7.1 Сутність організації оплати праці

магниевый скраб beletage

Відповідно до Закону України «Про оплату праці»сутність заробітної плати визначається як винагорода, обчисле-на у грошовому вираженні, яку власник або уповноваженийним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Розмір заробітної плати залежить від складності та умов ви-конуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, ре-зультатів його праці та господарської діяльності підприємства,установи або організації.

Через систему заробітної плати суспільство здійснює моти-вацію праці, контроль за мірою праці та мірою споживання ма-теріальних і духовних благ.

Основними принципами організації заробітної плати є:

забезпечення відтворювальної функції оплати праці, реалі-зація цієї функції передбачає встановлення норм оплати праціна такому рівні, який забезпечує нормальне відтворення робо-чої сили відповідної кваліфікації та водночас дає змогу застосо-вувати обґрунтовані норми праці, що гарантують власникуотримання необхідного результату господарської діяльності;

забезпечення регулюючої функції заробітної плати, де маємісце адекватне відображення потенційних здібностей праців-ника на підставі оцінки його професійно-кваліфікаційного рів-ня, ділових якостей, а також складності виконаних робіт та ре-зультативності праці;

залежність грошової винагороди від індивідуальних та ко-лективних результатів праці на підприємстві.

7

Заробітна плата складається з основної та додаткової оплатипраці. Основна заробітна плата нараховується за виконану ро-боту за тарифними ставками, відрядними розцінками чи поса-довими окладами і не залежить від результатів господарськоїдіяльності підприємства. Вона включає такі виплати: оплату зафактично відпрацьовані людино-години, доплати за суміщенняпрофесій, за багатоверстатне обслуговування, за класність, ви-плату міжрозрядної різниці, персональні надбавки, доплати зароботу в нічний час, оплату простоїв не з вини працівника,оплату за понад нормовану роботу тощо.

Витрати на основну заробітну плату є основною частиноюфонду оплати праці та безпосередньо входять до собівартостівиробленої продукції, виконуваних робіт чи наданих послуг.

Додаткова заробітна плата — це складова заробітної платипрацівників, до якої включають витрати з оплати праці, непов'язані з виплатами за фактично відпрацьований час. Додат-кова заробітна плата включає окремі види преміювання, вина-городи та інші види заохочення.

До фонду додаткової заробітної плати включаються:

1. Надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окла-дів у розмірах, передбачених чинним законодавством, а саме:

кваліфікованим робітниками, зайнятим на особливо відпо-відальних роботах, за високу кваліфікаційну майстерність;

бригадирам із числа робітників, не звільнених від основноїроботи, за керівництво бригадами;

персональні надбавки;

за поєднання професій (посад), розширення зон обслуго-вування або зростання обсягів виконаних робіт;

за роботу в тяжких, шкідливих або особливо шкідливихумовах; за роботу в багатозмінному та неперервному режимівиробництва; у нічний час;

робітникам, які постійно зайняті на підземних роботах(шахтарям);

керівникам, спеціалістам, службовцям за високі досягнен-ня у праці або за виконання особливо важливих завдань настрок їхнього виконання;

за знання іноземних мов;

інші надбавки та доплати, передбачені законодавством.

Премії робітникам, керівникам, спеціалістам та іншимслужбовцям за виробничі результати, включаючи премії за еко-номію конкретних видів матеріальних ресурсів, у тому числі за:

виконання та перевиконання виробничих завдань;

підвищення продуктивності праці;

покращення кінцевих результатів господарської діяльностібригади, дільниці, цеху;

економію сировини, матеріалів, інструментів та інших ма-теріальних цінностей;

скорочення простоїв обладнання та інші якісні показникиу роботі підприємства.

Винагорода (відсоткові надбавки) за вислугу років, стажроботи, передбачені чинним законодавством.

Оплата за роботу у вихідні та святкові дні, у понаднормо-ваний час за розцінками, встановленими законодавчими актами.

Оплата щорічних і додаткових відпусток відповідно дочинного законодавства, грошових компенсацій за невикориста-ну відпустку.

Оплата робочого часу робітників, які залучаються до ви-конання державних та суспільних обов'язків, якщо ці обов'язкивиконуються у робочий час.

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати — це випла-ти у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії заспеціальними системами та положеннями, компенсації, оплатапростоїв не з вини робітника, інші.

Розміри додаткової заробітної плати залежать від результатів го-сподарської діяльності та виплат за рахунок власних коштів (прибу-тку) підприємства. Джерелом додаткової оплати праці є фонд мате-ріального стимулювання, який створюється за рахунок прибутку.

Організація матеріального стимулювання праці на підпри-ємствах передбачає вибір і застосування найбільш раціональнихформ і систем індивідуальної та колективної оплати праці, удо-сконалення існуючих методів матеріального заохочування і ма-теріальної відповідальності робітників, а також застосуванняпрогресивних способів матеріального і морального стимулю-вання трудових колективів.

Економічні, правові та організаційні аспекти заробітної пла-ти на виробничих підприємствах регулюються Законом України«Про оплату праці», а також контрактом чи трудовою угодою,що оформлюється при встановленні трудових відносин праців-ника з підприємством.

Закон України «Про оплату праці» діє із введенням механіз-му договірного регулювання на рівні генеральних і галузевихтарифних угод, які фіксують граничні максимальні розміри та-рифних ставок та схем посадових окладів, тобто саме тієї час-тини заробітної плати, що включається у собівартість продукціїі, як результат, може впливати на ціну.