15.3. Плата за землю

магниевый скраб beletage

Питання оподаткування землі визначене Законом України«Про плату за землю» в редакції від 19.09.1996 р. № 378/96-ВР(далі — Закон про плату за землю), який визначив розміри та по-рядок плати за використання земельних ресурсів, а також напря-ми використання ресурсів, що надійшли від плати за землю, від-повідальність платників та контроль за правильністю обчисленняі справляння земельного податку.

Плата за землю має два види: земельний податок та оренднаплата. Перший сплачують власники земельних ділянок, земель-них часток (паїв) та землекористувачі, якими є особи, що маютьземельну ділянку у постійному чи тимчасовому користуванні (завинятком оренди). Орендарі земельних ділянок сплачують орен-дну плату на підставі договору оренди згідно Закону України«Про оренду землі» від 06.10.1998 р. № 161-ХІУ, яка згідно Зако-ну України «Про державний бюджет України на 2003 рік» від26.12.2002 р. № 380-ІУ за строками сплати прирівняна до земель-ного податку.

Земельний податок необхідно сплачувати:у разі набуття прав на земельну ділянку протягом року;у разі набуття прав на будівлю (споруду), якщо документи наземлю не оформлені.

Об' єктом плати за землю є земельна ділянка, а також земельначастка (пай), яка перебуває у власності або користуванні, у томучислі на умовах оренди.

Платники податку — власники та землекористувачі сплачу-ють земельний податок з дня виникнення права власності абоправа користування земельною ділянкою. Згідно Земельного Ко-дексу України право власності та право постійного користуванняна земельну ділянку виникає після одержання її власником абокористувачем документа, що посвідчує право власності чи правопостійного користування земельною ділянкою, та його державноїреєстрації. Право на оренду земельної ділянки виникає післяукладення договору оренди і його державної реєстрації.

Розрахунок суми земельного податку здійснюється у відпові-дності до визначених ставок податку за землі, грошову оцінкуяких проведено та за землі, грошової оцінки яких не проведено.

Основним звітним документом з плати за землю згідно зміндо наказу ДПАУ від 26.10.2001 року № 434, затверджених нака-зом ДПАУ від 02.12.2003 р. № 582, є Податковий розрахунокземельного податку, додатки до нього та Довідка до уточненогоРозрахунку сум земельного податку, які зменшують або збіль-шують податкові зобов' язання в результаті виправлення само-стійно виявленої помилки, допущеної у попередніх звітних пері-одах.

Податковий розрахунок земельного податку має 6 додатків,зміст яких представлено в табл. 42.

Розрахунок податку складається на підставі державного земе-льного кадастру станом на 1 січня поточного року і щорічно по-дається власниками землі та/або землекористувачами в органдержавної податкової служби за місцезнаходженням земельноїділянки до 1 лютого поточного року з розбивкою річної суми зе-мельного податку рівними частинами за місяцями, а землекорис-тувачами — виробниками товарної сільськогосподарської та ри-бної продукції — з розбивкою на дві рівні частини.

СКЛАД ЗВІТНОСТІ ІЗ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ

Звітність

Назва

Призначення

Податко-вий розра-хунок

Податковий розрахунок земельного подат-ку

Узагальнюють інформацію про розмір земельного податку, якийплатник зобов'язаний сплатити протягом року за всі землі, щознаходяться у його власності або користуванні на підставі інфор-мації, яка деталізована в додатках 1—6

Додаток 1

«Відомості про наявність документів наземлю»

Наводять дані про наявність документів, що встановлюють правовласності (Державні акти на право власності на землю) або правокористування земельною ділянкою (Державні акти на право кори-стування земельною ділянкою); кадастровий номер ділянки (занаявності), її місце розташування, цільове призначення та площу,а також про категорію земель

Додаток 2

«Звіт про пільги на земельний податок»

Зазначають відомості про документи, на підставі яких платникунадають пільги із земельного податку за кожною земельною діля-нкою, на яку надано пільгу; обчислюють суму пільги залежно відрозміру та грошової оцінки земельної ділянки, за якою платниккористується пільгою

Додаток 3

«Розрахунок суми земельного податку наземельні ділянки сільськогосподарськогопризначення»

Обчислюють податок за земельними ділянками сільськогосподар-ського призначення з урахуванням наданих платнику пільг

Додаток 4

«Розрахунок земельного податку на земе-льні ділянки населених пунктів, якимвстановлено грошову оцінку»

Обчислюють податок за земельними ділянками населених пунк-тів, грошова оцінка яких встановлена з урахуванням наданих пла-тнику пільг

Додаток 5

«Розрахунок земельного податку на земе-льні ділянки населених пунктів, яким невстановлено грошову оцінку»

Обчислюють податок за земельними ділянками населених пунк-тів, для яких не встановлена грошова оцінка з урахуванням нада-них платнику пільг

Додаток 6

«Розрахунок земельного податку на земе-льні ділянки несільськогосподарськогопризначення за межами населених пунк-тів»

Обчислюють податок за земельними ділянками несільськогоспо-дарського призначення за межами населених пунктів з урахуван-ням наданих платнику пільг


Сплата податку здійснюється щомісяця рівними частками забазовий податковий (звітний) період, що дорівнює календарно-му місяцю, протягом 30 календарних днів, що настають заостаннім календарним днем звітного (податкового) місяця.Громадяни та виробники сільськогосподарської та рибної про-дукції сплачують земельний податок рівними частинами до 15серпня і 15 листопада.

При обчисленні податку за землі, грошову оцінку яких прове-дено, необхідно виконати умови Порядку проведення індексаціїгрошової оцінки земель, затвердженого постановою КМУ від12.05.2000 р. № 738, згідно з яким визначення коефіцієнту індек-сації здійснюється за формулою:

Кі = (І - 10) : 100,       (6)

де І — середньорічний індекс інфляції року, за результатами яко-го проводять індексацію.

Але якщо значення Кі не перевищує одиниці, індексації непроводять.

При обчисленні земельного податку за землі, грошова оцінкаяких не встановлена, площу ділянки (у квадратних метрах) мно-жать на середню ставку податку, скориговану на коефіцієнт інде-ксації, визначений Законом України про Державний бюджет навідповідний рік. Після цього за необхідністю застосовують дода-ткові коефіцієнти:

коефіцієнт, що застосовують у містах Києві, Сімферополі, Се-вастополі та містах обласного підпорядкування;

місцеві коефіцієнти:

а)         коефіцієнт до середньої ставки податку;

б)         функціональний коефіцієнт;

в)локальний   коефіцієнт;

г)курортний   коефіцієнт (якщо земельна ділянка знаходиться вмежах населеного пункту, віднесеного до курортних).

Таблиця 43

СТАВКИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ ЗА ВИДАМИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК У ВІДСОТКАХ ДО ЇХ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ

Стаття Законупро платуза землю

Вид земельних ділянок

Ставка подат-ку з 1 газемлі, %

Номер додаткадо Зведеногорозрахунку

1

2

3

4

Землі, податок за які обчислюють виходячи з грошової оцінки земельної ділянки

Ст. 6

Землі сільськогосподарського призначення:

 

3

— рілля, сіножаті та пасовища

0,10

 

— багаторічні насадження

0,03

Ст. 7

Землі населених пунктів, грошову оцінку яких встановлено

1,00

4

Землі (за межами населених пунктів), податок за які обчислюють виходячи з грошової оцінки землі по області

Ст. 8

Земельні ділянки, надані для підприємств промисловості, транс-порту, зв'язку, та землі іншого призначення

5,00

6,4

Ст. 8

Земельні ділянки, надані для залізничного транспорту (у разі ви-користання землі не за цільовим призначенням ставка податку —5 %)

0,02

6,4

Ст. 9

Земельні ділянки, надані в тимчасове користування на земляхприродоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення (за винятком сільськогосподарськихугідь, наданих у встановленому порядку, які використовують зацілющим призначенням)

50,00

6,4

Ст. 10

Земельні ділянки, що входять до складу земель лісового фонду ізайняті виробничими, культурно-побутовими, жилими будинкамита господарськими будівлями і спорудами

0,30

6,4

Ст. 11

Земельні ділянки, на дані на землях водного фонду (за виняткомсільськогосподарських угідь, наданих у встановленому порядку,які використовують за цільовим призначенням)

0,30

6,4


СТАВКИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ ЗА ЗЕМЛІ,ГРОШОВУ ОЦІНКУ ЯКИХ НЕ ВСТАНОВЛЕНО

Група населе-них пунктів зчисельністюнаселення (тис.чол.)

Середня ставкаподатку (коп.за 1 кв. м.)

Середня ставкаподатку ураху-ванням коефі-цієнта 3,1(коп.за 1 кв. м.) з

Коефіцієнт, щозастосовують умістах Києві,Сімферополі,Севастополі тамістах облас-ного підпоряд-кування.

Середня ставкаподатку у мм.Києві, Сімфе-рополі, Севас-тополі та міс-тах обласногопідпорядку-вання (коп. за1кв. М)

До 0,2

1,5

4,65

Від 0,2 до 1

2,1

6,51

Від 1 до 3

2,7

8,37

Від 3 до 10

3,0

9,30

Від 10 до 20

4,8

14,88

Від 20 до 50

7,5

23,25

1,2

27,90

Від 50 до 100

9,0

27,90

1,4

39,06

Від 100 до 250

10,5

32,55

1,6

52,08

Від 250 до 500

12,0

37,20

2,0

74,40

Від 500 до 1000

15,0

46,50

2,5

116,25

Від 1000 і більше

21,0

65,10

3,0

195,30

Крім того, передбачені коефіцієнти для населених пунктів, щоприрівнюються до курортних.

Таблиця 45

КОЕФІЦІЄНТИ ДО СТАВОК ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ ДЛЯ НАСЕЛЕНИХПУНКТІВ, ЩО ПРИРІВНЮЮТЬСЯ ДО КУРОРТНИХ

Територія, на якій розташований населений пункт,віднесений до категорії курортних

Коефіцієнт

Південне узбережжя АР Крим

3,0

Південно-східне узбережжя АР Крим

2,5

Західне узбережжя АР Крим

2,2

Чорноморське узбережжя Миколаївської, Одеської таХерсонської областей

2,0

Гірські та перед гірські райони Закарпатської, Львів-ської, Івано-Франківської та Чернівецької областей*

2,3

Узбережжя Азовського моря та інші курортні місце-вості

1,5

«Крім населених пунктів, віднесених до категорії гірських Законом України від15.02.95р. № 56/95-ВР «Про статус гірських населених пунктів в Україні».

Податковий розрахунок земельного податку заповнюєтьсяна підставі складених до нього додатків у такому порядку:

У заголовній частині Податкового розрахунку відобража-ються; повна назва підприємства (відповідно до установчих до-кументів), зареєстрованого у встановленому порядку, ідентифі-каційний код, підпорядкованість, види діяльності за ЗКГНГ таКВЕД, організаційно-правова форма господарювання, формавласності, за якою зареєстровано підприємство згідно із ЗакономУкраїни «Про власність», місцезнаходження та номер телефонплатника, поточний банківський рахунок платника та назва уста-нови банку, де відкрито цей рахунок, назва податкового органу таобласть, де юридичну особу зареєстровано як платника податків,назва органу державної податкової служби, до якого подаєтьсяЗведений розрахунок, та кадастрові номери земельних ділянок (уразі їх наявності), що перебувають у власності та/або користу-ванні платника; у спеціальному полі зазначається тип Розрахунку(загальний або уточнений) відповідного рядка з позначкою «X».

Форма Податкового розрахунку заповнюється в такому по-рядку.

До граф уносяться:

гр. 3 — річні суми земельного податку, розраховані згідно звідповідними додатками з урахуванням пільг, визначених у дода-тку 2 до Зведеного розрахунку;

гр. 4 — заповнюється працівниками органу державної подат-кової служби, до якого було подано Зведений розрахунок.

Сума податку, що підлягає сплаті, округлюється (менше50 коп відкидається, а 50 коп, і більше — округлюється до 1 грн)і розбивається платником на рівні частини за термінами сплати.

Податковий розрахунок податку підписується керівникомпідприємства і головним бухгалтером (зазначаються повністю їхпрізвища, ініціали, проставляються число, місяць та рік йогоскладання), скріплюється печаткою і подається до органу держа-вної податкової служби.

Порядок заповнення додатка 1«Відомості про наявність документів на землю»

При заповненні додатка 1 «Відомості про наявність докумен-тів на землю» до Податкового розрахунку зазначаються всі земе-льні ділянки, розташовані в межах адміністративно-територі-альних одиниць, на території яких відповідні органи державноїподаткової служби здійснюють контроль за додержанням чинно-го законодавства щодо справляння податків. Відомості про кож-ну земельну ділянку зазначаються окремо.

Таблиця 46

ЗМІСТ ДОДАТКУ 1. «ВІДОМОСТІ ПРО НАЯВНІСТЬ ДОКУМЕНТІВ НА ЗЕМЛЮ»

№з/п

№ графиДодатку

Зміст

1

гр. 1

номер за порядком;

2

гр. 2

державний акт на право власності чи постійного користуванняземельною ділянкою, його серія, номер, номер та дата реєст-рації у відповідній книзі записів (реєстрації) державних актів;у разі відсутності державного акта зазначаються: договір направо тимчасового користування землею, його номер, номерта дата реєстрації у відповідній книзі записів (реєстрації) до-говорів та /або рішення про виділення земельної ділянки, но-мер, дата прийняття, якою радою прийнято та/або рішеннявідповідної ради про затвердження матеріалів інвентаризаціїземлекористування, його номер та дата прийняття та/або до-говір купівлі-продажу земельної ділянки, номер, дата;

3

гр. 3

кадастровий номер кожної відокремленої земельної ділянки (уразі його наявності);

4

гр. 4

для земельної ділянки, яка розташована в межах населеногопункту, зазначається її адреса. Для земельної ділянки, яка роз-ташована за межами населеного пункту, зазначається назвасільської, селищної, міської ради, на території якої розташо-вана ця ділянка;

5

гр. 5

основне цільове призначення земельної ділянки;

6

гр. 6

категорія земель згідно із Земельним кодексом України;

7

гр. 7

площа земельної ділянки згідно з документом, який встанов-лює право власності та/або користування землею, а у разі від-сутності такого документа — за даними державного земель-ного кадастру.

Додаток 1 підписується керівником підприємства і головнимбухгалтером (зазначаються повністю їх прізвища, ініціали, про-ставляються число, місяць та рік його складання), скріплюєтьсяпечаткою і подається до органу державної податкової служби ра-зом із Податковим розрахунком.

Порядок заповнення додатка 2«Звіт про пільги на земельний податок»

Додаток 2 «Звіт про пільги на земельний податок» до Податко-вого розрахунку подається платниками, які мають пільги щодо

сплати земельного податку. У випадках якщо пільги надано по декі-лькох земельних ділянках, дані заповнюються щодо кожної ділянкиокремим рядком. Відомості про земельні ділянки, на які пільги що-до сплати податку не надавалися, у цьому додатку не наводяться.

Таблиця 47

ЗМІСТ ДОДАТКУ 2 «ЗВІТ ПРО ПІЛЬГИ НА ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК»

№з/п

№ графиДодатку

Зміст

1

гр. 1

номер за порядком;

2

гр. 2, 3, 4

документ, на підставі якого надано пільгу. Якщо пільга надаєтьсязаконодавчим актом, зазначаються назва закону, дата прийняття,номер, стаття та пункт або частина цієї статті. Якщо пільга надаєть-ся відповідно до Закону України про Державний бюджет Українина відповідний рік, а перелік платників, яким надається пільга, за-тверджується Кабінетом Міністрів України, зазначаються назва за-кону, дата прийняття, номер, стаття та пункт або частина цієї статті,а також назва, номер і дата прийняття Кабінетом Міністрів Українипостанови про затвердження відповідного переліку. Якщо пільгунадано рішенням органу місцевого самоврядування, зазначаєтьсяназва цього органу, дата прийняття рішення та його номер. Прицьому зазначаються окремо земельні ділянки в межах населенихпунктів і окремо — земельні ділянки за їх межами

3

гр. 5

— категорія земель згідно зі ст. 2 Земельного кодексу України;

4

гр. 6

100 відсотків пільга, якщо платник повністю звільняється відсплати податку. У випадку часткового звільнення — на який від-соток до загальної суми податку надано пільгу;

5

гр. 7

термін, на який надано пільгу і який визначено документом, щозазначений в графі 2;

6

гр. 8

загальна площа земельної ділянки;

7

гр. 9

— грошова оцінка земельної ділянки з врахуванням коефіцієнтаіндексації;

8

гр. 10

площа земельної ділянки, на яку надано пільгу;

9

гр. 11

сума, на яку зменшується податок.

У відповідному додатку розраховується графа «Сума нараховано-го земельного податку за даними платника»:

на весь рік на 100 відсотків — сума пільга дорівнює сумі обра-хованого податку:

на декілька місяців на 100 відсотків - £ податку: 12 місяців • гр. 7;

на весь рік на певний відсоток - £ податку • гр. 6 : 100 %;

на декілька місяців на певний відсоток - £ податку : 12 місяцівх гр. 7 • гр. б : 100 %.

У випадку якщо пільгу надано на частину земельної ділянки, заданими відповідного додатка обраховується сума податку за цючастину на загальних підставах:

на весь рік на 100 відсотків - сума пільги дорівнює сумі обра-хованого податку;

на декілька місяців на 100 відсотків - £ податку : 12 місяців • гр. 7;

на весь рік на певний відсоток - £ податку • гр. б: 100 %;

на декілька місяців на певний відсоток - £ податку : 12 міся-ців • гр. 7 • гр. б: 100 %

Додаток 2 підписується керівником підприємства і головнимбухгалтером (зазначаються повністю їх прізвища, ініціали, про-ставляються число, місяць та рік його складання), скріплюєтьсяпечаткою і подається до органу державної податкової служби ра-зом із Податковий розрахунком.

Порядок заповнення додатка 3«Розрахунок суми земельного податку на земельніділянки сільськогосподарського призначення»

ЗМІСТ ДОДАТКУ 3 «РОЗРАХУНОК СУМИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУНА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ»

Додаток 3 «Розрахунок земельного податку на земельні ділян-ки сільськогосподарського призначення» до Податковий розра-хунку подається платниками, у власності та/або користуванніяких є землі сільськогосподарського призначення.

Таблиця 48

№з/п

№ графиДодатку

Зміст

1

гр. 3

кадастровий номер кожної відокремленої земельної ділянки (у ра-зі його наявності);

2

гр. 4

загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призна-чення, які перебувають у власності та/або користуванні за видами(рілля, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження) з урахуванням їхрозташування (у межах чи за межами населених пунктів);

3

гр. 5

площа (у межах чи за межами населених пунктів); земельних ді-лянок, яка підлягає оподаткуванню за видами (рілля, сіножаті, па-совища, багаторічні насадження) з урахуванням їх розташування;

4

гр. 6

площа земельних ділянок, на які надано пільги щодо оподаткування;

5

гр. 7

середня грошова оцінка одного гектара відповідних сільськогос-подарських угідь;

6

гр. 8

коефіцієнт індексації грошової оцінки землі на поточний рік, якийвстановлюється відповідно до Порядку проведення індексаціїгрошової оцінки земель, затвердженого постановою Кабінету Мі-ністрів України від 12.05.2000 р. N 783;

7

гр. 9

ставка податку відповідно до ст. 6 Закону України «Про плату заземлю»;

8

гр. 10

дані визначаються шляхом множення показників граф 4, 7, 8, 9;

9

гр. 11

у разі надання пільги щодо певної земельної ділянки на всю сумуподатку, то дані визначаються шляхом множення показників граф6, 7 8 9; якщо земельна ділянка частково звільнена від оподатку-вання, то зазначається сума пільги, яка зазначена в додатку 2;

№з/п

№ графиДодатку

Зміст

10

гр. 12

загальна сума нарахованого податку в поточному році визнача-ється шляхом множення показників граф 5, 7, 8, 9, або як різницяміж розрахованою у графі 10 сумою податку та сумою пільги, об-численої у графі 11. Якщо платник не має пільги щодо сплати по-датку, дані граф 10 та 12 повинні збігатися;

11

гр. 13

заповнюється працівником органу державної податкової службипісля здійснення перевірки додатка.

Додаток 3 підписується керівником підприємства і головнимбухгалтером (зазначаються повністю їх прізвища, ініціали, про-ставляються число, місяць та рік його складання), скріплюєтьсяпечаткою і подається до органу державної податкової служби ра-зом із Податковий розрахунком.

Порядок заповнення додатка 4 «Розрахунокземельного податку на земельні ділянки населенихпунктів, яким встановлено грошову оцінку»

Додаток 4 «Розрахунок земельного податку на земельні ділян-ки населених пунктів, яким встановлено грошову оцінку» до По-даткового розрахунку подається платниками, у власності та/абокористуванні яких є земельні ділянки, розташовані в межах насе-леного пункту, грошову оцінку земель якого встановлено. Відне-сення земель до категорій провадиться відповідно до їх цільовогопризначення.

Таблиця 49

ЗМІСТ ДОДАТКУ 4 «РОЗРАХУНОК ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУНА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ,ЯКИМ ВСТАНОВЛЕНО ГРОШОВУ ОЦІНКУ»

№з/п

№ графиДодатку

Зміст

1

гр. 3

кадастровий номер кожної відокремленої земельної ділянки (уразі його наявності);

2

гр. 4

адреса земельної ділянки;

3

гр. 5

площа земельної ділянки, на яку надано пільгу;

№з/п

№ графиДодатку

Зміст

4

гр. 6

загальна площа кожної відокремленої земельної ділянки в залеж-ності від її виду (земельні ділянки, які зайняті житловим фондом,кооперативними автостоянками для зберігання особистих транс-портних засобів громадян, гаражно-будівельними, дачно-будівельними кооперативами, індивідуальними гаражами і дача-ми громадян, а також надані для потреб сільськогосподарськоговиробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виро-бничими, культурно-побутовими та господарськими будівлями іспорудами, та надані для Збройних сил України та інших війсь-кових формувань, створених відповідно до законодавства Украї-ни, залізниць, гірничодобувних підприємств, водойми, надані длявиробництва рибної продукції, а також інші землі);

5

гр. 7

площа земельних ділянок, яка підлягає оподаткуванню на загаль-них підставах (площі земельних ділянок, які надані в оренду, уцій графі не зазначаються);

6

гр. 8

площа земельних ділянок, які надано в оренду;

7

гр. 9

грошова оцінка земельної ділянки в гривнях за один метр квадра-тний з урахуванням коефіцієнта індексації;

8

гр. 10

грошова оцінка земельної ділянки в гривнях за один метр квадра-тний, яку надано в оренду, і при цьому змінилося її функціональ-не використання, з урахуванням відповідних коефіцієнтів;

9

гр. 11

сума нарахованого земельного податку розраховується шляхоммноження граф 7, 9 та ставок податку, які передбачені ст. 7 Зако-ну України «Про плату за землю»;

10

гр. 12

сума нарахованого земельного податку при здачі в оренду розра-ховується шляхом множення граф 8,10 та ставок податку, які пе-редбачені статтею 7 Закону;

11

гр. 13

сума пільг;

12

гр. 14

сума нарахованого земельного податку, яка підлягає оподатку-ванню в поточному році, визначається як різниця між сумою на-рахованого земельного податку (графа 11 + графа 12) та сумоюпільг (графа 13). Якщо платник земельного податку не має пільгщодо сплати податку, то сума граф 11 і 12 та дані графи 14 пови-нні збігатися;

13

гр. 15

заповнюється працівником органу державної податкової службипісля здійснення перевірки додатка.

Додаток 4 підписується керівником підприємства і головнимбухгалтером (зазначаються повністю їх прізвища, ініціації, про-ставляються число, місяць та рік його складання), скріплюєтьсяпечаткою і подається до органів державної податкової службиразом із Податковим розрахунком.

Порядок заповнення додатка 5 «Розрахунок сумиземельного податку на земельні ділянки населенихпунктів, яким не встановлено грошову оцінку»

Додаток 5 «Розрахунок земельного податку на земельні ділянкинаселених пунктів, яким не встановлено грошову оцінку» до Подат-кового розрахунку подається платниками, у власності та/або корис-туванні яких є земельні ділянки, розташовані в межах населених пун-ктів, грошову оцінку земель яких не встановлено. Віднесення земельдо категорій провадиться відповідно до їх цільового призначення.

Таблиця 50

ЗМІСТ ДОДАТКУ 5 «РОЗРАХУНОК СУМИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУНА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ,ЯКИМ НЕ ВСТАНОВЛЕНО ГРОШОВУ ОЦІНКУ»

№з/п

№ графиДодатку

Зміст

1

гр. 3

кадастровий номер кожної відокремленої земельної ділянки (уразі його наявності);

2

гр. 4

загальна площа кожної відокремленої земельної ділянки;

3

гр. 5

площа кожної окремої земельної ділянки, яка згідно з чиннимзаконодавством підлягає оподаткуванню на загальних підставахза вилами земельних ділянок;

4

гр. 6

площа земельних ділянок, на які надано пільга щодо оподаткування;

5

гр. 7

середня ставка податку, установлена частиною другою ст. 7 За-кону, з урахуванням коефіцієнтів, визначених частішою другоюта третьою цієї статті;

6

гр. 8

за наявності у власності та/або користуванні платника земельнихділянок на територіях та об'єктах природоохоронного, оздоровчогота рекреаційного призначення, зайнятих виробничими, культурно-побутовими, господарськими будівлями і спорудами, на територіяхта об'єктах історико-культурного призначення, що не пов'язані зфункціональним призначенням цих об' єктів, ці ділянки зазначають-ся в рядках «Інші землі» і для них у цій графі зазначаються коефіці-єнти, які встановлені частиною 7 або 8 статті 7 Закону;

7

гр. 9

коефіцієнт індексації ставки податку на поточний рік, якийвстановлюється законами України про Державний бюджетУкраїни на відповідний рік;

8

гр. 10

сума нарахованого земельного податку визначається множеннямпоказників граф 4, 7, 8 та 9;

9

гр. 11

якщо по певній земельній ділянці пільгу надано на всю суму по-датку, то дані визначаються шляхом множення показників граф6, 7, 8 та 9. Якщо земельна ділянка частково звільнена від опо-даткування, зазначається сума пільги, яка зазначена в додатку 2;

10

гр. 12

сума земельного податку, яка підлягає сплаті в поточному році, ви-значається як різниця між розрахунковою (графа 10) сумою подат-ку та сумою пільг. Якщо платник земельного податку не має пільгщодо сплати податку, то дані граф 10 та 12 повинні збігатися;

11

гр. 13

заповнюється працівником органу державної податкової службипісля здійснення перевірки додатка.

Додаток 5 підписується керівником підприємства і головнимбухгалтером (зазначаються повністю їх прізвища, ініціали, про-ставляються число, місяць та рік його складання), скріплюєтьсяпечаткою і подасться до органу державної податкової служби ра-зом із Податковим розрахунком.

Порядок заповнення додатка 6 «Розрахунок земельногоподатку на земельні ділянки несільськогосподарськогопризначення за межами населених пунктів»

Додаток 6 «Розрахунок земельного податку на земельні ділян-ки несільськогосподарського призначення за межами населенихпунктів» до Податкового розрахунку подається платниками, увласності та/або користуванні яких є землі несільськогосподарсь-кого призначення за межами населених пунктів.

Таблиця 51

ЗМІСТ ДОДАТКУ 6 «РОЗРАХУНОК ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУНА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГОПРИЗНАЧЕННЯ ЗА МЕЖАМИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ»

№з/п

№ графиДодатку

Зміст

1

гр. 3

кадастровий номер кожної відокремленої земельної ділянки (уразі його наявності);

2

гр. 4

загальна площа окремо кожної земельної ділянки;

3

гр. 5

площа окремо кожної земельної ділянки, яка згідно з чиннимзаконодавством підлягає оподаткуванню на загальних підставахза видами земельних ділянок;

4

гр. 6

площа земельних ділянок, на які надано пільги щодо оподатку-вання;

5

гр. 7

грошова оцінка одного гектара ріллі по області з урахуваннямкоефіцієнта індексації грошової оцінки землі на поточний рік,який встановлюється відповідно до Порядку проведення індек-сації грошової оцінки земель, затвердженого постановою Кабі-нету Міністрів України від 12.05.2000 р. № 783;

6

гр. 8

ставка податку залежно від виду земель;

7

гр. 9

дані визначаються шляхом множення показників граф 4, 7, 8та 9;

8

гр. 10

якщо певній земельній ділянці пільгу надано на всю суму пода-тку, то дані визначаються шляхом множення показників граф 6,7, 8 та 9. Якщо земельна ділянка частково звільнена від оподат-кування, то зазначається сума пільги, яка зазначена в додатку 2;

№з/п

№ графиДодатку

Зміст

9

Гр. 11

загальна сума нарахованого земельного податку, яка підлягаєоподаткуванню в поточному році, визначається як різниця міжрозрахунковою (графа 9) сумою податку та сумою пільг. Якщоплатник не має пільги щодо сплати податку, то дані граф 8 та11 повинні збігатися;

10

гр. 12

заповнюється працівником органу державної податкової служ-би після здійснення перевірки додатка.

Додаток 6 підписується керівником підприємства і головнимбухгалтером (зазначаються повністю їх прізвища, ініціали, про-ставляються число, місяць та рік його складання); скріплюєтьсяпечаткою і подається до органу державної податкової служби ра-зом із Податковим розрахунком.

Порядок заповнення Довідки про суми земельногоподатку, які зменшують або збільшують податковізобов'язання в результаті виправлення самостійновиявленої помилки

До кожного уточненого Податкового розрахунку земельногоподатку (за відповідний період) подається окрема Довідка (дода-ток 7), крім випадків, якщо у разі зміни протягом звітного рокуоб'єкта оподаткування при встановленні чи зміні грошової оцін-ки землі, введенні протягом року права на пільгу проводитьсяперерахування суми податку за термінами сплати, що не настали,та подається уточнений Податковий розрахунок. Одночасно ізуточненим Податковим розрахунком повинні подаватися усі не-обхідні додатки до нього. При цьому оскільки перерахування су-ми податку проводиться з об'єктивних причин. Довідка про сумиземельного податку, які зменшують або збільшують податковізобов' язання в результаті виправлення самостійно виявленої по-милки, допущеної в попередніх звітних періодах, не подається, іштраф у розмірі 10 відсотків не нараховується.

До Довідки платником уносяться дані звітного періоду, щоуточнюються, назва підприємства, установи, організації, іденти-фікаційний код із єдиного державного реєстру підприємств, ор-ганізацій України (ЄДРПОУ), адреса та телефон.

Дані показників, що впливають на суми податкового зобов'я-зання в картці особового рахунку платника земельного податку,заносяться до Довідки у такому порядку:

Таблиця 52

ЗМІСТ ДОДАТКУ 7 «ДОВІДКА ПРО СУМИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ,ЯКІ ЗМЕНШУЮТЬ АБО ЗБІЛЬШУЮТЬ ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯВ РЕЗУЛЬТАТІ ВИПРАВЛЕННЯ САМОСТІЙНО ВИЯВЛЕНОЇ ПОМИЛКИ»

№з/п

№ графиДодатку

Зміст

1

Гр. 3

У зазначається звітний період, в якому виявлено помилку.

2

Гр. 4

ряд.1

загальна сума земельного податку, що підлягає сплаті згі-дно Із попереднім поданим Зведеним розрахунком (зага-льним або уточненим), у якому виявлено помилку;

3

 

ряд.2

загальна сума земельного податку, що підлягає сплаті згі-дно з цим уточненим Зведеним розрахунком;

4

 

ряд.3

сума земельного податку, яка збільшує податкові зо-бов'язання у зв'язку з виправленням помилки, тобто різ-ниця між сумою податку згідно з уточненим Зведенимрозрахунком, який подається, та сумою податку згідно, зпопередньо поданим Зведеним розрахунком (загальнимабо уточненим);

5

 

ряд.4

сума земельного податку, яка зменшує податкові зо-бов' язання у зв'язку з виправленням помилки, тобто різ-ниця між сумою податку згідно з попередньо поданимЗведеним розрахунком (загальним або уточненим) та су-мою податку згідно з уточненим Зведеним розрахунком,який подається;

6

 

ряд.5

зміст поминки платника, яка призвела до збільшення абозменшення податкового зобов'язання.

7

 

ряд.

6

сума штрафу, яку платник повинен сплатити до бюджетувнаслідок заниження податкового зобов'язання.

Довідка підписується керівником підприємства і головним бу-хгалтером (зазначаються повністю їх прізвища, ініціали, простав-ляються число, місяць та рік його складання), скріплюється печа-ткою і подається до органу державної податкової служби разом ізПодатковим розрахунком.

Суми земельного податку зменшуються (збільшуються) рів-ними частками за термінами сплати, що не настали, на підставівиникнення (скасування) у платника прав на пільгу.

Якщо до виникнення у платника прав на пільгу сума земель-ного податку повністю внесена платником до бюджет)' за весьподатковий період, то ці суми повертаються платнику (згідно іззаявою) або зараховуються за його бажанням у рахунок наступ-ного звітного періоду.