати звідповідних бюджетів

01.01.2005

 

23

Сума доходів, отриманих платником податку відрозміщення ним коштів у цінні папери, емітованіМіністерством фінансів України, виграші у держав-ну лотерею (пп. 4.3.3 п. 4.3 ст. 4 Закону)

доходи від цінних па-перів Мінфіну, виграшіу державну лотерею

01.01.2005

 

24

Сума відшкодування платнику податку розмірушкоди, завданої йому внаслідок Чорнобильської ка-тастрофи, у порядку та сумах, визначених законом(пп. 4.3.4 п. 4.3 ст. 4 Закону)

сума шкоди, завданоївнаслідок Чорнобиль-ської катастрофи

01.01.2005

 

25

Суми виплат чи відшкодувань (крім заробітної пла-ти чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), що здійснюються профе-сійними та творчими спілками їх членам, Товарист-вом Червоного Хреста України, іншими неприбут-ковими організаціями, благодійними фондамиУкраїни та іншими небанківськими фінансовимиустановами (пп. 4.3.5 п. 4.3 ст. 4 Закону)

виплати профспілкамита іншими неприбутко-вими організаціями,небанківськими фінан-совими установами

01.01.2005

 

26

Сума внесків на обов'язкове страхування платникаподатку відповідно до закону, інших ніж збір надержавне пенсійне страхування або внески на зага-льнообов'язкове державне соціальне страхування(пп. 4.3.6 п. 4.3 ст. 4 Закону)

сума внесків наобов'язкове страхуван-ня платника

01.01.2005

 

Кодознаки

Назва ознаки

Скорочена назва ознаки

Дата початкудії ознаки

Дата кінцядії ознаки

1

2

3

4

5

27

Сума збору на державне пенсійне страхування тавнесків на загальнообов'язкове державне соціальнестрахування платника податку, що вносяться за ра-хунок його працедавця у розмірах, визначених за-коном (пп. 4.3.7 п. 4.3 ст. 4 Закону)

державне страхування

01.01.2005

 

28

Кошти або вартість майна (немайнових активів), якінадходять платнику податку за рішенням суду вна-слідок поділу спільної сумісної власності подружжяу зв'язку з розірванням шлюбу чи визнанням йогонедійсним або за добровільним рішенням сторін(пп. 4.3.8 п. 4.3 ст. 4 Закону)

кошти або вартістьмайна, які надходятьвнаслідок поділу влас-ності подружжя

01.01.2005

 

29

Аліменти, що виплачуються платнику податку(пп. 4.3.9 п. 4.3 ст. 4 Закону)

аліменти

01.01.2005

 

ЗО

Кошти або майно (майнові чи немайнові права, вар-тість робіт, послуг), які отримують платники подат-ку як подарунок (пп. 4.3.10 п. 4.3 ст. 4 Закону)

подарунки

01.01.2005

 

31

Вартість товарів, які надходять платнику податку якїх гарантійна заміна у порядку, встановленому за-коном, а також грошова компенсація вартості такихтоварів, надана платнику податку у разі їх повер-нення продавцю або особі, уповноваженій такимпродавцем здійснювати їх гарантійне обслугову-вання (заміну) протягом гарантійного строку (пп.4.3.12 п. 4.3 ст. 4 Закону)

вартість товарів, якінадходять як їх гаран-тійна заміна

01.01.2005

 

32

Кошти, отримані платником податку в рахунок ком-пенсації (відшкодування) вартості майна (немайно-вих активів), примусово відчужених державою увипадках, передбачених законом, або вартість такоїкомпенсації, отриманої у формі, відмінній від гро-шової (пп. 4.3.13 п. 4.3 ст. 4 Закону)

компенсація вартостімайна, примусово від-чуженого державою

01.01.2005

 

33

Вартість вугілля та вугільних брикетів, безоплатно на-даних платнику податку (пп. 4.3.15 п. 4.3 ст. 4 Закону)

вартість безоплатнонаданого вугілля

01.01.2005

 

34

Дивіденди, які нараховуються на користь платникаподатку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованихюридичною особою — резидентом, що нараховує та-кі дивіденди, за умови, коли таке нарахування ніякимчином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акці-онерів (власників) у статутному фонді емітента, тавнаслідок чого збільшується статутний фонд такогоемітента на сукупну номінальну вартість таких нара-хованих дивідендів (пп. 4.3.17 п. 4.3 ст. 4 Закону)

дивіденди у вигляді ак-цій, які не змінюютьучасті

01.01.2005

 

35

Сума доходу, отриманого платником податку внаслі-док відчуження акцій (інших корпоративних прав),одержаних ним у власність в процесі приватизації вобмін на приватизаційні компенсаційні сертифікати,безпосередньо отримані ним як компенсація суми йо-го внеску до установ Ощадного банку СРСР або доустанов державного страхування СРСР, або в обмінна приватизаційні сертифікати, отримані ним відпо-відно до закону (пп. 4.3.18 п. 4.3 ст. 4 Закону)

Дохід від відчуженняакцій, одержаних впроцесі приватизації

01.01.2005

 

36

Сума доходу, отриманого платником податку внаслі-док відчуження земельних ділянок сільськогосподар-ського призначення, земельних часток (паїв), майно-вих паїв, безпосередньо отриманих ним у власність упроцесі приватизації згідно з нормами земельного за-конодавства (пп.. 4.3.18 п. 4.3 ст. 4 Закону)

дохід, отриманий вна-слідок відчуження зе-мельних ділянок

01.01.2005

 

Кодознаки

Назва ознаки

Скорочена назва ознаки

Дата початкудії ознаки

Дата кінцядії ознаки

1

2

3

4

5

37

Сума, сплачена працедавцем на користь закладів освітиу рахунок компенсації вартості підготовки чи перепід-готовки платника податку — найманої особи за профі-лем діяльності чи загальними виробничими потребамитакого працедавця (пп. 4.3.20 п. 4.3 ст. 4 Закону)

вартість підготовки чиперепідготовки плат-ника

01.01.2005

 

38

Кошти або вартість майна (послуг), що надаютьсяяк допомога на поховання платника податку благо-дійною організацією, Пенсійним фондом Україниабо професійною спілкою (пп. 4.3.21 п. 4.3 ст. 4 За-кону, крім пп. «б» пп. 4.3.21 п. 4.3 ст. 4 Закону)

допомога на поховання

01.01.2005

 

39

Кошти або вартість майна (послуг), що надаютьсяяк допомога на лікування та медичне обслуговуван-ня платника податку його працедавцем за рахуноккоштів, які залишаються після оподаткування тако-го працедавця податком на прибуток підприємств(пп. 4.3.22 п. 4.3 ст. 4, пп. 9.7.4 п. 9.7 ст. 9 Закону)

допомога на лікування

01.01.2005

 

40

Основна сума депозиту (вкладу), внесеного платникомподатку до банку чи небанківської фінансової устано-ви, яка повертається такому платнику податку, основ-на сума кредиту, що отримується платником податку,а також сума виплат громадянам України (їх спадко-ємцям) грошових заощаджень і грошових внесків,вкладених до 2 січня 1992 року в установи Ощадногобанку СРСР чи в установи державного страхуванняСРСР або у папери цільової державної позики, еміто-ваної на території колишнього СРСР, погашення якихне відбулося (пп. 4.3.23 п. 4.3 ст. 4 Закону)

основна сума депозиту,кредиту, заощаджень,що повертаються

01.01.2005

 

41

Вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лі-кування на території України платника податку абойого дітей віком до 18 років, які надаються йому бе-зоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки)професійною спілкою, до якої зараховуються проф-спілкові внески такого платника податку — членатакої професійної спілки, створеної за законодавст-вом України, або за рахунок коштів відповідногофонду загальнообов'язкового державного соціаль-ного страхування (пп. 4.3.24 п. 4.3 ст. 4 Закону)

вартість путівок на від-починок, оздоровленнята лікування на терито-рії України

01.01.2005

 

42

Дохід, виплачений самозайнятій особі (ст. 4 Закону)

дохід, виплачений са-мозайнятій особі

01.01.2005

 

43

Сума стипендії, яка виплачується з бюджету учню,студенту, ординатору, аспіранту або ад'юнкту (пп.4.3.26 п. 4.3 ст. 4 Закону)

сума стипендії

01.01.2005

 

44

Вартість одягу, взуття, а також суми грошової до-помоги, що надаються дітям-сиротам і дітям, які за-лишилися без піклування батьків (у тому числі ви-пускникам професійних освітньо-виховних закладівІ вищих освітніх закладів 1111 рівня акредитації)(пп. 4.3.27 п. 4.3 ст. 4 Закону)

допомога дітям-сиротам

01.01.2005

 

45

Сума грошового або майнового утримання чи забезпе-чення військовослужбовців строкової служби (у томучислі осіб, що проходять альтернативну службу), пе-редбачена законом, яка виплачується з бюджету чибюджетною установою (пп. 4.3.28 п. 4.3 ст. 4 Закону)

забезпечення військо-вослужбовців строковоїслужби

01.01.2005

 

46

Сума, одержувана платником податку за здаванняним крові, грудного жіночого молока, Інших видівдонорства, яка виплачується з бюджету чи бюджет-ною установою (пп. 4,3.29 п. 4.3 ст. 4 Закону)

сума доходу від донор-ства

01.01.2005

 

Кодознаки

Назва ознаки

Скорочена назва ознаки

Дата початкудії ознаки

Дата кінцядії ознаки

1

2

3

4

5

47

Вартість житла, яке передається з державної абокомунальної власності у власність платника податкубезоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки)(пп. 4.3.30 п. 4.3 ст. 4 Закону)

вартість житла, яке пе-редається з державноїабо комунальної влас-ності

01.01.2005

 

48

Сума, одержувана платником податку за здану(продану) ним вторинну сировину та побутові від-ходи (пп. 4.3.31 п. 4.3 ст. 4 Закону)

доходи від вторинноїсировини та побутовихвідходів

01.01.2005

 

49

Сума страхової виплати, страхового відшкодуванняабо викупна сума, отримувана платником податкуза договором страхування від страховика-резидента,іншого ніж довгострокове страхування життя абонедержавне пенсійне страхування (пп. 4.3.32 п. 4.3ст. 4 Закону)

страхові виплати за до-говором іншим ніжДСЖ або НПС

01.01.2005

 

50

Сума страхової виплати, страхового відшкодування,викупна сума або їх частина, отримувана платникомподатку за договором довгострокового страхуванняжиття (пп. 4.2.5 п. 4.2, пп. 4.3.33 п. 4.3 ст. 4, п. 9.8ст. 9 Закону)

страхові виплати(ДСЖ)

01.01.2005

 

51

Сума пенсійної виплати з системи недержавногопенсійного забезпечення (пп. 4.2.5 п. 4.2, пп. 4.3.33п. 4.3 ст. 4, п. 9.8 ст. 9 Закону)

пенсійні виплати (НПЗ)

01.01.2005

 

52

сума виплат за договором пенсійного вкладу (пп. 4.2.5п. 4.2, пп. 4.3.33 п. 4.3 ст. 4, п. 9.8 ст. 9 Зак