1.2. Інформаційні потреби користувачів звітності

магниевый скраб beletage

Безпосередньо фінансова звітність забезпечує інформаційніпотреби користувачів, щодо: придбання, продажу та володінняцінними паперами; участі в капіталі підприємства; оцінки управ-ління; оцінки здатності якості управління своєчасно виконуватисвої зобов'язання; забезпеченості зобов'язань підприємства; ви-значення суми дивідендів, що підлягають розподілу; регулюван-ня діяльності підприємства та інших рішень.

Взаємозв'язок системи бухгалтерського обліку з користувача-ми інформації наведено на рис. 1.

Як зазначено в Законі «Про бухгалтерський облік та фінансо-ву звітність в Україні» (ст. 1) та в П(С)БО 1 «Загальні вимоги дофінансової звітності» (п. 3) користувачами звітності — є фізич-ні та юридичні особи, що потребують інформації про діяльністьпідприємства для прийняття рішень.

Законом України «Про аудиторську діяльність» (стаття 9) за-значено, що користувачами бухгалтерської звітності можуть бутиуповноважені на підставі законів України представники органівдержавної влади, юридичні та фізичні особи, зацікавлені в нас-лідках господарської діяльності суб'єктів, в тому числі: власни-ки, засновники господарського суб'єкта, кредитори, інвестори таінші особи, які відповідно до чинного законодавства мають правона отримання інформації, що міститься в бухгалтерській звітності.

Збір первинної інформації про факти фінансово-господар-ської діяльності та їх аналіз

2 крок

Реєстрація первинної інформації в реєстрах аналітичногообліку та її узагальнення

3 крок

Реєстрація узагальненої інформації в Головній книзі

 

 

4 крок

Підготовка інформації для складання звітності

 

і

 

5 крок

Складання фінансової, податкової, статистичної та спеціа-льної звітності

І

6 крок

Розгляд, затвердження та подання звітності користувачам

Рис. 1. Послідовність формуваннязвітної інформації для користувачів

Схема користувачів звітності підприємств наведена на рис. 2.

Розглянемо інформаційні потреби окремих груп зовнішніх ко-ристувачів

Зовнішні користувачі — це ті підприємства чи фізичні осо-би, які мають певні фінансові інтереси й зацікавлені в інформаціїпро підприємство.

Засновники, учасники (інвестори) — це особи, які внеслисвій капітал при створені підприємства, вони стурбовані ризи-ком, притаманним інвестиціям і доходом від цих інвестицій; ак-ціонери зацікавлені в інформації, що дозволяє їм оцінити спро-можність підприємства сплачувати дивіденди.

1 крок

І

Орган до сфери управління якого належить підприємствопотребує інформації про реалізацію головної мети створення під-приємства і його місце серед інших аналогічних суб'єктів госпо-дарювання.

Органи державного контролю і регулювання зацікавлені вінформації з метою визначення податкової політики та викорис-тання інформації як основи статистичних даних про національ-ний дохід та формування макроекономічних показників.

Банківські та кредитні установи потребують інформації профінансовий стан підприємства, ефективність діяльності для оцін-ки ризиків при наданні кредитів та впевненості в тому, що їх по-зики та відсотки з них будуть своєчасно і в повній сумі повернуті.

Постачальники та інші кредитори зацікавлені в повній ін-формації, яка дозволила б їм визначити, чи своєчасно і в повнійсумі буде погашатися заборгованість.

Клієнти виявляють інтерес до інформації щодо безперервно-сті діяльності підприємства, особливо у випадках коли вони за-лежать від підприємства або мають довгострокові угоди з ним наотримання необхідних товарів чи послуг.

Громадськість через показники фінансової звітності оцінюєвнесок підприємства у місцеву економіку, можливість забезпе-чення зайнятості населення тощо.

Аудитори (зовнішні) потребують інформації для підтвер-дження її реальності і відповідності П (С)БО.

Конкуренти через інформацію з фінансової звітності здійс-нюють пошук слабких ланок в діяльності підприємства з метоюпідриву його репутації на ринку товарів і послуг.

Внутрішні користувачі — це керівники, управлінський пер-сонал і працівники підприємства.

Керівники підприємства та інший управлінський персоналпотребують інформації, щоб визначитися зі стратегією і такти-кою бізнесу, головними напрямами розвитку підприємства, ніве-люванням слабких та посиленням сильніших сторін в його діяль-ності та здійсненням ефективного контролю.

Працівники підприємства зацікавлені в інформації щодостабільності та прибутковості підприємства, на яких вони пра-цюють. Працівники також зацікавлені в інформації, яка дозволяєїм оцінити здатність підприємства забезпечувати оплату праці,зайнятість на майбутнє та пенсію.

Профспілки зацікавлені в інформації про дотримання ро-ботодавцями законодавства про працю з метою захисту пра-цівників.

Працівники бухгалтерії, фінансисти, економісти викорис-товують дані фінансової звітності за попередній період для запо-внення окремих показників звітності за звітний період, а такожздійснюють аналіз показників звітності для підготовки Примітокдо звітності та її оприлюднення.