15.5. Фіксований сільськогосподарський податок

магниевый скраб beletage

Механізм справляння фіксованого сільськогосподарського по-датку визначає Закон України «Про фіксований сільськогоспо-дарський податок» (із змінами і доповненнями, внесеними Зако-нами України від 3 лютого 1999 року № 414-ХІУ, від 3 березня1999 року № 466-ХІУ, від 1 червня 2000 року № 1777-111, від3 квітня 2003 року № 659-ІУ, від 19 червня 2003 року № 974-ІУ)

Фіксований сільськогосподарський податок — це податок,який сплачується виробниками сільськогосподарської продукціїна умовах, визначених Законом, не змінюється протягом визна-ченого Законом терміну і справляється з одиниці земельноїплощі.

Фіксований сільськогосподарський податок сплачується в ра-хунок таких податків і зборів (обов' язкових платежів):

податку на прибуток підприємств;

плати (податку) за землю;

комунального податку;

збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунокдержавного бюджету;

плати за придбання торгового патенту на здійснення торго-вельної діяльності;

збору за спеціальне водокористування.

Інші податки та збори (обов'язкові платежі), визначені Зако-ном України «Про систему оподаткування», сплачуються сільсь-когосподарськими товаровиробниками в порядку і розмірах, ви-значених законодавчими актами України.

Платниками фіксованого сільськогосподарського податку єсільськогосподарські підприємства усіх організаційно-правовихформ, передбачених законами України, селянські та інші госпо-дарства, які займаються виробництвом (вирощуванням), переро-бкою та збутом сільськогосподарської продукції, а також рибни-цькі, рибальські та риболовецькі господарства, які займаютьсярозведенням, вирощуванням та виловом риби у внутрішніх водо-ймах (озерах, ставках та водосховищах), в яких сума, одержанавід реалізації такої продукції власного виробництва та продуктівїї переробки за попередній звітний (податковий) рік, перевищує75 відсотків загальної суми валового доходу підприємства, за на-явності сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищта багаторічних насаджень), або/та земель водного фонду, які ви-користовуються рибницькими, рибальськими та риболовецькимигосподарствами для розведення, вирощування та вилову риби увнутрішніх водоймах (далі — земельні ділянки).

Платниками цього податку також є суб'єкти господарювання,утворені в результаті реорганізації сільськогосподарського під-приємства — платника фіксованого сільськогосподарського по-датку (незалежно від терміну реорганізації), які також займають-ся виробництвом (вирощуванням), переробкою та збутом сільсько-господарської продукції. Новостворені суб'єкти господарювання,основним видом діяльності яких є виробництво (вирощування),переробка та збут сільськогосподарської продукції, у рік ство-рення є платниками фіксованого сільськогосподарського подат-ку. Підприємства, які займаються іншими видами діяльності,крім сільськогосподарської, зазначеної у цій статті, з метою опо-даткування ведуть окремий облік фінансових результатів від ін-ших видів господарської діяльності відповідно до пункту 7.20статті 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підпри-ємств», які підлягають оподаткуванню на загальних підставах.

У разі, коли у звітному періоді валовий доход від операцій зреалізації сільськогосподарської продукції власного виробництвата продуктів її переробки становить менш як 75 відсотків загаль-ного обсягу реалізації, підприємство сплачує податки у наступ-ному звітному періоді на загальних підставах.

До платників фіксованого сільськогосподарського податку на-лежать також власники земельних ділянок та землекористувачі, втому числі орендарі, які виробляють товарну сільськогосподар-ську продукцію, крім власників та землекористувачів земельнихділянок, переданих для ведення особистого підсобного господар-ства, будівництва та обслуговування жилого будинку, господар-ських будівель (присадибна ділянка), садівництва, дачного будів-ництва, а також наданих для городництва, сінокосіння та випа-сання худоби.

Зміна порядку сплати податків і зборів (обов'язкових плате-жів) протягом звітного (податкового) року не допускається.

Об' єктом оподаткування для платників фіксованого сільсько-господарського податку (далі — платники податку) є площа сіль-ськогосподарських угідь, переданих сільськогосподарському то-варовиробнику у власність або наданих йому у користування, втому числі на умовах оренди, а також земель водного фонду, яківикористовуються рибницькими, рибальськими та риболовець-кими господарствами для розведення, вирощування та виловуриби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах).

У випадку коли у звітному періоді відбувається зміна площсільськогосподарських угідь, у зв'язку з набуттям права землевла-сника або землекористувача відповідно землевласник чи землеко-ристувач зобов'язаний здійснити уточнення сум податкових пла-тежів на період до закінчення податкового року і протягом місяцянадати розрахунки до органів державної податкової служби за мі-сцем розташування земельної ділянки та до органу державної по-даткової служби за місцем знаходження платника податку.

Ставка фіксованого сільськогосподарського податку з одногогектара сільськогосподарських угідь встановлюється у відсоткахдо їх грошової оцінки, проведеної за станом на 1 липня 1995 ро-ку, відповідно до Методики, затвердженої Кабінетом МіністрівУкраїни, в таких розмірах:

для ріллі, сіножатей та пасовищ — 0,5;

для багаторічних насаджень — 0,3;

для земель водного фонду, які використовуються рибниць-кими, рибальськими та риболовецькими господарствами для роз-ведення, вирощування та вилову риби у внутрішніх водоймах, —1,5 відсотка грошової оцінки одиниці площі ріллі по областях таАвтономній Республіці Крим.

Грошова оцінка сільськогосподарських угідь у разі необхідно-сті може уточнюватися згідно із законодавством.

Платники податку визначають суму фіксованого сільськогос-подарського податку на поточний рік у порядку і розмірах, пе-редбачених цим Законом, і подають розрахунок органу державноїподаткової служби за місцем знаходження платника податку до 1лютого поточного року.

Сплата податку проводиться щомісячно протягом 30 календа-рних днів, наступних за останнім календарним днем базового зві-тного (податкового) місяця у розмірі третини суми податку, ви-значеної на кожний квартал від річної суми податку, у таких роз-мірах:

у І кварталі —10 відсотків;

у II кварталі —10 відсотків;

у III кварталі —50 відсотків;

у IV кварталі — 30 відсотків.

Платники податку перераховують у визначений строк коштина окремий рахунок відділень Державного казначейства Україниу районах за місцем розташування земельної ділянки.

Відділення Державного казначейства України у районах на-ступного дня після надходження коштів перераховують суми фі-ксованого сільськогосподарського податку у таких розмірах: домісцевого бюджету — 30 відсотків, на обов'язкове державне пен-сійне страхування — 68, до фонду соціального страхування —2 відсотки.

Зазначені відділення повідомляють відповідний орган держа-вної податкової служби про загальну суму податку та її розмежу-вання.

Закон України «Про фіксований сільськогосподарський пода-ток» діє до 31 грудня 2009 року.

У разі виникнення форс-мажорних обставин (стихійне лихо,дія обставин непереборної сили), за винятком безнадійного пода-ткового боргу, який підлягає списанню відповідно до ЗаконуУкраїни «Про порядок погашення зобов' язань платників податківперед бюджетами та державними цільовими фондами», по кож-ному конкретному платнику податку за його клопотанням Вер-ховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київсь-кою та Севастопольською міськими радами за погодженням зМіністерством фінансів України та Міністерством аграрної полі-тики України приймається рішення про реструктуризацію (від-строчку) сплати фіксованого сільськогосподарського податку.Порядок реструктуризації (відстрочки) сплати цього податку ви-значається центральним податковим органом.

Податкова звітність з фіксованого сільськогосподарського по-датку визначена Порядком розрахунку фіксованого сільськогос-подарського податку та складання податкового розрахунку, за-твердженого наказом ДПАУ від 27.04.1999р. № 230 (в редакціїнаказу ДПАУ від 26.03.2004 р. № 170) із змінами і доповнення-ми, внесеними постановами КМУ від 1 жовтня 1999 року№ 1822, від 31 серпня 2000 року № 1363, від 17 липня 2003 року№ 1066).

Валовий доход, який береться за основу при визначенні част-ки сільськогосподарського виробництва, визначається як загаль-на сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отри-маного (нарахованого) протягом звітного періоду у грошовій,матеріальній або нематеріальній формах як на території України,її континентальному шельфі, виключній (морській) економічнійзоні, так і за їх межами.

У валовий дохід від реалізації сільськогосподарської продук-ції включаються:

вартість реалізованої продукції рослинництва і тваринниц-тва власного виробництва;

вартість реалізованої сільськогосподарської продукції, ви-робленої із сільськогосподарської сировини власного виробницт-ва на власних переробних підприємствах;

вартість реалізованої продукції, виробленої із власної сиро-вини на давальницьких умовах, незалежно від територіальногорозміщення переробного підприємства;

вартість наданих послуг (послуги машинно-тракторногопарку, будівельних і ремонтних бригад, інші послуги), пов' яза-них із сільськогосподарським виробництвом.

Із загальної суми доходу виключаються суми коштів фінансо-вої підтримки, отримані з державного бюджету, а саме:

суми ПДВ, акумульовані на спеціальних рахунках у банкупри використанні спеціальних режимів обкладення ПДВ (п. 11.21та 11.29 Закону про ПДВ);

суми доплат і дотацій за реалізоване молоко та м' ясо вживій вазі, отримані як від переробних підприємств, так і збюджету;

дотації. Субсидії та компенсації, отримані з державногобюджету (за сівбу озимих та ярових культур, за кредитами, запридбану сільськогосподарську техніку тощо).

Методика розрахунку питомої ваги доходу (виручки) від реа-лізації сільськогосподарської продукції власного виробництва тапродуктів її переробки в загальному обсязі валового доходу під-приємства визначена Методичними рекомендаціями для визна-чення питомої ваги доходу від реалізації продукції сільського тарибного господарства власного виробництва та продуктів її пере-робки в загальній сумі валового доходу підприємства за попере-дній звітний (податковий) рік, затверджених наказом Міністерст-ва аграрної політики України від 12.01.2007 р. № 6 (зі змінами ідоповненнями, внесеними наказом МАПУ від 29.01.2007 р.№ 54).

При складанні Розрахунку підприємства сільського та риб-ного господарства незалежно від організаційно-правовихформ та форм власності керуються даними бухгалтерськогообліку, дані якого повинні відображатися відповідно до Планурахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'я-зань і господарських операцій підприємств і організацій, за-твердженого Наказом Міністерства фінансів України від30.11.99 р. № 291 «Про затвердження Плану рахунків бухгал-терського обліку та Інструкції про його застосування» (зареєс-тровано в Міністерстві юстиції України 21.12.99 р. за№ 892/4185), та/або наданих форми державного статистичногоспостереження 50-сг «Основні економічні показники роботисільськогосподарських підприємств за 2006 рік» (далі — фор-ма № 50-сг), затвердженої наказом Державного комітету ста-тистики України від 26.06.2006 р. № 280 «Про затвердженняформ державних статистичних спостережень у галузі сільсь-кого та рибного господарства», та Інструкції по її заповненню,затвердженої наказом Державного комітету статистики Украї-ни від 05.11.2004 р. № 607 (зі змінами та доповненнями, вне-сеними наказом Державного комітету статистики України від13.11.2006 р. № 515).

Якщо після проведення Розрахунку, сума доходу (виручки)сільськогосподарських підприємств, одержана від реалізації сіль-ськогосподарської продукції власного виробництва та продуктівїї переробки за попередній звітний (податковий) рік, перевищує75 відсотків від загальної суми валового доходу підприємства, тотакі підприємства, згідно зі статтею 2 Закону України «Про фік-сований сільськогосподарський податок», за наявності сільсько-господарських угідь, є платниками фіксованого сільськогоспо-дарського податку.

Підприємства у разі виникнення форс-мажорних обставин(стихійне лихо, дія обставин непереборної сили) даний Розраху-нок подають разом із висновком Торгово-промислової палатиУкраїни про наявність форс-мажорних обставин у попередньомузвітному (податковому) році.

При цьому до таких підприємств не застосовується виконаннявимоги Закону України «Про фіксований сільськогосподарськийподаток» щодо перевищення 75 відсотків питомої ваги доходувід реалізації продукції сільського та рибного господарства влас-ного виробництва і продуктів її переробки в загальній сумі вало-вого доходу підприємства.

ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ РОЗРАХУНКУ ПИТОМОЇ ВАГИ ДОХОДУ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇПРОДУКЦІЇ ВЛАСНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ПРОДУКТІВ ЇЇ ПЕРЕРОБКИ В ЗАГАЛЬНІЙ СУМІ ВАЛОВОГО ДОХОДУ

№з/прядків

Назва показників

Зміст

1

Доходи, отримані від реалізації продукції рос-линництва, що вирощена на угіддях, які нале-жать сільськогосподарському товаровиробникуна праві власності або надані йому у користу-вання та продуктів її переробки на власних під-приємствах

зазначають суму доходу, отриману від реалізації продукції рослинницт-ва, що вирощена на угіддях, які належать сільськогосподарському това-ровиробнику на праві власності або надані йому у користування, тапродуктів її переробки на власних підприємствах. Для цього підсумо-вують кредитові обороти субрахунку 701 «Дохід від реалізації готовоїпродукції» аналітичних рахунків продукції рослинництва за мінусомПД В та/або використовують дані форми № 50-сг (рядок 0010, графа 8)

2

Доходи, отримані від реалізації продукції тва-ринництва, що вироблена на угіддях, які нале-жать сільськогосподарському товаровиробникуна праві власності або надані йому у користу-вання і продуктів її переробки на власних під-приємствах

зазначають суму доходу, отриману від реалізації продукції тваринницт-ва, що вироблена на угіддях, які належать сільськогосподарському то-варовиробнику на праві власності або надані йому у користування, тапродуктів її переробки на власних підприємствах. Для цього підсумо-вують кредитові обороти субрахунку 701 «Дохід від реалізації готовоїпродукції» аналітичних рахунків продукції тваринництва за мінусомПДВ та/або використовують дані форми № 50-сг (рядок 0130, графа 8)

3

Доходи, отримані від реалізації продукції риб-ництва, що вирощена у внутрішніх водоймах(озерах, ставках та водосховищах), які належатьтоваровиробнику на праві власності або наданійому у користування та продуктів її переробкина власних підприємствах

зазначають суму доходу, отриману від реалізації продукції рибництва,що вирощена у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосхови-щах), які належать товаровиробнику на праві власності або надані йомуу користування, та продуктів її переробки на власних підприємствах.Для цього рибницькі, рибальські та риболовецькі господарства, якізаймаються розведенням, вирощуванням та виловом риби у внутрі-шніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах), які займаютьсярозведенням, вирощуванням та виловом риби у внутрішніх водоймах(озерах, ставках та водосховищах), підсумовують кредитові оборотисубрахунку 701 «Дохід від реалізації готової продукції» аналітичнихрахунків продукції рибництва за мінусом ПДВ

№з/прядків

Назва показників

Зміст

 

 

Сільськогосподарські товаровиробники, які займаються розведенням,вирощуванням та виловом риби у внутрішніх водоймах (озерах, став-ках та водосховищах), використовують дані форми № 50-сг (рядок0215, графа 8)

4

Доходи, отримані від реалізації продукції, щовироблена із сировини власного виробництва надавальницьких умовах, незалежно від територіа-льного розміщення переробного підприємства

зазначають суму доходу, отриману від реалізації продукції, що виро-блена із сировини власного виробництва на давальницьких умовах,незалежно від територіального розміщення переробного підприємст-ва. Для цього підсумовують кредитові обороти субрахунку 701 «До-хід від реалізації готової продукції» аналітичних рахунків реалізаціїпродуктів переробки (крім підакцизних товарів) за мінусом ПДВта/або використовують дані форми № 50-сг (рядок 0220, графа 8 мі-нус рядок 0250, графа 8)

5

Доходи, отримані протягом останнього податко-вого періоду від надання супутніх послуг (запо-внюють тільки сільськогосподарські підприємс-тва, які протягом звітного періоду утворенішляхом злиття, приєднання, перетворення, поді-лу або виділення)

зазначають суму доходів, отриманих протягом останнього податково-го періоду від надання супутніх послуг. Перелік супутніх послуг за-тверджується наказом Міністерства аграрної політики України за по-годженням з Міністерством фінансів України і Державноюподатковою адміністрацією України (далі — Перелік). Для цього ви-користовують суму кредитових оборотів по субрахунку 703 «Дохідвід надання супутніх послуг (відповідно до Переліку)» за мінусомПДВ

6

Вартість послуг (послуги машинно-тракторногопарку, будівельних і ремонтних бригад, інші по-слуги), пов'язаних із сільськогосподарським ви-робництвом, які були надані у період з 1 січня2006 року по 24 травня 2006 року

зазначають вартість послуг (послуги машинно-тракторного парку, бу-дівельних і ремонтних бригад, інші послуги), пов'язаних із сільсько-господарським виробництвом, які були надані у період з 1 січня 2006року по 24 травня 2006 року. Для цього використовують суму креди-тових оборотів за період з 1 січня 2006 року по 24 травня 2006 рокупо субрахунку 703 «Дохід від надання супутніх послуг» за мінусомПДВ

7

Сума, отримана сільськогосподарським підпри-ємством від реалізації сільськогосподарськоїпродукції

визначають суму, отриману платником податку від реалізації сільсь-когосподарської продукції власного виробництва та продуктів її пере-робки (крім підакцизних товарів), для чого підсумовують дані рядків1+2 + 3+ 4 + 5 + 6 Розрахунку

8

Загальна сума доходу підприємства

зазначають загальну суму доходу підприємства.

Загальна сума доходу підприємства визначається відповідно до вимогПоложення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затвер-дженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290«Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку».

Для визначення загальної суми доходу підприємства підсумовуютькредитові обороти по рахунках 791 «Результат основної діяльності»,792 «Результат фінансових операцій», 793 «Результат іншої звичайноїдіяльності» та/або використовують показники форми № 2 «Звіт профінансові результати» (додають дані рядків 035, 060, 110, 120, 130,графа 3)

9

Сума, на яку зменшують загальну суму валовогодоходу підприємства:

— сума одержаних з державного бюджету кош-тів фінансової підтримки

визначають суму, на яку зменшують загальну суму валового доходупідприємства, визначивши суму одержаних з державного бюджетукоштів фінансової підтримки (доплати, дотації, суми ПДВ, акумульо-вані на спеціальних рахунках тощо). Для цього підсумовують креди-тові обороти по рахунку 48 «Цільове фінансування та цільові надхо-дження» (відповідні субрахунки)

10

Скоригована сума валового доходу підприємства

зазначають скориговану суму валового доходу підприємства, для чоговизначають різницю між даними рядка 8 та рядка 9.

11

Питома вага доходу від реалізації сільськогоспо-дарської продукції власного виробництва та про-дуктів її переробки в загальній сумі валового до-ходу підприємства за попередній звітний(податковий) рік

визначають питому вагу доходу від реалізації продукції сільського тарибного господарства власного виробництва і продуктів її переробкив загальній сумі валового доходу у відсотках, як відношення даних,визначених у пункті 5.7 до суми, визначеної у пункті 5.10, помноженена 100 %


Загальний розрахунок фіксованого сільськогосподарськогоподатку на поточний рік на всю площу земельних ділянок, які під-лягають оподаткуванню подається щорічно до 1 лютого поточногороку платником податку до органу державної податкової служби замісцем своєї реєстрації. У цей самий термін платник податку подаєзвітний розрахунок фіксованого сільськогосподарського податкуокремо за кожною земельною ділянкою до органу державної подат-кової служби за місцем розташування такої земельної ділянки.

Платники податку, утворені в результаті реорганізації сільсь-когосподарського підприємства, та новостворені суб'єкти госпо-дарювання у рік створення подають розрахунки фіксованогосільськогосподарського податку за період від дня їх створення ідо кінця року у терміни, передбачені законодавством для місяч-ного базового податкового (звітного) періоду (протягом 20 кале-ндарних днів, наступних за останнім календарним днем місяця їхреорганізації або створення), і обліковуються з дня, що настає заостаннім календарним днем місяця їх реорганізації або створення.

У разі коли у звітному періоді відбувається зміна площі земель-ної ділянки у зв'язку з набуттям на неї права власності або корис-тування, землевласник чи землекористувач зобов'язаний здійснитиуточнення суми фіксованого сільськогосподарського податку наперіод до закінчення податкового року і протягом місяця надатирозрахунки щодо набутої площі земельної ділянки до органів дер-жавної податкової служби за місцем розташування земельної діля-нки та до органу державної податкової служби за місцем своєї ре-єстрації. Крім того, платник податку стосовно сільськогоспо-дарських угідь подає витяг з державного земельного кадастру просклад земель сільськогосподарських угідь та їх грошову оцінку.

Платники фіксованого сільськогосподарського податку визна-чають суму фіксованого сільськогосподарського податку на по-точний рік у порядку і розмірах, передбачених Законом України«Про фіксований сільськогосподарський податок», виходячи зплощі земельних ділянок та її грошової оцінки, проведеної ста-ном на 1 липня 1995 року, відповідно до Методики грошової оці-нки земель сільськогосподарського призначення та населенихпунктів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів Українивід 23 березня 1995 року № 213.

Ставка ФСП на 2007 рік з одного гектара сільськогосподарсь-ких угідь установлюється у відсотках до їх грошової оцінки. Ста-вка ФСП:

для ріллі, сінокосів і пасовищ становить 0,15 %;

багаторічних насаджень — 0,09 %;

земель водного фонду — 0,45 % від грошової оцінки оди-ниці площі ріллі в областях та Автономній Республіці Крим.

Для платників ФСП, що провадять діяльність у гірських зонахі на поліських територіях, ставка податку становить:

для ріллі, сінокосів і пасовищ — 0,09 %;

багаторічних насаджень — 0,03 %.

Розрахунок суми фіксованого сільськогосподарського податкуздійснюється платниками податку за формулою:

ріл • [(Гріл • С под.для ріл) / I00] + Псш • [(Гсін • Спод.для сін) / I00] +

+ Ппас • [(Гпас • Спод. для пас) / 100] + Пб/нас. Х           (8)

Х[(Гб/нас • Спод- дпя б / нас) / 100] + Пзем- в/фон Х[(Гріл • Спод- для зем. в/фон) / 100] ^податку

де Пріл — площа ріллі;

Псін — площа сіножатей;

Ппас — площа пасовищ;

Пб/нас — площа багаторічних насаджень;

Пзем в/фон — площа земель водного фонду, які використовують-ся рибницькими, рибальськими та риболовецькими господарст-вами для розведення, вирощування та вилову риби у внутрішніхводоймах (озерах, ставках та водосховищ), що перебувають увласності платника податку або надані йому у користування, утому числі на умовах оренди;

Гріл — грошова оцінка ріллі, проведена станом на 01.07.95 р. ірозрахована за Методикою;

Гсін — грошова оцінка сіножатей, проведена станом на01.07.95 р. і розрахована за Методикою;

Гпас — грошова оцінка пасовищ, проведена станом на 01.07.95р. і розрахована за Методикою;

Гб/нас — грошова оцінка багаторічних насаджень, проведенастаном на 01.07.95 р. і розрахована за Методикою;

Спод. Для ріл. — ставка податку у відсотках до грошової оцін-ки 1 га ріллі;

Спод. для сін. — ставка податку у відсотках до грошової оцінки1 га сіножатей;

Спод. для пас — ставка податку у відсотках до грошової оцінки 1га пасовищ;

Спод. для б/нас.— ставка податку у відсотках до грошової оцін-ки 1 га багаторічних насаджень;

Спод. для зем. в/фон. — ставка податку у відсотках до грошовоїоцінки одиниці площі ріллі по областях та Автономній Республі-ці Крим для земель водного фонду, які використовуються рибни-цькими, рибальськими та риболовецькими господарствами длярозведення, вирощування та вилову риби у внутрішніх водоймах(озерах, ставках та водосховищах);

£податку — загальна сума фіксованого сільськогосподарськогоподатку.

Платники податку, які не займаються розведенням, вирощу-ванням та виловом риби у внутрішніх водоймах (озерах, став-ках та водосховищах), не включають до розрахунку суми фіксо-ваного сільськогосподарського податку площу земель водногофонду.

Платник фіксованого сільськогосподарського податку виправ-ляє самостійно виявлені ним помилки майбутніх або минулихподаткових періодів у порядку, установленому пунктом 5.1 статті5 і пунктом 17.2 статті 17 Закону України «Про порядок пога-шення зобов'язань платників податків перед бюджетами та дер-жавними цільовими фондами».

У разі зміни об' єкта оподаткування протягом року, що змен-шує суму фіксованого сільськогосподарського податку за звіт-ний місяць, платник податку до закінчення граничних строківподання податкових декларацій за такий місяць, установленихпідпунктом «а» підпункту 4.1.4 пункту 4.1 статті 4 ЗаконуУкраїни «Про порядок погашення зобов' язань платників подат-ків перед бюджетами та державними цільовими фондами» (про-тягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарнимднем звітного місяця), подає новий загальний розрахунок за мі-сцем своєї реєстрації і новий звітний розрахунок за місцем роз-ташування земельної ділянки з виправленими показниками затакий звітний місяць (а за потреби — і за наступні за звітниммісяці) без нарахування штрафів, установлених пунктом 17.2статті 17 цього Закону.

Податковий розрахунок фіксованого сільськогосподарськогоподатку може бути поданий до податкового органу за доброві-льним рішенням платника податку в електронній формі за умо-ви дотримання вимог чинного законодавства, що регулює ці пи-тання.

Сплата фіксованого сільськогосподарського податку здійсню-ється протягом 30 календарних днів, наступних за останнім кале-ндарним днем базового звітного (податкового) місяця.

Платники податку щомісяця сплачують протягом 30 календа-рних днів, наступних за останнім календарним днем базового зві-тного (податкового) місяця, третину суми податку, визначеної накожний квартал від річної суми податку, у такому обсязі:

ФОРМУЛИ РОЗРАХУНКУ ФІКСОВАНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГОПОДАТКУ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ ПОДАТКОВОГО РОЗРАХУНКУ

щомісяця у І кварталі

[(^податку • 10) : 100] :3

щомісяця у II кварталі

[(^податку • 10) : 100] :3

щомісяця у III кварталі

[(^податку • 50) : 100] :3

щомісяця у IV кварталі

[(^податку • 30) : 100] :3

У податковому розрахунку фіксованого сільськогосподарсь-кого податку заокруглення суми нарахованого фіксованого сіль-ськогосподарського податку за базові податкові (звітні) місяціроку, крім суми за останній базовий податковий (звітний) місяцьроку, здійснюється за загальними правилами заокруглення. Сумафіксованого сільськогосподарського податку за останній базовийподатковий (звітний) місяць року визначається як різниця річноїсуми фіксованого сільськогосподарського податку і суми фіксо-ваного сільськогосподарського податку за базові податкові (звіт-ні) місяці року, крім останнього.

Складання податкового розрахунку фіксованого сільськогос-подарського податку здійснюється у такому порядку.

1. У разі якщо платником податку подається загальний розра-хунок податку на всі площі земельних ділянок, які підлягаютьоподаткуванню, до органу державної податкової служби за міс-цем своєї реєстрації, то у верхній частині розрахунку у клітинці«Загальний розрахунок» за рядком 1-им робиться позначка «X».

Якщо платником податку подається розрахунок за земельнуділянку до органу державної податкової служби за місцем розта-шування такої земельної ділянки, то позначка «х» робиться у клі-тинці «Звітний розрахунок» за рядком 1-им.

Якщо у платника податку у власності або/та користуванні, утому числі на умовах оренди, є тільки земельні ділянки в межахтериторії одного органу місцевого самоврядування, до бюджетуякого зараховується відповідна частина фіксованого сільськогос-подарського податку, то у звітному розрахунку позначка «х» ро-биться у двох клітинках «Звітний розрахунок» та «Загальнийрозрахунок» за рядком 1 -им, а окремий загальний розрахунок неподається.

У разі коли у майбутніх податкових періодах платник податкусамостійно виявляє помилки минулих податкових періодів, щомістяться у раніше поданому ним розрахунку, і подає уточнюю-чий загальний і уточнюючий звітний розрахунки, що містять ви-правлені показники, а у разі виявлення недоплати — з нараху-ванням штрафу, установленого пунктом 17.2 статті 17 ЗаконуУкраїни «Про порядок погашення зобов'язань платників податківперед бюджетами та державними цільовими фондами», то позна-чка (х) робиться відповідно у клітинках «Уточнюючий загальнийрозрахунок» та «Уточнюючий звітний розрахунок» за рядком 1-им. При цьому на суми недоплати за базові податкові (звітні) мі-сяці, граничний термін подання податкових декларацій за які, ви-значений відповідно до підпункту «а» підпункту 4.1.4 пункту 4.1статті 4 Закону України «Про порядок погашення зобов'язаньплатників податків перед бюджетами та державними цільовимифондами», не настав, штраф, встановлений пунктом 17.2 статті17 цього Закону, не нараховується.

У разі якщо платником подається розрахунок фіксованого сіль-ськогосподарського податку у зв' язку з набуттям права власностіабо/та користування на земельну ділянку, то позначка (Х) робитьсяу клітинках «За нові земельні ділянки» і «Звітний розрахунок» зарядком 1 -им у розрахунку податку, який подається за місцезнахо-дженням земельної ділянки, та у клітинках «За нові земельні діля-нки» і «Звітний розрахунок» за рядком 1 -им у розрахунку податку,який подається за місцем реєстрації земельної ділянки.

Уточнення суми фіксованого сільськогосподарського податкуу розрахунку податку за нові земельні ділянки відбувається у по-рядку, установленому для уточнення податкового зобов' язання узвітному розрахунку з тією різницею, що в уточнюючих і новихрозрахунках за нові земельні ділянки додатково робиться познач-ка «х» у клітинці «За нові земельні ділянки» за рядком 1-им урозрахунку податку.

У відповідні клітинки колонки 2 (к. 2) «Категорія земельнихділянок» рядків 1.1—1.3 і т. д., 2.1—2.3 і т. д., 3.1—3.3 і т. д.,4.1—4.3 і т. д., 5.1—5.3 і т. д. розрахунку записуються категоріїземельних ділянок на підставі даних витягу з державного реєструземель — документу, який містить відомості, що надаються з ба-зи даних Автоматизованої системи державного земельного када-стру, видача якого регламентується Наказом Державного коміте-ту України по земельних ресурсах від 02.07.2003 р. № 174 «Прозатвердження Тимчасового порядку ведення державного реєструземель», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 лип-ня 2003 року за № 641/7962.

У відповідні клітинки колонки 3 (к. 3) «Площа (га)» рядків1.1—1.3 і т. д., 2.1—2.3 і т. д., 3.1—3.3 і т. д., 4.1—4.3 і т. д., 5.1—5.3 і т. д. розрахунку записуються площі земельних ділянок у ге-ктарах.

У відповідні клітинки колонки 4 (к. 4) «Грошова оцінка 1 гас/угідь та одиниці площі ріллі по областях та АР Крим (грн)» ря-дків 1.1—1.3 і т. д., 2.1—2.3 і т. д., 3.1—3.3 і т. д., 4.1—4.3 і т. д.,5.1—5.3 і т. д. розрахунку записується розмір грошової оцінкиземельної ділянки, установлений на відповідній території.

У відповідні клітинки колонки 5 (к. 5) «Ставка податку (%до грошової оцінки)» рядків 1.1—1.3 і т. д., 2.1—2.3 і т. д.. 3.1—3.3 і т. д., 4.1—4.3 і т. д., 5.1—5.3 і т. д. розрахунку записуютьсяставки у відсотках до грошової оцінки 1 га сільськогосподарсь-ких угідь (для ріллі, сіножатей, пасовищ, багаторічних наса-джень) або/та ставка у відсотках до грошової оцінки одиниціплощі ріллі по областях та Автономній Республіці Крим (для зе-мель водного фонду, які використовуються рибницькими, ри-бальськими та риболовецькими господарствами для розведення,вирощування та вилову риби у внутрішніх водоймах (озерах, ста-вках та водосховищах), передбачені статтями 3 і 4 Закону Украї-ни «Про фіксований сільськогосподарський податок».

У відповідні клітинки колонки 6 (к. 6) «Сума фіксованогосільськогосподарського податку (к. 3 • к. 4 • к. 5 / 100)» розрахун-ку записується результат добутку значень відповідних клітинокк. З, к. 4, к. 5, поділеного на сто.

Рядок 1 к. 6 вираховується як сума значень клітинок за рядка-ми 1.1—1.3, тобто р. 1 к. 6 = р. 1.1 к. 6 + р. 1.2 к. 6 + р. 1.3 к. 6.Аналогічно вираховуються рядки 2 — 5 к. 6.

Значення за рядком 6 «Загальна сума нарахованого фіксовано-го сільськогосподарського податку на звітний рік, усього (сума р.1 к. 6 + р. 2 к. 6 + р. 3 к. 6 + р. 4 к. 6 + р. 5 к. 6)» розрахунку дорі-внює сумі значень клітинок к. 6 за рядками 1-5.

Значення за рядком 6.1 «На перший квартал (р. 6 • 10 %)»розрахунку становить десять відсотків від показника за рядком 6.

У відповідні клітинки рядків 6.1.1—6.1.3 розрахунку запису-ється значення, яке становить третину показника за рядком 6.1.

Значення за рядком 6.2 «На другий квартал (р. 6 • 10 %)»розрахунку становить десять відсотків від показника за рядком 6.

У відповідні клітинки рядків 6.2.1—6,2.3 розрахунку запису-ється значення, яке становить третину показника за рядком 6.2.

Значення за рядком 6.3 «На третій квартал (р. 6 • 50 %)» роз-рахунку становить п' ятдесят відсотків від показника за рядком 6.

У відповідні клітинки рядків 6.3.1—6.3.3 розрахунку запису-ється значення, яке становить третину показника за рядком 6.3.

6.4. Значення за рядком 6.4 «На четвертий квартал (р. 6 • 30 %)»розрахунку становить тридцять відсотків від показника за рядком 6.

У відповідні клітинки рядків 6.4.1—6.4.2 розрахунку запису-ється значення, яке становить третину показника за рядком 6.4.

У рядку 6.4.3 вираховується різниця рядка 6 і значень рядків6.1.1—6.1.3, 6.2.1—6.2.3, 6.3.1—6.3.3, 6.4.1 і 6.4.2.

Клітинки рядків 7, 7.1.1—7.1.12, 8, 8.1.1—8.1.12, 9, 9.1.1—9.1.12, 10, 11 заповнюються у разі подання уточнюючого розраху-нку з використанням показників звітного або нового звітногорозрахунків за відповідний період.

У разі подання загального, звітного або/та нового загального,звітного розрахунків клітинки рядків 7, 7.1.1—7.1.12, 8, 8.1.1—8.1.12, 9, 9.1.1—9.1.12, 10, 11 не заповнюються і в них відповіднопроставляються прочерки.

У рядку 1 «Нараховано фіксованого сільськогосподарськогоподатку за рік за даними раніше поданого розрахунку, що уточ-нюється* (р. 6 розрахунку, що уточнюється)» і у клітинах рядків7.1.1—7.1.12 записуються значення клітинок за рядками 6,6.1.1—6.1.3, 6.2.1—6.2.3, 6.3.1—6.3.3, 6.4.1—6.4.3 розрахунку,показники якого уточнюються.

У рядку 8 «Сума податку, яка збільшує податкове зо-бов'язання у зв'язку з виправленням помилки записується сумарядків 8.1.1—8.1.12.

У клітинках за рядками 8.1.1—8.1.12 записуються різниці зна-чень клітинок за рядками 6.1.1—6.1.3, 6.2.1—6.2.3, 6.3.1—6.3.3,6.4.1—6.4.3 і клітинок за відповідними рядками 7.1.1—7.1.12уточнюючого розрахунку податку, що містить виправлені показ-ники, у разі додатного значення цієї різниці.

У рядку 9 «Сума податку, яка зменшує податкове зо-бов'язання у зв'язку з виправленням помилки записується сумарядків 9,1.1—9.1.12.

У клітинках за рядками 9.1.1—9.1.12 записується додатне зна-чення різниці значень клітинок за рядками 7.1.1—7.1.12 уточню-ючого розрахунку, що містить виправлені показники, і клітиноквідповідних рядків 6.1.1—6.1.3, 6.2.1—6.2.3, 6.3.1—6.3.3, 6.4.1—6.4.3 у разі додатного значення цієї різниці.

У рядку 10 «Сума штрафу (нараховується платником само-стійно відповідно до пункту 17.2 статті 17 Закону України «Про по-рядок погашення зобов' язань платників податків перед бюджетамита державними цільовими фондами») (р. 8 • 5 %)» записується зна-чення, яке становить п' ять відсотків від показника за рядком 8 уто-чнюючого розрахунку, що містить виправлені показники.

Розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку під-писується керівником підприємства і головним бухгалтером (вка-зуються їх прізвища, ініціали, проставляється дата заповненнярозрахунку), скріплюється печаткою підприємства.

Працівником органу державної податкової служби, який здій-снив камеральну перевірку розрахунку податку, у спеціальномуполі для службових відміток проставляється відмітка про внесен-ня даних до електронної бази податкової звітності, дата, прізвищеслужбової особи органу державної податкової служби, ставитьсяпідпис. При цьому у разі потреби за наслідками камеральної пе-ревірки, вноситься інформація про виявлені порушення (помил-ки), дата і номер складання акта цієї перевірки, прізвище службо-вої особи органу державної податкової служби, ставиться підпис.

Платники фіксованого сільськогосподарського податку пере-раховують у визначений строк кошти на окремий рахунок відді-лення Державного казначейства України в районі за місцем роз-ташування земельної ділянки, відкритий на балансовому рахунку2512 «Кошти державного бюджету цільового характеру» (кодбюджетної класифікації 16040000 «Фіксований сільськогоспо-дарський податок»).

Лекція 16. Податкова звітність

за іншими податками і платежами

У лекції розглядаються наступні питання:

Збір за спеціальне використання водних ресурсів.

Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хме-лярства.

Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за раху-нок державного бюджету.

Збір за забруднення навколишнього природного сере-довища.

Збір за використання радіочастотного ресурсу України.

Місцеві податки і збори. Розрахунок комунального по-датку, Податок з реклами.

Єдиний податок суб'єктів малого підприємництва.

16.1. Збір за спеціальне використання водних ресурсів

Спеціальне водокористування — це забір води з воднихоб' єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, вико-ристання води та скидання забруднюючих речовин у водні об'єк-ти, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин зізворотними водами за допомогою каналів, який здійснюютьюридичні та фізичні особи насамперед для задоволення питнихпотреб населення, а також для господарсько-побутових, лікува-льних, оздоровчих, сільськогосподарських, промислових, транс-портних, енергетичних, рибогосподарських та інших державних ігромадських потреб (ст. 48 Водного кодексу України). Для водо-користувачів встановлюють ліміт використання води — граничнукількість води, на використання якої з водного об' єкта водокори-стувачу видається дозвіл. Порядок видачі дозволів (із зазначен-ням у них лімітів) на спеціальне водокористування затвердженийпостановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2002 р. № 321.

За використання водних ресурсів справляють 3 види зборів:

збір за спеціальне використання водних ресурсів — за ви-користану воду з водних об' єктів, забрану із застосуванням спо-руд або технічних пристроїв, та скидання в них зворотних вод;

збір за користування водами для потреб гідроенергетики —за користування водою, ідо пропускається через турбіни гідро-електростанцій для вироблення електроенергії;

збір за користування водами для потреб водного транспор-ту — за користування водою під час експлуатації водних шляхів ва-нтажними самохідними, несамохідними та пасажирськими суднами.

Згідно п. 3 постанови Кабінету Міністрів України від 16.08.99 р.№ 1494 «Про затвердження Порядку справляння збору за спеціа-льне використання водних ресурсів та збору за користування во-дами для потреб гідроенергетики і водного транспорту» (далі —постанова № 1494) — платниками перелічених вище зборів єпідприємства, установи та організації незалежно від форми влас-ності, а також громадяни — суб'єкти підприємницької діяльнос-ті, які використовують водні ресурси для потреб гідроенергетикиі водного транспорту

Відповідно до п. 16 постанови № 1494 не справляють збір заводу, яку використовують:

—для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб на-селення, в тому числі для задоволення виключно власних питнихі санітарно-гігієнічних потреб підприємств, установ, організаційнезалежно від форми власності та громадян — суб'єктів підпри-ємницької діяльності;

для протипожежних потреб;

для потреб зовнішнього благоустрою територій міст та ін-ших населених пунктів;

для пилозаглушення у шахтах.

Крім того, збір не справляють за:

морську воду, крім води з лиманів;

воду, що забирають науково-дослідні установи для науко-вих досліджень у галузі рисосіяння та для виробництва елітногонасіння рису;

воду, втрачену в магістральних та міжгосподарських кана-лах зрошувальних систем;

підземну воду, що вилучається з надр для усунення шкід-ливої дії вод (забруднення, підтоплення, засолення, заболочення,зсув тощо);

воду, що забирають підприємства і організації для забезпе-чення випуску молоді цінних промислових видів риб та іншихводних живих ресурсів у природні водойми і водосховища.

Якщо водокористувач використовує воду одночасно для влас-них потреб і для потреб об' єктів соціально-культурного призна-чення, житлово-комунального господарства, підсобного сільсько-го і рибного господарства або інших допоміжних служб, то вінплатить збір за всю фактично використану воду.

Об'єкти оподаткування для кожного з трьох зборів представ-лено в табл. 58.

Таблиця 58

ОБ'ЄКТИ ОПОДАТКУВАННЯ ЗБОРУЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

Назва збору

Об'єкт оподаткування

Збір за спеціальне викорис-тання водних ресурсів

фактичний обсяг води, який використовуютьводокористувачі, з урахуванням обсягу втратводи в їх системах водопостачання

Збір за користування вода-ми для потреб гідроенерге-тики

обсяг води, що пропускається через турбінигідроелектростанцій

Збір за користування вода-ми для потреб водноготранспорту

тоннаж (місце) експлуатації вантажних само-хідних, несамохідних та пасажирських суден

Водокористувач самостійно визначає обсяг використаної водиза показниками вимірювальних приладів. Якщо останніх немає,то, як виняток, обсяг визначають за технологічними даними: три-валістю роботи агрегатів, обсягом виробленої продукції, витра-тами електроенергії, пропускною спроможністю водопровіднихтруб.

Порядок обчислення збору деталізовано Інструкцією про по-рядок обчислення і справляння збору за спеціальне використанняводних ресурсів та збору за користування водами для потреб гід-роенергетики і водного транспорту, затвердженою наказом Мін-фіну України, ДПА України, Мінекономіки України, Мінекобез-пеки України від 01.10.99 р. № 231/539/118/219.

На спеціальне використання водних ресурсів існують ліміти.Якщо було використано водні ресурси понад ліміт, то збір розра-ховують у 5-кратному розмірі.

Нормативи збору за спеціальне використання поверхневихоб'єктів та підземних вод згідно Закону України від 30.11.2006 р.№ 398-У.

За використання поверхневих вод встановлені такі нормативи(див. табл. 59).

Таблиця 59

НОРМАТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД

Використання воднихресурсів басейнів річок

Норматив,коп. за м куб

Використання воднихресурсів басейнів річок

Норматив,коп. за ■ м

Дніпра на північ відм. Києва (Прип'яті та Де-сни), включаючи м. Київ

12,10

Вісли та ЗахідногоБугу

7,25

Дніпра на південь від Ки-єва (за винятком Інгульця

11,50

Пруту та Сірету

5,45

Інгульця

17,54

Тиси

5,45

Сіверського Дінця

23,59

Дунаю

4,85

Південного Бугу (без Ін-гулу)

13,30

Річок Криму

24,19

Інгулу

16,32

Річок Приазов'я

29,04

Дністра

7,25

інших річок

13,30

Примітка. 1. До нормативів збору за спеціальне водокористування в частині викорис-тання поверхневих вод басейнів річок підприємствами житлово-комунального госпо-дарства застосовується коефіцієнт 0,3

2. Для теплоелектростанцій з прямоточною системою водоспоживання збір на обсягповерхневої води, пропущеної через конденсатори турбін для охолодження конден-сату, обчислюється із застосуванням коефіцієнта 0,005

За використання підземних вод встановлені такі нормативи(див. табл. 60).

НОРМАТИВИ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД

Використання водних ресурсіву регіоні, (назва регіону)

Норма-тив, коп.за м3

Використання водних ресурсіву регіоні (назва регіону)

Норма-тив, коп.за м3

Автономна Республіка Крим

22,37

Полтавська:

 

в тому числі м. Севастополь

22,37

Великобагачанський, Гадяцький, Зіньківський,Лохвицький, Лубенський, Миргородський, Но-восанжарський, Решетилівський, Хорольський,Шишацький райони

13,08

Області:

 

Вінницька

19,34

Волинська

19,97

Дніпропетровська

16,94

Донецька

22,99

Житомирська

19,34

Решта районів області

14,58

Закарпатська

12,7

Рівненська:

 

Запорізька:

 

Володимирецький, Здолбунівський, Костопіль-ський, Рівненський, Сарненський, Острозькийрайони

15,60

Веселівський, Мелітопольський, Приазовсь-кий, Якимівський райони

19,34

решта районів області

17,54

решта районів області

18,12

Івано-Франківська:

 

Сумська:

 

Богородчанський, Верховинський, Долинсь-кий, Косівський, Надвірнянський, Рожнятів-ський райони

30,24

Глухівський, Сумський, Роменський, Шосткин-ський райони

14,58

решта районів області

16,60

Використання водних ресурсіву регіоні, (назва регіону)

Норма-тив, коп.за м3

Використання водних ресурсіву регіоні (назва регіону)

Норма-тив, коп.за м3

Решта районів області

16,94