15.3. Плата за землю

Питання оподаткування землі визначене Законом України«Про плату за землю» в редакції від 19.09.1996 р. № 378/96-ВР(далі — Закон про плату за землю), який визначив розміри та по-рядок плати за використання земельних ресурсів, а також напря-ми використання ресурсів, що надійшли від плати за землю, від-повідальність платників та контроль за правильністю обчисленняі справляння земельного податку.

Плата за землю має два види: земельний податок та оренднаплата. Перший сплачують власники земельних ділянок, земель-них часток (паїв) та землекористувачі, якими є особи, що маютьземельну ділянку у постійному чи тимчасовому користуванні (завинятком оренди). Орендарі земельних ділянок сплачують орен-дну плату на підставі договору оренди згідно Закону України«Про оренду землі» від 06.10.1998 р. № 161-ХІУ, яка згідно Зако-ну України «Про державний бюджет України на 2003 рік» від26.12.2002 р. № 380-ІУ за строками сплати прирівняна до земель-ного податку.

Земельний податок необхідно сплачувати:у разі набуття прав на земельну ділянку протягом року;у разі набуття прав на будівлю (споруду), якщо документи наземлю не оформлені.

Об' єктом плати за землю є земельна ділянка, а також земельначастка (пай), яка перебуває у власності або користуванні, у томучислі на умовах оренди.

Платники податку — власники та землекористувачі сплачу-ють земельний податок з дня виникнення права власності абоправа користування земельною ділянкою. Згідно Земельного Ко-дексу України право власності та право постійного користуванняна земельну ділянку виникає після одержання її власником абокористувачем документа, що посвідчує право власності чи правопостійного користування земельною ділянкою, та його державноїреєстрації. Право на оренду земельної ділянки виникає післяукладення договору оренди і його державної реєстрації.

Розрахунок суми земельного податку здійснюється у відпові-дності до визначених ставок податку за землі, грошову оцінкуяких проведено та за землі, грошової оцінки яких не проведено.

Основним звітним документом з плати за землю згідно зміндо наказу ДПАУ від 26.10.2001 року № 434, затверджених нака-зом ДПАУ від 02.12.2003 р. № 582, є Податковий розрахунокземельного податку, додатки до нього та Довідка до уточненогоРозрахунку сум земельного податку, які зменшують або збіль-шують податкові зобов' язання в результаті виправлення само-стійно виявленої помилки, допущеної у попередніх звітних пері-одах.

Податковий розрахунок земельного податку має 6 додатків,зміст яких представлено в табл. 42.

Розрахунок податку складається на підставі державного земе-льного кадастру станом на 1 січня поточного року і щорічно по-дається власниками землі та/або землекористувачами в органдержавної податкової служби за місцезнаходженням земельноїділянки до 1 лютого поточного року з розбивкою річної суми зе-мельного податку рівними частинами за місяцями, а землекорис-тувачами — виробниками товарної сільськогосподарської та ри-бної продукції — з розбивкою на дві рівні частини.

СКЛАД ЗВІТНОСТІ ІЗ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ

Звітність

Назва

Призначення

Податко-вий розра-хунок

Податковий розрахунок земельного подат-ку

Узагальнюють інформацію про розмір земельного податку, якийплатник зобов'язаний сплатити протягом року за всі землі, щознаходяться у його власності або користуванні на підставі інфор-мації, яка деталізована в додатках 1—6

Додаток 1

«Відомості про наявність документів наземлю»

Наводять дані про наявність документів, що встановлюють правовласності (Державні акти на право власності на землю) або правокористування земельною ділянкою (Державні акти на право кори-стування земельною ділянкою); кадастровий номер ділянки (занаявності), її місце розташування, цільове призначення та площу,а також про категорію земель

Додаток 2

«Звіт про пільги на земельний податок»

Зазначають відомості про документи, на підставі яких платникунадають пільги із земельного податку за кожною земельною діля-нкою, на яку надано пільгу; обчислюють суму пільги залежно відрозміру та грошової оцінки земельної ділянки, за якою платниккористується пільгою

Додаток 3

«Розрахунок суми земельного податку наземельні ділянки сільськогосподарськогопризначення»

Обчислюють податок за земельними ділянками сільськогосподар-ського призначення з урахуванням наданих платнику пільг

Додаток 4

«Розрахунок земельного податку на земе-льні ділянки населених пунктів, якимвстановлено грошову оцінку»

Обчислюють податок за земельними ділянками населених пунк-тів, грошова оцінка яких встановлена з урахуванням наданих пла-тнику пільг

Додаток 5

«Розрахунок земельного податку на земе-льні ділянки населених пунктів, яким невстановлено грошову оцінку»

Обчислюють податок за земельними ділянками населених пунк-тів, для яких не встановлена грошова оцінка з урахуванням нада-них платнику пільг

Додаток 6

«Розрахунок земельного податку на земе-льні ділянки несільськогосподарськогопризначення за межами населених пунк-тів»

Обчислюють податок за земельними ділянками несільськогоспо-дарського призначення за межами населених пунктів з урахуван-ням наданих платнику пільг