НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

магниевый скраб beletage

ВЕРИГА Юстина АндріївнаЛЕВЧЕНКО Зоя МихайлівнаВАТУЛЯ Іван Данилович

ЗВІТНІСТЬПІДПРИЄМСТВ

2-ге видання, доповнене і перероблене

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів - БА.СладкевичДрукується в авторській редакціїДизайн обкладинки - Б.В. Борисов

Підписано до друку 04.02.2008. Формат 60x84 1/16.Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.Умовн. друк. арк. 48,5.Наклад - 1500 прим.

Видавництво "Центр учбової літератури"вул. Електриків, 23м. Київ, 04176тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-638-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)e-mail: office@uabook.comсайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006

* Для накопичення даних за сегментами у Плані рахунків бухгалтерського обліку необхідно виділяти субрахунки вищих порядків.У алгоритмі наведено рахунки другого порядку, оскільки кожне підприємство самостійно визначає аналітичні субрахунки залежно відкількості виділених сегментів.

** У Додатку дані за кожним звітним сегментом наводяться окремо (гр. З—14).

Примітка. Для водних ресурсів місцевого значення 100 відсотків збору за спеціальне використання водних ресурсів сплачуєтьсядо місцевого бюджету.

Використання води з водного об'єкта місцевого значення обов'язково відображається в окремій колонці.Збір за користування водами для потреб гідроенергетики 100 відсотків сплачується до Державного бюджету.

* Згідно з додатком 1 до постанови КМУ від 01.03.99 № 303, із змінами, унесеними постановою Кабінету Міністрів України від27.10.99 № 1984, та відповідним рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської мі-ських рад.

** Для обладнання та приладів, що містять ртуть, елементи з іонізуючим випромінюванням, люмінесцентних ламп.

*** Використовуються при розрахунку суми збору за скидання забруднюючих речовин в озера, ставки та інші непроточні водніоб'єкти та за захоронення забруднюючих рідинних речовин, відходів виробництва та стічних вод у глибокі підземні водоносні гори-зонти, що не містять прісних вод.

*Тільки для підприємств державного сектору.

Підпис                        «          »          200_ р.

** Заповнюється платниками, які включають зазначені суми в розрахунок за звітний базовий період.

** Заповнюється платниками внесків, які мають заборгованість за розрахунками з Пенсійним фондом на 01.01.2004 (у т.ч. і вна-слідок наявності заборгованості з виплати заробітної плати).

[1] Залишок забезпечення переглядається на кожну дату Балансу та у разі потреби коригується (збільшується або зменшується).

[2] Найменування показники рядків 122, 201—205, 221—224, 241—244, 261—264, 330, 340, 380, 390 визначаються підприємст- вом самостійно виходячи з специфіки діяльності сегментів, доцільності та необхідності розкриття відповідної інформації.

[3]за бажанням платника податку

[4] Рядки 14, 15 у І кварталі не заповнюються.

[5] Рядки 20-28 заповнюються у разі подання нового (уточненого) розрахунку збору, що містить виправлені показники.

м.п.

Керівник підприємства__________________

(підпис)

Головний бухгалтер_____________________

(підпис)

«_____ »_________________ 200____ р.

[6] Рядки 24—28 заповнюються в разі подання нового (уточненого) розрахунку збору, що містить виправлені показники. Керівник

підприємства                                __________________________________________

(підпис)                                                                                                                                                                                                   (ініціали, прізвище)

Головний

бухгалтер                                             ______________________________________

(підпис)                                                                                                                                                                                                   (ініціали, прізвище)

Головний маркшейдер (геолог), інша

уповноважена особа                             _____________                _________________

(підпис)                                                                                                                                                                                                   (ініціали, прізвище)

м. п.

[7] Рядки 5.3, 6.3, 7.3, 8.3, 9.3, 10.3 заповнюються тільки підприємствами гірничо-металургійного комплексу, які беруть участь в економічному експерименті, що проводиться з 1 липня 1999 року до 1 січня 2002 року, відповідно до Закону України від 14 липня 1999 року «Про проведення економічного експерименту па підприємствах гірничо-металургійного комплексу України». Цими під- приємствами нараховується до державного бюджету 10 відсотків загальної нарахованої суми збору, до місцевих бюджетів — 20 від- сотків загальної нарахованої суми збору. Решта — 70 відсотків загальної нарахованої суми збору залишається у розпорядженні під- приємства для здійснення природоохоронних заходів.

[8] Рядки 8—12 заповнюються у разі подання нового (уточненого) розрахунку збору, що містить виправлені показники.

[9] 3 одним десятковим знаком.

[10] Заповнюється платниками, які визначали своє зобов'язання за виплаченою заробітною платою.

[11] Заповнюють усі платники.