8.1 Загальна характеристика витрат

магниевый скраб beletage

Витрати та собівартість є найважливішими економічнимикатегоріями, від їх рівня залежить визначення прибутку та рен-табельності підприємства, ефективність його господарської дія-льності. Зменшення та оптимізація витрат є одним із напрямівполіпшення економічної діяльності виробничого підприємства.

Витрати — це сукупність переданих у грошовій формі ви-трачань підприємства, пов'язаних з виробництвом продукції,наданням послуг, виконанням робіт.

У процесі своєї діяльності підприємство здійснює матеріа-льні та грошові витрати, які мають різне спрямування і поділя-ють на наступні три групи:

Витрати, пов'язані з основною діяльністю підприємстваабо витрати на виробництво і реалізацію продукції (поточні ви-трати), які відшкодовуються за рахунок виторгу від реалізаціїпродукції (товарів, робіт, послуг).

Витрати, пов'язані з інвестиційною діяльністю, тобто нарозширення та оновлення виробництва. До них належать одно-разові витрати на просте та розширене відтворення основнихфондів, приріст оборотних коштів та формування додатковоїробочої сили для нового виробництва. Джерелами фінансуван-ня цих витрат є амортизаційні відрахування, прибуток, емісіяцінних паперів, кредити тощо.

Витрати на соціальний розвиток колективу (соціально-культурні, оздоровчі, житлово-побутові та інші потреби). Ці ви-трати не пов' язані з процесом виробництва, тому джерелом їхфінансування є прибуток підприємства.

8

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі витрат підпри-ємства мають витрати на виробництво.

У світовій практиці розрізняють економічні витрати — це всівиди витрат на виробництво та реалізацію продукції. Ці витратискладаються із зовнішніх (явних) та внутрішніх (неявних). Зовніш-ні витрати або бухгалтерські витрати — це вартість матеріаль-них ресурсів, виплата заробітної плати, нарахування амортизаціїтощо, які фактично відповідають витратам підприємства.

Внутрішні витрати мають неявний характер (витрати ви-пущених спроможностей), оскільки відображають доходи, якімогли бути отримані на власні ресурси, у разі їхнього наданняза плату іншим суб'єктам. До них належать відсоток за власнийкапітал, орендна плата за приміщення тощо.

Залежно від ступеня однорідності витрати поділяють на прості такомплексні. Прості — це витрати однорідні за економічним змістом(сировина, основні матеріали, заробітна плата), комплексні — це рі-знорідні за своїм складом витрати, які охоплюють кілька економіч-них елементів (витрати на утримання та експлуатацію машин, зага-льновиробничі витрати, витрати від браку, цехові витрати тощо).

За економічною роллю у формування собівартості продукціївитрати поділяють на основні та накладні. Основні — це витра-ти, що безпосередньо пов' язані з процесом виготовлення виро-бів (витрати на сировину, основні матеріали, технологічне па-ливо та енергію, заробітну плату основних виробничих робіт-ників). Накладні витрати — це витрати, які створюють необхід-ні умови для функціонування виробництва, його організації,управління, обслуговування (загальновиробничі витрати).

За способом обчислення на окремі види продукції витратиподіляються на прямі та непрямі. Прямі витрати безпосередньовідносять на собівартість виготовлення конкретного виду про-дукції і можуть бути розраховані на її одиницю прямо (матеріа-ли, паливо, заробітна плата).

Непрямі витрати пов'язані з виготовленням різних видівпродукції і в цьому разі не можна обчислити витрати на окремівиди продукції (загальновиробничі витрати, витрати на утри-мання та експлуатацію обладнання, зарплата управлінського таобслуговуючого персоналу). Непрямі витрати розподіляютьсяна окремі види продукції пропорційно визначеній базі.

Залежно від зв'язку з обсягом виробництва витрати поділяютьна постійні і змінні. Постійні витрати — це такі, абсолютна величи-на яких у даний період при зміні обсягу виробництва в певних ме-жах не змінюється. При істотних змінах обсягів виробництва, нас-лідком яких є зміни виробничої та організаційної структури підпри-ємства, величина постійних витрат змінюється стрибкоподібно, післячого вона знову залишається постійною. Це витрати на утримання таексплуатацію будівель, споруд, управління цехом, орендна плата.

Змінні витрати — це витрати, величина яких у даний періодчасу безпосередньо залежить від обсягу виробництва. До нихвідносять витрати на сировину, основні матеріали, комплекту-ючі вироби, відрядну заробітну плату; витрати на ремонт таексплуатацію устаткування, інструмент тощо.

Для промислового підприємства управління витратами є важли-вою функцією економічного механізму, де витрати групуються за мі-сцем їх виникнення або сферами діяльності: виготовлення продукції(цех, дільниця, бригада), обслуговування виробництва (забезпеченняінструментом, ремонт устаткування), управління. Кожне місце витратмає один або декілька центрів відповідальності за їх рівень, що ство-рює передумови ефективного використання ресурсів.

Система управління витратами включає: нормування, пла-нування, облік, аналіз витрат, зниження витрат.

У процесі планування собівартості обчислюється плановавеличина таких показників, як кошторис виробництва, собівар-тість товарної та реалізованої продукції, собівартість окремихвиробів. Обчислення цих показників потребує проміжних роз-рахунків і складання кошторисів по окремих підрозділах під-приємства за місцем витрат.