1.1. Законодавче і нормативно-правовезабезпечення звітності та мета її складання

Звітність підприємства є заключним кроком системи бухгал-терського обліку, яка узагальнює і систематизує інформацію продіяльність підприємства та яка необхідна усім зацікавленим осо-бам для прийняття ефективних економічних рішень.

Власники і засновники підприємств хочуть бути впевнені вдостовірності звітності.

Добре налагоджена звітність підприємства є, безсумнівно,умовою любого правильно організованого бізнесу.

Загалом звітність можна визначити як систему узагальнюючихта взаємопов' язаних показників, яка подається у вигляді різноготипу таблиць, та текстового матеріалу за допомогою яких визнача-ється фінансовий стан, результати діяльності підприємств тощо.

Підприємства складають фінансову, податкову, статистичнута інші види звітності, що використовує грошовий вимірник таґрунтується на даних бухгалтерського обліку. Як правило, таказвітність підлягає оприлюдненню.

Крім відкритої для зовнішніх користувачів звітності, підпри-ємства складають й внутрішню звітність, яка задовольняє інтере-си керівника і працівників та забезпечує оперативне прийняттярішень внутрішніми підрозділами.

Звітність підприємства регламентується законами України,постановами Кабінету Міністрів та нормативно-правовими акта-ми (табл. 1).

Таким чином, законами України передбачено, що усі суб'єктигосподарювання зобов' язані вести бухгалтерський облік і склада-ти та подавати фінансову звітність.

Закон «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність вУкраїні» (ст. 1) визначає бухгалтерський облік як процес вияв-лення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, збе-рігання та передачі інформації про господарську діяльність під-приємства зовнішнім та внутрішнім користуванням для прийнят-тя рішень.

Із змісту цієї статті витікає, що методологічно і організаційнозвітність є невід' ємною складовою системи бухгалтерського об-ліку і виникає на завершальному етапі облікового процесу, щозабезпечує методологічну єдність показників, які в ній відобра-жаються з даними первинної документації та обліковими реєст-рами.

ВИМОГИ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ ЩОДО ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ І СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Таблиця 1

Джерело

Зміст відповідних статей

Господарський ко-декс України, введе-ний в дію 01.01.2004р.

Стаття 19. Державний контроль та нагляд за господарською діяльністю.

Держава здійснює контроль і нагляд за господарською діяльністю суб'єктів господарювання у таких сфе-рах: збереження та витрачання коштів і матеріальних цінностей суб'єктами господарських відносин — застаном і достовірністю бухгалтерського обліку та звітності.

Стаття 71. Облік і звітність підприємства.

Облік і звітність підприємства здійснюються відповідно до вимог статті 19 Кодексу та інших нормативно-правових актів.

Відомості, не передбачені законом, підприємство надає органам державної влади, органам місцевого само-врядування, іншим підприємствам, установам, організаціям на договірній основі або в порядку, передбаче-ному установчими документами підприємства.

Стаття 90. Облік і звітність господарського товариства.

Облік і звітність господарських товариств здійснюється відповідно до вимог статті 19 цього Кодексу та ін-ших нормативно-правових актів.

Перевірки фінансової діяльності товариства здійснюються відповідно державними податковими органами,іншими органами державної влади у межах визначених законом повноважень, ревізійною комісією (ревізо-ром) господарського товариства та/або аудитором.

Достовірність і повнота річного балансу і звітності господарського товариства у випадках, визначених за-коном, повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською організацією).

Стаття 145. Майновий стан та облік майна суб'єкта господарювання.

Суб'єкти господарювання зобов'язані на основі даних бухгалтерського обліку складати фінансову звітністьза формами, передбаченими законодавством, проводити інвентаризацію належного їм майна для забезпе-чення достовірності даних бухгалтерського обліку і звітності, надавати фінансову звітність відповідно довимог закону та їх установчих документів.

Про господарські то-вариства від19.09.1991 р. № 1576-XII зі змінами і допо-вненнями

Стаття 18. Облік і звітність товариства.

Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає статистичну інформацію та адміністративні дані упорядку встановленому законодавством.

Достовірність та повнота річної фінансової звітності товариства повинна бути підтверджена аудитором (ау-диторською фірмою). Обов'язкова аудиторська перевірка річного Балансу і звітності товариств з річним го-сподарським оборотом менш як двісті п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів проводиться один раз на трироки.

Про режим іноземно-го інвестування від19.03.1996 р.№ 93/96-ВР зі зміна-ми і доповненнями.

Стаття 15. Статистична звітність про іноземні інвестиції.

Органи, які здійснюють державну реєстрацію іноземних інвестицій, підприємства з іноземними інвестиція-ми, податкові та митні органи та установи банків подають відповідно до встановлених форм та термінівстатистичну звітність про здійснення іноземних інвестицій.

Стаття 24. Регулювання господарської діяльності за договорами (контрактами)

Сторони за договорами (контрактами) повинні вести окремий бухгалтерський облік та складати звітністьпро операції, пов'язані з виконанням умов цих договорів (контрактів), та відкрити окремі рахунки в устано-вах банків України для проведення розрахунків за цими договорами (контрактами)

Про систему оподатку-вання від 25.06.1991 р.№ 1251-ХІІ

Стаття 9. Обов'язки платників податків і зборів (обов'язкових платежів).

Платники податків і зборів (обов'язкових платежів) зобов'язані:

а)         вести бухгалтерський облік, складати звітність про фінансово-господарську діяльність і забезпечувати їїзберігання у терміни, встановлені законами;

б)         подавати до державних податкових орга