1.1. Законодавче і нормативно-правовезабезпечення звітності та мета її складання

магниевый скраб beletage

Звітність підприємства є заключним кроком системи бухгал-терського обліку, яка узагальнює і систематизує інформацію продіяльність підприємства та яка необхідна усім зацікавленим осо-бам для прийняття ефективних економічних рішень.

Власники і засновники підприємств хочуть бути впевнені вдостовірності звітності.

Добре налагоджена звітність підприємства є, безсумнівно,умовою любого правильно організованого бізнесу.

Загалом звітність можна визначити як систему узагальнюючихта взаємопов' язаних показників, яка подається у вигляді різноготипу таблиць, та текстового матеріалу за допомогою яких визнача-ється фінансовий стан, результати діяльності підприємств тощо.

Підприємства складають фінансову, податкову, статистичнута інші види звітності, що використовує грошовий вимірник таґрунтується на даних бухгалтерського обліку. Як правило, таказвітність підлягає оприлюдненню.

Крім відкритої для зовнішніх користувачів звітності, підпри-ємства складають й внутрішню звітність, яка задовольняє інтере-си керівника і працівників та забезпечує оперативне прийняттярішень внутрішніми підрозділами.

Звітність підприємства регламентується законами України,постановами Кабінету Міністрів та нормативно-правовими акта-ми (табл. 1).

Таким чином, законами України передбачено, що усі суб'єктигосподарювання зобов' язані вести бухгалтерський облік і склада-ти та подавати фінансову звітність.

Закон «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність вУкраїні» (ст. 1) визначає бухгалтерський облік як процес вияв-лення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, збе-рігання та передачі інформації про господарську діяльність під-приємства зовнішнім та внутрішнім користуванням для прийнят-тя рішень.

Із змісту цієї статті витікає, що методологічно і організаційнозвітність є невід' ємною складовою системи бухгалтерського об-ліку і виникає на завершальному етапі облікового процесу, щозабезпечує методологічну єдність показників, які в ній відобра-жаються з даними первинної документації та обліковими реєст-рами.

ВИМОГИ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ ЩОДО ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ І СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Таблиця 1

Джерело

Зміст відповідних статей

Господарський ко-декс України, введе-ний в дію 01.01.2004р.

Стаття 19. Державний контроль та нагляд за господарською діяльністю.

Держава здійснює контроль і нагляд за господарською діяльністю суб'єктів господарювання у таких сфе-рах: збереження та витрачання коштів і матеріальних цінностей суб'єктами господарських відносин — застаном і достовірністю бухгалтерського обліку та звітності.

Стаття 71. Облік і звітність підприємства.

Облік і звітність підприємства здійснюються відповідно до вимог статті 19 Кодексу та інших нормативно-правових актів.

Відомості, не передбачені законом, підприємство надає органам державної влади, органам місцевого само-врядування, іншим підприємствам, установам, організаціям на договірній основі або в порядку, передбаче-ному установчими документами підприємства.

Стаття 90. Облік і звітність господарського товариства.

Облік і звітність господарських товариств здійснюється відповідно до вимог статті 19 цього Кодексу та ін-ших нормативно-правових актів.

Перевірки фінансової діяльності товариства здійснюються відповідно державними податковими органами,іншими органами державної влади у межах визначених законом повноважень, ревізійною комісією (ревізо-ром) господарського товариства та/або аудитором.

Достовірність і повнота річного балансу і звітності господарського товариства у випадках, визначених за-коном, повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською організацією).

Стаття 145. Майновий стан та облік майна суб'єкта господарювання.

Суб'єкти господарювання зобов'язані на основі даних бухгалтерського обліку складати фінансову звітністьза формами, передбаченими законодавством, проводити інвентаризацію належного їм майна для забезпе-чення достовірності даних бухгалтерського обліку і звітності, надавати фінансову звітність відповідно довимог закону та їх установчих документів.

Про господарські то-вариства від19.09.1991 р. № 1576-XII зі змінами і допо-вненнями

Стаття 18. Облік і звітність товариства.

Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає статистичну інформацію та адміністративні дані упорядку встановленому законодавством.

Достовірність та повнота річної фінансової звітності товариства повинна бути підтверджена аудитором (ау-диторською фірмою). Обов'язкова аудиторська перевірка річного Балансу і звітності товариств з річним го-сподарським оборотом менш як двісті п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів проводиться один раз на трироки.

Про режим іноземно-го інвестування від19.03.1996 р.№ 93/96-ВР зі зміна-ми і доповненнями.

Стаття 15. Статистична звітність про іноземні інвестиції.

Органи, які здійснюють державну реєстрацію іноземних інвестицій, підприємства з іноземними інвестиція-ми, податкові та митні органи та установи банків подають відповідно до встановлених форм та термінівстатистичну звітність про здійснення іноземних інвестицій.

Стаття 24. Регулювання господарської діяльності за договорами (контрактами)

Сторони за договорами (контрактами) повинні вести окремий бухгалтерський облік та складати звітністьпро операції, пов'язані з виконанням умов цих договорів (контрактів), та відкрити окремі рахунки в устано-вах банків України для проведення розрахунків за цими договорами (контрактами)

Про систему оподатку-вання від 25.06.1991 р.№ 1251-ХІІ

Стаття 9. Обов'язки платників податків і зборів (обов'язкових платежів).

Платники податків і зборів (обов'язкових платежів) зобов'язані:

а)         вести бухгалтерський облік, складати звітність про фінансово-господарську діяльність і забезпечувати їїзберігання у терміни, встановлені законами;

б)         подавати до державних податкових органів та інших державних органів відповідно до законів декларації,бухгалтерську звітність та інші документи і відомості, пов'язані з обчисленням і сплатою податків і зборів(обов'язкових платежів).

Про державну стати-стику від 17.09.1992 р.№ 2614-ХІІ зі зміна-ми і доповненнями

Стаття 8. Подання статистичних даних.

Усі юридичні особи та особи, які займаються підприємницькою діяльністю, структурні одиниці, переліченів статті 2 цього Закону, подають дані, необхідні для проведення державних статистичних спостережень,безплатно, якщо інше не передбачено законодавством України.

Статистичні дані повинні бути достовірними і подаватися у повному обсязі, у встановлені строки і за ви-значеними адресами.

Порядок подання статистичних даних визначається у формах державної звітності, затверджених органамидержавної статистики.

Закінчення табл. 1

Джерело

Зміст відповідних статей

Про аудиторську дія-льність 22.04.1993 р.№ 3125-ХІІ

Стаття 8. Публічна бухгалтерська звітність.

Публічна бухгалтерська звітність складається із аудиторського висновку, Балансу, Звіту про прибутки ізбитки, іншої звітності в межах відомостей, які не становлять комерційну таємницю і визначені законодав-ством для надання користувачам та публікації

Про спрощену сис-тему оподаткування,обліку та звітностісуб'єктів малого під-приємництва. Указвід 28.06.1999 р.№ 746/98 (нова реда-кція)

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності для суб'єктів малого підприємства може застосову-ватися поряд з діючою системою оподаткування, обліку та звітності, передбаченого законодавством, на ви-бір суб'єкта малого підприємництва.

Про бухгалтерськийоблік та фінансовузвітність в Українівід 16.07.1999 р.№ 996-XIV зі зміна-ми і доповненнями

Стаття 11. Загальні вимоги до фінансової звітності.

На основі даних бухгалтерського обліку підприємства зобов'язані складати фінансову звітність. Фінансовузвітність підписують керівник та бухгалтер підприємства.

Фінансова звітність підприємства (крім бюджетних установ, представництв іноземних суб'єктів господар-ської діяльності та суб'єктів малого підприємництва, визнаних такими відповідно до чинного законодавст-ва)включає: Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капіталта Примітки до звітів.

Про державну під-тримку малого під-приємництва від19.10.2000 р. №2063-III

Стаття 11. Спрощена система оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності суб'єктів малогопідприємництва.

Для суб'єктів малого підприємництва в порядку, встановленому законодавством України, може застосову-ватися спрощена система оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності, яка передбачає:

зміну сплати встановлених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів сплатою єдиногоподатку;

застосування спрощеної форми бухгалтерського обліку та звітності.


Крім цього відповідно до статті 3 п. 2 цього Закону бухгалтер-ський облік є обов' язковим видом обліку, який ведеться підпри-ємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види, що ви-користовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бух-галтерського обліку. Це зумовлено тим, що за допомогою бухга-лтерського обліку можна уніфікувати всі дані про фінансово-господарську діяльність підприємств та забезпечити отриманнядостовірної та неупередженої інформації.

Звітність дозволяє визначати становище підприємства середаналогічних підприємств на ринку товарів, робіт та послуг.

Нормативно-правове регулювання звітності підприємств вУкраїні здійснюється указами Президента, постановами КабінетуМіністрів України, наказами Міністерства фінансів України.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського облі-ку — це нормативно-правовий акт, затверджений Міністерствомфінансів України, що визначає принципи та методи ведення бух-галтерського обліку і складання фінансової звітності, що не супе-речать міжнародним стандартам.

В Україні введено в дію тридцять два положення (стандарти) бу-хгалтерського обліку та наказ Міністерства фінансів України № 302від 29.11.2000 р., який прирівнюється до положень. Усі накази Мі-ністерства фінансів щодо бухгалтерського обліку та складання звіт-ності підлягають реєстрації у Міністерстві Юстиції України (табл. 2).

За П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» (пункт 3)визначено такі види звітності:

Бухгалтерська звітність — це звітність, що складається напідставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потребпевних користувачів.

Фінансова звітність — це бухгалтерська звітність, що міс-тить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності тарух грошових коштів підприємства за звітний період.

Науково-практичний коментар до Закону України «Про бух-галтерський облік та фінансову звітність в Україні» так трактуєпоняття «фінансова звітність»

Фінансова звітність підприємства являє собою систему уза-гальнених показників, які характеризують підсумки господарсь-ко-фінансової діяльності підприємства за минулий період (мі-сяць, квартал, рік). Вона складається шляхом підрахунку, групу-вання і спеціальної обробки даних поточного бухгалтерськогообліку і є завершальною його стадією.

У звітності необхідно дотримуватися органічної єдності пока-зників, які в ній відображені.

Таблиця 2

ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ,ЯКЕ РЕГУЛЮЄ СКЛАДАННЯ І ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

з/п

Назва документу

Затверджено

Що регулює

1

Про спрощену систему оподат-кування, обліку і звітностісуб'єктів малого підприємниц-тва

Указ Президента Украї-ни від 03.07.98 р.№ 727/98 у новій реда-кщї від 28.06.99 № 746/99

Визначає коло суб'єктів малого підприємництва,які відносяться до СМП та запровадження спро-щеної системи звітності СМП

2

Порядок подання фінансовоїзвітності

Постанова КМУ від28.02.2000 р. №419

Визначає порядок та терміни подання фінансовоїзвітності

3

Перелік видів діяльності, щодояких складається зведена фі-нансова звітність

Наказ Мінфіну Українивід 24.02.00 р. № 37

Встановлює перелік видів діяльності щодо якихскладається зведена фінансова звітність

4

Положення про документальнезабезпечення запасів у бухгал-терському обліку

Наказ Мінфіну Українивід 24.05.1995 р. № 88

Встановлює порядок створення, прийняття і відо-браження у бухгалтерському обліку, а також збе-рігання первинних документів, облікових регіст-рів, бухгалтерської звітності

5

Положення про спрощену фо-рму бухгалтерського обліку ак-тивів, капіталу, зобов'язань ігосподарських операційсуб'єктів малого підприємниц-тва

Наказ Мінфіну Українивід 30.09.1998 р. № 196

Встановлено два варіанти ведення спрощеної фо-рми бухгалтерського обліку для суб'єктів малогопідприємництва

6

План рахунків бухгалтерськогообліку активів, капіталу, зо-бов'язань і господарських опе-рацій підприємств і організацій

Наказ Мінфіну Українивід 30.11.1999 р. №291

Є переліком рахунків і схем реєстрації та групу-вання на них фактів фінансово-господарської дія-льності (кореспонденція рахунків) у бухгалтерсь-кому обліку

7

Інструкція про застосуванняплану рахунків бухгалтерсько-го обліку активів, капіталу зо-бов'язань і господарських опе-рацій підприємств і організацій

Наказ Мінфіну Українивід 30.11.1999 р. №291

Встановлює призначення і порядок ведення раху-нків бухгалтерського обліку для узагальнення ме-тодом подвійного запису інформації

8

План рахунків бухгалтерсько-го обліку активів, зобов'я-зань і господарських операційсуб'єктів малого підприємниц-тва

Наказ Мінфіну Українивід 19.04.2001. № 186

Є переліком рахунків і схем реєстрації та групу-вання на них фактів фінансово-господарської дія-льності (кореспонденція рахунків) у бухгалтерсь-кому обліку

9

Положення (стандарт) бухгал-терського обліку 1 «Загальнівимоги до фінансової звіт-ності»*

Наказ Мінфіну Українивід 31.03.1999 р. №87

Визначаються мета, склад і принципи підготовкифінансової звітності (в тому числі консолідованої)та вимоги до визнання і розкриття її елементів,звітні періоди

10

Положення (стандарт) бухгал-терського обліку 2 «Баланс»* *

Наказ Мінфіну Українивід 31.03.1999 р. №87

Визначаються зміст і форма Балансу та загальнівимоги до розкриття його статей

111

Положення (стандарт) бухгал-терського обліку 3 «Звіт профінансові результати»* *

Наказ Мінфіну Українивід 31.03.1999 р. №87

Визначаються зміст і форма Балансу та загальнівимоги до розкриття його статей

12

Положення (стандарт) бухгал-терського обліку 4 «Звіт прорух грошових коштів»*

Наказ Мінфіну Українивід 31.03.99 р. №87

Визначаються зміст і форма Звіту про фінансовірезультати, методика його складання і розкриттяйого статей

13

Положення (стандарт) бухгал-терського обліку 5 «Звіт провласний капітал»*

Наказ Мінфіну Українивід 31.03.1999 р. №87

Визначаються зміст і форма Балансу та загальнівимоги до розкриття його статей

з/п

Назва документу

Затверджено

Що регулює

14

Примітки до річної фінансовоїзвітності* А

Наказ Мінфіну Українивід 29.11.2000 р. №302

Розкривається інформація щодо:

кожної групи нематеріальних активів і основ-них засобів;

виправлення помилок, які мали місце в попере-дніх періодах;

кожної групи капітальних і фінансових інвес-тицій;

грошових коштів;

забезпечень;

методи оцінки і Балансової вартості запасів;

переліку суми дебіторської заборгованості, атакож методу визначення величини резерву сум-нівних боргів;

нестач і втрат від псування цінностей;

складу і суми витрат.

15

Положення (стандарт) бухгал-терського обліку 6 «Виправ-лення помилок і зміни у фінан-сових звітах»*

Наказ Мінфіну Українивід 28.05.1999 р. № 137

Визначається порядок виправлення помилок, вне-сення та розкриття інших змін у фінансовій звіт-ності

16

Положення (стандарт) бухгал-терського обліку 7 «Основнізасоби»*

Наказ Мінфіну Українивід 27.04.2000 р. № 92

Визначає методологічні засади формування в бух-галтерському обліку інформації про основні засо-би, інші необоротні матеріальні активи та незаве-ршені капітальні інвестиції в необоротніматеріальні активи, а також розкриття інформаціїпро них у фінансовій звітності.

17

Положення (стандарт) бухгал-терського обліку 8 «Нематеріа-льні активи»

Наказ Мінфіну Українивід 18.10.1999 р. №92

Визначає методологічні засади формування у бух-галтерському обліку інформації про нематеріальніактиви і незавершені капітальні інвестиції в нема-теріальні активи та розкриття інформації про ниху фінансовій звітності

18

Положення (стандарт) бухгал-терського обліку 9 «Запаси»* *

Наказ Мінфіну Українивід 20.10.1999 р. №246

Визначає методологічні засади формування у бух-галтерському обліку інформації про запаси і роз-криття її у фінансовій звітності

19

Положення (стандарт) бухгал-терського обліку 10 «Дебітор-ська заборгованість»

Наказ Мінфіну Українивід 08.10.1999 р. №237

Визначає методологічні засади формування у бух-галтерському обліку інформації про запаси і роз-криття її у фінансовій звітності

20

Положення (стандарт) бухгал-терського обліку 11 «Зобов'я-зання»*

Наказ Мінфіну Українивід 31.01.2000 р. №20

Визначає методологічні засади формування в бух-галтерському обліку інформації про зобов'язаннята її розкриття у фінансовій звітності

21

Положення (стандарт) бухгал-терського обліку 12 «Фінансовіінвестиції»* *

Наказ Мінфіну Українивід 26.04.2000 р. №91

Визначає методологічні засади формування в бух-галтерському обліку інформації про фінансові ін-вестиції, операції із спільної діяльності та її роз-криття у фінансовій звітності

22

Положення (стандарт) бухгал-терського обліку 13 «Фінансовіінструменти»*

Наказ Мінфіну Українивід 30.11.2001 р. №559

Визначає методологічні засади формування в бух-галтерському обліку інформації про фінансові ін-струменти та її розкриття у фінансовій звітності

23

Положення (стандарт) бухгал-терського обліку 14 «Оренда»*

Наказ Мінфіну Українивід 28.07.2000 р. № 181

Визначає методологічні засади формування в бух-галтерському обліку інформації про оренду та їїрозкриття у фінансовій звітності

24

Положення (стандарт) бухгал-терського обліку 15 «Дохід»*

Наказ Мінфіну Українивід 29.11.1999 р. №290

Визначає методологічні засади формування в бух-галтерському обліку інформації доходи підприєм-ства та її розкриття у фінансовій звітності

25

Положення (стандарт) бухгал-терського обліку 16 «Витра-ти»*

Наказ Мінфіну Українивід 31.12.1999 р. №318

Визначає методологічні засади формування в бух-галтерському обліку інформації про витрати під-приємства та її розкриття у фінансовій звітності

з/п

Назва документу

Затверджено

Що регулює

26

Положення (стандарт) бухгал-терського обліку 17 «Податокна прибуток»*

Наказ Мінфіну Українивід 28.12.2000 р. №353

Визначає методологічні засади формування в бух-галтерському обліку інформації про витрати, до-ходи, активи і зобов'язання з податку на прибутокта її розкриття у фінансовій звітності

27

Положення (стандарт) бухгал-терського обліку 18 «Будівель-ні контракти»*

Наказ Мінфіну Українивід 28.04.2001 р. №205

Визначає методологічні засади формування в бух-галтерському обліку інформації про витрати, до-ходи, пов'язані з виконанням будівельних контра-ктів, та її розкриття у фінансовій звітності

28

Положення (стандарт) бухгал-терського обліку 19 «Об'єднан-ня підприємств»*

Наказ Мінфіну України

Визначає порядок відображення в обліку і звітнос-ті придбання інших підприємств, гудвілу, якийвиник при придбанні, злиття підприємств, а такожрозкриття інформації про об'єднання підприємств

29

Положення (стандарт) бухгал-терського обліку 20 «Консолі-дована фінансова звітність»*

Наказ Мінфіну Українивід 30.07.1999 р. № 176

Визначає порядок складання консолідованої фі-нансової звітності та загальні вимоги до розкриттяінформації щодо складання консолідованої фінан-сової звітності

ЗО

Положення (стандарт) бухгал-терського обліку 21 «Впливзмін валютних курсів»*

Наказ Мінфіну Українивід 10.08.2000 р. № 193

Визначає методологічні засади формування в бухга-лтерському обліку інформації про операції в інозем-них валютах та відображення показників статей фі-нансової звітності господарських одиниць за межамиУкраїни в грошовій одиниці України

31

Положення (стандарт) бухгал-терського обліку 22 «Вплив ін-фляції»

Наказ Мінфіну Українивід 28.02.2002 р. № 147

Визначає порядок коригування фінансової звітно-сті, яка оприлюднюється, на вплив інфляції та за-гальні вимоги до розкриття інформації про неї уПримітках до фінансової звітності

32

Положення (стандарт) бухгал-терського обліку 23 «Розкриттяінформації щодо пов'язанихсторін»*

Наказ Мінфіну Українивід 18.06.2001 р. №303

Визначає методологічні засади формування інфо-рмації про операції пов'язаних сторін та її роз-криття у фінансовій звітності

33

Положення (стандарт) бухгал-терського обліку 24 «Прибутокна акцію»

Наказ Мінфіну Українивід 16.07.2001 р. № 344

Визначає методологічні засади формування інфо-рмації про чистий прибуток на одну просту акціюта її розкриття у фінансовій звітності

34

Положення (стандарт) бухгал-терського обліку 25 «Фінансо-вий звіт суб'єкта малого під-приємництва» *

Наказ Мінфіну Українивід 25.02.2000 р. № 39

Установлює зміст і форму фінансового звітусуб'єкта малого підприємництва в складі Балансу іЗвіту про фінансові результати та порядок запов-нення його статей

35

Положення (стандарт) бухгал-терського обліку 26 «Виплатипрацівникам»

Наказ Мінфіну Українивід 28.10.2003 р. №601

Визначає методологічні засади формування в бух-галтерському обліку інформації (у грошовій і негрошовій формах) за роботи, виконаній працівни-ками, та її розкриття у фінансовій звітності

36

Положення (стандарт) бухгал-терського обліку 27 «Необоро-тні активи, утримані для про-дажу та припинення діяль-ності» ▲

Наказ Мінфіну Українивід 07.11.2003 р. №617(у редакції наказу Мін-фіну України від03.10.2007 р. за№ 1221/14488)

Визначає методологічні засади формування в бух-галтерському обліку інформації про необоротніактиви, утримані для продажу, та групку активів,що належать до вибуття в результаті операції про-дажу, а також припинення діяльності та розкриттятакої інформації у фінансовій звітності

37

Положення (стандарт) бухгал-терського обліку 28 «Зменшен-ня корисності активів»

Наказ Мінфіну Українивід 24.12.2004 р. №817

Визначає методологічні засади формування в бух-галтерському обліку інформації про зменшеннякорисності активів та її розкриття у фінансовійзвітності

38

Положення (стандарт) бухгал-терського обліку 29 «Фінансовазвітність за сегментами»

Наказ Мінфіну Українивід 19.05.2005 р. №412

Визначає методологічні засади формування в бух-галтерському обліку інформації про доходи, ви-трати, фінансові результати, активи і зобов'язаннязвітних сегментів та її розкриття у фінансовій зві-тності

Закінчення табл. 2

з/п

Назва документу

Затверджено

Що регулює

39

Положення (стандарт) бухгал-терського обліку ЗО «Біологічніактиви»

Наказ Мінфіну Українивід 18.11.2005 р. №790

Визначає методологічні засади формування в бух-галтерському обліку інформації про біологічні ак-тиви і про одержані в процесі їх біологічних пере-творень додаткові біологічні активи й сільсько-господарську продукцію та розкриття інформаціїпро них у фінансовій звітності

40

Положення (стандарт) бухгал-терського обліку 31 «Фінансовівитрати»

Наказ Мінфіну Українивід 28.04.2006 р. №415

Визначає методологічні засади формування в бух-галтерському обліку інформації про фінансові ви-трати та її розкриття у фінансовій звітності

41

Положення про порядок розра-хунку податкових різниць заданими бухгалтерського обліку

Наказ Мінфіну Українивід 29.12.2006 р.№ 1316

Визначає методологічні засади формування в бух-галтерському обліку інформації про податкові різ-ниці для визначення валових доходів, валових ви-трат, відстрочених податкових активів і зобов'я-зань та розкриття зазначеної інформації у фінан-совій звітності

42

Положення (стандарт) бухгал-терського обліку 32 «Інвести-ційна нерухомість»

Наказ Мінфіну Українивід 02.07.2007 р. № 779

Визначає методологічні засади формування в бух-галтерському обліку інформації про інвестиційнунерухомість та її розкриття у фінансовій звітності

— зі змінами, внесеними наказом Мінфіну від 25.11.2002 р. № 989

— зі змінами, внесеними наказом Мінфіну від 23.05.2003 р. № 363▲ — введений в дію наказом Мінфіну від 28.10.2003 р. № 601

Мета складання будь-якої звітності підприємства — це надан-ня необхідної інформації для прийняття рішень.

Мета бухгалтерського обліку та фінансової звітності визначе-на статтею 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фі-нансову звітність в Україні» та пункту 4 П (С)БО 1 «Загальні ви-моги до фінансової звітності».

Метою складання фінансової звітності є надання користу-вачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженоїінформації про фінансовий стан, результати діяльності та рухгрошових коштів підприємства.

Повнота інформації фінансової звітності забезпечується відо-браженням усіх господарських операцій в системі бухгалтерсько-го обліку.

Правдивість інформації фінансової звітності забезпечуєтьсявідображенням господарських операцій за їх сутністю, а не тіль-ки за юридичною формою.

Неупередженість інформації фінансової звітності забезпечу-ється тим, що не допускається перекручень показників. Такимчином, фінансова звітність підприємства повинна задовольнятиінформаційні потреби користувачів, які не можуть вимагати зві-тів, складених з урахуванням їх конкретних інформаційних по-треб.