15.4. Податок з власників транспортних засобів

Податок з власників транспортних засобів в Україні запрова-джено згідно Закону України «Про податок з власників транспо-ртних засобів та інших самохідних машин і механізмів» від06.12.2006 р. 427-У (далі — Закон про транспортний податок) якджерело фінансування будівництва, реконструкції, ремонту таутримання автомобільних шляхів загального користування.

Платниками податку з власників транспортних засобів та ін-ших самохідних машин і механізмів є підприємства, установи таорганізації, які є юридичними особами, іноземні юридичні особи(далі — юридичні особи), а також громадяни України, іноземнігромадяни та особи без громадянства (далі — фізичні особи), якіздійснюють першу реєстрацію в Україні, реєстрацію, перереєст-рацію транспортних засобів та/або мають зареєстровані в Українізгідно з чинним законодавством власні транспортні засоби, яківідповідно до статті 2 Закону є об'єктами оподаткування.

Податок з власників транспортних засобів справляється згідновизначених ставок в гривнях до об'єму двигуна в см. кубічних,потужності двигуна в кВТ, та до сантиметра довжини.Об'єктами оподаткування є:

трактори (колісні) — код за Українською класифікацією това-рів зовнішньоекономічної діяльності (далі — код) — 8701, крімгусеничних;

тільки сідельні тягачі — код 8701 20;

автомобілі, призначені для перевезення не менше 10 осіб,включаючи водія, — код 8702;автомобілі легкові — код 8703;автомобілі вантажні — код 8704;автомобілі спеціального призначення, крім тих, щовикористовуються для перевезення пасажирів і вантажів, —код 8705 (крім пожежних і швидкої допомоги);

мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з установле-ним двигуном — код 8711, крім тих, що мають об'єм циліндрадвигуна до 50 куб. см, — код 8711 10;

яхти та судна парусні з допоміжним двигуном або без нього(крім спортивних) — код 8903 91;

човни моторні і катери, крім човнів з підвісним двигуном(крім спортивних), — код 8903 92;

інші човни (крім спортивних) — код 8903 99.Транспортні засоби, що не є об'єктами оподаткування:трактори на гусеничному ходу — код 8701 30;

мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з установле-ним двигуном з об'ємом циліндра двигуна до 50 куб. см — код8711 10;

тільки автомобілі спеціального призначення швидкої допомо-ги та пожежні — код 8705;

транспортні засоби вантажні, самохідні, що використовуютьсяна заводах, складах, у портах та аеропортах для перевезення ван-тажів на короткі відстані, — код 8709;

машини і механізми для сільськогосподарських робіт — коди8432;8433;

тільки яхти, судна парусні і човни спортивні — коди 8903 91;8903 92; 8903 99.

Транспортні засоби, які є об' єктами оподаткування, та ставкиподатку представлено в табл. 53.

Від сплати податку звільняються:

а)         фізичні особи, зазначені у пунктах 1 і 2 частини першої статті14 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, якіпостраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», статтях 4-11Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціальногозахисту», статтях б і 8 Закону України «Про основні засади соціаль-ного захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку вУкраїні», а також інваліди незалежно від групи інвалідності (у томучислі діти-інваліди за поданням органів соціального захисту) —щодо одного легкового автомобіля (мотоколяски) з об'ємом цилін-дрів двигуна до 2500 куб. см або одного мотоцикла з об'ємом цилі-ндрів двигуна до 750 куб. см чи одного човна моторного або катера(крім спортивного) з довжиною корпусу до 7,5 м;

б)         фізичні особи, зазначені у пунктах З І 4 частини першої статті14 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, якіпостраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», щодо одноголегкового автомобіля з об'ємом циліндрів двигуна до 2500 куб. смабо одного мотоцикла з об'ємом циліндрів двигуна до 750 куб. смчи одного човна моторного або катера (крім спортивного) з довжи-ною корпусу до 7,5 м до їх відселення та протягом трьох років післяпереселення із зони гарантованого добровільного відселення чи зо-ни посиленого радіоекологічного контролю;

в)         на 50 відсотків — громадяни, у власності яких знаходятьсялегкові автомобілі (код 8703) з об'ємом циліндрів двигуна до2500 куб. см, взяті на облік в Україні до 1990 року включно, тавантажні автомобілі (код 8704) з об'ємом циліндрів двигуна до6001 куб. см до 1990 року випуску включно, — щодо одного з за-значених автомобілів;

СТАВКИ ПОДАТКУ З ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Код

Опис об'єктів оподаткування

Ставка податку на рік (з 100куб. см об'єму циліндрів дви-гуна, з 1 кВт потужності дви-гуна або 100 см довжини)

1

2

3

 

При першій реєстрації в Україні:<