1.3. Види, класифікація та склад звітності підприємства

магниевый скраб beletage

Склад і структура звітності підприємства залежить з одногобоку від видів обліку, а з іншого — від інформаційних потреб ко-ристувачів.

Існує три види господарського обліку — внутрішньогосподар-ський (управлінський), бухгалтерський, статистичний, які одинодного доповнюють і відповідно три види звітності.

Класифікація видів звітності підприємств за джерелами інфо-рмації (рис. 3).

Відповідно до чинного законодавства і нормативно-правовоїбази бухгалтерська фінансова звітність підприємств поділяється на:

бухгалтерську;

фінансову;

консолідовану;

зведену.

Бухгалтерська звітність — це звітність, що складається напідставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб вінформації різних користувачів. За своїм обсягом ця звітністьвключає фінансову звітність та внутрішньосистемну (спеціаль-ну), яка задовольняє в інформації органи управління.

Фінансова звітність — це бухгалтерська звітність, що міс-тить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності, рухгрошових коштів за звітний період. До фінансової звітності вхо-дять і Примітки, тобто сукупність показників і пояснень, які за-безпечують деталізацію і обґрунтованість статей фінансових зві-тів, а також інша інформація, розкриття якої передбачено П(С)БО.Під розкриттям слід розуміти надання інформації, яка є суттєвоюдля користувачів фінансової звітності.

Ця звітність розрахована на користувачів, які не мають змогивимагати звітів, складених з урахуванням їх конкретних інфор-маційних потреб.

Консолідована фінансова звітність — це звітність, яка відо-бражає фінансовий стан, результати діяльності та рух грошовихкоштів юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиноїекономічної одиниці. Цю звітність складає і подає материнськепідприємство.

У теперішній час активізувалися процеси злиття компаній,створення дочірніх фірм, які в багатьох випадках мають статусюридичних осіб, але економічно залежать від материнської ком-панії. Складання консолідованої звітності забезпечить потребиматеринської компанії в інформації про фінансовий стан, резуль-тати До 1999 р. та зміни у фінансовому стані групи підприємств вцілому. Раніше така звітність була відсутня тому, що материнськіта дочірні компанії, як правило, складали відокремлену фінансо-ву звітність. Це ускладнювало аналіз реального фінансового ста-ну групи підприємств в цілому.

Зведена фінансова звітність — це звітність, яку складаютьміністерства, інші центральні органи виконавчої влади, до сферияких належать підприємства, засновані на державній власності,та органи, які здійснюють управління майном підприємств, за-снованих на комунальній власності щодо всіх підприємств, щоналежать до сфери їх управління. Зазначені органи також окремоскладають зведену фінансову звітність щодо господарських това-риств, акції (частки, паї), яких перебувають відповідно у держав-ній та комунальній власності.

Зведену фінансову звітність складають також об'єднання під-приємств по всіх підприємствах, які входять до їх складу. Одно-часно слід зазначити, що підприємства, які входять до об' єднань,зобов'язані складати самостійний Баланс.

Усі ці види звітності регламентуються відповідними П(С)БО(1, 2, 3, 4, 5, 6, 19, 20, 25).

Підприємства в Україні складають і інші види звітності. Так,згідно статті 3 пункту 2 Закону України «Про бухгалтерський об-лік та фінансову звітність в Україні» підприємства складаютькрім фінансової, податкову, статистичну та інші види звітності.Для складання усіх видів звітності, при умові, що вони викорис-товують грошовий вимірник є дані бухгалтерського обліку. Аджеза допомогою бухгалтерського обліку можна уніфікувати всі даніпро господарську діяльність підприємства та забезпечити отри-мання повної, правдивої та неупередженої інформації.

Статистична звітність — це звітність, яку складають усісуб'єкти господарювання і яка надає інформацію органам держа-вної статистики, для оцінки стану і розвитку економіки державита планування макроекономічних показників.

Податкова звітність — це звітність, яку складають суб'єктигосподарювання, що є платниками податків та яка надає інфор-мацію органам державної податкової адміністрації і характеризуєстан розрахунків з державою за податками.

Загалом звітність підприємств можна класифікувати за такимиознаками (рис. 4).

За порядком регулювання та роллю в управлінні звітністьподіляється на державну і внутрішньогосподарську.

Державна звітність встановлюється органами державногоуправління України, Міністерством фінансів, Держкомстатом,Державною податковою адміністрацією. Вона включає в себе фі-нансову, податкову і статистичну звітність. Ця звітність міститьпоказники економічного і соціального розвитку підприємств, ре-гіонів, галузей, країни тощо.

Внутрішньогосподарська (управлінська) звітність — це звіт-ність окремих внутрішньогосподарських підрозділів підпри-ємств. Вона містить окремі відомості про діяльність підрозділівпідприємства за встановленими для них показниками на підставіяких приймаються управлінські рішення.

За місцем використання розрізняють звітність зовнішню івнутрішню.

Зовнішня фінансова звітність використовується як за межамипідприємства, так і на підприємстві.

Зовнішня фінансова звітність — це, в основному, бухгал-терська, податкова, статистична і спеціальна, що використо-вується як за межами підприємства, так і на підприємствій обов'язково підписується керівником і головним бухгал-тером.

Внутрішня (управлінська) звітність використовується тількина підприємстві менеджерами різних рівнів.

За змістом звітних даних виділяють типову і спеціалізованузвітність.

У типовій звітності відображаються однакового змісту пока-зники, що характерні для усіх підприємств незалежно від видудіяльності та форми власності.

До спеціалізованої звітності відносять звітність, що характе-ризує діяльність підприємств і організацій окремої галузі еконо-міки або її підгалузей.

звітність

 

 

 

 

 

За порядком регулю-вання та роллю вуправлінні

 

Загальнодержавна

Внутрішньогосподарська (управлінська)

 

 

 

 

 

За місцем викорис-тання

 

Зовнішня фінансова

Внутрішня (управлінська)

 

 

 

 

За змістом звітних да-них

 

Типова

 

Спеціалізована

 

За обсягом показників

-

Коротка

Повна

 

 

За періодом складання

Періодична

Річна

 

 

За ступенем узагаль-нення даних

Первинна

Зведена

 

За терміном подання

 

Термінова

 

Звичайна

 

 

 

 

 

За способом відправ-лення

/

Телеграфна (факсом)

Власноруч

 

\

Поштова

Рис 4. Загальна схема класифікації звітності

За обсягом показників звітність поділяється на коротку і повну.Коротка звітність подається із скороченим числом показни-ків за звітний місяць або квартал.

Повна звітність подається за всіма показниками, затвердже-ними в установленому порядку, включаючи й ті, за якими споча-тку були подані короткі звіти.

За періодом складання звітність поділяється на періодичну ірічну.

Періодична звітність — це місячна і квартальна звітність.Вона відображає фінансовий стан і результати діяльності підпри-ємства наростаючим підсумком з початку року за відповідний мі-сяць, квартал.

Річна звітність містить показники діяльності підприємства зазвітний (календарний) рік.

За ступенем узагальнення даних звітність поділяється на пе-рвинну і зведену.

Під первинною звітністю розуміють звітність окремих під-приємств. Зведену звітність одержують шляхом підсумову-ванням даних первинної звітності. За відомчою приналежністютака звітність складається всіма міністерствами, відомства-ми, Укоопспілкою, у вищих органах управління, а за територі-альним принципом і галузями економіки — органами статис-тики.

За терміном подання розрізняють звітність термінову і зви-чайну. Термінова звітність подається протягом чотирьох днів пі-сля закінчення звітного періоду. Звичайна звітність подається втермін встановлений органом управління, до сфери управління,якого належить підприємство.

За способом відправлення звітність поділяється на телеграф-ну, поштову і ту, яка подається власноруч.

Місячна звітність, як правило, надсилається телеграфом (фа-ксом) або надсилається поштовим відправленням.

Квартальна — поштовим відправленням, власноруч.

Річна звітність подається власноручно.

Форми фінансової звітності та порядок їх заповнення для різ-них суб'єктів господарювання встановлюються такими держав-ними органами:

для підприємств (крім банків) — Міністерством фінансівУкраїни за погодженням з Державним комітетом статистикиУкраїни;

для банків — Національним банком України за погодженнямз Державним комітетом статистики України;

для бюджетних установ, органів Державного казначействаУкраїни з виконання бюджетів усіх рівнів і кошторисів видат-ків — Державним казначейством України.

Таким чином, суб'єкти підприємницької діяльності в Українізобов'язані подавати державну річну і квартальну фінансову зві-тність, яка складається із таких типових форм (табл. 3).

Таблиця 3

СКЛАД РІЧНОЇ І КВАРТАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ(крім суб'єктів малого підприємництва)

Назва форм фінансової звітності

Періоди подання

за квартал

за рік

Баланс (форма № 1)

+

+

Звіт про фінансові результати (форма № 2)

+

+

Звіт про рух грошових коштів (форма № 3)

-

+

Звіт про власний капітал (форма № 4)

-

+

Примітки до річної фінансової звітності(форма № 5)

-

+

Інформація за сегментами (форма 6) —додаток до форми № 5

-

+

Розрахунок податкових різниць за дани-ми бухгалтерського обліку (форма № 7)

-

+

Суб'єкти малого підприємництва та представництва інозем-них суб'єктів господарської діяльності за квартал і рік складаютьфінансову звітність за спрощеними формами в обсязі Балансу(форма № 1-М) і Звіту про фінансові результати (форма № 2-М).